Кількість абзаців - 208 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 53, ст.793):
 
5. 1) у статті 8:
 
6. у частині першій слова "вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, "замінити словами "законні вимоги прокурора";
 
7. частину третю викласти в такій редакції:
 
8. "Ухилення від виконання законних вимог прокурора тягне за собою відповідальність, передбачену законом."
 
9. 2) у частині третій статті 9 слово "транспортні" виключити, а слова "заступники і помічники прокурорів" замінити словами "їх заступники";
 
10. 3) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
11. "Стаття 10. Координаційні повноваження прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції
 
12. Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори з метою підвищення ефективності протидії злочинності та корупції координують діяльність правоохоронних органів з питань протидії злочинності та корупції.
 
13. Координаційні повноваження прокуратури реалізуються шляхом проведення спільних нарад, створення міжвідомчих робочих груп, проведення узгоджених заходів, аналітичної діяльності тощо.
 
14. Основною формою координації діяльності правоохоронних органів є проведення координаційної наради її керівників під головуванням відповідного прокурора.
 
15. На координаційні наради можуть запрошуватися керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для заслуховування інформації щодо їхньої діяльності з питань попередження і протидії злочинності та корупції.
 
16. Рішення координаційної наради є обов’язковими для виконання, визначеними у ньому правоохоронними органами.
 
17. Організація роботи з координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією визначається Положенням, яке розробляється і затверджується Генеральним прокурором України за погодженням з керівниками правоохоронних органів".
 
18. 4) у статті 10-1:
 
19. в частині першій слово "правові" замінити словами "на нормативно-правові", а слова "можуть бути опротестовані" на слова "може бути внесене подання";
 
20. в частині другій слова "протест", "протесту" замінити словом "подання", а слова "до Апеляційного суду Автономної Республіки Крим" словами "до суду";
 
21. частину четверту виключити;
 
22. 5) статтю 20 викласти в такій редакції:
 
23. „ Стаття 20. Повноваження прокурора
 
24. При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право:
 
25. 1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військових частин, державних підприємств, установ та організацій, без особливих перепусток, де такі запроваджено;
 
26. 2) витребовувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових частин, державних підприємств, установ та організацій рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення;
 
27. 3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;
 
28. 4) мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, у тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом. Письмово вимагати подання в прокуратуру зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, у тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";
 
29. 5) отримувати від посадових та службових осіб і громадян усні або письмові пояснення, в тому числі шляхом виклику відповідної особи до органу прокуратури.
 
30. Дії, передбачені пунктами 3, 4 та 5 частини першої цієї статті, можуть бути вчинені виключно під час проведення перевірки в порядку, передбаченому статтею 21 цього Закону.
 
31. При виявленні порушень закону прокурор у межах своєї компетенції має право:
 
32. 1) вносити подання;
 
33. 2) у встановленому законом порядку ініціювати притягнення особи до дисциплінарної, адміністративної відповідальності, складати протокол про адміністративне правопорушення та починати досудове розслідування;
 
34. 3) звертатися до суду в передбачених законом випадках.";
 
35. 6) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
36. "Статтю 21. Перевірки та порядок їх проведення.
 
37. Перевірки проводяться за зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, а також за власною ініціативою прокурора. При цьому, перевірки за заявами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, за винятком заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, проводяться лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань.
 
38. У випадках якщо захист прав і свобод громадян та інтересів держави згідно із законом є компетенцією відповідних органів державного нагляду (контролю), перевірки проводяться з обов’язковим наданням оцінки щодо законності їхньої діяльності. У зв’язку з бездіяльністю уповноваженого органу державного нагляду (контролю) або відсутністю такого органу вживаються відповідні заходи прокурорського реагування, спрямовані на забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів держави.
 
39. Для здійснення перевірки прокурор приймає постанову, в якій зазначає підстави, що свідчать про можливі порушення законності та обґрунтовує необхідність вчинення конкретних дій, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першої статті 20 цього Закону. Не допускається проведення перевірки без надання копії зазначеної постанови представнику підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, підпорядкованості чи приналежності, фізичній особі - підприємцю. Постанова прокурора може бути оскаржена до прокурора вищого рівня або до суду.
 
40. Оригінали витребуваних чи отриманих прокурором актів, документів та матеріалів мають бути повернуті відповідним особам після закінчення перевірки, за виключенням випадків долучення їх до матеріалів кримінального провадження в порядку, передбаченому процесуальним законодавством. У разі необхідності до закінчення перевірки можуть бути повернуті копії вказаних документів.";
 
41. 7) статтю 22 виключити;
 
42. 8) Статтю 23 викласти в такій редакції:
 
43. "Стаття 23. Подання
 
44. Подання - це акт реагування прокурора на виявлені порушення закону з вимогою (вимогами) щодо:
 
45. 1) усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли;
 
46. 2) притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності;
 
47. 3) відшкодування шкоди;
 
48. 4) скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або приведення його у відповідність із законом;
 
49. 5) припинення незаконних дій чи бездіяльності посадових і службових осіб.
 
50. Подання може бути внесено Прем'єр-міністру України, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствам та іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, військовим частинам, громадським об'єднанням, органам державного нагляду (контролю), посадовим і службовим особам цих органів, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, фізичним особам - підприємцям.
 
51. Відповідний прокурор має бути повідомлений про результати розгляду подання та вжиті заходи у визначений ним строк, який обчислюється з дня отримання подання та не може бути меншим десяти днів.
 
52. Колегіальний орган, якому внесено подання, повідомляє про день його розгляду прокурору, який вправі особисто взяти участь у засіданні цього органу.
 
53. У разі відхилення подання в цілому чи частково або неповідомлення прокурора про результати розгляду подання, а також якщо подання не вносилось прокурор може звернутися до суду щодо:
 
54. 1) визнання незаконним нормативно-правового акта відповідного органу повністю чи в окремій його частині;
 
55. 2) визнання протиправним рішення чи окремих його положень і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень;
 
56. 3) визнання протиправними дій чи бездіяльності, зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій.
 
57. Для звернення прокурора з позовом до суду встановлюється 15-денний строк, який обчислюється з дня одержання повідомлення про відхилення подання або, у разі неповідомлення прокурора про результати розгляду подання, з дня закінчення визначеного прокурором строку для його розгляду.";
 
58. 9) статтю 24 викласти в такій редакції:
 
59. "Стаття 24. Постанова прокурора
 
60. У разі виявлення в діянні посадової особи або громадянина ознак адміністративного правопорушення, прокурор, його перший заступник, заступник виносить мотивовану постанову про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності.
 
61. Постанова про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності підлягає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним органом у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом. У постанові прокурора обов’язково зазначається, ким і яке положення закону порушене, та в чому полягає порушення.
 
62. 10) статтю 25 виключити;
 
63. 11) статтю 27 виключити;
 
64. 12) статтю 33 виключити;
 
65. 13) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
66. "Стаття 35. Повноваження прокурора
 
67. Прокурор має рівні права з іншими учасниками процесу.
 
68. Підстави для вступу у справу, а також обсяг і межі повноважень прокурора у судовому процесі визначаються цим Законом та процесуальним законодавством України.";
 
69. 14) частину другу статті 36-1 замінити частинами другою-сьомою такого змісту:
 
70. "Підставою представництва у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав повинна бути підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів.
 
71. Підставою представництва в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень інтересів держави.
 
72. Представництво інтересів громадянина або держави здійснюється прокурором також з підстави заподіяння громадянину або державі шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи іншого суспільно-небезпечного діяння, передбаченого законом про кримінальну відповідальність.
 
73. За наявності підстав, передбачених частинами другою-четвертою цієї статті, з метою представництва громадянина або держави прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом:
 
74. 1) звертатися до суду з позовами (заявами, поданнями);
 
75. 2) вступати у справу, порушену за позовами (заявами, поданнями) інших осіб, на будь-якій стадії розгляду;
 
76. 3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи;
 
77. 4) брати участь у розгляді справ.
 
78. Обираючи форму представництва, передбачену частиною п’ятою цієї статті, прокурор визначає, в чому полягає порушення або загроза порушення інтересів держави або громадянина, обґрунтовує необхідність їх захисту.
 
79. З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, вступу в розгляд справи за позовом (заявою, поданням) іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі.";
 
80. 15) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
81. "Стаття 37. Позовна заява (заява, подання), апеляційна, касаційна скарга, заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України
 
82. Право подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, адміністративного, господарського судочинства надається Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), міжрайонним прокурорам, прокурорам міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх першим заступникам і заступникам.
 
83. Право подання позовної заяви в кримінальному провадженні надається прокурору, який бере у ньому участь.
 
84. Право внесення апеляційної чи касаційної скарги на судові рішення у цивільних, адміністративних, господарських справах надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від участі у розгляді справи Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), міжрайонним прокурорам, прокурорам міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх першим заступникам і заступникам.
 
85. Право внесення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у цивільних, адміністративних, господарських справах надається Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і прирівняним до них прокурорам.
 
86. Право внесення заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України на судові рішення у цивільних, адміністративних, господарських справах надається Генеральному прокурору України, його першому заступнику та заступникам.
 
87. Право внесення апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України на судові рішення в кримінальних справах надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі у розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), їх першим заступникам і заступникам.";
 
88. 16) статтю 40 викласти в такій редакції:
 
89. "Стаття 40. Зміна процесуальних документів прокурора в суді
 
90. Змінити, доповнити, відкликати, відмовитися від позову (заяви, подання), апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України має право прокурор, який їх вніс або прокурор вищого рівня, його перший заступник чи заступник".
 
91. 17) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
92. "Стаття 42. Участь Генерального прокурора України та його заступників у засіданнях Пленуму Верховного Суду України та пленумів вищих спеціалізованих судів
 
93. Генеральний прокурор України, його перший заступник та заступники можуть брати участь у засіданнях Пленуму Верховного Суду України та пленумів вищих спеціалізованих судів.";
 
94. 18) статтю 43 викласти в такій редакції:
 
95. "Стаття 43. Звернення Генерального прокурора України щодо роз'яснень судам з питань застосування законів
 
96. Генеральний прокурор України має право звертатися до пленумів вищих спеціалізованих судів України щодо розгляду питання про необхідність надання роз'яснень судам з питань застосування законів при розгляді відповідних справ.";
 
97. 19) пункт 2 частини другої статті 44 викласти в такій редакції:
 
98. "2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації цих установ та у разі їх невідповідності законодавству зупиняти виконання таких актів або скасовувати їх, вимагати від посадових чи службових осіб усунення порушень або надання пояснень з приводу допущених порушень; ";
 
99. 20) у частині другій статті 46 слова "помічників прокурорів, прокурорів управлінь, відділів" замінити словами "старших прокурорів та прокурорів прокуратур";
 
100. 21) статтю 56 доповнити новою частиною другою, виклавши її в такій редакції:
 
101. "Під поняттям "прокурор" у частині третій статті 20 та статтях 21, 23 та 24 цього Закону слід розуміти: Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратур (на правах обласних), їх перші заступники, заступники, міжрайонні прокурори, прокурори міст, районів, районів у містах та прирівняних до них спеціалізованих прокуратур, їх перші заступники і заступники.".
 
102. 2. У частині третій статті 5 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 27, ст.385) слова "військових прокуратур, підрозділів дізнання, " виключити.
 
103. 3. У частині п’ятій та шостій статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 197), слова "військовому прокуророві" замінити словами "відповідному прокуророві".
 
104. 4. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194):
 
105. 1) у частині другій статті 24 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
106. 2) у абзаці третьому статті 59 слова "військовому прокурору" замінити словами "відповідному прокурору";
 
107. 3) у абзаці вісімнадцятому статті 67 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".
 
108. 5. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196):
 
109. 1) у абзаці 20 частини п’ятої статті 9 слова "відповідного військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
110. 2) у частині другій статті 23:
 
111. у абзаці 6 слова "відповідних військових прокуратур" замінити словами "відповідних прокуратур";
 
112. у абзаці 21 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
113. 3) у частині четвертій статті 25 слова "відповідного військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
114. 4) у пункті 46 додатку 12 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора";
 
115. 5) у абзаці 3 пункту 48 додатку 12 слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".
 
116. 6. У статті 21 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142):
 
117. 1) у пункті 1 частини першої слова "військові прокуратури регіонів та військова прокуратура Військово-Морських Сил України" замінити словами "спеціалізовані прокуратури на правах обласних";
 
118. 2) у пункті 1 частини другої слова "військові прокуратури гарнізонів, " виключити.
 
119. 7. У частині другій статті 23 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 17, ст. 122) слова "підлеглими їй прокуратурами інших рівнів, військовою прокуратурою України" замінити словами "та підпорядкованими їй прокуратурами".
 
120. 8. У пункті 19 частини першої статті 8 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225) слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".
 
121. 9. У статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105):
 
122. 1) у частині другій слова "чи протест" виключити;
 
123. 2) у частині п’ятій слова "і опротестування" виключити.
 
124. 10. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
125. 1) у частині першій статті 15 слова "або протесту, припису чи подання прокурора" замінити словами "або подання прокурора";
 
126. 2) у статті 185-6:
 
127. у назві слова "протесту, припису чи" виключити;
 
128. у частині другій слова "протесту, припису чи" та слова ", протест чи припис" виключити;
 
129. 3) у частині першій статті 250 слово "опротестовувати" замінити словом "вносити подання, оскаржувати", а слова "зупиняти виконання постанови, " виключити;
 
130. 4) у частині другій статті 267 слова "чи опротестування" виключити, після слів "про адміністративні правопорушення" доповнити словами "або внесення подання прокурора";
 
131. 5) у назві Глави 24 слова "і опротестування" виключити, після слів "про адміністративне правопорушення" доповнити словами "або внесення на неї подання прокурора";
 
132. 6) частину першу статті 287 після слів "бути оскаржено" доповнити словом "прокурором, ";
 
133. 7) у частині третій статті 288 слово "протестом" замінити словом "поданням", а слово "протесту" замінити словом "подання";
 
134. 8) частину першу статті 289 після слів "за заявою" доповнити словом "прокурора, ";
 
135. 9) статтю 290 викласти в такій редакції:
 
136. "Стаття 290. Внесення подання прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення.
 
137. На постанову по справі про адміністративне правопорушення прокурором може бути внесено подання упродовж десяти днів з дня винесення постанови.";
 
138. 10) у частині першій статті 291 слово " (опротестування)" замінити словами " (внесення подання прокурора)";
 
139. 11) у назві та тексті статті 292 слова "і протесту" та "і протест" замінити словами "і подання прокурора";
 
140. 12) у статті 293:
 
141. у назві слова "і протесту" замінити словами "і подання прокурора";
 
142. у частині першій слова "або протесту" та "або протест" замінити словами "або подання прокурора";
 
143. 13) у статті 294:
 
144. у частині першій слова "чи протесту прокурора" виключити;
 
145. у частині другій слова "або на неї може бути внесено протест прокурора" замінити словами "або прокурором", слова "протест прокурора, подані" замінити словом подана, слово "повертаються" замінити словом "повертається";
 
146. у частині третій слова ", протест прокурора подаються" замінити словом "подається", а слова ", протест прокурора" виключити;
 
147. у частині п’ятій слова "прокурора, який приніс протест, " виключити;
 
148. у частині шостій слова "прокурора, який вніс протест, " виключити
 
149. у частині восьмій слова ", протесту прокурора" та "чи протест прокурора" виключити;
 
150. 14) у статті 295:
 
151. у назві та частині першій слова "або протесту" виключити;
 
152. у частині другій слово "протесту" замінити словами "скарги, яка подана прокурором, ";
 
153. 15) статтю 297 виключити;
 
154. 16) у частині другій статті 299 слова "або опротестуванні" замінити словами "або внесенні на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замінити словами "або подання";
 
155. 17) у частині першій статті 303 слова "чи опротестування постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу" замінити словами " постанови або внесення на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замінити словами "або подання прокурора";
 
156. 18) у частині першій статті 307 слова "або опротестування" замінити словами "або внесення на неї подання прокурора", а слова "або протесту" замінити словами "або подання";
 
157. 19) у частині третій статті 329 слова "або опротестування" та "або протесту" виключити.
 
158. 11. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):
 
159. 1) у статті 2:
 
160. у абзаці 4 частини першої слова "прокурорів та їх заступників" замінити словом "прокурорів";
 
161. частину другу доповнити реченням такого змісту:
 
162. "У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор зазначає про це в позовній заяві."
 
163. 2) частину другу статті 29 доповнити реченням такого змісту:
 
164. "У разі прийняття господарським судом позовної заяви поданої прокурором в інтересах держави, в якій зазначено про відсутність органу уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського суду, прокурор набуває статусу позивача."
 
165. 3) у частині першій статті 54 слова "прокурором чи його заступником" замінити словом "прокурором";
 
166. 4) у частині першій статті 56 слова "прокурор чи його заступник" замінити словом "прокурор";
 
167. 5) у частині другій статті 62 слова "прокурору чи його заступнику" замінити словом "прокурору";
 
168. 6) у частині першій статті 66 слова "прокурора чи його заступника" замінити словом "прокурора";
 
169. 7) у частині першій статті 111-15 слова "сторони у справі та Генеральний прокурор України" замінити словами "сторони, треті особи, прокурор";
 
170. 8) у статті 116:
 
171. друге речення частини першої замінити новим реченням такого змісту:
 
172. "Після набрання судовим рішенням законної сили наказ видається за заявою стягувачу чи прокурору, який здійснював в цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, або надсилається стягувачу рекомендованим чи цінним листом.";
 
173. перше речення частини другої - виключити;
 
174. 9) у частині першій статті 121 слова "прокурора чи його заступника" замінити словом "прокурора".
 
175. 12. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
 
176. 1) частину другу статті 45 доповнити абзацом такого змісту:
 
177. "Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду, прокурор зазначає про це в позовній заяві і в цьому випадку прокурор набуває статусу позивача.";
 
178. 2) статтю 46 доповнити новою частиною четвертою, виклавши її в такій редакції:
 
179. "4. Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від поданого прокурором в інтересах держави позову (заяви), подання ним заяви про залишення позову без розгляду не позбавляє прокурора права підтримувати позов (заяву) і вимагати розгляду справи по суті."
 
180. у зв'язку з цим частини четверту - п’яту вважати частинами п’ятою - шостою відповідно;
 
181. 3) перше речення частини другої статті 368 після слів "на користь яких воно ухвалено" доповнити словами "чи прокурора, який здійснював в цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, ".
 
182. 13. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
 
183. 1) частину другу статті 60 доповнити абзацом такого змісту:
 
184. "Прокурор, який звертається до адміністративного суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до адміністративного суду, прокурор зазначає про це в позовній заяві і в цьому випадку прокурор набуває статусу позивача.";
 
185. 2) статтю 61 доповнити новою частиною четвертою, виклавши її в такій редакції:
 
186. "4. Відмова органу, уповноваженого здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, від адміністративного позову, поданого прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті."
 
187. у зв'язку з цим частини четверту вважати частиною п’ятою;
 
188. 3) перше речення частини першої статті 258 після слів "на користь яких воно ухвалено" доповнити словами "чи прокурора, який здійснював в цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, ".
 
189. 14. У Митному кодексі України (Голос України, 2012 р., № 73-74):
 
190. 1) у статті 467:
 
191. у частині першій слова "два місяці" замінити словами "шість місяців";
 
192. у частині другій слова "три місяці" замінити словами "шість місяців";
 
193. частину третю викласти у такій редакції:
 
194. "3. У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил адміністративні стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не пізніше, ніж через два роки з дня вчинення правопорушення.";
 
195. 2) у частині другій статті 486 слово " (опротестування)" замінити словами " (внесенням подання прокурора)";
 
196. 3) у частині п’ятій статті 529:
 
197. після слів "представником такої особи" доповнити словом "прокурором";
 
198. друге речення виключити;
 
199. слова "та принесення прокурором протесту на постанову" виключити;
 
200. 4) у частині першій статті 530 слова "принесенням протесту прокурором" замінити словами "внесеннням подання прокурора";
 
201. 5) у назві та частині першій статті 532 слова "протест прокурора" замінити словами "подання прокурора";
 
202. 6) у назві та частині першій статті 533 слова "або принесення протесту" замінити словами "або внесення подання прокурора", а слова "чи протесту" замінити словами "або подання";
 
203. 7) у частині першій статті 539 слова "або принесення на неї протесту прокурором" замінити словами "або внесення на неї подання прокурора", а слова "без задоволення або відхилення протесту" замінити словами "або подання без задоволення".
 
204. ІІ. Прикінцеві положення.
 
205. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 грудня 2012 року.
 
206. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.
 
207. 3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та вжити заходів, організаційного характеру, пов’язаних із його прийняттям.