Кількість абзаців - 41 Розмітка (ліва колонка)


Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
 
3. Цей Закон регулює особливості відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і розміщенням державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
6. 1) державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (далі — державне замовлення) — засіб державного регулювання задоволення потреб економіки та суспільства у кваліфікованих кадрах, підвищення освітнього та наукового потенціалу нації, забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей;
 
7. 2) державний замовник — міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, Національна академія наук, галузева національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація, інший визначений Кабінетом Міністрів України державний орган — головний розпорядник бюджетних коштів;
 
8. 3) виконавець державного замовлення — вищий, професійно-технічний навчальний заклад, заклад післядипломної освіти, наукова установа державної та комунальної форми власності, які пройшли конкурсний відбір та з якими укладено державний контракт на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за державним замовленням.
 
9. Стаття 2. Формування державного замовлення
 
10. 1. Державне замовлення формується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та інших державних замовників з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці та обсягів видатків державного бюджету на зазначені цілі.
 
11. Координація діяльності державних замовників щодо розміщення та виконання державного замовлення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення.
 
12. 2. Середньостроковий прогноз потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці (далі — середньостроковий прогноз) складається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, на підставі даних, наданих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики, з урахуванням пропозицій інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національної академії наук, галузевих національних академій наук, інших бюджетних установ, спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, а також спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.
 
13. Для складення середньострокового прогнозу та уточнення його показників центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Національна академія наук, галузеві національні академії наук, спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, а також спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні подають щороку до 15 вересня центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, статистичні та інші відомості.
 
14. Середньостроковий прогноз складається відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення.
 
15. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, доводить щороку до 1 листопада середньостроковий прогноз державним замовникам.
 
16. 3. Державні замовники подають щороку до 1 грудня центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, пропозиції до проекту державного замовлення на наступний за плановим рік та наступні два бюджетні періоди у натуральному та вартісному виразах відповідно до затверджених критеріїв у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань і спеціальностей з урахуванням середньострокового прогнозу.
 
17. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, визначає зведені проектні обсяги державного замовлення і включає їх до проекту Державного бюджету України.
 
18. 4. Державні замовники після набрання чинності Законом про Державний бюджет України на відповідний рік подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, пропозиції до проекту державного замовлення на плановий рік з визначенням показників середньорічної чисельності, орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, а також обсягів видатків, передбачених державним бюджетом на зазначені цілі, та відповідні обґрунтування щодо наданих пропозицій.
 
19. 5. Орієнтовна середня вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта розраховується відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
 
20. 6. Порядок формування державного замовлення, у якому передбачається, зокрема, механізм складення середньострокового прогнозу, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
21. 7. Державне замовлення разом з прогнозними загальними обсягами натуральних показників державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними та науковими рівнями на наступні за плановим два бюджетні періоди щороку затверджуються окремим рішенням Кабінету Міністрів України.
 
22. У разі виникнення потреби у внесенні змін до затверджених обсягів державного замовлення на поточний рік державні замовники подають не пізніше 1 листопада зазначеного року центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, відповідні пропозиції.
 
23. Внесення змін до натуральних показників державного замовлення без збільшення їх загальних обсягів за освітньо-кваліфікаційними та науковими рівнями здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення, за обґрунтованим поданням державного замовника. Внесення інших змін до обсягів державного замовлення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного замовлення.
 
24. Стаття 3. Розміщення державного замовлення
 
25. 1. Розміщення державного замовлення здійснюється державними замовниками на конкурсних засадах (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
 
26. 2. Розміщення державного замовлення здійснюється державними замовниками без проведення конкурсу у таких випадках:
 
27. забезпечення оборони України, державної безпеки і захисту державного кордону, Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших військових формувань та правоохоронних органів, служби цивільного захисту, організація і порядок діяльності яких визначаються законом;
 
28. забезпечення підготовки фахівців за відповідною спеціальністю одним навчальним закладом відповідно до наданої ліцензії.
 
29. 3. Державний замовник укладає з виконавцем державного замовлення державний контракт, в якому визначаються економічні і правові зобов’язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.
 
30. Стаття 4. Прикінцеві та перехідні положення
 
31. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 р., крім підпункту 4 пункту 2 цієї статті, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
32. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
33. 1) абзац дев’ятий частини першої статті 12 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 1998 р., № 43, ст. 1585) викласти у такій редакції:
 
34. «формує і розміщує державне замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою та наукових і науково-педагогічних кадрів у порядку, встановленому законодавством;»;
 
35. 2) у Законі України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 3, ст. 9; 2000 р., № 4, ст. 28; 2006 р., № 14, ст. 118; із змінами, внесеними Законом України від 24 травня 2012 року № 4851-VІ):
 
36. частину четверту статті 1 після слова «інформації» доповнити словами «, надання послуг з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів»;
 
37. абзац другий частини третьої статті 2 після слів «Про здійснення державних закупівель» доповнити словами «, крім виконання та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»;
 
38. 3) абзац десятий частини першої статті 18 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134) викласти у такій редакції:
 
39. «формує і розміщує державне замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою та наукових і науково-педагогічних кадрів у порядку, встановленому законодавством;»;
 
40. 4) абзац десятий пункту 2 частини четвертої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471, № 35—36, ст. 491; 2012 р., 12—13, ст. 81, № 18, ст. 156; із змінами, внесеними Законами України від 22 грудня 2011 року № 4220-VІ, від 20 березня 2012 року № 4545-VІ, від 12 квітня 2012 року № 4648-VІ, від 22 травня 2012 року № 4807-VІ та від 24 травня 2012 року № 4851-VІ) виключити.