Кількість абзаців - 216 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»
 
2. І. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст.1) внести такі зміни:
 
3. 1) У тексті Закону слова "обов’язковий ліміт відповідальності страховика" та "ліміт відповідальності страховика" у відповідних відмінках замінити словами "страхова сума" у відповідних відмінках;
 
4. 2) у статті 1:
 
5. а) пункт 1.4 викласти в такій редакції:
 
6. "1.4. особи, відповідальність яких застрахована, - страхувальник та інші особи, які правомірно володіють забезпеченим транспортним засобом. Володіння забезпеченим транспортним засобом вважається правомірним, якщо інше не встановлено законом або рішенням суду";
 
7. б) пункт 1.9 виключити;
 
8. 3) статтю 4 викласти у такій редакції:
 
9. "Стаття 4. Суб'єкти обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
 
10. Суб'єктами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники та інші особи, відповідальність яких застрахована, страховики, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ), потерпілі";
 
11. 4) статтю 6 викласти у такій редакції:
 
12. "Стаття 6. Страховий випадок
 
13. Страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, заподіяну іншій особі";
 
14. 5)- статтю 7 викласти у такій редакції:
 
15. "Стаття 7. Визначення розміру страхового платежу
 
16. 7.1. Розмір страхового платежу (внеску, премії) встановлюється страховиком самостійно шляхом добутку розміру базового страхового платежу та значень відповідних коригуючих коефіцієнтів, що затверджуються відповідно до пункту 7.2 цієї статті, а також з урахуванням положень пункту 13.2 статті 13 цього Закону. Страховику забороняється встановлювати, а так само пропонувати встановити розмір страхового платежу, розрахований іншим чином.
 
17. 7.2. Розмір базового страхового платежу, перелік та значення коригуючих коефіцієнтів затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ. Пропозиції МТСБУ щодо розміру базового страхового платежу та значень коригуючих коефіцієнтів підтверджуються актуарними розрахунками. Якщо Уповноважений орган протягом 45 календарних днів з дня подання МТСБУ не затвердив пропозиції щодо розміру базового страхового платежу, переліку та значень коригуючих коефіцієнтів, то діють попередні коригуючі коефіцієнти та розмір базового страхового платежу.
 
18. 7.3. Визначення розмірів страхових платежів щодо "Зеленої картки" не є предметом регулювання цього Закону".
 
19. 6)- статтю 8 виключити;
 
20. 7) статтю 9 викласти у такій редакції:
 
21. "Стаття 9. Страхова сума
 
22. 9.1. Страхова сума - це грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування.
 
23. 9.2. Розміри страхових сум за шкоду, завдану життю і здоров`ю та за шкоду, завдану майну потерпілих на один страховий випадок та на одного потерпілого встановлюються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.
 
24. 9.3. Страхові виплати за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності обмежуються страховими сумами, які діяли на дату укладення договору та зазначені в договорі страхування".
 
25. 8) пункт 13.2 статті 13 доповнити новим реченням: "Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом будь-якою особою, яка відноситься до згаданих у цьому пункті категорій громадян України, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу";
 
26. 9) у пункті 17.5 статті 17 виключити слова: "спеціальний знак, що затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, та"
 
27. 10) у статті 18:
 
28. а) у підпункті 18.1.3 пункту 18.1 слова "або договором" виключити;
 
29. б) у пункті 18.2 слова "понесених витрат на ведення справи, але не більше 20 відсотків цієї частки" замінити словами "нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового платежу, ";
 
30. 11) у статті 19:
 
31. а) у пункті 19.1 слова та цифри "сумарний ліміт відповідальності страховика (76500 гривень)" замінити словами: "розмір, який визначається як сума страхових сум на одного потерпілого, то";
 
32. б) пункт 19.2 виключити;
 
33. 12) у пункті 20.3 статті 20 слова "коштами МТСБУ" замінити словами "коштами відповідного централізованого страхового резервного фонду МТСБУ на умовах, визначених цим Законом";
 
34. 13) доповнити статтею 20? наступного змісту:
 
35. "Стаття 20?. Чинність договору страхування у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу
 
36. 20?.1. У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає свою чинність до закінчення дії такого договору.
 
37. 20?.2. У разі відчуження забезпеченого транспортного засобу права та обов’язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність.
 
38. 20?.3. У разі смерті страхувальника-фізичної особи його права та обов’язки за договором страхування переходять до осіб, які одержали забезпечений транспортний засіб у спадщину.
 
39. 20?.4. Якщо страхувальник-юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права і обов’язки страхувальника за договором страхування переходять до правонаступника";
 
40. 14) у статті 21:
 
41. у пункті 21.1:
 
42. абзац другий виключити;
 
43. абзац третій викласти у такій редакції:
 
44. "Транспортний засіб має відповідати вимогам, передбаченим пунктом 1.7 статті 1 цього Закону, з дати його державної реєстрації в Україні, а якщо така реєстрація відсутня, то з моменту прийняття ним участі в дорожньому русі на території України".
 
45. абзац другий пункту 21.2 викласти у такій редакції:
 
46. "Державтоінспекцією МВС України під час проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, а також при нагляді за дорожнім рухом, складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод";
 
47. 15) статтю 22 викласти у такій редакції:
 
48. "Стаття 22. Відшкодування шкоди, заподіяної третій особі
 
49. 22.1. При настанні страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи.
 
50. При настанні події, яка є підставою проведення регламентної виплати, МТСБУ у межах страхових сум, що були чинними та дату настання такої події, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи.
 
51. 22.2. Відповідно до цього Закону потерпілим, які є юридичними особами, страховиком, а у випадках передбачених цим Законом МТСБУ, відшкодовується виключно шкода, заподіяна майну";
 
52. 16) доповнити статтею 22? у такій редакції:
 
53. "Стаття 22?. Пряме відшкодування збитків
 
54. 22?.1. Пряме відшкодування збитків - виконання страховиком, який застрахував цивільно-правову відповідальність потерпілого, обов'язків страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність відповідальної особи за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, у частині відшкодування шкоди, пов'язаної з пошкодженням або фізичним знищенням транспортного засобу потерпілого.
 
55. 22?.2. Потерпілий має право пред'явити вимогу про відшкодування шкоди, пов’язану з пошкодженням або фізичним знищенням його транспортного засобу, безпосередньо страховику, який застрахував цивільно-правову відповідальність потерпілого, а згаданий страховик зобов’язаний прийняти таку вимогу, якщо одночасно виконуються такі умови:
 
56. а) дорожньо-транспортна пригода сталася за участю лише двох транспортних засобів, які є забезпеченими згідно з договорами внутрішнього страхування, укладеними двома страховиками;
 
57. б) у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода заподіяна тільки транспортним засобам;
 
58. в) у результаті дорожньо-транспортної пригоди не заподіяно шкоди життю і здоров’ю потерпілого.
 
59. Страховик, який згідно з цим пунктом прийняв вимогу про пряме відшкодування збитків, зобов’язаний проінформувати про отримання такої вимоги страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність особи, яка є відповідальною за заподіяння такої шкоди. Якщо інше не визначено передбаченою цією статтею угодою про пряме відшкодування збитків, строк такого інформування становить три робочі дні з дати отримання згаданої вимоги потерпілого.
 
60. 22?.3. Страховик, який згідно з пунктом 22?.1 цієї статті прийняв вимогу потерпілого, дотримуючись положень угоди про пряме відшкодування збитків, передбаченої цією статтею, проводить розслідування причин і обставин дорожньо-транспортної пригоди, визначає розмір збитку, приймає рішення щодо виплати страхового відшкодування та за наявності правових підстав здійснює відшкодування шкоди, пов’язаної з пошкодженням або фізичним знищенням належного потерпілому транспортного засобу, у межах страхової суми, що зазначена у страховому полісі особи, яка є відповідальною за заподіяння такої шкоди.
 
61. 22?.4. Страховик, який здійснив пряме відшкодування збитків, має право вимоги до страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність особи, яка заподіяла шкоду, у розмірі, передбаченому згаданою угодою про пряме відшкодування збитків.
 
62. 22?.5. Страховик, який застрахував цивільно-правову відповідальність особи, яка заподіяла шкоду, зобов'язаний компенсувати страховику, що здійснив пряме відшкодування збитків, суму, яка визначається відповідно до угоди про пряме відшкодування збитків.
 
63. 22?.6. Угода про пряме відшкодування збитків укладається між членами МТСБУ та визначає порядок та умови розрахунків між страховиком, який здійснив пряме відшкодування збитків, і страховиком, який застрахував цивільно-правову відповідальність особи, яка завдала шкоду, а також порядок вирішення спорів між членами МТСБУ.
 
64. 22?.7. Форма та зміст Угоди про пряме відшкодування збитків затверджується Загальними зборами членів МТСБУ.
 
65. 22?.8 Укладення угоди про пряме відшкодування збитків страховиком з усіма членами МТСБУ є обов'язковою умовою членства такого страховика в МТСБУ.
 
66. 22?.9. Особливості бухгалтерського обліку та звітності за операціями, пов'язаними з прямим відшкодуванням збитків, встановлюються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
 
67. 17) статтю 23 викласти у такій редакції:
 
68. "Стаття 23. Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого
 
69. Шкодою, заподіяною життю та здоров'ю потерпілого у результаті дорожньо-транспортної пригоди, є:
 
70. шкода, пов’язана з лікуванням потерпілого;
 
71. шкода, пов’язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим;
 
72. шкода, пов’язана з стійкою втратою працездатності потерпілим;
 
73. моральна шкода, що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких потерпілий - фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням її здоров'я;
 
74. шкода, пов’язана з смертю потерпілого";
 
75. 18) статтю 24 викласти у такій редакції:
 
76. "Стаття 24. Відшкодування шкоди, пов'язаної з лікуванням потерпілого
 
77. 24.1. У зв'язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунтовані витрати, які пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням, протезуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та купівлею лікарських препаратів.
 
78. Витрати, пов'язані з лікуванням потерпілого в іноземних державах, відшкодовуються, якщо лікування було узгоджено із особою, яка має здійснити страхове відшкодування (регламентну виплату).
 
79. Зазначені у цьому пункті витрати та необхідність їх здійснення мають бути підтверджені документально відповідним медичним закладом.
 
80. 24.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов'язану з лікуванням потерпілого, становить 1/30 від розміру мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством на дату настання страхового випадку, за кожний день лікування підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я.
 
81. 24.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір витрат, зазначених у пункті 24.1 цієї статті, або їх документально підтверджений розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 24.2 цієї статті, то страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування у розмірі, визначеному згідно з пунктом 24.2 цієї статті";
 
82. 19) статтю 25 викласти у такій редакції:
 
83. "Стаття 25. Шкода, пов'язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим
 
84. Шкода, пов'язана з тимчасовою втратою працездатності, відшкодовується за підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я час втрати працездатності, у таких розмірах:
 
85. для працюючої особи (особи, яка працює за трудовим договором) - різниця між середньою заробітною платою потерпілого, що обчислена відповідно до норм законодавства України про працю, та фактично отриманою ним заробітною платою (в тому числі з врахуванням коштів, отриманих у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності відповідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням");
 
86. для особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, - визначених відповідно до статті 1198 Цивільного кодексу України";
 
87. 20) статтю 26 викласти у такій редакції:
 
88. "Стаття 26. Шкода, пов'язана з пов’язана з стійкою втратою працездатності потерпілим
 
89. 26.1. Шкода, пов'язана з стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, відшкодовується, у розмірах, визначених відповідно до положень Цивільного кодексу України.
 
90. 26.2. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов'язану з стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, становить:
 
91. у випадку встановлення І групи інвалідності - 36 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених чинним законодавством на дату настання страхового випадку;
 
92. у випадку встановлення ІІ групи інвалідності - 18 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених чинним законодавством на дату настання страхового випадку.
 
93. у випадку встановлення ІІІ групи інвалідності - 12 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених чинним законодавством на дату настання страхового випадку.
 
94. у випадку визнання неповнолітньої (малолітньої) особи дитиною-інвалідом - 18 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених чинним законодавством на дату настання страхового випадку.
 
95. 26.3. Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір шкоди, пов'язаної з стійкою втратою працездатності потерпілим, або цей розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 26.2 цієї статті, то страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування у розмірі, визначеному згідно з пунктом 26.2 цієї статті";
 
96. 21) доповнити статтею 26? такого змісту:
 
97. "Стаття 26?. Відшкодування моральної шкоди, заподіяної потерпілому
 
98. Страховиком (у випадках, передбачених підпунктами "г", "ґ" пункту 41.1 та "в" пункту 41.2 статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовується потерпілому-фізичній особі, яка зазнала ушкодження здоров’я під час дорожньо-транспортної пригоди, моральна шкода у розмірі 5 відсотків від страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров`ю";
 
99. 22) статтю 27 викласти у такій редакції:
 
100. "Стаття 27. Шкода, пов'язана із смертю потерпілого
 
101. 27.1. Страхове відшкодування (регламентна виплата) виплачується, якщо смерть потерпілого в результаті дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної пригоди та є прямим наслідком такої дорожньо-транспортної пригоди.
 
102. 27.2. Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) здійснює відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого, на умовах, встановлених статтею 1200 Цивільного кодексу України, кожній особі, яка має право на таке відшкодування, рівними частинами. Загальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) утриманцям одного померлого не може бути меншим ніж 36 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених чинним законодавством на дату настання страхового випадку.
 
103. 27.3. Страховик (у випадках, передбачених підпунктами "г", "ґ" пункту 41.1 та "в" пункту 41.2 статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) відшкодовує моральну шкоду, завдану смертю фізичної особи, її чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим). Загальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) цим особам стосовно одного померлого становить 12 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених законодавством на дату настання страхового випадку, і сплачується рівними частинами.
 
104. 27.4. Страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування особі, яка здійснила витрати на поховання та на спорудження надгробного пам’ятника, за умови надання страховику (МТСБУ) документів, які підтверджують такі витрати, та пред’явлення для огляду оригіналу свідоцтва про смерть. Загальний розмір такого відшкодування стосовно одного померлого не може перевищувати 12 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених законодавством на дату настання страхового випадку,
 
105. 27.5. Відшкодування шкоди, пов'язаної із смертю потерпілого, може бути виплачено у вигляді одноразової компенсації. Загальний розмір усіх здійснених страхових відшкодувань (регламентних виплат) за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю однієї особи, не може перевищувати страхову суму за таку шкоду";
 
106. 23) статтю 30 викласти у такій редакції:
 
107. "Стаття 30. Шкода, пов'язана з фізичним знищенням транспортного засобу
 
108. 30.1. Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з аварійним сертифікатом (рапортом), звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним аварійним комісаром, оцінювачем чи експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт транспортного засобу з урахуванням зносу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.
 
109. 30.2. У випадку, якщо транспортний засіб вважається знищеним, його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати по евакуації транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди";
 
110. 24) статтю 31 викласти у такій редакції:
 
111. "Стаття 31. Шкода, пов'язана з пошкодженням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей чи їх фізичним знищенням
 
112. Розмір шкоди, пов'язаної з пошкодженням чи фізичним знищенням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей визначається на підставі аварійного сертифікату (рапорту), звіту (акту) чи висновку про оцінку, виконаного аварійним комісаром, оцінювачем чи експертом відповідно до законодавства";
 
113. 25) у статті 32:
 
114. а) у пункті 32.3 слова «та які є застрахованими» замінити словами «за умови, що вони підлягали страхуванню»
 
115. б) у пункт 32.7 слова "товарного вигляду" замінити словами "товарної вартості";
 
116. в) доповнити пунктами 32.10 та 32.11 у наступній редакції:
 
117. "32.10. витрати спеціалізованих організацій та органів (зокрема, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України), понесені у зв’язку із виплатами за будь-якими видами загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування (забезпечення);
 
118. 32.11 шкоду, заподіяну життю та здоров'ю водія забезпеченого транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду";
 
119. 26) абзац третій пункту 33.2. статті 33 доповнити реченням такого змісту:
 
120. "До договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та виплат страхового відшкодування за цими договорами застосовуються норми щодо максимальних розмірів страхової виплати, які діяли на дату настання страхового випадку";
 
121. 27) абзац другий пункту 36.2 статті 36 викласти у новій редакції:
 
122. "у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими - прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його. Якщо відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту пошкодженого майна (транспортного засобу) з врахуванням зносу здійснюється безпосередньо на рахунок потерпілої особи (її представника), то сума, яка відповідає розміру оціненої шкоди, зменшується на суму податку на додану вартість, визначену відповідно до законодавства, чинного на момент оцінки. При цьому доплата в розмірі, що не перевищує цю суму податку, здійснюється за умови, отримання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) документального підтвердження факту оплати проведеного такого ремонту. Якщо у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують розмір заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцінити її загальний розмір, виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється у розмірі шкоди, оціненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здійснювати виплати без проведення експертизи ( в тому числі шляхом перерахування коштів особам, які надають послуги з ремонту пошкодженого майна), якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір та спосіб здійснення страхового відшкодування і не наполягають на проведенні оцінки, експертизи пошкодженого майна";
 
123. 28) у статті 37 підпункт 37.1.5 виключити;
 
124. 29)- частину першу статті 38-1 викласти в такій редакції:
 
125. "1. У разі, якщо страховик здійснив страхове відшкодування за шкоду, заподіяну під час використання забезпеченого транспортного засобу:
 
126. у сфері, що передбачає більше значення коригуючого коефіцієнта, ніж визначено договором страхування;
 
127. чи водієм, водійський стаж або вік якого є меншим, ніж визначено умовами договору страхування відповідно до затверджених коригуючих коефіцієнтів;
 
128. чи з порушенням умов, передбачених пунктом 13.2. статті 13 цього Закону (при укладенні договору страхування із застосуванням такого пункту), -
 
129. то особа, відповідальна за шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, зобов'язана компенсувати страховику 50 відсотків виплаченого страхового відшкодування; ";
 
130. 30) пункт 39.1 статті 39 доповнити новим реченням у такій редакції:
 
131. "Норми Статуту МТСБУ та рішення органів управління МТСБУ, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання усіма членами МТСБУ та можуть містити додаткові вимоги до страховиків";
 
132. 31) у статті 40:
 
133. а) пункт 40.2 викласти у такій редакції:
 
134. "40.2. У разі, якщо МТСБУ відповідно до правил міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" було здійснене відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника та/або користувача зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував за кордоном підроблений або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена картка" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати МТСБУ та регламентні виплати із фонду страхових гарантій мають бути компенсовані такими особами МТСБУ в повному обсязі";
 
135. б) у пункті 40.3 виключити слова "та необхідності перевірки дій страховика відповідно до пункту 36.3 статті 36 цього Закону";
 
136. 32) у статті 41:
 
137. а) у пункті 41.1 підпункт "е" виключити;
 
138. б) у пункті 41.2:
 
139. підпункт "в" викласти у новій редакції:
 
140. "в) транспортним засобом, що зареєстрований в іншій країні, по відношенню до якого був виданий іноземний страховий сертифікат "Зелена картка", що діяв на дату дорожньо-транспортної пригоди на території України. Така регламентна виплата здійснюється на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка";
 
141. підпункт "г" пункту 41.2 виключити;
 
142. в) пункт 41.4 викласти у новій редакції:
 
143. "41.4. МТСБУ за рахунок коштів відповідного централізованого страхового резервного фонду здійснює оплату послуг осіб, залучених для встановлення причин, обставин подій, за яким може бути проведена регламентна виплата, та розміру заподіяної внаслідок них шкоди, а також банківських витрат МТСБУ при здійсненні регламентних виплат";
 
144. 33) у статті 43:
 
145. а) у назві статті вилучити слова "централізовані страхові резервні";
 
146. б) підпункт 43.2.1 викласти в такій редакції:
 
147. "43.2.1 Базовий та додаткові гарантійні внески у розмірі, визначеному МТСБУ";
 
148. в) пункт 43.4 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
149. "Кошти, сплачені страховиками в якості базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, можуть використовуватися виключно для проведення регламентних виплат, передбачених підпунктом «ґ» пункту 41.1 статті 41 цього Закону. У першу чергу використовується гарантійний внесок того страховика, для виконання зобов’язань якого воно здійснюються.
 
150. Кошти, сплачені страховиком у якості додаткових гарантійних внесків до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, використовуються для виконання зобов’язань такого страховика перед МТСБУ. Кошти, сплачені страховиком у якості додаткових гарантійних внесків до фонду захисту потерпілих, можуть також використовуватися для виконання зобов’язань такого страховика за внутрішніми договорами страхування перед членами МТСБУ, а у якості додаткового гарантійного внеску до фонду страхових гарантій - для виконання зобов’язань цього страховика за договорами міжнародного страхування та правочинами, пов’язаними з перестрахуванням його відповідальності за договорами міжнародного страхування.
 
151. Забороняються будь-які стягнення з централізованих страхових резервних фондів МТСБУ крім тих, що пов’язані з регламентними виплатами, що проводяться відповідно до цього Закону за рахунок такого фонду. У разі банкрутства страховика або його ліквідації залишки коштів, сплачених ним до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, не можуть бути включені до ліквідаційної маси, і залишаються у централізованих страхових резервних фондах МТСБУ";
 
152. 34) статтю 44 викласти у новій редакції:
 
153. "Стаття 44. Органи управління та контролю МТСБУ
 
154. 44.1. Органами управління МТСБУ є:
 
155. Загальні збори членів;
 
156. Загальні збори повних членів;
 
157. Президія;
 
158. Дирекція.
 
159. 44.2. До органів контролю МТСБУ відносяться Координаційна рада та Ревізійна комісія МТСБУ.
 
160. 44.3. Структура, функції, компетенція, порядок формування, розподіл голосів при прийняття рішень та інші питання роботи органів управління та контролю МТСБУ визначаються його Статутом та внутрішніми документами, прийнятими органами управління відповідно до їх компетенції";
 
161. 35) статті 45, 47-48 виключити;
 
162. 36) у статті 49:
 
163. а) у абзаці першому пункту 49.2 після слів «на всій території України» доповнити словами «, а також наявність клопотання МТСБУ про видачу ліцензії»;
 
164. б) доповнити пунктами 49.3 та 49.4 у такій редакції:
 
165. "49.3. Страховик перед отриманням ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів має отримати клопотання МТСБУ про видачу ліцензії. Вимоги до заяви про отримання такого клопотання встановлюються загальними зборами членів МТСБУ.
 
166. МТСБУ має право при розгляді заяви про отримання клопотання на видачу ліцензії призначити аудиторську перевірку з метою аналізу фінансового стану страховика та достовірності наданої МТСБУ інформації. Витрати на аудиторську перевірку страховика здійснюються за рахунок кошторису витрат на утримання МТСБУ. У разі, якщо аудиторською перевіркою виявляється невідповідність страховика встановленим вимогам або подання страховиком недостовірної інформації, витрати МТСБУ на аудиторську перевірку компенсуються страховиком.
 
167. МТСБУ має право відмовити у наданні клопотання на видачу ліцензії страховику, який не відповідає встановленим чинним законодавством вимогам щодо здійснення діяльності зі страхування цивільно-правової відповідальності та іншим вимогам встановленим загальними зборами членів МТСБУ. Рішення про надання клопотання має бути прийняте на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви.
 
168. У разі відмови МТСБУ у задоволенні заяви страховика про отримання клопотання про видачу ліцензії, останній має право подати повторну заяву не раніше, ніж через 1 рік після відмови МТСБУ про задоволення попередньої заяви.
 
169. 49.3. Для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів страхові агенти зобов’язані зареєструватися в Моторному (транспортному) страховому бюро України у порядку, встановленому Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України";
 
170. 37) у статті 51:
 
171. а) пункт 51.1 викласти у новій редакції:
 
172. "51.1. Страховик за умови наявності чинної ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів має право звернутися до МТСБУ із заявою про набуття членства. Вимоги до заяви встановлюються Загальними зборами членів МТСБУ.
 
173. Рішення за заявою страховика про надання йому статусу асоційованого члена МТСБУ має бути прийняте на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви.
 
174. Страховик вважається таким, що прийнятий у члени МТСБУ та набув статусу асоційованого члена після прийняття МТСБУ рішення про задоволення згаданої заяви страховика, укладення між МТСБУ та страховиком договору про співпрацю щодо внутрішніх договорів страхування, а також сплати цим страховиком вступного внеску до фонду фінансування діяльності МТСБУ та базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, розміри яких встановлюються МТСБУ. Розмір базового гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих визначається положенням про цей фонд та не може бути меншим за суму еквівалентну 300 тис. євро, станом на останню дату кожного кварталу";
 
175. б) пункт 51.2 виключити;
 
176. в) пункт 51.3 викласти у такій редакції:
 
177. "51.3. Страховик-асоційований член МТСБУ має право звернутися до МТСБУ із заявою про надання йому статусу повного члена. Вимоги до заяви встановлюються Загальними зборами членів або Загальними зборами повних членів МТСБУ.
 
178. МТСБУ має право відмовити Страховику у задоволенні згаданої заяви у разі, якщо він не відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
 
179. З метою перевірки фінансового стану страховика та достовірності отриманої від нього звітності, МТСБУ може призначити незалежний аудит такого страховика. Витрати на проведення такого аудиту здійснюються за рахунок кошторису витрат на утримання МТСБУ. У разі, якщо аудитором підтверджується подання страховиком недостовірної звітності, витрати МТСБУ компенсуються згаданим страховиком.
 
180. Страховик-член МТСБУ вважається таким, що набув статусу повного члена після прийняття МТСБУ рішення про задоволення згаданої заяви страховика, укладення між МТСБУ та страховиком договору про співпрацю щодо договорів міжнародного страхування, а також сплати цим страховиком гарантійного внеску до фонду страхових гарантій, розмір якого встановлюється МТСБУ. Розмір гарантійного внеску до фонду страхових гарантій не може бути меншим за суму еквівалентну 500 тисяч євро, станом на останню дату кожного кварталу";
 
181. г) пункт 51.6 виключити;
 
182. ґ) підпункт "б" пункту 51.8 викласти у такій редакції:
 
183. "б) гарантійні та інші внески до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, а також компенсацію здійснених МТСБУ витрат за зобов’язаннями страховиків; "
 
184. д) пункти 51.9 та 51.10 викласти у новій редакції:
 
185. "51.9. Кошти, сплачені страховиком до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ як гарантійні внески, зараховуються до страхових резервів такого страховика.
 
186. Зазначені кошти з урахуванням частки інвестиційного доходу та з вирахуванням коштів, що були сплачені МТСБУ, підлягають поверненню страховику, за умови, що по відношенню до останнього не здійсняються процедура ліквідації та/або банкрутства. Строк такого повернення з фонду захисту потерпілих становить три роки з дня припинення асоційованого членства страховика в МТСБУ, з фонду страхових гарантій - п’ять років з дня припинення його повного членства в МТСБУ, але не раніше дня наступного після виконаного зобов’язань за договорами міжнародного страхування та перестрахування або передачі зобов’язань іншому страховику - повному члену МТСБУ.
 
187. У разі, якщо по відношенню до страховика здійсняється процедура ліквідації та/або банкрутства, а також у разі його ліквідації згадані кошти не підлягають поверненню;
 
188. 51.10. Страховик, який протягом двох місяців має заборгованість перед МТСБУ щодо сплати у повному обсязі внесків, відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, або компенсації витрат, здійснених МТСБУ за його зобов’язаннями, втрачає відповідний статус асоційованого та/або повного члена МТСБУ"
 
189. 38) статтю 52 викласти у наступній редакції:
 
190. "Стаття 52. Припинення членства в МТСБУ.
 
191. 52.1. Членство страховика в МТСБУ припиняється у разі виключення такого страховика із членів МТСБУ або втрати цим страховиком статусу асоційованого члена МТСБУ.
 
192. 52.2. Повне членство страховика в МТСБУ припиняється у випадках: позбавлення страховика-повного члена МТСБУ такого статусу, втрати цим страховиком статусу асоційованого члена МТСБУ або виключення такого страховика із членів МТСБУ.
 
193. 52.3. Страховик у разі припинення його членства в МТСБУ втрачає право укладати будь-які договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Припинення повного членства страховика в МТСБУ позбавляє страховика права укладати договори міжнародного страхування.
 
194. 52.4. Страховик, членство (в тому числі повне) якого припинено, зобов'язаний виконати свої зобов'язання згідно з укладеними ним договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності";
 
195. 39) у пункті 55.4 слова "за погодженням з МТСБУ" замінити словами "за поданням МТСБУ";
 
196. 40) пункт 56.1 статті 56 після слів "у тому числі і конфіденційну" доповнити словами ", з обмеженим доступом та ту, що містить персональні дані";
 
197. 41) у Розділі VІІ виключити пункти 7 - 10 та 11?.
 
198. ІІ. Внести до Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 16, ст. 114; 2004 р., N 2, ст. 6) такі зміни:
 
199. 1) статтю 7 доповнити новою частиною у такій редакції:
 
200. "Для договорів міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Кабінет Міністрів України встановлює максимальні розміри страхових платежів, в межах яких Моторне (транспортне) страхове бюро України встановлює обов’язкові для своїх повних членів єдині розміри страхових платежів за такими договорами";
 
201. 2) у абзаці восьмому статті 16 слова "обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника (користувача) транспортного засобу перед третіми особами" замінити словами "міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";
 
202. 3) статтю 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
203. "Страховики, яким дозволено займатися обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зобов'язані бути членами Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), яке є юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків. МТСБУ є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
 
204. ІІІ. Прикінцеві положення
 
205. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 16 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2014 року. Норми, передбачені цим Законом, не застосовуються до договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що були укладені до набрання чинності цього Закону та не змінюють їх умов.
 
206. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
207. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
208. подати на розгляд Верхової Ради України законопроект щодо змін у Податковий кодекс України у зв’язку з запровадженням прямого врегулювання.
 
209. 3. Спеціальному уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
210. 4. Протягом трьох років з дати набирання чинності цим Закону допускається використання терміну "ліміт відповідальності страховика" у значенні "страхова сума".
 
211. 5. Протягом одного року з дати набирання чинності цим Закону, крім коригуючих коефіцієнтів, затверджених спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, застосовуються також наступні:
 
212. а) Коригуючі коефіцієнти залежно від строку дії договору (для цілей абзацу 3 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів")
 
213. строк дії договорузначення коефіцієнта
15 днів0,15
1 місяць0,2
2 місяці0,3
3 місяці0,4
4 місяці0,5
5 місяців0,6
6 місяців0,7
7 місяців0,75
8 місяців0,8
9 місяців0,85
10 місяців0,9
11 місяців0,95
1 рік1
 
214. б) Коригуючі коефіцієнти залежно від кількості транспортних засобів по відношенню до яких страхувальником одночасно укладаються внутрішні договори страхування
 
215. кількість транспортних засобівзначення коефіцієнта
від 5 до 9 0,95
від 10 до 19 0,90
від 20 до 990,85
від 100 - 4990,80
від 500 - 19990,75
від 2000 і більше0,70