Кількість абзаців - 77 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін додо деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Абзац другий частини першої статті 75, абзац другий частини другої статті 77, абзац другий частини дев’ятої статті 78 та абзац другий частини п’ятої статті 79 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) виключити.
 
6. 2. У статті 2 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2006 р., № 14, ст. 117; 2007 р., № 9, ст. 67; 2010 р., № 33, ст. 471, № 29, ст. 272):
 
7. 1) у першому реченні частини четвертої слова «на всіх стадіях державних закупівель» виключити;
 
8. 2) у частині восьмій слова «визначається Головним контрольно-ревізійним управлінням України» замінити словами «встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
9. 3. У Законі України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471, № 35—36, ст. 491, № 46, ст. 548; 2011 р., № 30, ст. 283, № 33, ст. 336, із змінами, внесеними Законами України від 7 липня 2011 року № 3612-VІ та від 8 липня 2011 року № 3681-VІ):
 
10. 1) пункт 15 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
 
11. «15) моніторинг закупівель — систематичне спостереження за проведенням замовниками процедур державних закупівель з метою аналізу їх ефективності та належного дотримання законодавства у сфері державних закупівель;»;
 
12. 2) у статті 2:
 
13. у частині першій:
 
14. абзац другий викласти у такій редакції:
 
15. «Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, у разі здійснення ними закупівлі за рахунок державних коштів.»;
 
16. абзаци третій — п’ятий виключити;
 
17. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
18. «Дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових договорів.»;
 
19. у частині третій:
 
20. абзац п’ятнадцятий виключити;
 
21. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
22. «придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно;
 
23. послуги третейських судів, арбітражів для розгляду та вирішення спорів, в яких бере участь замовник;
 
24. товари і послуги, які закуповуються безпосередньо для проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців, а також культурно-мистецьких та туристичних заходів і фестивалів, які мають суспільно-політичне, культурне або історичне значення, терміновість і доцільність проведення яких визначаються актами і дорученнями Президента України чи актами Кабінету Міністрів України;
 
25. корми для циркових тварин;
 
26. товари і послуги, необхідні для створення нових постановок (концертів), виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;
 
27. послуги з авіаперевезень, автоперевезень, організації харчування, проживання, експлуатації спортивних споруд, спеціального обладнання та облаштування місць для проведення навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, препарати лікарські і фармацевтичні для збірних команд України;
 
28. фінансові послуги, які надаються у зв’язку з емісією, купівлею, продажем, передачею цінних паперів або інших фінансових інструментів;
 
29. цінні папери, акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства;
 
30. освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України;
 
31. послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на конкурсній основі в порядку, визначеному статтею 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».»;
 
32. 3) у частині четвертій статті 7:
 
33. в абзаці другому слова «передбачених цим Законом» замінити словами «передбачених цим Законом. Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка дотримання замовником встановлених законодавством вимог щодо форми документа та правильності його заповнення відповідно до затверджених інструкцій стосовно заповнення таких форм (у разі їх наявності)»;
 
34. абзац четвертий викласти у такій редакції:
 
35. «відсутності необхідних документів, передбачених цим Законом, або їх невідповідності встановленим законодавством вимогам щодо оформлення;»;
 
36. 4) у статті 8:
 
37. абзац четвертий пункту 19 частини першої виключити;
 
38. пункт 5 частини другої викласти у такій редакції:
 
39. «5) у разі виявлення порушень законодавства у сфері державних закупівель під час здійснення моніторингу закупівель надавати в порядку, визначеному законодавством, висновки з рекомендаціями щодо усунення та недопущення таких порушень, про що одночасно повідомляється орган оскарження.»;
 
40. 5) абзац перший частини першої статті 10 викласти у такій редакції:
 
41. «1. Замовник надає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу (яке здійснюється безоплатно) в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:»;
 
42. 6) у частині другій статті 11:
 
43. у другому реченні абзацу першого слова «місцевих рад» замінити словами «міської, районної у місті, районної, обласної ради»;
 
44. друге речення абзацу другого викласти у такій редакції: «У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів повинні входити всі службові (посадові) особи замовника.»;
 
45. 7) перше речення абзацу другого частини третьої статті 21 після слів «продукції харчової промисловості» доповнити словами «, продуктів харчування, послуг з організації харчування»;
 
46. 8) у статті 30:
 
47. у частині першій абзац другий після слова «робіт» доповнити словами «та послуг»;
 
48. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
49. «скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.»;
 
50. 9) у статті 31:
 
51. абзац п’ятий частини другої виключити;
 
52. у частині третій слово «повторно» виключити;
 
53. 10) частину першу статті 32 викласти у такій редакції:
 
54. «1. Замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, подає оголошення про результати проведення процедури закупівлі для безоплатного опублікування в державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель та безоплатного розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.»;
 
55. 11) абзац п’ятий частини п’ятої статті 36 виключити;
 
56. 12) у статті 39:
 
57. абзац третій частини третьої виключити;
 
58. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
59. «5. Процедура закупівлі в одного учасника відміняється замовником у разі:
 
60. якщо замовником допущені порушення порядку публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного цим Законом, та порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
 
61. відмови переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками) процедури закупівлі згоди щодо істотних умов договору;
 
62. відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;
 
63. скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.»;
 
64. 13) у статті 40:
 
65. абзац другий частини першої виключити;
 
66. у частині п’ятій:
 
67. у пункті 2 слова «, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення» виключити;
 
68. доповнити частину пунктами 6—8 такого змісту:
 
69. «6) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт, послуг);
 
70. 7) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно змінам таких ставок;
 
71. 8) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення у договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються у договорі про закупівлю.»;
 
72. 14) статтю 41 виключити.
 
73. 15) частину першу статті 42 після слів і цифр «статті 39 цього Закону» доповнити словами «, крім випадку порушення зазначених строків у зв’язку з оскарженням процедури закупівлі».
 
74. ІІ. Прикінцеві положення
 
75. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.
 
76. 2. Положення абзаців третього — восьмого підпункту 13 пункту 3 розділу І цього Закону можуть застосовуватися у разі укладення договорів про закупівлю до дня набрання чинності цим Законом.