Кількість абзаців - 114 Розмітка (ліва колонка)


Про основні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про основні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги
 
3. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади впровадження та функціонування Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання і оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (далі - ЄДСМ) .
 
4. Стаття 1. Законодавство про основні засади впровадження та функціонування ЄДСМ
 
5. Законодавство України про основні засади впровадження та функціонування ЄДСМ ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, інших законів, а також нормативно-правових актів, що приймаються відповідно до цього Закону.
 
6. Стаття 2. Визначення термінів
 
7. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
8. 1) ЄДСМ – багаторівневий територіально розподілений інтегрований комплекс уніфікованих організаційних, технічних, комунікаційних, інформаційних, програмних засобів і методів формування зведеного енергетичного балансу держави та його індикативних показників за єдиними стандартами;
 
9. 2) зведений енергетичний баланс держави - система індикативних показників, що відображає повну кількісну відповідність між надходженням та використанням паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг у державі в цілому за певний інтервал часу та характеризує рух фізичних обсягів на стадіях видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, постачання та кінцевого споживання для оцінки динаміки їх внутрішнього виробництва, імпорту та експорту в натуральному і вартісному вимірах, а також для оцінки прогнозних характеристик внутрішнього і зовнішнього попиту та ключових параметрів макроекономічного розвитку. Зведений енергетичний баланс держави поєднує енергетичний баланс регіонів України та баланси різновидів паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг, сформованих за єдиною методологією;
 
10. 3) індикативні показники зведеного енергетичного балансу держави - система показників, що відображає рівень енергоємності економіки та питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг, структурні і цінові пропорції зведеного енергетичного балансу держави та включає в себе всі показники динаміки енергетичних потоків, а також аналітичні розрахункові показники, що характеризують ефективність енергетичного комплексу і житлово-комунального господарства України;
 
11. 4) Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, який здійснює затвердження методик, форм та стандартів ЄДСМ, забезпечення контролю за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ;
 
12. 5) Регламент ЄДСМ - документ, що містить порядок організації та координації узгоджених дій із впровадження та функціонування ЄДСМ з метою забезпечення послідовної і надійної експлуатації ЄДСМ; опис алгоритмів, дій, стандартів, форматів документів, інструктивні матеріали та протоколи взаємодії суб’єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону;
 
13. 6) спеціалізоване державне підприємство – державне підприємство, утворене відповідно до чинного законодавства України з метою впровадження та забезпечення функціонування ЄДСМ.
 
14. Стаття 3. Суб’єкти, які підпадають під сферу дії цього Закону
 
15. Під сферу дії цього Закону підпадають наступні суб’єкти:
 
16. 1) фізичні особи-підприємці та юридичні особи незалежно від форм власності, які здійснюють видобування, виробництво, перетворення, транспортування, зберігання, постачання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
17. 2) центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності, які здійснюють споживання і оплату паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
18. 3) юридичні особи, які здійснюють збір та обробку платежів фізичних та юридичних осіб за спожиті паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги;
 
19. 4) фізичні особи-підприємці та юридичні особи незалежно від форм власності, які здійснюють виробництво та впровадження телеметричних систем обліку видобування, вироблення, перетворення, транспортування, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
20. 5) фізичні особи-підприємці та юридичні особи незалежно від форм власності, які забезпечують впровадження та функціонування ЄДСМ відповідно до Регламенту ЄДСМ.
 
21. Стаття 4. Основні завдання ЄДСМ
 
22. Основними завданнями ЄДСМ є:
 
23. 1) забезпечення органів державної влади, суб’єктів господарювання та споживачів об’єктивною і достовірною інформацією про обсяги видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг відповідно до чинного законодавства, що дозволить здійснити оцінку реального стану економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки і визначити шляхи їх зміцнення;
 
24. 2) забезпечення прозорих умов та правил функціонування ринку паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
25. 3) забезпечення формування економічно обґрунтованих цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, а також оплати за них відповідно до фактично наданих обсягів та якісних характеристик;
 
26. 4) забезпечення служб енергоаудиту та систем енергоменеджменту підприємств усіх форм власності інформаційними ресурсами щодо економічних механізмів енергоефективності та енергозбереження;
 
27. 5) забезпечення формування та ведення зведеного енергетичного балансу у натуральному та вартісному вимірах.
 
28. Стаття 5. Основні функції ЄДСМ
 
29. Основними функціями ЄДСМ є забезпечення:
 
30. 1) збору та реєстрації інформації про видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у натуральних показниках;
 
31. 2) збору та реєстрації фінансово-економічної інформації, пов’язаної з видобуванням, виробленням, перетворенням, транспортуванням, зберіганням, постачанням, споживанням паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у вартісних показниках;
 
32. 3) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування енергетичних балансів по усім існуючим показникам паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг та зведення повного енергетичного балансу України, у тому числі на регіональних, територіальних, галузевих і темпоральних рівнях;
 
33. 4) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування фінансового балансу по усіх видах паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг і зведення повного фінансового балансу енергетики України, у тому числі на регіональних, територіальних, галузевих та темпоральних рівнях;
 
34. 5) збору, реєстрації інформації та формуванню балансів для стратегічного планування та прогнозування по іншим галузям економіки;
 
35. 6) аналізу отриманої інформації, виявлених тенденцій в енергетиці та інших галузях економіки держави, які необхідні для прийняття рішень органами державної влади з питань, що належать до їх компетенції;
 
36. 7) контролю за використанням єдиних принципів, методологічних підходів, методик та алгоритмів розрахунків цін і тарифів для ринків паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг.
 
37. Стаття 6. Методологічні основи ЄДСМ
 
38. 1. Методологічними основами ЄДСМ є:
 
39. 1) єдиний науково-методичний підхід до алгоритмів обробки інформаційних характеристик;
 
40. 2) використання уніфікованих методів збору та аналізу інформаційних характеристик паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
41. 3) єдина нормативно-методична база, яка забезпечує достовірність і порівнянність вимірів, звітної інформації і результатів обробки інформації;
 
42. 4) єдині правила створення і ведення баз даних;
 
43. 5) єдина науково-технічна політика стосовно вимірювального, комп'ютерного, комунікаційного обладнання і програмно-технічного забезпечення.
 
44. 2. Зазначені в частині першій цієї статті методологічні основи ЄДСМ застосовуються відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування при впровадженні і функціонуванні ЄДСМ.
 
45. Стаття 7. Основні принципи впровадження та функціонування ЄДСМ
 
46. Впровадження та функціонування ЄДСМ здійснюється на таких принципах:
 
47. 1) законність;
 
48. 2) загальний характер;
 
49. 3) повнота відомостей;
 
50. 4) достовірність відомостей;
 
51. 5) постійність;
 
52. 6) захищеність.
 
53. Стаття 8. Впровадження та функціонування ЄДСМ
 
54. 1. ЄДСМ впроваджується на території України.
 
55. 2. Впровадження ЄДСМ забезпечується Уповноваженим органом у відповідності до затвердженого Регламенту ЄДСМ.
 
56. 3. Уповноважений орган діє на підставі Положення про нього, яке затверджується указом Президента України.
 
57. 4. Впровадження і функціонування ЄДСМ здійснюється спеціалізованим державним підприємством разом із науково-дослідною установою, визначеною Уповноваженим органом на конкурсній основі.
 
58. Стаття 9. Повноваження Уповноваженого органу
 
59. Уповноважений орган у межах своїх повноважень:
 
60. 1) затверджує Регламент ЄДСМ;
 
61. 2) приймає нормативно-правові акти, які є обов’язковими для виконання суб’єктами, які підпадають під сферу дії цього Закону;
 
62. 3) затверджує плани та графіки впровадження ЄДСМ;
 
63. 4) забезпечує створення єдиних стандартів, форм та методів збору, обробки та обміну достовірної інформації щодо видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання та споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
 
64. 5) координує та здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності суб’єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону, у питаннях впровадження та функціонування ЄДСМ;
 
65. 6) організовує та забезпечує створення єдиної державної бази даних суб’єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону;
 
66. 7) одержує на безоплатній основі від суб’єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону, інформацію, документи і матеріали, у тому числі з обмеженим доступом, необхідні для впровадження та функціонування ЄДСМ;
 
67. 8) забезпечує захист і збереження інформації;
 
68. 9) бере участь у розробленні концептуальних засад та пріоритетних напрямів державної науково-технічної політики в паливно-енергетичному комплексі та житлово-комунальному господарстві;
 
69. 10) забезпечує контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на впровадження та функціонування ЄДСМ;
 
70. 11) бере участь у проведенні державної експертизи стану абонентського і приладного обліку суб’єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону;
 
71. 12) залучає до проведення державних експертиз спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівництвом;
 
72. 13) організовує контроль за достовірністю інформації з формування зведеного енергетичного балансу держави та регіональних енергетичних балансів і моніторингу їх індикативних показників, що відображають рівень економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки держави;
 
73. 14) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства, надає висновки до проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються ЄДСМ;
 
74. 15) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до його повноважень;
 
75. 16) залучає вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівництвом) для проведення консультацій та експертиз по розгляду науково-технічних проектів та науково-технічних пропозицій щодо основних напрямів вдосконалення ЄДСМ;
 
76. 17) створює, у разі потреби, робочі та експертні групи;
 
77. 18) інформує органи влади та громадськість про свою діяльність в установленому законом порядку;
 
78. 19) здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
 
79. 20) здійснює інші повноваження, передбачені законами України.
 
80. Стаття 10. Основні завдання спеціалізованого державного підприємства
 
81. 1. Спеціалізоване державне підприємство є державним замовником ЄДСМ та відповідає за її надійну експлуатацію.
 
82. 2. Державне підприємство з метою впровадження та функціонування ЄДСМ забезпечує організацію:
 
83. 1) інформаційно-комунікаційної системи програмно-апаратних комплексів (серверів), об’єднаних між собою високошвидкісними каналами зв’язку, до яких у постійному чи в епізодичному режимах підключені суб’єкти, які підпадають під сферу дії цього Закону;
 
84. 2) системи інформаційних потоків, спрямованої на інтеграцію даних щодо характеристик видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання і розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги за єдиними формами і стандартами;
 
85. 3) захисту від несанкціонованого доступу до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ЄДСМ;
 
86. 4) надання інформації ЄДСМ суб’єктам, які підпадають під сферу дії цього Закону, відповідно до цього Закону, інших законів України та Регламенту ЄДСМ.
 
87. Стаття 11. Фінансування впровадження та функціонування ЄДСМ
 
88. 1. Впровадження і функціонування ЄДСМ здійснюється на засадах державно-приватного партнерства, інвестицій, наданих спеціалізованому державному підприємству на впровадження та функціонування ЄДСМ, фінансових надходжень від функціонування ЄДСМ та інших надходжень, які не заборонені законами України.
 
89. Стаття 12. Отримання інформації від суб'єктів, які підпадають під сферу дії цього Закону
 
90. 1. Суб'єкти, які підпадають під сферу дії цього Закону, в обов’язковому порядку надають спеціалізованому державному підприємству інформаційні характеристики щодо видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання та розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, перелік та специфікації яких визначаються Регламентом ЄДСМ.
 
91. 2. Суб'єкти, які підпадають під сферу дії цього Закону, зобов’язані на безоплатній основі надавати інформацію, необхідну для функціонування ЄДСМ.
 
92. 3. Порядок та умови надання інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, визначаються Регламентом ЄДСМ.
 
93. Стаття 13. Надання інформації ЄДСМ суб’єктам, які підпадають під сферу дії цього Закону
 
94. Порядок надання інформації, яка знаходиться у розпорядженні ЄДСМ, одержання доступу до такої інформації визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Регламентом ЄДСМ.
 
95. Стаття 14. Захист інформації в ЄДСМ
 
96. 1. Захист інформації в ЄДСМ є обов’язковим при впровадженні та функціонуванні ЄДСМ.
 
97. 2. Захист інформації в ЄДСМ здійснюється на основі законодавства України про інформацію та про державну таємницю.
 
98. 3. Основними засобами цілісного захисту інформації в ЄДСМ є:
 
99. 1) застосування сертифікованих відповідно до законодавства України засобів захисту інформації;
 
100. 2) запобігання несанкціонованого доступу до ЄДСМ;
 
101. 3) забезпечення справжності та цілісності інформації в ЄДСМ;
 
102. 4) захист інформації при її передачі по інформаційно-телекомунікаційних системах;
 
103. 5) організація і проведення робіт по збереженню працездатності технічних засобів ЄДСМ;
 
104. 6) реагування на порушення встановленого порядку впровадження та функціонування ЄДСМ і вжиття заходів щодо попередження таких випадків.
 
105. Стаття 15. Контроль за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ та діяльністю Уповноваженого органу
 
106. 1. Контроль за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ у межах своїх повноважень здійснює Уповноважений орган.
 
107. 2. Контроль за діяльністю Уповноваженого органу здійснюється відповідно до Закону.
 
108. Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
 
109. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законами України.
 
110. Стаття 17. Прикінцеві та перехідні положення
 
111. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
112. 2. До приведення у відповідність з цим Законом інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
113. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.