Кількість абзаців - 40 Розмітка (ліва колонка)


Про Загальнодержавну програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Затвердити Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки (далі - Програма), що додається.
 
5. 2. Кабінету Міністрів України:
 
6. під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» та складення проектів законів України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати кошти для фінансування заходів, визначених Програмою;
 
7. привести протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
8. 3. Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
 
9. протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити відповідно до завдань Програми регіональні та місцеві програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад;
 
10. передбачати під час розроблення та затвердження проектів місцевих бюджетів кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм.
 
11. 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
12. ЗАТВЕРДЖЕНО
 
13. Законом України
 
14. від 2012 р. №
 
15. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПЕРЕДАЧІ ГУРТОЖИТКІВ У ВЛІСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА 2012-2015 РОКИ
 
16. Загальна частина
 
17. Відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» громадяни, які проживають у гуртожитках державної форми власності та на яких поширюється дія зазначеного Закону, можуть приватизувати займані ними житлові приміщення після передачі гуртожитків у власність територіальних громад.
 
18. Мета Програми
 
19. Метою Програми є передача гуртожитків у власність територіальних громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.
 
20. Шляхи і способи розв’язання проблеми
 
21. Для розв’язання проблеми необхідно здійснити передачу гуртожитків у власність територіальних громад шляхом:
 
22. затвердження графіка обов’язкової передачі гуртожитків (графік передачі затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями) із встановленням строків передачі;
 
23. встановлення обсягів та строків фінансування заходів, передбачених Програмою, за рахунок державного і місцевого бюджетів, інших джерел (за поданням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідно до затверджених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями регіональних програм з визначенням конкретних сум фінансування).
 
24. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
 
25. Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
 
26. Пооб’єктний перелік гуртожитків державної форми власності, які підлягають передачі у власність територіальних громад, затверджується Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щороку під час розподілу коштів між регіонами в межах бюджетних призначень на відповідний рік.
 
27. Очікувані результати, ефективність Програми
 
28. У результаті виконання Програми у власність територіальних громад буде передано 1058 гуртожитків загальною площею 2457, 82 тис. кв. метрів, що сприятиме зменшенню зумовленої житловою проблемою соціальної напруженості в суспільстві, яка існує багато років.
 
29. Зокрема, у власність територіальних громад очікується передати у:
 
30. 2012 році - 214 гуртожитків;
 
31. 2013 році - 263 гуртожитки;
 
32. 2014 році - 294 гуртожитки;
 
33. 2015 році - 287 гуртожитків.
 
34. Ефективність виконання Програми визначається за результатами проведення щорічного моніторингу з урахуванням дотримання строків здійснення та обсягів фінансування передбачених нею заходів, кількості гуртожитків, переданих у власність територіальних громад, чисельності громадян, які набули право власності на житлові приміщення у таких гуртожитках.
 
35. Обсяги та джерела фінансування Програми
 
36. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, а також інших джерел.
 
37. Загальний обсяг фінансування, передбачений за регіональними програмами передачі, становить 1224400, 1 тис. гривень, з них з державного бюджету - 612200, 05 тис. гривень, з місцевих бюджетів - 612200, 05 тис. гривень.
 
38. Обсяг видатків на виконання Програми уточнюється під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
 
39. Розподіл коштів між регіонами здійснюється відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку використання коштів, передбачених для виконання Програми.