Кількість абзаців - 144 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм (Друге читання)

0. Проект (доопрацьований)
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1. У пункті 14.1 статті 14:
 
6. абзац сьомий підпункту 14.1.97 викласти у такій редакції:
 
7. "об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов'язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об'єкт лізингу з наступним переходом права власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі";
 
8. абзаци другий-четвертий підпункту 14.1.139 замінити одинадцятьма абзацами такого змісту:
"юридична особа, створена відповідно до закону у будь якій організаційно-правовій формі, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій:
яка сплачує податки і збори, встановлені цим Кодексом;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотків;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків, обсяг постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, і яка переходить, у встановленому цим Кодексом порядку, на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків, і яка добровільно переходить, у встановленому цим Кодексом порядку, на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
фізична особа - підприємець:
яка сплачує податки і збори, встановлені цим Кодексом;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотків;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків, обсяг постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, і яка переходить, у встановленому цим Кодексом порядку, на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
яка застосовує ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків і яка добровільно переходить, у встановленому цим Кодексом порядку, на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 3 відсотки;
фізична особа та фізична особа - підприємець, яка ввозить товари на митну територію України".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий-дев’ятий вважати абзацами чотирнадцятим-двадцятим;
 
9. підпункт "ґ" пункту 14.1.191 викласти у такій редакції:
"ґ) умовне постачання товарів/послуг та необоротних активів, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту";
 
10. підпункт 14.1.205 викласти у такій редакції:
 
11. "14.1.205. прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, що визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації в межах відповідної земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку і забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку";
 
12. у підпункті 14.1.223 слова "зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та" замінити словами "постійне (остаточне) перебування або".
 
13. 2. У статті 56:
 
14. абзац перший пункту 56.15 доповнити другим реченням такого змісту: "На такий строк зупиняється також виконання самостійного рішення податкового органу про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, прийняте на підставах, визначених у підпунктах "б" "и" пункту 184.2 статті 184 цього Кодексу, про анулювання свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, прийняте на підставах, визначних пунктом 209.12 статті 209 цього Кодексу, про анулювання свідоцтва платника єдиного податку, прийняте на підставах, визначених пунктами 299.15 та 299.16 статті 299 цього Кодексу, а про також про скасування реєстрації сільськогосподарського товаровиробника платником фіксованого сільськогосподарського податку, прийняте на підставах, визначених підпунктом "б" підпункту 308.6.2 пункту 308.6 статті 308 цього Кодексу";
 
15. в абзаці першому пункту 56.18 слова "грошового зобов'язання у будь-який момент" замінити словами "грошового зобов'язання, а також рішення, визначені другим реченням абзацу першого пункту 56.15 цієї статті, у будь-який момент".
 
16. 3. У статті 64:
 
17. пункт 64.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
18. "Дані про взяття на облік платника податків передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в день взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом державної податкової служби";
 
19. пункт 64.3 викласти у такій редакції:
 
20. "64.3. Взяття платників податків на облік згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) платникам податків - юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб, в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
У разі взяття платника податків на облік згідно з пунктом 64.2 цієї статті платникам податків - юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік".
 
21. 4. У пункті 65.5 статті 65:
 
22. після абзацу першого доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:
 
23. "Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в день взяття на облік в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом державної податкової служби.
 
24. Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю, в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
25. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
 
26. в абзаці четвертому слова "фізичній особі - підприємцю або" виключити.
 
27. 5. Пункт 69.1 статті 69 викласти у такій редакції:
 
28. "69.1. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків - юридичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах, або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для осіб, взяття на облік яких в органах державної податкової служби здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців")".
 
29. 6. Абзац другий підпункту 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 виключити.
 
30. 7. У статті 137:
 
31. у пункті 137. 17 слова "чи під гарантії Кабінету Міністрів України, з метою" замінити словами "чи під гарантії Кабінету Міністрів України у разі виконання зобов’язань по гарантії Кабінетом Міністрів України, з метою";
 
32. доповнити пунктом 137.20 такого змісту:
 
33. "137.20. Доходи платника податку - ліцензіата з постачання природного газу за регульованими тарифом (гарантовані постачальники), які визначаються відповідно до Закону "Про засади функціонування ринку природного газу", враховані для визначення об’єкта оподаткування відповідно до норм цієї статті, зменшуються на суму нарахованих але не отриманих у звітному періоді коштів з бюджету за програмою фінансування пільг та житлових субсидій окремим категоріям населення на оплату окремих видів енергії, товарів та послуг.
 
34. Сума заборгованості бюджету з оплати пільг та житлових субсидій, погашеної з бюджету у наступному звітному податковому періоді включається до суми доходу, визначеної як об’єкт оподаткування".
 
35. 8. Пункт 138.8 статті 138 доповнити підпунктом 138.8.6 такого змісту:
 
36. "138.8.6 Витрати з придбання природного газу, що формують собівартість послуг гарантованого постачальника з постачання природного газу споживачам за регульованим тарифом у звітному податковому періоді, визначаються в розмірі суми коштів, що перераховані власнику природного газу з відкритого у банку, відповідно до закону, гарантованим постачальником поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів.
 
37. Після оформлення акту приймання-передачі природного газу між власником природного газу та гарантованим постачальником витрати, що включені до собівартості постачання природного газу підлягають коригуванню ( в сторону збільшення чи зменшення) відповідно до суми вартості придбаного природного газу гарантованим постачальником, яка визначена в акті прийому-передачі природного газу за звітний податковий період".
 
38. 9. Підпункт 165.1.11 пункту 165.1 статті 165 доповнити словами "а також суми компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачуються відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження".
 
39. 10. Статтю 168 доповнити пунктом 168.6 такого змісту:
 
40. "168.6. Для цілей застосування розділу ІV цього Кодексу під відокремленими підрозділами юридичної особи розуміються філії, представництва та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, у значенні, визначеному Господарським кодексом України".
 
41. 11. У підпункті "ґ" підпункту 170.7.4 пункту 170.7 статті 170 слова "закладам соціального захисту для бездомних громадян" замінити словами "закладам соціального захисту для бездомних осіб".
 
42. 12. Абзац перший пункту 174.5 статті 174 виключити;
 
43. 13. У пункті 177.8 статті 177 слова "від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок, " замінити словами "від здійснення нею підприємницької діяльності, суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують".
 
44. 14. У статті 183:
абзац другий пункту 183.4 викласти у такій редакції:
"У разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпунктів "б" і "г" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 цього Кодексу, реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотків".
у пункті 183.5
в абзаці першому, слово "пунктах" замінити словом "пункті", слова "та 183.4 цієї статті (у разі добровільної реєстрації)" виключити;
абзац другий викласти у такій редакції:
"Реєстрація осіб, зазначених у абзаці другому пункті 183.4 цієї статті, діє з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку у розмірі 3 відсотки".
 
45. 15. Пункт 184.7 статті 184 викласти у такій редакції:
"184.7. Якщо в останньому звітному (податковому) періоді в обліку у платника податку наявні залишки товарів/послуг, необоротних активів, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у тому числі по даті перерахування коштів з банківського рахунку платника в оплату таких товарів/послуг, необоротних активів, платник податку не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визнати умовне постачання таких товарів, необоротних активів, та нарахувати податкові зобов'язання виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону".
 
46. 16. Абзац перший пункту 187.10 статті 187 викласти у такій редакції:
 
47. "187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), у тому числі вартість його транспортування та постачання, надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості (далі - ЖЕКи), визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом".
 
48. 17. В абзаці третьому пункту 188.1 статті 188 слова "ввезених на митну територію України" замінити словами "ввезених платником на митну територію України".
 
49. 18. У пункті 197.1 статті 197:
 
50. у підпункті 197.1.7:
 
51. у підпункті "в" слова "бездомним громадянам" замінити словами "бездомним особам", а слова "закладах соціального захисту для бездомних громадян" - словами "закладах соціального захисту для бездомних осіб";
 
52. у підпункті "д" слова "закладах соціального захисту для бездомних громадян" замінити словами "закладах соціального захисту для бездомних осіб";
 
53. у підпункті 197.1.17 слова "бездомних громадян" замінити словами "бездомних осіб".
 
54. 19. У пункті 198.5 статті 198:
 
55. абзац перший викласти в такій редакції:
"198.5. Якщо у подальшому товари/послуги, необоротні активи, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у тому числі по даті перерахування коштів з банківського рахунку платника в оплату таких товарів/послуг, необоротних активів, фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), або не використовуються у господарській діяльності, платник податку зобов'язаний визнати умовне постачання таких товарів/послуг та необоротних активів та нарахувати податкові зобов'язання виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів у податковому періоді, на який припадає таке використання";
в абзаці другому слова "основних виробничих засобів" замінити словами "необоротних активів".
 
56. 20. У пункті 199.4 статті 199:
 
57. в абзаці першому після слів "товарів/послуг" доповнити словами "та необоротних активів";
в абзаці другому слова "результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання" замінити словами "підсумками одного, двох і трьох календарних років, наступних за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію)".
 
58. 21. У пункті 200.19 статті 200:
 
59. у підпункті 200.19.4 слова "за даними податкових накладних, що виникла протягом трьох попередніх звітних періодів (кварталу), не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування" замінити словами "що виникла протягом попередніх трьох послідовних календарних місяців, не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування";
 
60. підпункті 200.19.5 викласти у такій редакції:
 
61. "200.19.5. середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року у кожному з попередніх трьох послідовних календарних місяців".
 
62. 22.У статті 207:
 
63. у пункті 207.5 слово "комісійна" виключити;
 
64. пункт 207.6 викласти у такій редакції:
"207.6. Суми податку, що відповідно до статті 139 цього Кодексу включаються до витрат, не включаються до бази оподаткування податком на додану вартість та не відносяться до податкового кредиту туристичного оператора.
Датою виникнення права туристичного оператора на віднесення сум податку по інших операціях з придбання товарів/послуг до податкового кредиту вважається дата їх отримання, що підтверджено податковою накладною.
Датою виникнення податкових зобов’язань у туристичного оператора при постачанні туристичного продукту є дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання туристичного продукту".
 
65. 23. У статті 240:
 
66. підпункт 240.1.3 пункту 240.1 викласти у такій редакції:
 
67. "240.1.3. розміщення відходів, крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання";
 
68. пункт 240.5 викласти у такій редакції:
 
69. "240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів суб'єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об'єктах) відходи як вторинну сировину".
 
70. 24. Підпункт 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 викласти у такій редакції:
 
71. "242.1.3. обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання".
 
72. 25. Статтю 256 доповнити пунктом 256.2 такого змісту:
 
73. "256.2. Платником рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору про спільну діяльність, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа) та за умови, що один із учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування корисних копалин. Облік результатів спільної діяльності ведеться окремо від обліку господарської діяльності цього учасника. Такий учасник додатково береться на облік як платник рентної плати у порядку, визначеному цим Кодексом".
 
74. 26. У пункті 258.4 статті 258:
 
75. підпункт 258.4.1 викласти у такій редакції:
 
76. "258.4.1. Перелік ділянок надр та/або об'єктів ділянок надр, на яких реалізуються інвестиційні проекти (програми), визначається центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі";
 
77. підпункт 258.4.5 викласти у такій редакції:
 
78. "258.4.5. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, що розташовані на ділянках надр, визначаються як різниця фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період та середньомісячного фактичного обсягу видобутку на таких об'єктах протягом останніх 12 місяців, що передували початку капітального ремонту".
 
79. 27. Друге речення пункту 259.1 статті 259 замінити двома реченнями такого змісту: "Розмір базової ціни нафти встановлюється щорічно шляхом прийняття закону про внесення змін до цього Кодексу. У разі, якщо до початку наступного року розмір базової ціни на нафту не встановлений, застосовується розмір базової ціни на нафту, що діяв у попередньому році".
 
80. 28. Пункт 260.4 статті 260 викласти у такій редакції:
 
81. 260.4. Податкові розрахунки з рентної плати подаються платником податків починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав ліцензію на здійснення видобутку вуглеводневої сировини.
 
82. 260.4.1. Податкові розрахунки з рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність подаються уповноваженою особою, починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби.
 
83. 29. У статті 263:
 
84. пункт 263.1 доповнити підпунктом 263.1.4 такого змісту:
 
85. "263.1.4. Платником плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа - один із учасників такого договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи, на якого згідно з умовами договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи покладено обов’язок нарахування, утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності (далі - уповноважена особа) та за умови, що один із учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування корисних копалин";
 
86. підпункт 263.11.3 пункту 263.11 замінити двома підпунктами 263.11.3 та 263.11.4 такого змісту:
"263.11.3. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл на право користування надрами для видобування корисних копалин.
263.11.4. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби".
 
87. 30. Статтю 271 доповнити пунктом 271.2 такого змісту:
 
88. "271.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом".
 
89. 31. У пункті 274.1 статті 274 слово та цифри "і 278" виключити".
 
90. 32. Пункт 275.3 статті 275 доповнити новим підпунктом 275.3.1 такого змісту:
 
91. "275.3.1. рішення рад щодо затвердження ставок податку за земельні ділянки набирають чинності у строки, встановлені відповідно до підпункту 271.2 статті 271 цього Кодексу".
 
92. 33. Назву статті 278 доповнити словами "нормативну грошову оцінку яких не проведено".
 
93. 34. У пункті 291.5 статті 291:
 
94. підпункт 4 підпункту 291.5.1 доповнити словами " (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння)";
 
95. підпункт 291.5.3 після слів "житлові приміщення" доповнити словами "та/або їх частини".
 
96. 35. У статті 292:
 
97. пункт 292.3 викласти у такій редакції:
 
98. "292.3. До суми доходу платників єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
 
99. Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), що були надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.
 
100. До суми доходу платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, та платників єдиного податку четвертої групи за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності";
 
101. пункт 292.6 викласти у такій редакції:
 
102. "292.6. Датою отримання доходу платників єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі та дата підписання платником єдиного податку акту прийому-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість та платників єдиного податку четверної групи датою отримання доходу також є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності".
 
103. 36. У підпункті "б" підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 слова та цифру "зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу" замінити словами та цифрою "обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків" та доповнити словами та цифрою "та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу".
 
104. 37. В абзаці першому пункту 297.2 статті 297 слова "та розмірах, встановлених" замінити словами "розмірах та у строки, що встановлені".
 
105. 38. У статті 298:
 
106. пункт 298.1 доповнити підпунктом 298.1.5 такого змісту:
 
107. "298.1.5. У разі дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених цим Кодексом, для обраної таким платником групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому, у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість анулюється свідоцтво платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом "
 
108. у підпункті 4 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";
 
109. у підпункту 298.3.1 пункту 298.3:
 
110. у підпункті 3 після слова "зміну" доповнити словом "місця";
 
111. доповнити новим підпунктом такого змісту:
 
112. "8) зміну групи та ставки платника єдиного податку".
 
113. 39. У статті 299:
 
114. у пункті 299.6 слова і цифри "пунктом 298.1.2" замінити словами і цифрами "підпунктом 298.1.2 пункту 298.1"
 
115. у підпункті 3 пункту 299.12 слово "провадження" змінити словами "місця провадження";
 
116. у підпункті 7 пункту 299.15 цифри "291.7" замінити цифрами "291.6";
 
117. 40. У статті 308:
 
118. в абзаці першому пункту 308.1 слова та цифру "подають до 1 лютого поточного року" замінити словами та цифрами "щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають";
 
119. абзаци третій та четвертий пункту 308.4 доповнити словами "або орендованих виробничих потужностях".
 
120. 41. Статтю 323 доповнити пунктом 323.2 такого змісту:
 
121. "323.2. Не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців та платників єдиного податку.
 
122. Для цілей цього розділу під терміном "санітарно-гігієнічні потреби" слід розуміти використання води для пиття, використання в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у відповідному санітарно-гігієнічному стані".
 
123. 42. Підпункт 324.4.1 пункту 324.4 статті 324 доповнити словами "в тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, встановлену цим Кодексом".
 
124. 43. У розділу ХХ "Перехідні положення":
 
125. підрозділ 8 розділу ХХ доповнити новими пунктами такого змісту:
 
126. "2. Установити, що підпункт 2 пункту 293.4 статті 293 та підпункт 7 підпункту 298.2.3. пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року не застосовуються.
 
127. 3. Не є підставою для прийняття органом державної податкової служби у 2012 році рішення про відмову у видачі фізичній особі - підприємцю свідоцтва платника єдиного податку за наявності на день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування податкового боргу по єдиному і фіксованому податках, який виник за наслідками обліку у податкових органах у лютому 2011 року, а також податкового боргу, який виник по єдиному податку за січень 2012 року ";
 
128. пункт 7 підрозділу 10 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
129. "Штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються".
 
130. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
131. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих змін, внесених до Податкового кодексу України пунктом 4 (щодо змін до пунктів 64.1 та 64.3 статті 64), пунктом 5 (щодо змін до пункту 65.5 статті 65) та пунктом 6 (щодо зміни до пункту 69.1 статті 69) розділу Іцього Закону, які набирають чинності одночасно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
132. 2. Норми пункту 1 (щодо зміни до підпункту 14.1.223 пункту 14.1 статті 14), пунктів 7 і 8 (щодо змін до розділу ІІІ Податкового кодексу України), пунктів 15-17, 19-22 (щодо змін до розділу V Податкового кодексу України), пунктів 23 і 24 (щодо змін до розділу VІІІ Податкового кодексу України), абзацу другого пункту 34 (щодо зміни до підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291), пунктів 41 і 42 (щодо змін до розділу ХVІ Податкового кодексу України) розділу Іцього Закону застосовуються з першого числа звітного (податкового) періоду місяця, у якому набрав чинності цей Закон.
Норми пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.139 пункту 14.1 статті 14), пункту 14 (щодо змін до статті 183), абзацу третього пункту 34 (щодо змін до підпункту 291.5.3 пункту 291.5 статті 291), пунктів 35-40 (щодо змін до глави Ірозділу ХІV Податкового кодексу України) розділу Іцього Закону застосовуються з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 4 листопада 2011 року №4014 - ІV.
 
133. Норми пунктів 31 і 33 (щодо змін до розділу ХІІІ Податкового кодексу України), пункту 40 (щодо змін до статті 308), пункту 43 розділу Іцього Закону (щодо змін до підрозділів 8 та 10 розділу ХХ Податкового кодексу України) та пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону застосовуються з 1 січня 2012 року.
 
134. 3. Установити, що адміністративні стягнення (штрафи) за неправильність заповнення у період з 1 січня по 31 грудня 2012 року книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат не застосовуються.
 
135. 4. Внести зміни до таких законів України:
 
136. 2) частину п’яту статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в України" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами)доповнити абзацом такого змісту:
 
137. "Законом може бути встановлено інший строк набрання чинності рішень ради";
 
138. 3) у частині восьмій статті 35 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст.29; 2011 р., № 31, ст.296) слова "що не підлягають оподаткуванню" виключити.
 
139. 1) статтю 23 Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
140. "Рішення рад, зазначених у цій статті, щодо технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 272 Податкового кодексу України";
 
141. 5. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
142. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
143. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.