Кількість абзаців - 99 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"щодо державного регулювання нотаріальної діяльності (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
"Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 5, ст. 29, № 44, ст. 460) такі зміни:
 
5. 1. Статті 2-1 і 3 викласти у такій редакції:
 
6. "Стаття 2-1. Державне регулювання нотаріальної діяльності
 
7. Державне регулювання нотаріальної діяльності полягає у встановленні порядку допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, зупинення і припинення приватної нотаріальної діяльності, анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та позбавлення особи такого права; здійсненні контролю за організацією нотаріату, проведенні перевірок організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства; встановленні спеціальних вимог до поведінки нотаріусів; визначенні органів та осіб, які вчиняють нотаріальні дії, здійснюють контроль за організацією нотаріату, проводять перевірки організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства; визначенні ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами; встановленні розміру ставок та порядку сплати нотаріального збору, переліку додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, та встановленні розмірів плати за їх надання державними нотаріусами.
 
8. Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства здійснюються Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
9. Стаття 3. Нотаріус
 
10. Нотаріус — уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
 
11. Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, отримав освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра або має кваліфікацію юриста, володіє державною мовою, має досвід роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
 
12. Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
 
13. Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності у вільний від роботи час.
 
14. Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.".
 
15. 2. Абзац третій статті 4 викласти у такій редакції:
 
16. "одержувати плату за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій;".
 
17. 3. Абзац другий статті 5 після слів "принесеної присяги" доповнити словами ", дотримуватися спеціальних вимог до поведінки нотаріусів, установлених законодавством".
 
18. 4. У частині другій статті 8 слово "стажист" замінити словом "помічник".
 
19. 5. У частині другій статті 8-1 слово "стажиста" замінити словом "помічника".
 
20. 6. У статті 10:
 
21. 1) доповнити частину дев’яту після слів "та Севастополі" словами "або Нотаріальної палати України";
 
22. 2) доповнити частину десяту після слів "та Севастополі" словами "або Нотаріальною палатою України".
 
23. 7. У частині другій статті 11 слова "в місячний строк з дня її одержання" виключити.
 
24. 8. У статті 12:
 
25. 1) у частині першій:
 
26. пункт 1 виключити;
 
27. у пункті 2:
 
28. у підпункті "г" слово "припинення" замінити словом "закриття";
 
29. у підпункті "ж" слово "другою" замінити словом "четвертою";
 
30. підпункт "и" після слова "знищення" доповнити словами "чи втрати";
 
31. доповнити пункт підпунктом "і" такого змісту:
 
32. "і) неодноразового порушення нотаріусом спеціальних вимог до його поведінки, установлених законодавством;";
 
33. доповнити частину пунктом 3 такого змісту:
 
34. "3) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України у разі неодноразового порушення нотаріусом статуту Нотаріальної палати України, правил професійної етики.";
 
35. 2) у частині другій слова "в місячний строк з дня його одержання" виключити.
 
36. 9. Статті 13, 16 і 18 викласти у такій редакції:
 
37. "Стаття 13. Помічник нотаріуса
 
38. Помічником нотаріуса може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, отримав освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра або має кваліфікацію юриста, володіє державною мовою, має досвід роботи у сфері права не менш як три роки. Не може бути помічником нотаріуса особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
 
39. Помічник нотаріуса не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, перебувати на державній службі, у штаті органів державної влади або органів місцевого самоврядування чи інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності у вільний від роботи час.
 
40. Помічнику нотаріуса забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
 
41. Помічник нотаріуса має право брати участь у прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб, складенні проектів правочинів, свідоцтв, інших документів, пов’язаних із вчиненням нотаріальних дій, і статистичних звітів; вносити записи до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, вести діловодство та архів нотаріуса, готувати та надсилати за дорученням нотаріуса запити до підприємств, установ і організацій щодо відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, а також виконувати іншу допоміжну і технічну роботу. Помічник нотаріуса не має права підписувати нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса.
 
42. Помічник нотаріуса зобов’язаний виконувати свої професійні обов’язки відповідно до цього Закону та трудового договору, укладеного з нотаріусом; дотримуватися нотаріальної таємниці; дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса; постійно підвищувати свій професійний рівень.
 
43. Відбір кандидатур і прийняття на роботу помічника нотаріуса є виключним правом нотаріуса. З помічником нотаріуса укладається трудовий договір. Нотаріус може мати одного помічника.";
 
44. "Стаття 16. Професійне самоврядування нотаріусів
 
45. Метою професійного самоврядування нотаріусів є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них цим Законом обов’язків і забезпечення їх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.
 
46. Професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату України та її структурні підрозділи — регіональні нотаріальні палати в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на принципах правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами.
 
47. Професійне самоврядування нотаріусів функціонує на засадах законності, гласності, незалежності, демократичності, колегіальності, виборності, обов’язковості членства та виконання рішень органів професійного самоврядування, прийнятих відповідно до їх компетенції, забезпечення рівних можливостей доступу нотаріусів до участі в професійному самоврядуванні.
 
48. Статут Нотаріальної палати України затверджується з’їздом нотаріусів України і реєструється Міністерством юстиції України.";
 
49. "Стаття 18. Перевірка організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів
 
50. Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі проводять перевірку організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів.
 
51. Порядок проведення перевірки, передбаченої частиною першою цієї статті, затверджується Міністерством юстиції України.".
 
52. 10. У частині другій статті 23 слова "за погодженням з Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України" виключити.
 
53. 11. У статті 24:
 
54. 1) у частині третій:
 
55. абзаци четвертий і п’ятий виключити;
 
56. в абзаці сьомому слова "та трудова книжка, які подаються" замінити словами ", який подається";
 
57. 2) у частині четвертій слова "та трудова книжка із внесеним до неї приватним нотаріусом записом про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності" виключити;
 
58. 3) частину п’яту викласти у такій редакції:
 
59. "Реєстраційне посвідчення видається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у семиденний строк після подання заяви. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності допускається у разі, коли подані документи не відповідають установленим вимогам, а також з підстав, передбачених пунктами 8-1 і 8-2 частини першої статті 30 цього Закону. Про видачу реєстраційного посвідчення Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі повідомляють державну податкову інспекцію за місцем постійного проживання приватного нотаріуса.".
 
60. 12. Частину другу статті 26 викласти у такій редакції:
 
61. "Печатка приватного нотаріуса виготовляється та знищується у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.".
 
62. 13. Статтю 27 викласти у такій редакції:
 
63. "Стаття 27. Відповідальність приватного нотаріуса
 
64. Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі.
 
65. Нотаріус не несе відповідальності у разі, коли особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії:
 
66. подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії;
 
67. подала недійсні та/або підроблені документи;
 
68. не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.".
 
69. 14. У статті 29-1:
 
70. 1) у пункті 4 частини першої слова " (не більше як один тиждень)" виключити;
 
71. 2) у частині третій слова "на строк більше одного тижня" виключити.
 
72. 15. Статтю 30 доповнити пунктами 8-1 і 8-2 такого змісту:
 
73. "8-1) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким приватний нотаріус засуджений за злочин, вчинений з необережності, до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає можливість продовження даної роботи (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);
 
74. 8-2) набрання законної сили рішенням суду, відповідно до якого нотаріуса притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення; ".
 
75. 16. Статті 32 і 33 викласти у такій редакції:
 
76. "Стаття 32. Сплата приватним нотаріусом податків та інших обов’язкових платежів
 
77. Приватний нотаріус сплачує податки в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України, а також інші обов’язкові платежі, встановлені законом.
 
78. Стаття 33. Перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства
 
79. Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі проводять перевірку організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства за певний період. Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були предметом перевірки, не допускається, крім перевірки звернень громадян чи юридичних осіб у межах предмета звернення та повноважень Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
 
80. Перевірка організації нотаріальної діяльності нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, крім повторних перевірок, передбачених цим Законом, проводиться не частіше одного разу на два роки виключно на робочому місці (у конторі) нотаріуса з обов’язковим повідомленням його про проведення такої перевірки.
 
81. Приватний нотаріус зобов’язаний надавати посадовим особам, які уповноважені проводити перевірку, відомості і документи щодо організації нотаріальної діяльності, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.
 
82. У разі виявлення під час перевірки порушень в організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса або неодноразових порушень ним правил нотаріального діловодства Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, які проводили перевірку, можуть зупинити або припинити нотаріальну діяльність приватного нотаріуса з підстав, передбачених цим Законом.
 
83. У разі виявлення під час перевірки неодноразового грубого порушення порядку вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса може бути позбавлено права на зайняття нотаріальною діяльністю у порядку, передбаченому законодавством.
 
84. Порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства затверджується Міністерством юстиції України.".
 
85. 17. Пункт 9 частини першої статті 34 викласти у такій редакції:
 
86. "9) накладають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації;".
 
87. 18. У частині першій статті 38:
 
88. 1) у пункті 1 слово "доручення" замінити словом "довіреності";
 
89. 2) доповнити пункт 4 після слова "подружжя" словами "в разі смерті одного з подружжя";
 
90. 3) доповнити частину пунктом 16 такого змісту:
 
91. "16) видають дублікати посвідчених ними документів.".
 
92. 19. У частині другій статті 48 слова "тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці," виключити.
 
93. 20. Статті 70, 82 і 93 виключити.
 
94. 21. У назві глави 15 слова ", пред’явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків" виключити.
 
95. ІІ. Прикінцеві положення
 
96. 1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, крім абзаців дев’ятого - тринадцятого пункту 9 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.
 
97. 2. Вимоги абзацу сьомого пункту 1 розділу І цього Закону щодо досвіду роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса — не менш як три роки, не поширюються на осіб, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю до набрання чинності цим Законом.
 
98. 3. Особи, які на день набрання чинності цим Законом є стажистами в державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса, продовжують стажування до закінчення строку, передбаченого контрактом, і мають право на складання кваліфікаційного іспиту відповідно до статті 10 Закону України "Про нотаріат".