Кількість абзаців - 185 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єднань співвласників багатоквартирного будинку
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3—4, ст. 27):
 
6. 1) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
7. «Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків
 
8. 1. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди і прибудинкові території, надаються об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку у постійне користування.
 
9. 2. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди і прибудинкові території, визначається співвласниками.
 
10. 3. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди і прибудинкові території, визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації.»;
 
11. 2) у статті 89:
 
12. частину першу після слів «лише громадянам» доповнити словами «, якщо інше не передбачено законом»;
 
13. частину четверту викласти в такій редакції:
 
14. «4. Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки (крім співвласників багатоквартирного жилого будинку).»;
 
15. 3) частину другу статті 92 доповнити пунктом «г» такого змісту:
 
16. «г) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.».
 
17. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
18. 1) абзац перший частини другої статті 369 після слів «всіх співвласників» доповнити словами «, якщо інше не встановлено законом»;
 
19. 2) частину другу статті 382 викласти в такій редакції:
 
20. «2. Власникам квартири, нежитлового приміщення у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку (але в межах прибудинкової території), в тому числі всередині або за межами нежилого приміщення, квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, нежилого приміщення, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир та нежитлових приміщень, які розташовані у багатоквартирному будинку, а також земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний будинок та належні до нього будівлі, споруди.».
 
21. 3. У Законі України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 78; 2006 р., № 4, ст. 60; 2011 р., № 6, ст. 41):
 
22. 1) у статті 1:
 
23. в абзаці другому слова «асоціація власників жилих будинків» замінити словами «асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку»;
 
24. абзаци четвертий і п’ятий виключити;
 
25. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
26. спільне майно у багатоквартирному будинку (далі — спільне майно) — приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку (але в межах прибудинкової території), в тому числі всередині або за межами нежилого приміщення, квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, нежилого приміщення, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир та нежилих приміщень, які розташовані у багатоквартирному будинку, а також земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний будинок та належні до нього будівлі, споруди;»;
 
27. абзац дев’ятий після слів «створена власниками» доповнити словами «квартир та нежилих приміщень багатоквартирного будинку»;
 
28. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
29. «прибудинкова територія — територія навколо багатоквартирного будинку, яка визначається на підставі відповідної землевпорядної документації і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;»;
 
30. абзаци дванадцятий і тринадцятий викласти в такій редакції:
 
31. «уповноважена особа співвласника — фізична або юридична особа, яка на підставі договору або закону має право представляти інтереси співвласника;
 
32. управитель — особа, яка за дорученням об’єднання здійснює управління спільним майном і забезпечує належну експлуатацію багатоквартирного будинку відповідно до цього Закону та умов договору;»;
 
33. доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
34. «співвласники багатоквартирного будинку (далі — співвласники) — співвласники спільного майна багатоквартирного будинку.»;
 
35. 2) у статті 4:
 
36. у частині першій слова «його членів» замінити словом «співвласників»;
 
37. частину третю доповнити реченням такого змісту: «Власники квартир та нежилих приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть спільно створити одне об’єднання.»;
 
38. у частині четвертій слова «власників приміщень» замінити словом «співвласників»;
 
39. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
40. «Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися як власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення), так і шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.»;
 
41. частину восьму доповнити реченням такого змісту: «Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями власників приміщень у будинку.»;
 
42. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
43. «Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є спільною власністю власників квартир та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку.»;
 
44. 3) у статті 6:
 
45. частину першу викласти в такій редакції:
 
46. «Об’єднання може бути створене лише власниками квартир та нежилих приміщень багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків).»;
 
47. у частині третій і першому реченні частини четвертої слова «власником будинку або» виключити;
 
48. у частинах четвертій, шостій — восьмій та одинадцятій слово «власник» в усіх відмінках і формах числа замінити словом «співвласник» у відповідному відмінку і числі;
 
49. частину одинадцяту доповнити реченням такого змісту: «У разі створення об’єднання власниками квартир та нежилих приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, правомочність зборів та результати голосування визначаються окремо щодо кожного будинку.»;
 
50. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
51. «Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена ними особа.
 
52. Органи місцевого самоврядування в тримісячний строк після державної реєстрації об’єднання забезпечують передачу йому технічної документації багатоквартирного будинку, включаючи акт прийняття в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж.»;
 
53. 4) у статті 7:
 
54. в абзаці четвертому частини першої слова «сумісній» та « (неподільного майна)» виключити;
 
55. абзаци п’ятий, тринадцятий, п’ятнадцятий частини першої виключити;
 
56. доповнити частину другу реченням такого змісту: «Включення до статуту відомостей про склад співвласників не є обов’язковим.»;
 
57. 5) у частині першій статті 8 слова «та власники садиб» виключити;
 
58. 6) статтю 9 виключити;
 
59. 7) у статті 10:
 
60. у частині першій слова «його членів» замінити словом «співвласників»;
 
61. частину четверту доповнити реченнями такого змісту: «Якщо на загальних зборах відсутній кворум, необхідний для прийняття рішень, правління може призначити письмове опитування співвласників (далі — опитування) та утворити відповідну комісію для його проведення. Рішення про опитування приймається правлінням того ж дня, на який скликалися загальні збори, що не відбулися, а опитування проводиться протягом двох тижнів. Результати опитування мають силу рішення загальних зборів об’єднання і повідомляються всім співвласникам у тому ж порядку, що і рішення загальних зборів. Порядок проведення опитування визначається статутом об’єднання.»;
 
62. у частині восьмій:
 
63. абзац сьомий після слова «визначення» доповнити словами «переліку і»;
 
64. абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
 
65. «визначення розміру матеріального та іншого заохочення членів правління;»;
 
66. в абзаці десятому слово «об’єднання» виключити;
 
67. доповнити статтю після частини десятої новою частиною такого змісту:
 
68. «Рішення щодо визначення переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, стосовно порядку користування спільним майном, а також щодо передачі в користування об’єктів, які належать до спільного майна, фізичним і юридичним особам, реконструкції та капітального ремонту будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як 2/3 співвласників, яким у сукупності належать на праві власності квартири та нежилі приміщення в багатоквартирному будинку загальною площею не менш як 2/3 загальної площі квартир та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів співвласників або їх представників, присутніх на зборах, якщо інше не встановлено статутом об’єднання або законом».
 
69. У зв’язку з цим частини одинадцяту — шістнадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою — сімнадцятою;
 
70. 8) статтю 11 виключити;
 
71. 9) у статті 12:
 
72. у частині першій:
 
73. абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
 
74. «Управління спільним майном у багатоквартирному будинку здійснює об’єднання через свої органи управління шляхом:
 
75. належної експлуатації багатоквартирного будинку та забезпечення дотримання відповідних умов користування власним та спільним майном власників квартир і нежилих приміщень;»;
 
76. в абзаці четвертому слова «майну, яке перебуває у нього на балансі» замінити словами «спільному майну»;
 
77. частину другу викласти в такій редакції:
 
78. «За рішенням загальних зборів функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку можуть бути передані управителю відповідно до договору або асоціації відповідно до її статуту.»;
 
79. частину третю виключити;
 
80. у частині четвертій слова «цим Законом» замінити словом «законом»;
 
81. 10) у статті 13:
 
82. частину першу викласти в такій редакції:
 
83. «Якщо функції управління спільним майном у багатоквартирному будинку за рішенням об’єднання передано управителю, відносини між ним та співвласниками регулюються договором, який укладається між управителем та кожним співвласником відповідно до Типового договору, форму якого затверджує Кабінет Міністрів України.»;
 
84. частину другу виключити;
 
85. абзац сьомий частини третьої після слова «щомісячного» доповнити словами «внеску та»;
 
86. частину четверту викласти в такій редакції:
 
87. «Зміст договору затверджується загальними зборами об’єднання і є однаковим для всіх договорів управителя із співвласниками. При укладенні договору сторони змінюють затверджений загальними зборами текст лише у частині, що стосується інформації про співвласника, характеристик квартири, що йому належить, та/або нежилого приміщення.»;
 
88. у частині п’ятій слова «і не залежить від членства в об’єднанні, за винятком випадку, коли власник і управитель є однією особою» виключити;
 
89. у частині шостій слова «обов’язкові платежі», «неподільного майна та відповідної частки загального майна», «нарахованих платежів» замінити відповідно словами «обов’язкові внески та платежі», «спільного майна», «нарахованих сум»;
 
90. частину сьому виключити;
 
91. 11) у статті 14:
 
92. назву статті викласти в такій редакції:
 
93. «Стаття 14. Права співвласника»;
 
94. у частині першій:
 
95. абзац перший викласти в такій редакції:
 
96. «Співвласник має право:»;
 
97. абзац сьомий виключити;
 
98. у частині другій слово «воно» замінити словом «об’єднання»;
 
99. у частинах третій — п’ятій слово «власників» замінити словом «співвласників»;
 
100. у частині четвертій слова «прав власника» замінити словами «співвласником своїх прав»;
 
101. 12) у статті 15:
 
102. назву статті викласти в такій редакції:
 
103. «Стаття 15. Обов’язки співвласника»;
 
104. у частині першій:
 
105. абзац перший викласти в такій редакції:
 
106. «Співвласник зобов’язаний:»;
 
107. в абзаці шостому слова «інших власників» замінити словами «інших співвласників»;
 
108. абзац восьмий після слова «належні» доповнити словами «внески та»;
 
109. абзац дев’ятий після слів «інших власників» доповнити словами «квартир та нежилих приміщень»;
 
110. у частині другій слова «власників —» та «відповідно до законодавства» виключити;
 
111. 13) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
112. «Стаття 16. Права об’єднання
 
113. Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту:
 
114. створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;
 
115. приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об’єднання;
 
116. визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту спільного майна відповідно до статуту;
 
117. укладати договори на виконання робіт та надання послуг для об’єднання;
 
118. встановлювати розміри внесків та платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
 
119. за рішенням загальних зборів передавати в заставу належні об’єднанню права вимоги за внесками співвласників;
 
120. для виконання статутних завдань здійснювати господарче забезпечення діяльності об’єднання в порядку, визначеному законом;
 
121. визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;
 
122. здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;
 
123. захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
 
124. за рішенням загальних зборів використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління об’єднання.
 
125. Загальні збори членів об’єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить об’єднання, частину повноважень власних органів управління.
 
126. Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації.»;
 
127. 14) у статті 17:
 
128. у частині першій:
 
129. в абзаці третьому слово «об’єднання виключити;
 
130. в абзаці четвертому слова «платежів, зборів і внесків» замінити словами «внесків та платежів», а слова «а також» замінити словами «у тому числі»;
 
131. в абзаці п’ятому слова «платежі, збори і внески» замінити словами «внески та платежі», а слова «а також» замінити словами «у тому числі»;
 
132. в абзаці шостому слова «товариств з обмеженою відповідальністю» замінити словами «інших юридичних осіб»;
 
133. у першому реченні частини третьої слова «його членів» замінити словом «співвласників», а слово «об’єднання» виключити;
 
134. 15) в абзацах шостому і восьмому частини першої статті 18 слово «, асоціації» виключити;
 
135. 16) у статті 19:
 
136. частину першу викласти в такій редакції:
 
137. «Власникам квартир та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку належить на праві спільної сумісної власності спільне майно у багатоквартирному будинку.»;
 
138. частини другу — п’яту виключити;
 
139. у частині шостій слова «права спільної власності на майно» замінити словами «спільного майна у багатоквартирному будинку»;
 
140. 17) у статті 20:
 
141. назву статті після слова «обов’язкових» доповнити словами «внесків та»;
 
142. частину першу викласти в такій редакції:
 
143. «Частка співвласника в загальному обсязі обов’язкових внесків та платежів на утримання і ремонт спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно загальній площі квартир та нежилих приміщень, що перебувають у його власності.»;
 
144. частину другу виключити;
 
145. частину четверту після слова «обов’язкових» доповнити словом «внесках і»;
 
146. 18) у статті 21:
 
147. у частині четвертій:
 
148. в абзаці п’ятому слова «обов’язкових платежів» замінити словами «обов’язкових внесків та платежів», а слова «у разі укладення відповідного договору між власником приміщення та об’єднанням» виключити;
 
149. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
150. «коштів, залучених на умовах кредиту або позики.»;
 
151. частину шосту викласти в такій редакції:
 
152. «Перелік та розміри обов’язкових внесків та платежів співвласників, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об’єднання.»;
 
153. 19) статтю 22 викласти в такій редакції:
 
154. «Стаття 22. Забезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку
 
155. Для забезпечення потреб в експлуатації багатоквартирного будинку, користуванні спільним майном у такому будинку, включаючи поточний ремонт, утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів, об’єднання за рішенням загальних зборів може:
 
156. виступати колективним споживачем (замовником) усіх або частини житлово-комунальних послуг;
 
157. визначити управителя або виконавців окремих житлово-комунальних послуг, з яким (якими) всі співвласники укладають відповідні договори;
 
158. задовольняти всі або частину зазначених потреб силами самого об’єднання шляхом самозабезпечення.
 
159. Питання самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку регулюються Господарським кодексом України в частині господарчого забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.
 
160. Самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку може здійснюватися безпосередньо силами співвласників, а також шляхом залучення об’єднанням фізичних та юридичних осіб на підставі укладених договорів.
 
161. У разі прийняття рішення про самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у багатоквартирному будинку об’єднання самостійно несе відповідальність перед співвласниками за забезпечення потреб у поточному ремонті, утриманні багатоквартирного будинку, водопостачанні та водовідведенні, газо- та електропостачанні, опаленні, вивезенні побутових відходів відповідно до закону. Відповідальність за забезпечення таких потреб перед наймачами, орендарями жилих і нежилих приміщень несуть співвласники, що здали в найм, оренду належні їм квартири, нежилі приміщення відповідно до договору найму, оренди.
 
162. Для фінансування самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування квартирами, нежилими приміщеннями та спільним майном у багатоквартирному будинку співвласники сплачують відповідні внески та платежі в розмірах, установлених загальними зборами об’єднання. За згодою правління окремі співвласники можуть в рахунок сплати таких внесків та платежів виконувати окремі роботи в рамках самозабезпечення об’єднанням експлуатації багатоквартирного будинку, користування спільним майном у такому будинку.
 
163. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку оплачують холодну та гарячу воду, теплову та електричну енергію, природний газ, комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів) та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) за цінами (тарифами), встановленими для населення.
 
164. З метою надання громадянам пільг та обчислення розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг плата за послуги з утримання будинку та прибудинкової території, водопостачання та водовідведення, газо- та електропостачання, опалення, вивезення побутових відходів визначається виходячи із внесків та платежів, що сплачуються власниками об’єднанню на такі цілі.
 
165. 20) у статті 24:
 
166. у частині першій слова «на баланс» виключити;
 
167. у частині другій слово «об’єднання» виключити;
 
168. у частині п’ятій слова «на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна в житловому комплексі» виключити;
 
169. 21) у частині першій статті 25 слово «управителя» замінити словами «з управління»;
 
170. 22) друге і третє речення частини третьої статті 26 виключити;
 
171. 23) у статті 28:
 
172. частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
173. «Об’єднання ліквідується у разі:
 
174. придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;
 
175. прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;
 
176. прийняття судом рішення про ліквідацію об’єднання.
 
177. У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно загальній площі квартир та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їх власності.»;
 
178. у частині четвертій:
 
179. у першому реченні слово «власника» замінити словом «співвласника»;
 
180. у другому реченні слово «власник» замінити словом «співвласник», а слова «приміщення в об’єднанні, незалежно від членства в ньому,» виключити;
 
181. 24) у тексті Закону слова «член об’єднання» в усіх відмінках і формах числа, «неподільне і загальне майно» та «неподільне та загальне майно», «житловий комплекс» в усіх відмінках замінити відповідно словами «співвласник» у відповідному відмінку і числі, «спільне майно», «багатоквартирний будинок» у відповідному відмінку.
 
182. 4. Статтю 23 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514) доповнити частиною такого змісту:
 
183. «Якщо власники приміщень у багатоквартирному будинку самостійно не визначили управителя та не створили об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя таким будинком зобов’язаний визначити на конкурсних засадах орган місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
184. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4, який набирає чинності з 1 січня 2015 року.