Кількість абзаців - 625 Розмітка (ліва колонка)


Про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб’єктів господарювання
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
5. 1) у частині другій статті 13 слова «спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади та інші державні органи» замінити словами «центральні та місцеві органи виконавчої влади»;
 
6. 2) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:
«7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, та розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин; «;
 
7. 3) доповнити частину першу статті 15 пунктами 7-1-7-3 такого змісту:
 
8. «7-1) видача дозволів на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин;
 
9. 7-2) видача дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, внутрішніх морських водах і територіальному морі;
 
10. 7-3) погодження дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій; «;
 
11. 4) у частині першій статті 16:
 
12. пункт 9 викласти в такій редакції:
 
13. «9) погодження клопотань щодо використання поверхневих вод; «;
 
14. доповнити статтю пунктом 9-1 такого змісту:
 
15. «9-1)- видача дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, внутрішніх морських водах і територіальному морі); «;
 
16. 5) частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
«Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та іншими органами виконавчої влади відповідно до законодавства.»;
 
17. 6) статтю 38 викласти в такій редакції:
 
18. «Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скиду забруднюючих речовин
 
19. Нормативи гранично допустимого скиду забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів.
 
20. Розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин здійснюється юридичними особами згідно з дозволом, що видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів строком на п’ять років.
 
21. Проекти нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин розробляються на замовлення водокористувачів, що здійснюють їх скид у водні об’єкти, та затверджуються:
 
22. центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти загальнодержавного значення;
 
23. Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - у разі скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти місцевого значення.
 
24. У разі коли скид забруднюючих речовин здійснюється в межах населеного пункту або на ділянках водних об’єктів, що використовуються як джерела господарсько-питного водопостачання і для рекреаційних потреб, проекти нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин погоджуються з органами санітарно-епідемічного нагляду.
 
25. Порядок розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин та перелік таких речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
26. 7) доповнити Кодекс статтею 38-1 такого змісту:
 
27. «Стаття 38-1. Видача дозволу на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин
 
28. Строк видачі дозволу на розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі дозволу є:
порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
виявлення в документах, поданих розробниками проектів нормативів, недостовірних відомостей;
відсутність власної акредитованої лабораторії для проведення аналізу якості стічних вод або договору про виконання зазначених робіт з відповідною акредитованою лабораторією;
відсутність в установчих документах виду діяльності на виконання робіт з розроблення проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин.
 
29. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження розробника проектів нормативів.
 
30. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
31. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
32. звернення розробника проектів нормативів із заявою про анулювання дозволу;
 
33. припинення діяльності розробника проектів нормативів;
 
34. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
35. порушення вимог щодо розроблення проектів нормативів;
 
36. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
Рішення про анулювання дозволу надсилається розробнику проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
37. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.»;
 
38. 8) у статті 49:
 
39. в абзацах другому і третьому частини другої слова «державними органами охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів»;
 
40. доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:
 
41. «Строк видачі погодження клопотання водокористувача або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 15 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
42. Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі дозволу або погодження клопотання є:
порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 
43. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
44. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
45. Дозвіл анулюється органом, який його видав, на підставах, визначених статтею 55 цього Кодексу.
 
46. Погодження клопотання анулюється органом, який його видав, у разі:
 
47. звернення водокористувача із заявою про анулювання погодження;
 
48. припинення діяльності водокористувача;
 
49. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
 
50. Погодження клопотання та видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюються на безоплатній основі.».
 
51. У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами дванадцятою - чотирнадцятою;
 
52. 9) у статті 55:
 
53. у частині першій:
 
54. абзац перший після слова «припиняється» доповнити словами «шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування»;
 
55. пункт 2 виключити;
 
56. доповнити частину пунктами 9 і 10 такого змісту:
 
57. «9) створення перешкод юридичною або фізичною особою під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
58. 10) визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.»;
 
59. частину другу викласти в такій редакції:
 
60. «Рішення про анулювання дозволу на спеціальне водокористування надсилається юридичній або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія зазначеного дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.»;
 
61. 10) статтю 86 викласти в такій редакції:
 
62. «Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду
 
63. На землях водного фонду на підставі дозволу проводяться роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій.
 
64. Порядок і місце проведення робіт на землях водного фонду визначаються відповідно до проектів.
 
65. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі центральними органами виконавчої влади відповідно до цього Кодексу та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
66. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
67. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
68. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
69. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
70. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження.
 
71. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
72. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
73. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
74. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
75. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
76. порушення умов, передбачених дозволом;
 
77. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог водного законодавства та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
78. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
79. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
80. Строк дії дозволу залежить від строку, необхідного для проведення відповідних робіт та визначеного проектною документацією, але не може перевищувати п’ять років. Якщо суб’єкт господарювання не закінчує роботи у передбачений дозволом строк, він подає органу, який видав дозвіл, заяву про продовження строку дії дозволу з обґрунтуванням необхідності продовження проведення робіт. Заява розглядається з дотриманням процедури видачі дозволу. Строк дії дозволу може бути продовжений не більш як один раз.
 
81. Дозвіл на проведення робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів видається за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань інфраструктури.
 
82. Строк видачі таких погоджень або надання письмового повідомлення про відмову у їх видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
83. Підставами для відмови у видачі погоджень є:
 
84. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів згідно з установленим переліком;
 
85. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
86. Підставами для видачі дублікатів погоджень є їх втрата або пошкодження.
 
87. Видача погоджень або їх дублікатів здійснюється на безоплатній основі.
 
88. Погодження анулюється органом, який його видав, у разі:
 
89. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;
 
90. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
91. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
 
92. Порядок видачі погодження центрального органу виконавчої влади з питань інфраструктури встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
 
93. 11) текст статті 106 викласти в такій редакції:
 
94. «Спеціальні роботи із спорудження експлуатаційних свердловин на воду виконуються суб’єктами господарювання на підставі відповідного дозволу та погодженої з центральним органом виконавчої влади з питань геології та надр і центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення проектно-кошторисної документації.
 
95. Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
 
96. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
97. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
98. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
99. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 
100. виконання спеціальних робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров’я працівників чи населення.
 
101. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
102. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
103. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
104. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
105. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
106. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
107. виконання спеціальних робіт із спорудження свердловин із застосуванням методів і способів або технологій, що негативно впливають на стан надр, вод, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для життя і здоров’я працівників чи населення;
 
108. порушення особливих умов, передбачених дозволом, або вимог законодавства;
 
109. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог водного, санітарного законодавства, законодавства про надра та охорону навколишнього природного середовища;
 
110. коли суб’єкт господарювання протягом 180 календарних днів з початку строку дії дозволу не приступив до проведення відповідних робіт;
 
111. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
112. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
113. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
114. Дозвіл на спорудження експлуатаційних свердловин на воду видається на один рік.
 
115. У дозволі зазначаються особливі умови спорудження експлуатаційних свердловин на воду, які є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання.»;
 
116. 12) у тексті Кодексу слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони праці», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології» та «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань водних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань геології та надр», «центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «центральний орган виконавчої влади з питань гірничого нагляду та промислової безпеки», «центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорологічної діяльності», «центральний орган виконавчої влади з питань статистики» у відповідному відмінку.
 
117. 2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):
 
118. 1) у статті 69:
 
119. частину першу після слів «що видається» доповнити словами « (переоформляється, видається дублікат, анулюється)»;
 
120. частину другу після слів «головного користування» доповнити словами « (лісорубний квиток)»;
 
121. частину третю після слів «лісових ресурсів» доповнити словами « (лісовий квиток)»;
 
122. частину п’яту після слів «Спеціальний дозвіл» доповнити словами « (лісорубний квиток)»;
 
123. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
124. «Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
125. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.
 
126. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
127. Строк дії спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування, проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних з веденням лісового господарства, встановлюється з дати його видачі, але не раніше 1 грудня року, що передує року рубки, до 1 квітня наступного за роком рубки. У період з 1 грудня року, що передує року рубки, до 1 січня року рубки виконуються підготовчі роботи.
 
128. Строк дії спеціального дозволу на інші види спеціального використання лісових ресурсів встановлюється власником лісів або постійним лісокористувачем.
 
129. Органом виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства Автономної Республіки Крим за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у випадку стихії або інших причин, що унеможливлюють заготівлю деревини, строк дії спеціального дозволу на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубного квитка) подовжується не більш як на три місяці.»;
 
130. 2) у тексті Кодексу слова «центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства», «орган виконавчої влади з питань лісового господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» та «орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства», «орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» та «орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» у відповідному відмінку.
 
131. 3. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34):
 
132. 1) у частині другій статті 16 слова «спеціально уповноважені на те» виключити;
 
133. 2) частину першу статті 35 викласти в такій редакції:
 
134. «Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та іншими органами виконавчої влади відповідно до законодавства.»;
 
135. 3) у частині другій статті 53 слова «та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» виключити;
 
136. 4) частину другу статті 55 викласти в такій редакції:
 
137. «Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, що видається відповідно до Закону України «Про відходи».»;
 
138. 5) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені державні органи», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити відповідно словами «державні органи», «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» у відповідному відмінку.
 
139. 4. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 5, ст. 74; 2006 р., № 43, ст. 420; 2007 р., № 2, ст. 10; 2010 р., № 30, ст. 394; 2011 р., № 11, ст. 69):
 
140. 1) у частині третій статті 4:
 
141. після слів «що видається» доповнити словом «одноразово»;
 
142. доповнити частину реченням такого змісту: «Строк дії дозволу становить шість місяців.»;
 
143. 2) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
 
144. «Стаття 4-1. Видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився
 
145. Строк видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився (далі - дозвіл), або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати десяти днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
146. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
147. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
148. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
149. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
150. Підставами для видачі дублікату дозволу є його втрата або пошкодження.
 
151. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
152. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
153. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
154. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
155. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
156. порушення умов, передбачених дозволом.
 
157. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
 
158. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.»;
 
159. 3) абзац сьомий частини першої статті 16-1 викласти в такій редакції:
 
160. «видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився; «;
 
161. 4) частину першу статті 16-2 доповнити абзацом такого змісту:
 
162. «погодження дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився.»;
 
163. 5) абзац сьомий частини першої статті 16-3 викласти в такій редакції:
 
164. «погодження дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу; на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, строк реєстрації яких закінчився; «;
 
165. 6) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики» та «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики» та «центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» у відповідному відмінку.
 
166. 5. У Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст.160):
 
167. 1) доповнити Закон статтями 7-1 і 7-2 такого змісту:
 
168. «Стаття 7-1. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері поводження з відходами
 
169. Відповідно до цього Закону документами дозвільного характеру, які необхідно одержати суб’єктам господарювання, є дозвіл та погодження.
 
170. Дозвіл видається:
 
171. а) місцевою державною адміністрацією:
 
172. на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на відповідній території;
 
173. на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами за межами населених пунктів;
 
174. б) органом місцевого самоврядування:
 
175. на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на території селища або міста;
 
176. на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території селища або міста;
 
177. в) центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів:
 
178. на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
 
179. на зберігання та видалення відходів.
 
180. Дозвіл видається строком на один рік, крім дозволу на зберігання та видалення відходів, який видається строком на п’ять років.
 
181. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
182. Підставами для відмови у видачі дозволу у сфері поводження з відходами є:
 
183. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
184. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
185. Підставами для переоформлення дозволу або погодження є зміна найменування суб’єкта господарювання або його місцезнаходження.
 
186. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
187. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
188. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу або погодження;
 
189. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
190. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
191. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
192. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог санітарного законодавства, законодавства у сфері поводження з відходами та законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
193. порушення умов, передбачених дозволом.
 
194. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
195. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
196. Стаття 7-2. Видача погодження на проекти лімітів на утворення та розміщення відходів
 
197. Погодження надається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів на проекти лімітів на утворення та розміщення відходів.
 
198. Строк видачі погодження або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
199. Строк дії погодження становить шість місяців.
 
200. Підставами для відмови у видачі погодження є:
 
201. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
202. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
203. Підставами для переоформлення погодження є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
204. Підставами для видачі дубліката погодження є його втрата або пошкодження.
 
205. Погодження анулюється органом, який його видав, у разі:
 
206. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання погодження;
 
207. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
208. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
209. визнання виданого погодження недійсним у судовому порядку.
 
210. Рішення про анулювання погодження надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія погодження припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
211. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) погодження здійснюється на безоплатній основі.»;
 
212. 2) пункт «і» частини першої статті 23 виключити;
 
213. 3) у пунктах «в» і «г» статті 24 слова «санітарно-гігієнічної експертизи» замінити словами «санітарно-епідеміологічної експертизи»;
 
214. 4) частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
 
215. «Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральні органи виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, з питань житлово-комунального господарства, з питань охорони здоров’я та інші органи виконавчої влади.»;
 
216. 5) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ядерної безпеки» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «центральний орган виконавчої влади з питань статистики», «центральний орган виконавчої влади з питань ядерного регулювання» у відповідному відмінку, а слова «спеціально уповноважені» виключити.
 
217. 6. У Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
218. 1) абзац сьомий статті 3 викласти в такій редакції:
 
219. «об’єкти рослинного світу - дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини та їх частини (коріння, стебла, кора, трава, листки, квітки, суцвіття, плоди, насіння, живиця, соки з дерев тощо), мохоподібні, водорості, лишайники, гриби в будь-якому стані на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання; «;
 
220. 2) доповнити Закон статтею 10-1 такого змісту:
 
221. «Стаття 10-1. Видача дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення
 
222. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
 
223. Строк видачі дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
224. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
225. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
226. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
227. невнесення або внесення у неповному обсязі збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
 
228. порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів.
 
229. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
230. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
231. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
232. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
233. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
234. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
235. припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
236. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
237. порушення умов і правил спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
238. перевищення ліміту спеціального використання природних рослинних ресурсів;
 
239. нецільового використання природних рослинних ресурсів;
 
240. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
241. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
242. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства.
 
243. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
 
244. Видача (переоформлення, видача дубліката та анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
245. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення видається на шість місяців.»;
 
246. 3) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
247. «Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється.»;
 
248. 4) у статті 31:
 
249. у назві статті і частині першій слова «та типових» виключити;
 
250. 5) статті 32 і 33 викласти в такій редакції:
 
251. «Стаття 32. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу
Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюється на підставі дозволу або сертифіката.
На підставі дозволу здійснюється:
ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
ввезення в Україну, пересилання і вивезення за її межі ботанічних колекцій та їх об’єктів;
ввезення в Україну та вивезення за її межі для комерційних цілей і з метою інтродукції та акліматизації інших об’єктів рослинного світу.
На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу, включених у додатки І, ІІ і ІІІ Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
Сертифікат видається з метою:
вивезення за межі України об’єктів рослинного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);
ввезення в Україну об’єктів рослинного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);
засвідчення країни походження об’єктів рослинного світу, що належать до видів, зазначених у додатку ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
засвідчення факту набуття права власності на об’єкт рослинного світу до моменту набрання чинності Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката здійснюється на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Строк видачі дозволу або сертифіката чи надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, коли центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів необхідно отримати висновок наукової установи, визначеної Кабінетом Міністрів України, щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
Підставами для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:
подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу або сертифіката, згідно з установленим переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
підготовка науковою установою негативного висновку щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів рослинного світу.
Підставами для переоформлення дозволу або сертифіката є:
зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
Підставами для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.
Дозвіл або сертифікат анулюється органом, який його видав, у разі:
звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу або сертифіката;
припинення діяльності суб’єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл або сертифікат;
встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;
порушення умов, визначених у дозволі або сертифікаті.
Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу або сертифіката припиняється через десять робочих днів з дня прийняття такого рішення про їх анулювання.
Строк дії дозволу або сертифіката становить для:
дозволів - шість місяців;
реекспортного і преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців;
сертифіката про походження - один рік.
 
252. Стаття 33. Інтродукція та акліматизація рослин
 
253. Інтродукція окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли, та акліматизація нових для флори України видів рослин здійснюються без дозволу юридичними або фізичними особами в межах території України відповідно до порядку, що розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з Національною академією наук України та центральним органом виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.»;
 
254. 6) у другому реченні статті 34 слова «за дозволами спеціально уповноважених на це органів виконавчої влади» замінити словами «без дозволу»;
 
255. 7) статтю 36 викласти в такій редакції:
 
256. «Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцевими державними адміністраціями, іншими органами виконавчої влади відповідно до законодавства.»;
 
257. 8) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища», «центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища», «Головна державна служба з карантину рослин» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральні органи виконавчої влади», «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі» у відповідному відмінку.
 
258. 7. У Законі України «Про охорону атмосферного повітря» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 50, ст. 678; 1995 р., № 13, ст. 85;
 
259. 2001 р., № 48, ст. 252; 2004 р., № 36, ст. 434; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
260. 1) у статті 11:
 
261. частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
«Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб’єкту господарювання, який керує або контролює устаткування, або забезпечує його технічне функціонування.
Порядок видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та ведення обліку суб’єктів господарювання, яким видано такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;
частину сьому виключити;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«Суб’єкти господарювання здійснюють розроблення документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на підставі реєстраційного свідоцтва, що видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
262. 2) доповнити Закон статтями 11-1 і 11-2 такого змісту:
 
263. «Стаття 11-1. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 
264. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, який видається суб’єкту господарювання центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 
265. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більш як 60 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
Підставами для відмови у видачі дозволу є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на викиди;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних даних;
 
266. порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, та/або подання їх у неповному обсязі.
Переоформлення дозволу здійснюється у разі:
 
267. зміни найменування та/або місцезнаходження суб’єкта господарювання;
 
268. коли ступінь забруднення атмосферного повітря зумовлює необхідність перегляду граничних значень викидів;
 
269. використання істотних досягнень у сфері розроблення найдосконаліших доступних технологій, що дає змогу значно зменшити викиди без додаткових витрат;
 
270. коли вимоги щодо забезпечення безпеки під час виробничого процесу чи провадження діяльності зумовлюють необхідність застосування інших технологій;
 
271. зміни суб’єктом господарювання напряму виробничої діяльності, що може призвести до істотних негативних наслідків для здоров’я людей та стану навколишнього природного середовища.
 
272. Центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві.
 
273. Переоформлення дозволу з підстав, визначених в абзацах четвертому - сьомому частини четвертої цієї статті, здійснюється у порядку і строки, передбачені для видачі дозволу.
 
274. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
275. Центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката дозволу видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.
 
276. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
277. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 
278. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
279. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
280. порушення умов, передбачених дозволом;
 
281. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
282. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання дозволу.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами видається строком на п’ять років.
 
283. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
284. Стаття 11-2. Видача реєстраційного свідоцтва суб’єктам господарювання, які здійснюють розроблення документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 
285. Реєстраційне свідоцтво суб’єктам господарювання, які здійснюють розроблення документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, видається центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
 
286. Строк видачі реєстраційного свідоцтва або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 20 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
287. Підставами для відмови у видачі реєстраційного свідоцтва є:
 
288. порушення вимог до оформлення та змісту документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та/або подання їх у неповному обсязі;
 
289. наявність у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірної інформації;
 
290. відсутність достатньої кваліфікації фахівців для провадження діяльності, пов’язаної з розробленням документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 
291. відсутність необхідних програмних продуктів, які використовуються під час розроблення документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 
292. Підставами для переоформлення реєстраційного свідоцтва є зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
293. Підставами для видачі дубліката реєстраційного свідоцтва є його втрата або пошкодження.
 
294. Реєстраційне свідоцтво анулюється органом, який його видав, у разі:
 
295. звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва;
 
296. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
297. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
298. визнання виданого реєстраційного свідоцтва недійсним у судовому порядку;
 
299. порушення вимог до оформлення та змісту документів щодо обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для отримання дозволу на викиди.
 
300. Рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія реєстраційного свідоцтва припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
301. Реєстраційне свідоцтво на розроблення документів щодо обґрунтування обсягів викидів для суб’єктів господарювання видається строком на три роки.
 
302. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) реєстраційного свідоцтва здійснюється на безоплатній основі.»;
 
303. 3) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
304. «Стаття 13. Регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря
 
305. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання зобов’язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановленого санітарними нормами рівня впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини.»;
 
306. 4) у статті 14 слова «і впливу на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів» виключити, а слова «територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я» замінити відповідно словами словами «центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 
307. 5) доповнити Закон статтями 14-1 і 16-1 такого змісту:
 
308. «Стаття 14-1. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки
 
309. Строк видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
310. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
311. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
312. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
313. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.
 
314. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
315. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
316. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання дозволу;
 
317. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
318. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
319. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
320. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
321. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
322. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, видається строком на п’ять років.»;
 
323. «Стаття 16-1. Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях
 
324. Строк видачі дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
325. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:
 
326. подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
327. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
328. Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.
 
329. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
330. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
331. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи - підприємця із заявою про анулювання дозволу;
 
332. припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
333. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
334. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
335. подання суб’єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
 
336. зміни власника технологічного обладнання, за допомогою якого провадиться діяльність, пов’язана із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;
 
337. недотримання суб’єктом господарювання умов дозволу;
 
338. виникнення пов’язаних із змінами атмосферних явищ непередбачуваних ситуацій, які можуть негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров’я населення.
 
339. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення з обов’язковим повідомленням про це державного адміністратора. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
340. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
341. Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, видається строком на один рік.»;
 
342. 6) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
 
343. «Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря, забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до вимог Закону України «Про відходи.»;
 
344. 7) частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
 
345. «Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також іншими органами виконавчої влади.»;
 
346. 8) у тексті Закону слова «громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» та «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури» у всіх відмінках замінити відповідно словами «фізичні особи - підприємці», «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я» та «центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства» у відповідному відмінку.
 
347. 8. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2009 р., № 30, ст. 428):
 
348. 1) у частині першій статті 11 слова «спеціально уповноважені на це» виключити;
 
349. 2) у статті 17:
 
350. у частині третій:
 
351. у першому реченні слова «чи іншими документами» виключити;
 
352. друге речення виключити;
 
353. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
354. «Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видається:
 
355. центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - на використання об’єктів тваринного світу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (крім риби та інших водних живих ресурсів), на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків і селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для проведення ветеринарно-санітарної експертизи у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення України, немисливських видів тварин з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною ціллю;
 
356. центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства - на використання риби та інших водних живих ресурсів, що належать до природних ресурсів загальнодержавного значення;
 
357. центральним органом виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства - на добування кабанів, ланей, оленів європейських та плямистих, козуль, лосів, муфлонів, білок, бабаків, бобрів, борсуків, ондатр, куниць лісових та кам’яних, норок американських, на добування вовків, лисиць, собак і котів бродячих, ворон сірих, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях (крім об’єктів природно-заповідного фонду), лисиць і собак єнотовидних протягом року в місцях інтенсивного розведення дрібної дичини.
 
358. Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу з науковою, культурно-освітньою, виховною та естетичною ціллю (якщо це не пов’язано з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, що зазнали лиха, та регулювання їх чисельності в інтересах охорони здоров’я населення і запобігання заподіянню шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок провадження господарської та іншої діяльності, регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства видається безоплатно.
 
359. Строк видачі дозволу на спеціальне використання об’єктів тваринного світу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження документів на розгляд.
 
360. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
361. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
362. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
363. відсутність наукової інформації щодо спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
364. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
365. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
366. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
367. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
368. Дозвіл анулюється органом, який його видав, на умовах і підставах, встановлених статтею 19 цього Закону та у разі:
 
369. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
370. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
371. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку.
 
372. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
373. Переоформлення, видача дубліката, анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.
 
374. Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видається на шість місяців.»;
 
375. 3) у частині другій статті 31 слова «чи іншими документами» виключити;
 
376. 4) частину шосту статті 39 викласти в такій редакції:
 
377. «Випалювання сухої рослинності або її залишків забороняється.»;
 
378. 5) доповнити статтю 45 після частини другої новими частинами такого змісту:
 
379. «Видача дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України, його переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.
 
380. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
381. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
382. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;
 
383. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
384. відсутність позитивного висновку наукової установи зоологічного профілю;
 
385. відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту.
 
386. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
387. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
388. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
389. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
390. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
391. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
392. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
393. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
394. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
 
395. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
396. порушення правил утримання тварин;
 
397. визнання дозволу недійсним у судовому порядку.
 
398. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
399. Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України, видається на необмежений строк.».
 
400. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною одинадцятою;
 
401. 6) доповнити статтю 46 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
402. «Видача дозволу на створення і поповнення зоологічної колекції, переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.
 
403. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
404. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
405. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
406. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
407. відсутність позитивного висновку наукової установи зоологічного профілю;
 
408. відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту.
 
409. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
410. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
411. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
412. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
413. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
414. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
415. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
416. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
417. порушення правил утримання тварин;
 
418. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
 
419. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
420. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
421. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
422. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
423. Дозвіл на створення і поповнення зоологічної колекції видається на необмежений строк.».
 
424. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;
 
425. 7) доповнити статтю 50 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
426. «Видача дозволу на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин, його переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюються на безоплатній основі.
 
427. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
428. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
429. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
430. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
431. відсутність результатів наукового дослідження щодо збереження та відтворення об’єктів тваринного світу.
 
432. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
433. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
434. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
435. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
436. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
437. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
438. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
439. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
440. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
 
441. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
442. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
443. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
444. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
445. Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин видається на необмежений строк.».
 
446. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою;
 
447. 8) статтю 53 викласти в такій редакції:
 
448. «Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу та знарядь їх добування
 
449. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного світу здійснюються на підставі дозволу або сертифіката.
 
450. На підставі дозволу здійснюється:
 
451. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України;
 
452. ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
453. вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, включених у додатки ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 
454. ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об’єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону.
 
455. На підставі сертифіката здійснюється ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатках до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
456. Сертифікат видається з метою:
 
457. організації за межами України пересувних виставок об’єктів тваринного світу (сертифікат на пересувну виставку);
 
458. вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, ввезених раніше з інших держав (реекспортний сертифікат);
 
459. ввезення в Україну об’єктів тваринного світу, добутих у морському середовищі, що не перебувають під юрисдикцією будь-якої держави (сертифікат на інтродукцію з моря);
 
460. засвідчення країни походження об’єктів тваринного світу, що належать до видів, зазначених у додатку ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сертифікат про походження);
 
461. засвідчення факту набуття права власності на об’єкт тваринного світу до набрання чинності Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (преконвенційний сертифікат).
 
462. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу або сертифіката здійснюється на безоплатній основі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:
 
463. центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів - щодо об’єктів тваринного світу;
 
464. центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства - щодо осетрових видів риб та виробленої з них продукції.
 
465. Строк видачі дозволу або сертифіката чи надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
466. Строк розгляду документів продовжується на 30 днів у разі, коли центральному органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів необхідно отримати висновок наукової установи, визначеної Кабінетом Міністрів України, щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу відповідно до вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.
 
467. Підставами для відмови у видачі дозволу або сертифіката є:
 
468. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
469. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
470. підготовка науковою установою негативного висновку щодо ввезення в Україну або вивезення за її межі об’єктів тваринного світу.
 
471. Підставами для переоформлення дозволу або сертифіката є:
 
472. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
473. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
474. Підставами для видачі дубліката дозволу або сертифіката є його втрата або пошкодження.
 
475. Дозвіл або сертифікат анулюється органом, який їх видав, у разі:
 
476. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
477. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл або сертифікат;
 
478. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
479. визнання виданого дозволу або сертифіката недійсним у судовому порядку;
 
480. порушення умов і правил спеціального використання об’єктів тваринного світу.
 
481. Рішення про анулювання дозволу або сертифіката надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Дія дозволу або сертифіката припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
482. Строк дії дозволу або сертифіката обчислюється з дня його видачі та становить для:
 
483. дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, що належать до видів, занесених до Червоної книги України (крім об’єктів тваринного світу, зазначених у додатках до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення), - шість місяців;
 
484. дозволу на вивезення за межі України об’єктів тваринного світу, включених у додатки І, ІІ і ІІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - шість місяців;
 
485. дозволу на ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об’єктів тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, - шість місяців;
 
486. дозволу на ввезення об’єктів тваринного світу, включених у додаток І до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - 12 місяців;
 
487. дозволу або сертифіката на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу, які є частиною цирку або пересувної виставки і належать до видів, занесених у додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, - 12 місяців;
 
488. дозволу або сертифіката на ввезення в Україну або вивезення за її межі осетрових риб та виробленої з них продукції - до кінця поточного року;
 
489. сертифіката на пересувну виставку - три роки;
 
490. сертифіката про походження - 12 місяців;
 
491. реекспортного і преконвенційного сертифіката та сертифіката на інтродукцію з моря - шість місяців.»;
 
492. 9) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
 
493. «Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства, іншими органами виконавчої влади відповідно до закону.»;
 
494. 10) у тексті Закону слова «спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань санітарної медицини», «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань ветеринарної медицини» та «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральні органи виконавчої влади», «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів», «центральний орган виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства», «центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я», «центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики», «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві» та «центральний орган виконавчої влади з питань статистики» у відповідному відмінку.
 
495. 9. У Законі України «Про Червону книгу України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201; 2009 р., № 19, ст. 259):
 
496. 1) у частині першій статті 8 слова «спеціально уповноважені на це» виключити;
 
497. 2) у статті 19:
 
498. доповнити статтю після частини першої новими частинами такого змісту:
 
499. «Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 10 днів з дня прийняття рішення Національної комісії з питань Червоної книги України.
 
500. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
501. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
502. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
503. відсутність обґрунтування наукової установи відповідного профілю щодо обсягів спеціального використання об’єктів, занесених до Червоної книги України;
 
504. негативне рішення Національної комісії з питань Червоної книги України щодо спеціального використання (добування, збирання) об’єктів, занесених до Червоної книги України.
 
505. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
506. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
507. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
508. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
509. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
510. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
511. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
512. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
513. виявлення фактів різкого погіршення стану навколишнього природного середовища;
 
514. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
 
515. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про Червону книгу України та охорону навколишнього природного середовища;
 
516. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
517. порушення норм і правил використання природних ресурсів.
 
518. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
519. Видача (переоформлення, видача дубліката та анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
520. Дозвіл видається на шість місяців.».
 
521. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою;
 
522. у частині десятій слова «центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
523. 3) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» у відповідному відмінку.
 
524. 10. У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230; 2010 р., № 9, ст. 76):
 
525. 1) у статті 8:
 
526. назву та текст статті після слів «диких тварин у» доповнити словами «напіввільних умовах чи»;
 
527. у частині п’ятій слова «в неволі» виключити;
 
528. 2) доповнити Закон статтею 8-1 такого змісту:
 
529. «Стаття 8-1. Дозвіл на утримання диких тварин у напіввільних умовах чи у неволі
 
530. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
531. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
532. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
533. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
534. відсутність персоналу, що має зоологічну або ветеринарну освіту;
 
535. відсутність умов для утримання диких тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
 
536. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
537. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
538. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
539. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
540. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
541. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
542. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
543. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
544. задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства;
 
545. створення перешкод суб’єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 
546. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
547. порушення умов утримання диких тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
 
548. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
549. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
550. Дозвіл на утримання диких тварин у напіввільних умовах чи у неволі видається на необмежений строк.»;
 
551. 3) частину першу статті 20 після слів «мисливських тварин» доповнити словами «, що видається відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання, «;
 
552. 4) у статті 25:
 
553. у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини» замінити словами «відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину»;
 
554. частину третю виключити;
 
555. 5) у статті 26:
 
556. частину третю викласти в такій редакції:
 
557. «Робота з експериментальними тваринами може проводитися за наявності дозволу на проведення наукових експериментів над тваринами.;
 
558. частину четверту виключити;
 
559. 6) доповнити Закон статтею 26-1 такого змісту:
 
560. «Стаття 26-1. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами
 
561. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами видається центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.
 
562. Строк видачі дозволу на проведення наукових експериментів над тваринами або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.
 
563. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
564. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
565. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
566. відсутність акредитованого обладнання для роботи з експериментальними тваринами.
 
567. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
568. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
569. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
570. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
571. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
572. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
573. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
574. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
575. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
576. порушення умов утримання експериментальних тварин, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.
 
577. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
578. Видача (переоформлення, видача дубліката та анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
579. Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами видається на необмежений строк.»;
 
580. 7) в абзаці третьому частини другої статті 28 слова «та ветеринарної медицини» виключити;
 
581. 8) абзац п’ятий статті 29 виключити:
 
582. 9) у статті 30:
 
583. у назві статті слова «центрального органу» замінити словами «центральних органів»;
 
584. абзац перший викласти в такій редакції:
 
585. «До повноважень центральних органів виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до їх компетенції належать: «;
 
586. абзац четвертий виключити;
 
587. 10) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища» у всіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів» у відповідному відмінку.
 
588. 11. У Законі України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90):
 
589. 1) у статті 9:
 
590. у назві статті слова «державного управління» виключити;
 
591. абзац четвертий виключити;
 
592. 2) частину шосту статті 13 виключити;
 
593. 3) абзац третій частини третьої статті 14 виключити;
 
594. 4) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
595. «Стаття 19. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері здійснення господарської діяльності під час поводження з ГМО
 
596. Дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань), на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей, на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні ГМО, на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, на вивільнення ГМО у відкритій системі надаються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
597. Строк розгляду заяви та відповідних документів для видачі дозволів, зазначених у частині першій цієї статті, або відмови у їх видачі не може перевищувати 45 днів з дня їх подачі.
 
598. Підставами для відмови у видачі дозволу є:
 
599. подання суб’єктом господарювання або фізичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з установленим переліком;
 
600. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей;
 
601. відсутність позитивних висновків державної екологічної та державної санітарно-епідемічної експертизи (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);
 
602. відсутність методів і методик ідентифікації ГМО, розроблених згідно з міжнародними стандартами та затверджених у встановленому порядку в Україні (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);
 
603. відсутність протоколів громадських слухань щодо проведення державної апробації (випробовувань) (у разі одержання дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі);
 
604. надходження наукової інформації про небезпеку ГМО для здоров’я людини або навколишнього природного середовища під час їх використання за призначенням.
 
605. Підставами для переоформлення дозволу є:
 
606. зміна найменування суб’єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;
 
607. зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.
 
608. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.
 
609. Дозвіл анулюється органом, який його видав, у разі:
 
610. звернення суб’єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання дозволу;
 
611. припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, якій видано дозвіл;
 
612. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
613. отримання наукової інформації, яка може призвести до переоцінки ризику щодо впливу ГМО на здоров’я людини та навколишнє природне середовище в сторону його підвищення;
 
614. визнання виданого дозволу недійсним у судовому порядку;
 
615. порушення умов, визначених у дозволі.
 
616. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання або фізичній особі поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
617. Строк дії дозволу не повинен перевищувати строку дії дозволу на ввезення не зареєстрованих в Україні ГМО, виданого в державі імпорту, або дозволу на транзитне переміщення ГМО, виданого в іншій державі (у разі транзитного переміщення через територію іноземної держави), крім дозволу на проведення державної апробації (випробовувань) ГМО у відкритій системі, який діє протягом строку проведення державної апробації (випробовувань) ГМО, але не більш як п’ять років.
 
618. Видача (переоформлення, видача дубліката та анулювання) дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
619. Розмір тарифів на проведення експертизи, які є підставою для видачі зазначених дозволів, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного центрального органу виконавчої влади.».
 
620. ІІ. Прикінцеві положення
 
621. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
622. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
623. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
624. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.