Кількість абзаців - 658 Розмітка (ліва колонка)


Про Єдиний державний демографічний реєстр (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
Закон України
Про Єдиний державний демографічний реєстр
 
1.

 
2. Цей Закон встановлює правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують її громадянство або спеціальний статус.
 
3.

 
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Законодавство про Єдиний державний демографічний реєстр
 
6. 1. Суспільні відносини, пов’язані із збиранням, накопиченням, захистом, обліком і використанням інформації Єдиного державного демографічного реєстру, оформленням, видачею, обміном, переоформленням, продовженням строку дії, пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними та знищенням передбачених цим Законом документів, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються відповідні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
 
7. 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
 
8. Стаття 2. Уповноважені суб’єкти
 
9. 1. Уповноваженими суб’єктами згідно з цим Законом є:
 
10. 1) головний розпорядник реєстру - центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
11. 2) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави, а також з питань реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
12. 3) закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ);
 
13. 4) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що створені та функціонують у порядку та у спосіб, передбачені Законом України "Про центральні органи виконавчої влади";
 
14. 2. Функції та повноваження уповноважених суб’єктів визначаються цим Законом та іншими законодавчими актами України.
 
15. 3. Уповноважені суб’єкти, передбачені частиною першою цієї статті, є розпорядниками відомчих інформаційних системи у межах, визначених цим Законом.
 
16. 4. Порядок взаємодії між уповноваженими суб’єктами затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу.
 
17. Розділ ІІ. Єдиний державний ДЕМОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТР
 
18. Стаття 3. Єдиний державний демографічний реєстр
 
19. 1. Єдиний державний демографічний реєстр (далі - Реєстр) -електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки і використання визначеної цим Законом інформації про особу та про документи Реєстру.
 
20. 2. Визначені згідно з цим законом уповноважені суб’єкти, для обліку даних ведуть відомчі інформаційні системи (далі - ВІС).
 
21. 3. Порядок взаємодії між уповноваженими суб’єктами, вид і обсяг інформації, надання якої необхідне для ведення Реєстру, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу.
 
22. Стаття 4. Структура Реєстру
 
23. 1. Реєстр є функціонально єдиною системою, що складається з Головного та резервного обчислювальних центрів та вузлів уповноважених суб’єктів.
 
24. Стаття 5. Основні принципи функціонування Реєстру
 
25. 1. Функціонування Реєстру забезпечується головним розпорядником Реєстру через уповноважений орган.
 
26. 2. Функціонування Реєстру забезпечується із застосуванням засобів Державної інформації ситеми реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.
 
27. 3. Головний розпорядник Реєстру забезпечує накопичення, актуалізацію, перевірку, збереження інформації, надання довідок та звітів, заявки на отримання яких надходять захищеними каналами зв’язку від уповноважених суб’єктів.
 
28. 4. Головний розпорядник Реєстру через уповноважений орган виконує:
 
29. 1) внесення до Реєстру інформації, координацію відповідної роботи;
 
30. 2) надання фізичним особам чи їх представникам та уповноваженим суб’єктам інформації з Реєстру у порядку, встановленому цим Законом та іншими законами України;
 
31. 3) обслуговування та облік уповноважених суб’єктів, організацію контролю за доступом до інформації Реєстру;
 
32. 4) захист інформації Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконної обробки;
 
33. 5) інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб’єктів;
 
34. 6) функції замовника товарів, робіт і послуг з розроблення, виробництва, постачання і технічного супроводження програмно-технічних комплексів, обладнання, витратних матеріалів, інших товарів для забезпечення створення і функціонування Реєстру;
 
35. 7) організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або її спеціальний статус;
 
36. 8) організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або її спеціальний статус, та їх централізовану персоналізацію;
 
37. 9) інші функції і завдання, відповідальність за виконання яких покладена на нього.
 
38. 5. Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання інформації.
 
39. Стаття 6. Інформація Реєстру
 
40. 1. До Реєстру вноситься така інформація про особу:
 
41. 1) прізвище та ім’я особи;
 
42. 2) дата народження/смерті;
 
43. 3) місце народження;
 
44. 4) стать;
 
45. 5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;
 
46. 6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
 
47. 7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
 
48. 8) реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);
 
49. 9) відомості про документи, які підтверджують смерть особи або про визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
 
50. 10) відцифрований зразок підпису особи;
 
51. 11) відцифрований образ особи;
 
52. 12) додаткова змінна інформація;
 
53. 13) інформація з ВІС.
 
54. 2. У разі відсутності окремих персональних даних (інформації про особу) вноситься відмітка про їх відсутність.
 
55. 3. Інформація в Реєстрі зберігається для визначених цим Законом цілей та не використовується у спосіб, несумісний з цими цілями.
 
56. 4. Інформація, що зазнавала змін, зберігається з відповідною приміткою як допоміжна інформація Реєстру.
 
57. 5. Забороняється вносити до Реєстру інформацію, не передбачену цим Законом.
 
58. Стаття 7. Гарантії захисту і безпеки інформації Реєстру
 
59. 1. Безпека інформації - комплекс передбачених законодавством заходів щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та дій (випадкових чи умисних), що можуть призвести до її незаконної зміни, розкриття чи знищення.
 
60. 2. Взаємодія між уповноваженими суб’єктами щодо захисту персональних даних, які вносяться та зберігаються в Реєстрі та ВІС, забезпечується уповноваженим органом виконавчої влади з питань захисту персональних даних (далі - спеціально уповноважений орган).
 
61. 3. Спеціально уповноважений орган здійснює відповідні технічні та організаційні заходи щодо захисту цілісності баз даних Реєстру, їх технологічного і програмного забезпечення, захисту інформації Реєстру від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання чи доступу.
 
62. 4. Внесена до Реєстру інформація є конфіденційною. Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою.
 
63. 5. Занесена до Реєстру інформація поширюється в порядку, встановленому законом для конфіденційної інформації.
 
64. Режим конфіденційності даних Реєстру знімається у разі знеособлення інформації з метою підготовки інформації на запити міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для виконання їх повноважень і з метою забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також для розроблення та реалізації державної (регіональної) політики. Дозвіл на зняття конфіденційності інформації надається у порядку, встановленому законом.
 
65. 6. Особам, які працюють з базами даних Реєстру, заборонено вимагати, обробляти та використовувати будь-яку інформацію, не передбачену цим Законом.
 
66. Стаття 8. Права осіб, персональні дані (інформація про особу), яких внесено до Реєстру
 
67. 1. Кожна особа, персональні дані (інформація про особу), якої внесено до Реєстру, має право на:
 
68. 1) отримання інформації про наявність запису в Реєстр, що її стосується;
 
69. 2) вимогу щодо поновлення і виправлення інформації про неї;
 
70. 3) забезпечення захисту своїх прав, якщо її запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено;
 
71. 4) отримання довідки про внесення інформації до Реєстру або витягу з Реєстру;
 
72. 5) отримання від уповноважених суб’єктів на безоплатній основі повідомлення про кожен випадок звернення щодо передачі інформації про неї з Реєстру.
 
73. 2. Перелік прав, передбачений частиною першою цієї статті, не є вичерпним, законами України можуть бути передбачені інші права осіб, персональні дані яких внесено до Реєстру.
 
74. Стаття 9. Порядок ведення Реєстру
 
75. 1. Внесення інформації до Реєстру здійснюється головним розпорядником Реєстру та уповноваженими суб’єктами за зверненням заявника та на підставі інформації державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання (перебування), а також інформації міністерств або інших центральних органів виконавчої влади.
 
76. У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі).
 
77. Мовою ведення Реєстру є українська мова.
 
78. Ведення Реєстру, виготовлення і персоналізація документів здійснюються згідно з вимогами міжнародних стандартів та відповідних державних стандартів щодо друкованих знаків для їх оптичного розпізнавання.
 
79. Внесення до Реєстру та до документів імені особи, найменування місця народження, проживання чи перебування особи здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. На письмове прохання іноземця або особи без громадянства внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до їх написання у документах, виданих органами влади іноземної держави. Відображення імені іноземців та осіб без громадянства українською мовою здійснюється у зворотному порядку.
 
80. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки документів заповнюються українською і англійською мовами, крім випадків, встановлених цим Законом.
 
81. 2. Внесення до Реєстру передбаченої цим Законом інформації здійснюється у таких випадках:
 
82. 1) при оформленні документів, якщо на цей час інформація не була внесена до Реєстру або якщо зазначена інформація змінилася;
 
83. 2) при реєстрації місця проживання (перебування) особи.
 
84. 3. Для внесення інформації до Реєстру за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується головним розпорядником Реєстру.
 
85. 4. За внесення інформації до Реєстру плата не стягується.
 
86. 5. У внесенні інформації до Реєстру може бути відмовлено, якщо:
 
87. 1) внесення інформації не передбачено цим Законом;
 
88. 2) у заявника відсутні необхідні документи, що підтверджують інформацію, яка вноситься до Реєстру;
 
89. 3) під час перевірки інформації було виявлено її недостовірність;
 
90. 4) заявник згідно із законом не має права вимагати внесення відповідної інформації.
 
91. 6. Відмова заявнику у внесенні інформації до Реєстру, у тому числі у виправленні, поновленні та анулюванні внесеної інформації, може бути оскаржена в порядку, встановленому законом.
 
92. Стаття 10. Отримання інформації з Реєстру
 
93. 1. Право на отримання інформації з Реєстру реалізується у порядку, встановленому законом.
 
94. Стаття 11. Довідка про внесення інформації до Реєстру
 
95. 1. Довідка про внесення інформації до Реєстру видається головним розпорядником Реєстру за письмовим зверненням заявника протягом одного робочого дня.
 
96. 2. Довідка про внесення інформації до Реєстру має містити:
 
97. 1) назву;
 
98. 2) назву (код) органу, що видав довідку;
 
99. 3) реквізити довідки;
 
100. 4) персональні дані, що внесені до Реєстру;
 
101. 5) дату видачі довідки;
 
102. 6) дату внесення інформації до Реєстру;
 
103. 7) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
104. 8) посаду, прізвище, ініціали і підпис посадової особи уповноваженого суб’єкта, що видав довідку. Підпис скріплюється печаткою органу, що видав довідку.
 
105. 3. Інформація про дату видачі довідки та її реквізити фіксується в ВІС уповноваженого суб’єкту, що видав довідку.
 
106. Розділ ІІІ. ДОКУМЕНТИ РЕЄСТРУ
 
107. Стаття 12. Назва та види документів Реєстру
 
108. 1. Документи Реєстру, що передбачені цим Законом відповідно до їх функціонального призначення поділяються на:
 
109. 1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
 
110. а) паспорт громадянина України;
 
111. б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 
112. в) посвідчення особи моряка;
 
113. г) посвідчення члена екіпажу;
 
114. г) посвідчення особи на повернення в Україну;
 
115. д) тимчасове посвідчення громадянина України;
 
116. 2) документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус:
 
117. а) посвідчення водія;
 
118. б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
 
119. в) посвідка на постійне проживання;
 
120. г) посвідка на тимчасове проживання;
 
121. ґ) картка мігранта;
 
122. д) посвідчення біженця;
 
123. е) проїзний документ біженця;
 
124. є) інші документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус, визначені законами України.
 
125. 2. Документи, передбачені цією статтею, є власністю України.
 
126. Стаття 13. Форма та опис документів
 
127. 1. Форма кожного документа встановлюється цим Законом.
 
128. 2. Документи залежно від змісту та обсягу інформації, яка вноситься до них, виготовляються у формі книжечки або картки, за винятком посвідчення на повернення в Україну, що виготовляється у формі буклету.
 
129. 3. У випадках, встановлених законами України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до документа може вноситися додаткова змінна інформація, а саме:
 
130. 1) про місце реєстрації;
 
131. 2) про сімейний стан;
 
132. 3) про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 
133. 4) про видачу приватизаційних паперів;
 
134. 5) про додаткові біометричні дані.
 
135. 4. Документи у формі книжечки на всіх паперових сторінках та на нижній частині обкладинки повинні мати серію та номер документа, виконані за технологією лазерної перфорації.
 
136. 5. Персоналізація документів у формі книжечки здійснюється за технологією лазерного гравіювання та лазерної перфорації. Персоналізація документів у формі картки виконується за технологією термодруку або лазерного гравіювання. Персоналізація документів здійснюється централізовано на Державному центрі персоналізації документів, що функціонує у складі головного розпорядника Реєстру.
 
137. 6. Відцифрований образ особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання. У документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном, відцифрований образ особи дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації.
 
138. 7. До документів осіб, які в установленому законодавством України порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку, та осіб з фізичними вадами - вноситься за їхнім бажанням.
 
139. Стаття 14. Вимоги до бланків документів та їх форми
 
140. 1. Бланки документів, які використовуються для в’їзду/виїзду з території України виготовляються відповідно до вимог ІСАО, державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
141. Бланки документів, визначені цим законом і які не використовуються для в’їзду/виїзду з України, виготовляються відповідно до вимог державних (національних) та міжнародних стандартів і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їх підроблення.
 
142. 2. Бланки документів, якщо інше не визначено цим Законом, виготовляються за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням головного розпорядника реєстру, уповноваженого органу та інших уповноважених суб’єктів.
 
143. 3. Бланки документів у формі книжечки за конструкцією є зшитою обрізною книжечкою обсягом від 8 до 32 сторінок із вшитою сторінкою даних між лівим форзацом та першим паперовим аркушем.
 
144. 4. Паперові аркуші бланка документа у формі книжечки, починаючи з другої сторінки, повинні мати нумерацію сторінок, а перша сторінка повинна мати порядковий номер бланка, які виконуються друкарським способом.
 
145. 5. Бланки документів, в які імплантовано безконтний електронний носій інформації для внесення біометричних даних та іншої інформації про особу, мають бути виконані багатокомпонентним захисним друком, містити символ електронного документа, інформацію про підприємство, на якому виготовлено бланк документа, зображення малого Державного Герба України.
 
146. 6. Бланки документів у формі картки виготовляються з полімерних матеріалів, які за фізичними характеристиками підлягають лазерній персоналізації і гравіюванню відповідно до державних (національних) та міжнародних стандартів, і повинні містити безконтактний електронний носій інформації та номер бланка.
 
147. 7. Бланки документів закуповуються уповноваженими суб’єктами відповідно до вимог закону, який регулює закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 
148. Стаття 15. Оформлення, видача, обмін, продовження строку дії, надання, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів
 
149. 1. Оформлення, видача, обмін, переоформлення, продовження строку дії документів (у тому числі для осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, осіб з фізичними вадами, недієздатних та обмежено дієздатних осіб), їх пересилання, вилучення, повернення державі та знищення відбуваються у порядку та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
150. Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія інформації, що імплантований у відповідні бланки документів, оформлення і видача таких документів здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
151. Подання документів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, для оформлення і отримання документів, що посвідчують особу та встановлюють громадянство України, здійснюється:
 
152. 1) громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їхньої особистої заяви;
 
153. 2) громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших законних представників.
 
154. Особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано притулок в Україні, у разі втрати під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу, надається право на виїзд з України і в’їзд в Україну (щодо посвідчення особи на повернення в Україну).
 
155. 2. Документи видаються уповноваженими суб’єктами після прийняття рішення про їх виготовлення та видачу заявникам, а в разі прийняття такого рішення щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - батькам або іншим представникам чи представникам закладів, які виконують функції опікунів або піклувальників.
 
156. Рішення про видачу документа заявникові приймається уповноваженим суб’єктом або виключно на підставі даних, отриманих з бази даних головного розпорядника Реєстру.
 
157. 3. Головний обчислювальний центр здійснює автоматизовану перевірку даних, отриманих з бази даних головного розпорядника Реєстру, формує набори даних та забезпечує виготовлення документів.
 
158. 4. Документи надсилаються уповноваженому суб’єкту або заявникові на підставі його письмової заяви у порядку, встановленому законодавством України.
 
159. 5. Протокол виготовлення документів включає інформацію про серію та номер документа, дату персоналізації, номер використаного бланка та в електронній формі заноситься до ВІС відповідним уповноваженим суб’єктом.
 
160. 6. У разі втрати або викрадення документа заявник звертається до уповноваженого суб’єкта, що видав цей документ, з відповідною заявою і подає документи, що засвідчують зазначені факти та є підставою для прийняття уповноваженим суб’єктом рішення про здійснення його переоформлення замість втраченого або викраденого документа.
 
161. 7. Рішення про здійснення переоформлення замість втраченого або викраденого документа приймається уповноваженим суб’єктом за результатами ідентифікації заявника. Ідентифікація заявника здійснюється на підставі даних, отриманих з бази даних головного розпорядника Реєстру.
 
162. Для прийняття рішення про переоформлення документа замість втраченого або викраденого за кордоном, заявник додатково подає довідку компетентного органу держави, в якій втрачено або викрадено документ.
 
163. У разі повідомлення заявником про втрату або викрадення документа, а також у разі обміну такого документа у зв’язку з його непридатністю для подальшого використання на час оформлення нового документа уповноваженим суб’єктом приймається рішення про видачу такій особі довідки встановленого відповідним уповноваженим суб’єктом зразка.
 
164. Обмін документів проводиться в порядку, встановленому для первинного оформлення та видачі таких документів, з поверненням документа, що підлягає обміну, і здійснюється у разі:
 
165. 1) зміни інформації, внесеної до документа (крім додаткової змінної інформації);
 
166. 2) виявлення помилки в інформації, внесеній до документа;
 
167. 3) закінчення строку дії документа;
 
168. 4) непридатності документа для подальшого використання.
 
169. 8. Уповноважений суб’єкт має право відмовити заявникові у видачі документа у разі, якщо:
 
170. 1) за видачею документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;
 
171. 2) заявник вже отримав документ такого типу, який є дійсним на день звернення (крім випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті);
 
172. 3) заявник не надав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі документа;
 
173. 4) дані, отримані з бази даних головного розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.
 
174. У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і в строки, встановлені законодавством, повинні зазначатися підстави відмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб’єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.
 
175. Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою до вищого уповноваженого суб’єкта або до суду.
 
176. За наявності підстав вищий уповноважений суб’єкт має право скасувати рішення, направити матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності - на додаткову перевірку наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.
 
177. Остаточне рішення щодо оформлення та видачі документа приймає вищий уповноважений суб’єкт, до якого було оскаржено попереднє рішення.
 
178. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома особи в установлений законодавством строк.
 
179. 9. У разі закінчення строку дії документа або смерті особи її документи у порядку і в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, здаються уповноваженим суб’єктам, що видав такий документ, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - ЗДУ.
 
180. 10. Про втрату або викрадення документа на території України заявник (батьки особи віком до шістнадцяти років або інші представники, представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою) зобов’язаний у порядку і в строки, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, повідомити уповноваженого суб’єкта, який здійснив видачу документа, а в разі викрадення - також орган внутрішніх справ. Про втрату або викрадення документа за кордоном заявник зобов’язаний повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу ЗДУ.
 
181. Про втрату або викрадення документа за кордоном уповноважений суб’єкт, ЗДУ, які в установленому законодавством порядку отримали таке повідомлення, протягом доби інформують центральний орган виконавчої влади, уповноважений у встановленому порядку на охорону державного кордону України із зазначенням внесеної до документа інформації.
 
182. 11. Замість втраченого або викраденого документа уповноважений суб’єкт після встановлення факту видачі раніше такого документа особі, яка заявила про його втрату або про його викрадення, видає новий документ.
 
183. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України "Про громадянство України", зобов’язана повернути документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, уповноваженому суб’єкту, що здійснив видачу такого документа, а якщо така особа проживає за кордоном - ЗДУ.
 
184. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення документа, знайде цей документ, вона зобов’язана невідкладно здати знайдений документ для знищення уповноваженому суб’єкту, який видав цей документ, а у разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій ЗДУ.
 
185. 12. У разі використання особою документів з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законодавством України, уповноважений суб’єкт має право вилучити (у тому числі тимчасово) такі документи.
 
186. 13. Порядок знищення вилучених документів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
187. 14. У разі несвоєчасного повідомлення особою про втрату чи викрадення документа винна особа притягається до відповідальності у порядку, встановленому законом.
 
188. Стаття 16. Мова, якою оформляються документи
 
189. 1. Документи оформляються українською мовою.
 
190. 2. У визначених цим Законом випадках друкована інформація в документах наводиться також іноземними мовами.
 
191. 3. У визначених Кабінетом Міністрів України випадках друкована інформація про особу у документах може наводитися через скісну риску латинськими літерами.
 
192. Стаття 17. Строк дії документів
 
193. 1. Строк дії документів Реєстру визначається виключно цим Законом.
 
194. Стаття 18. Інформація, що міститься у документах
 
195. 1. Перелік інформації, що наводиться у документах Реєстру, визначається цим Законом. Вносити до документів не передбачену цим Законом інформацію забороняється.
 
196. 2. До безконтактного носія вноситься інформація, що знаходиться на сторінці даних документа, біометричні параметри особи, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що знаходиться на безконтактному електронному носії відповідно до документів Міжнародної організації цивільної авіації (далі - ІСАО), якщо інше не передбачено цим Законом.
 
197. 3. Режим доступу до інформації, що міститься у документах, визначається законами України.
 
198. 4. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то в документах на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.
 
199. У разі допущення помилки в інформації, внесеній до документа, така інформація підлягає виправленню, а документ - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін документа не справляється.
 
200. 5. Інформація, яка зазначається у документах і підлягає автоматизованій обробці, зберігається у форматі, що дає змогу ідентифікувати особу, якій видані ці документи в порядку, встановленому законодавством, не довше, ніж це необхідно для цілі, з якою такі дані зберігаються.
 
201. Стаття 19. Державне мито. Консульський збір
 
202. 1. За оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін та продовження строку дії документів може справлятися державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та розмірах, визначених законодавством.
 
203. 2. За оформлення, обмін посвідчення особи моряка, тимчасового посвідчення громадянина України державне мито (консульський збір) не справляється.
 
204. 3. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви про оформлення і видачу документів, передбачених цим Законом.
 
205. Стаття 20. Паспорт громадянина України
 
206. 1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України.
 
207. 2. Кожен громадянин України незалежно від віку зобов’язаний отримати паспорт громадянина України у порядку, визначеному цим Законом.
 
208. 3. Оформлення Паспорта громадянина України провадиться всім особам, починаючи з народження та незалежно від віку, на кожні десять років.
 
209. 4. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
210. 5. Оформлення і видача паспорта громадянина України здійснюються головним розпорядником Реєстру.
 
211. 6. Паспорт громадянина України видається не пізніше, ніж через тридцять календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання, або не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
 
212. 7. До паспорта громадянина України вноситься така інформація:
 
213. 1) назва держави;
 
214. 2) назва документа;
 
215. 3) прізвище, ім’я особи;
 
216. 4) стать;
 
217. 5) громадянство;
 
218. 6) дата народження;
 
219. 7) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
220. 8) номер документа;
 
221. 9) дата закінчення строку дії документа;
 
222. 10) дата видачі документа;
 
223. 11) уповноважений суб’єкт, що видав документ;
 
224. 12) місце народження;
 
225. 13) відцифрований образ особи;
 
226. 14) відцифрований підпис особи.
 
227. 9. Паспорт громадянина України містить напис українською мовою "Паспорт громадянина України є власністю України".
 
228. 10. До паспорта громадянина України за письмовим клопотанням заявника, а щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їхніх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути внесена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.
 
229. Стаття 21. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 
230. 1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, за кордоном і дає право цій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.
 
231. 2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
232. 3. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на десять років.
 
233. 4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.
 
234. 5. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:
 
235. 1) в Україні - головним розпорядником Реєстру;
 
236. 2) за кордоном - ЗДУ.
 
237. 6. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон містить напис українською та англійською мовами: "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є власністю України" і текст: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, всіма можливими засобами полегшити поїздку пред’явника паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".
 
238. 7. До паспорта громадянина України для виїзду за кордон вноситься така інформація:
 
239. 1) назва держави;
 
240. 2) назва документа;
 
241. 3) тип документа;
 
242. 4) код держави;
 
243. 5) номер документа;
 
244. 6) прізвище, ім’я особи;
 
245. 7) громадянство;
 
246. 8) дата народження;
 
247. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
248. 10) стать;
 
249. 11) місце народження;
 
250. 12) дата видачі документа;
 
251. 13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
252. 14) дата закінчення строку дії документа;
 
253. 15) відцифрований образ особи;
 
254. 16) відцифрований підпис особи;
 
255. 17) дані про перебування на консульському обліку (за бажанням особи або її представника, представника закладу, який виконує функції опікуна чи піклувальника над особою).
 
256. 8. У паспорті громадянина України для виїзду за кордон за письмовим клопотанням заявника, а щодо осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, - їх батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших представників може бути зазначена також додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.
 
257. 9. Порядок внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон в частині, що стосується оформлення виїзду на постійне проживання за кордон, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
258. 10. У разі втрати паспорта громадянина України для виїзду за кордон або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здійснюються головним розпорядником Реєстру.
 
259. 11. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особою, яка проживає за кордоном, крім документів, визначених законодавством, подаються:
 
260. 1) документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (у разі, якщо заявник звертається із заявою про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ЗДУ);
 
261. 2) заява батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - того з них, з ким проживає громадянин України, який не досягнув шістнадцятирічного віку, або інших представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цим громадянином.
 
262. 12. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові не пізніше, ніж через тридцять календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання, або не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.
 
263. 13. У разі оформлення заяви-анкети в ЗДУ або одночасного з поданням заяви оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові у строк до трьох місяців.
 
264. 14. Оформлення і видача особі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з терміновою необхідністю виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, здійснюються у строк до трьох робочих днів на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.
 
265. 15. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється і видається гловним розпорядником Реєстру у строк до 10 робочих днів.
 
266. 16. Оформлення і видача замість втраченого або викраденого та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюються головним розпорядником Реєстру (у разі проживання заявника в Україні) чи ЗДУ (у разі постійного проживання або тимчасового перебування за кордоном заявника).
 
267. Стаття 22. Посвідчення особи моряка
 
268. 1. Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, і видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці. За наявності посвідчення особи моряка особі дозволяється виїзд з України і в’їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого вона є, а також виїзд з України і в’їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання з судна.
 
269. 2. Посвідчення особи моряка не може бути використано на території України чи інших держав для укладення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов’язаних з виконанням трудових обов’язків.
 
270. 3. Протягом перебування особи на судні або в рейсі, посвідчення особи моряка зберігається у особи, на ім’я якої виданий такий документ. У виняткових випадках за письмової згоди особи, на ім’я якої виданий такий документ, з метою надійного збереження посвідчення особи моряка може зберігатися у капітана відповідного судна.
 
271. 4. Посвідчення особи моряка виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
272. 5. Посвідчення особи моряка оформляють і видають капітани морських портів України, перелік яких визначає уповноважений суб’єкт, за заявами моряків або керівників підприємств (установ, організацій), які уклали трудовий договір з моряками (за наявності заяв-анкет моряків), у місячний строк з дня подання таких заяв-анкет.
 
273. 6. Посвідчення особи моряка видається на строк до п’яти років. Строк дії посвідчення може бути продовжено особами, які відповідно до цього Закону уповноважені його видавати, один раз строком до п’яти років, після закінчення якого посвідчення підлягає обміну у порядку, встановленому для його видачі.
 
274. 7. У разі списання із судна особа, на ім’я якої видано посвідчення особи моряка, повинна невідкладно здати його за місцем отримання.
 
275. 8. До посвідчення особи моряка вноситься така інформація:
 
276. 1) назва держави;
 
277. 2) назва документа;
 
278. 3) тип документа;
 
279. 4) код держави;
 
280. 5) номер документа;
 
281. 6) прізвище, ім’я особи;
 
282. 7) громадянство;
 
283. 8) дата народження;
 
284. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
285. 10) стать;
 
286. 11) місце народження;
 
287. 12) дата видачі документа;
 
288. 13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
289. 14) дата закінчення строку дії документа;
 
290. 15) відцифрований образ особи;
 
291. 16) відцифрований підпис особи.
 
292. 9. Посвідчення особи моряка містить такі написи українською і англійською мовами: "Посвідчення особи моряка є власністю України. Цей документ є посвідченням особи моряка відповідно до Конвенції № 108 Міжнародної організації праці про національні посвідчення особи моряків".
 
293. Стаття 23. Посвідчення члена екіпажу
 
294. 1. Посвідчення члена екіпажу є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України і видається громадянину України, який є членом екіпажу повітряного судна, зареєстрованого в Україні відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, для використання під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном.
 
295. 2. Посвідчення члена екіпажу дає право особі, на ім’я якої його видано, на виїзд з України та в’їзд в Україну на повітряному судні підприємства (установи, організації), на якому він працює, за умови виконання польотного завдання. За посвідченням члена екіпажу може бути здійснено також виїзд з території України в індивідуальному порядку у разі прямування особи до повітряного судна, членом екіпажу якого вона є, і в’їзд в Україну за наявності документів на закордонне службове відрядження.
 
296. 3. Посвідчення члена екіпажу не може бути використано на території України громадянином України, який його має, під час укладення правочинів та для здійснення приватних поїздок за кордон, не пов’язаних з виконанням трудових обов’язків.
 
297. 4. Посвідчення члена екіпажу виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
298. 5. Посвідчення члена екіпажу оформляється і видається уповноваженим суб’єктом протягом 10 робочих днів з дати отримання подання керівника відповідного авіапідприємства, авіакомпанії або іншого підприємства.
 
299. 6. До подання про оформлення посвідчення члена екіпажу додаються засвідчені в установленому законодавством України порядку копії паспорта громадянина України, копії свідоцтва авіаційного персоналу (льотного складу та інженерно-технічного персоналу) і додатки до нього з відміткою допуску до виконання міжнародних польотів.
 
300. 7. Посвідчення члена екіпажу видається на строк до п’яти років.
 
301. 8. У разі зміни місця роботи (несення служби) чи припинення членом екіпажу льотної роботи його посвідчення члена екіпажу повертається підприємству, на якому він працював.
 
302. 9. До посвідчення члена екіпажу вноситься така інформація:
 
303. 1) назва держави;
 
304. 2) назва документа;
 
305. 3) прізвище, ім’я особи;
 
306. 4) стать;
 
307. 5) громадянство;
 
308. 6) дата народження;
 
309. 7) місце роботи;
 
310. 8) посада;
 
311. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
312. 10) номер документа;
 
313. 11) дата закінчення строку дії документа;
 
314. 12) відцифрований образ особи;
 
315. 13) відцифрований підпис особи;
 
316. 14) дозвіл на повторний в’їзд;
 
317. 15) місце видачі;
 
318. 16) уповноважений суб’єкт, що видав документ.
 
319. Стаття 24. Посвідчення особи на повернення в Україну
 
320. 1. Посвідчення особи на повернення в Україну є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті), дає право на в’їзд в Україну та видається громадянам України у разі втрати ними документів, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за межами України.
 
321. 2. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути також видано особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано притулок в Україні, - у разі втрати ними під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
 
322. 3. Бланк посвідчення особи на повернення в Україну виготовляється у формі буклета розміром 352, 0 х 125, 0 міліметра з трьома згинами, обсягом у 8 сторінок та окремою самоклейною сторінкою даних розміром 125, 0 х 88, 0 міліметра.
 
323. 4. Посвідчення особи на повернення в Україну оформляється і видається ЗДУ на підставі заяв осіб, визначених цим Законом.
 
324. 5. Для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну особою подаються:
 
325. заява затвердженого уповноваженим суб’єктом зразка;
 
326. документ (протокол, довідка), виданий компетентними органами держави перебування, який підтверджує факт звернення особи з приводу втрати документів, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу під час перебування за межами України;
 
327. дані, які дають змогу у встановленому цим Законом порядку ідентифікувати особу заявника, установити його місце проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства України;
 
328. у разі внесення до посвідчення даних про дитину - свідоцтво про народження дитини та дві її фотокартки розміром 3, 5 х 4, 5 сантиметра (для дітей віком від п’яти до шістнадцяти років).
 
329. 6. Посвідчення особи на повернення в Україну видається протягом одного робочого дня з моменту одержання ЗДУ підтверджуючої інформації з бази даних головного розпорядника Реєстру на запит ЗДУ даних про особу та її громадянство за її місцем проживання в Україні.
 
330. 7. Посвідчення особи на повернення в Україну може бути видано також за клопотанням компетентних органів влади іноземної держави у разі депортації громадян України, які були затримані на території інших держав за нелегальне перебування і підлягають примусовій депортації в Україну та втратили документи, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України.
 
331. 8. Строк дії посвідчення особи на повернення в Україну визначається посадовою особою ЗДУ, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення особи в Україну, але не може перевищувати 30 днів.
 
332. 9. У разі хвороби, нещасного випадку та з інших причин, передбачених законодавством України, строк дії посвідчення особи на повернення в Україну може бути продовжено посадовою особою дипломатичного представництва України чи посадовою особою консульської установи України за кордоном на шляху прямування особи до України на строк, необхідний для повернення особи на територію України, але не більше ніж на 30 днів.
 
333. Про цей факт у місці, відведеному для особливих відміток у посвідченні особи на повернення в Україну, робиться відповідний запис, що засвідчується підписом посадової особи ЗДУ, який скріплюється гербовою печаткою. Посадова особа ЗДУ, яка продовжила строк дії посвідчення особи на повернення в Україну, повинна письмово поінформувати про цей факт ЗДУ, яка видала посвідчення особи на повернення в Україну.
 
334. 10. До посвідчення особи на повернення в Україну вноситься така інформація:
 
335. 1) назва держави;
 
336. 2) назва документа;
 
337. 3) тип документа;
 
338. 4) код держави;
 
339. 5) номер документа;
 
340. 6) прізвище, ім’я особи;
 
341. 7) громадянство;
 
342. 8) дата народження;
 
343. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
344. 10) стать;
 
345. 11) місце народження;
 
346. 12) дата видачі документа;
 
347. 13) уповноважений суб’єкт, що видав документ (код);
 
348. 14) дата закінчення строку дії документа;
 
349. 15) фотокартка особи;
 
350. 16) підпис особи.
 
351. 11. Посвідчення особи на повернення в Україну містить текст українською, англійською, французькою, російською та іспанською мовами: "Міністр закордонних справ України просить органи влади іноземних держав сприяти поверненню в Україну особи, зазначеної у цьому посвідченні".
 
352. Стаття 25. Тимчасове посвідчення громадянина України
 
353. 1. Тимчасове посвідчення громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України і видається особам, які досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з дати набуття громадянства України.
 
354. 2. Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і видається особі, яка проживає в Україні, головним розпорядником Реєстру за місцем проживання заявника, а у разі постійного проживання особи за кордоном - ЗДУ, не пізніше 10 робочих днів з дати подання заявником документів, визначених у цій статті, на строк до двох років.
 
355. Тимчасове посвідчення громадянина України оформляється і видається особі на строк до двох років.
 
356. У разі закінчення строку дії тимчасового посвідчення громадянина України, на який його було видано, видається нове тимчасове посвідчення у порядку, встановленому цим Законом.
 
357. 3. На вимогу уповноваженого органу заявник зобов’язаний подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад тексту паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника, українською мовою.
 
358. 4. Тимчасове посвідчення громадянина України виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та складається з м’якої обкладинки, 8 сторінок та сторінки даних.
 
359. 5. У разі видачі тимчасового посвідчення громадянина України повертається паспортний документ особи або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника.
 
360. 6. До тимчасового посвідчення громадянина України вноситься така інформація:
 
361. 1) назва держави;
 
362. 2) назва документа;
 
363. 3) тип документа;
 
364. 4) код держави;
 
365. 5) номер документа;
 
366. 6) прізвище, ім’я особи;
 
367. 7) громадянство;
 
368. 8)дата народження;
 
369. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
370. 10) стать;
 
371. 11) місце народження;
 
372. 12) дата закінчення строку дії документу;
 
373. 13) уповноважений суб’єкт, що видав документ;
 
374. 14) відцифрований образ особи;
 
375. 15) відцифрованний підпис особи.
 
376. 7. До тимчасового посвідчення громадянина України за письмовим клопотанням заявника може бути внесена додаткова змінна інформація, передбачена цим Законом.
 
377. 8. Тимчасове посвідчення громадянина України містить написи українською і англійською мовами: "Тимчасове посвідчення громадянина України є власністю України".
 
378. 9. Оформлення, видача замість втраченого або викраденого та обмін тимчасового посвідчення громадянина України здійснюються головним розпорядником реєстру за місцем проживання заявника в Україні, а у разі постійного проживання заявника за кордоном - ЗДУ, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
379. 10. Тимчасове посвідчення громадянина України здається головному розпоряднику Реєстра за місцем проживання заявника в Україні, а у разі постійного проживання заявника за кордоном - ЗДУ одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається довідка про реєстрацію особи громадянином України для подальшого оформлення паспорта громадянина України.
 
380. Стаття 26. Посвідчення водія
 
381. 1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.
 
382. 2. Посвідчення водія виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
383. 3. На лицьовому боці посвідчення водія інформація розміщується в такій послідовності:
 
384. 1) назва держави;
 
385. 2) назва документа;
 
386. 3) прізвище;
 
387. 4) ім’я особи;
 
388. 5) дата і місце народження;
 
389. 6) дата видачі;
 
390. 7) дата закінчення строку дії;
 
391. 8) уповноважений орган, що видав посвідчення;
 
392. 9) серія і номер посвідчення;
 
393. 10) підпис власника;
 
394. 11) категорія;
 
395. 12) особливі відмітки.
 
396. У лівій частині лицьового боку посвідчення водія розміщується відцифрований образ особи.
 
397. 4. На зворотному боці посвідчення водія ліворуч друкуються номери та назви полів відповідно до інформації, яка вноситься з лицьового боку посвідчення водія, зазначаються:
 
398. 1) прізвище, ім’я особи;
 
399. 2) дата і місце народження;
 
400. 3) дата видачі посвідчення;
 
401. 4) дата закінчення строку дії посвідчення;
 
402. 5) уповноважений суб’єкт, що видав посвідчення;
 
403. 6) серія і номер посвідчення;
 
404. 7) підпис власника;
 
405. 8) категорія;
 
406. 9) "Категорія діє з";
 
407. 10) "Категорія діє до";
 
408. 11) обмеження.
 
409. У верхній лівій частині зворотного боку посвідчення водія наноситься одномірний штрихкод.
 
410. У нижній частині зворотного боку посвідчення водія зазначається унікальний номер запису в Реєстрі.
 
411. Праворуч друкується таблиця, у якій зазначаються категорії транспортних засобів з піктограмами та інформація про категорію транспортного засобу особи, якій видається посвідчення водія, строки дії категорії та обмеження.
 
412. 5. Назва держави і назва документа зазначаються українською, російською, англійською і французькою мовами. Інформація про прізвище та ім’я особи зазначається українською мовою і латинськими літерами. Всі інші написи в посвідченні водія зазначаються українською і англійською мовами.
 
413. 6. Оформлення та видача посвідчення водія здійснюються уповноваженим органом у строк до п’яти робочих днів з дня подання необхідних документів.
 
414. 7. Після закінчення строку дії посвідчення водія проводиться його заміна (у разі пред’явлення старого посвідчення) з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про дорожній рух.
 
415. 8. Посвідчення водія видається на строк, що встановлюється відповідно до вимог міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
416. Стаття 27. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
 
417. 1. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон - документ, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном.
 
418. 2. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон є власністю України.
 
419. 3. Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
420. На обкладинці посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон містяться зображення малого Державного Герба України, назва держави українською мовою та назва документа українською і англійською мовами.
 
421. На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:
 
422. 1) назва держави;
 
423. 2) назва документа:
 
424. 3) тип документа;
 
425. 4) код держави;
 
426. 5) номер документа;
 
427. 6) прізвище, ім’я особи;
 
428. 7) дата народження;
 
429. 8) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
430. 9) стать;
 
431. 10) місце народження;
 
432. 11) дата видачі документа;
 
433. 12) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
434. 13) дата закінчення строку дії документа;
 
435. 14) відцифрований підпис особи.
 
436. У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
437. На першій сторінці посередині впоперек угорі надруковано написи українською і англійською мовами: "Цей документ є власністю України і не посвідчує громадянства пред’явника", нижче - текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно цим Законом.
 
438. Друга і третя сторінки посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон призначені для інформації про дітей, які є особами без громадянства і разом з особою виїжджають за кордон без документів для виїзду за кордон, яка вноситься на підставі підтверджуючих документів, що подаються особою. Четверта сторінка призначається для особливих відміток. Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для проставлення віз і відміток про перетинання особою державного кордону України.
 
439. На четверту сторінку посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон вноситься додаткова інформація про особу на підставі її особистої заяви та відповідних підтверджуючих документів.
 
440. 4. Оформлення та видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон здійснюються головним розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дня прийняття уповноваженим суб’єктом необхідних документів, передбачених законодавством.
 
441. 5. Строк дії посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон становить три роки.
 
442. Стаття 28. Посвідка на постійне проживання
 
443. 1. Посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в України.
 
444. 2. Посвідка на постійне проживання є власністю України.
 
445. 3. Бланки посвідки на постійне проживання виготовляються за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
446. 4. Посвідка на постійне проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
447. 5. На лицьовому боці посвідки на постійне проживання угорі виконуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
448. Нижче розміщується така інформація:
 
449. 1) прізвище, ім'я особи;
 
450. 2) стать;
 
451. 3) громадянство;
 
452. 4) дата народження;
 
453. 5) унікальний номер запису в Реєстрі
 
454. 6) номер документа;
 
455. 7) дата закінчення строку дії документа;
 
456. 8) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
457. 9) відцифрований підпис особи.
 
458. У лівій частині лицьового боку посвідки на постійне проживання розміщується відцифрований образ особи.
 
459. На зворотному боці посвідки на постійне проживання угорі розміщується напис "Посвідка є власністю України". Нижче розміщується така додаткова інформація про особу:
 
460. 1) № дозволу на імміграцію та головний розпорядник Реєстру, що видав;
 
461. 2) місце народження;
 
462. 3) серія та номер паспортного документа;
 
463. 4) країна, в якій видано паспортний документ;
 
464. 5) місце реєстрації в Україні.
 
465. 5. Текст у посвідці на постійне проживання з обох боків виконується українською і англійською мовами.
 
466. 6. Оформлення та видача посвідки на постійне проживання здійснюються головним розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним документів, передбачених законодавством.
 
467. 7. Посвідка на постійне проживання видається строком на один рік.
 
468. Стаття 29. Посвідка на тимчасове проживання
 
469. 1. Посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.
 
470. 2. Посвідка на тимчасове проживання є власністю України.
 
471. 3. Посвідка на тимчасове проживання виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
472. 4. Бланки посвідки на тимчасове проживання виготовляються за єдиним зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України
 
473. 5. На лицьовому боці посвідки на тимчасове проживання угорі виконуються зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
474. Нижче розміщується така інформація:
 
475. 1) прізвище, ім'я особи;
 
476. 2) стать;
 
477. 3) громадянство;
 
478. 4) дата народження;
 
479. 5) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
480. 6) номер документа;
 
481. 7) дата закінчення строку дії документа;
 
482. 8) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
483. 9) відцифрований підпис особи.
 
484. У лівій частині лицьового боку посвідки на тимчасове проживання розміщується відцифрований образ особи.
 
485. На зворотному боці посвідки на тимчасове проживання угорі розміщується напис "Посвідка є власністю України". Нижче розміщується така додаткова інформація про особу:
 
486. 1) № дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства;
 
487. 2) місце народження;
 
488. 3) серія та номер паспортного документа;
 
489. 4) країна, в якій видано паспортний документ;
 
490. 5) місце реєстрації в Україні.
 
491. 5. Текст у посвідці на тимчасове проживання з обох боків виконується українською і англійською мовами.
 
492. 6. Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання здійснюються головним розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним документів, передбачених законодавством.
 
493. 7. Посвідка на тимчасове проживання видається строком на один рік.
 
494. Стаття 30. Посвідчення біженця
 
495. 1. Посвідчення біженця - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.
 
496. 2. Посвідчення біженця є власністю України.
 
497. 3. Посвідчення біженця виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
498. На лицьовому боці обкладинки містяться зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
499. На лівому форзаці надруковано текст: "Цей документ посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу біженця".
 
500. На сторінці даних інформація розміщується в такій послідовності:
 
501. 1) відцифрований образ особи;
 
502. 2) прізвище, ім’я особи;
 
503. 3) дата народження;
 
504. 4) громадянство;
 
505. 5) відцифрований підпис біженця;
 
506. 6) держава постійного проживання біженця;
 
507. 7) стать;
 
508. 8) сімейний стан;
 
509. 9) рішення органу про визнання особи біженцем;
 
510. 10) номер документа;
 
511. 11) дата закінчення строку дії документа;
 
512. 12) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
513. 13) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
514. 14) місце проживання.
 
515. Сторінки з третьої до п’ятої призначені для внесення інформації про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, та вклеювання фотокартки дитини.
 
516. Відомості про дітей заносяться до посвідчення біженця одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються біженцем на вимогу головного розпорядника Реєстру. У посвідченні біженця другого з батьків зазначається номер посвідчення біжанця, до якого занесені відомості про дітей.
 
517. У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, вносяться до посвідчення біженця діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи за звичаями країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей.
 
518. 4. Оформлення та видача посвідчення біженця здійснюються головним розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати прийняття ним рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні.
 
519. 5. Посвідчення біженця видається строком на п’ять років.
 
520. Стаття 31. Проїзний документ біженця
 
521. 1. Проїзний документ біженця є документом, що посвідчує особу його власника та надає їй право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
 
522. 2. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон є власністю України.
 
523. 3. Документ виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій інформації, та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок та сторінки даних.
 
524. На лицьовому боці обкладинки містяться зображення малого Державного Герба України, назва держави та назва документа.
 
525. На сторінку даних інформація вноситься у такій послідовності:
 
526. 1) назва держави;
 
527. 2) назва документа;
 
528. 3) тип документа;
 
529. 4) код держави;
 
530. 5) номер документа;
 
531. 6) прізвище, ім’я особи;
 
532. 7) громадянство;
 
533. 8) дата народження;
 
534. 9) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
535. 10) стать;
 
536. 11) місце народження;
 
537. 12) дата видачі документа;
 
538. 13) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
539. 14) дата закінчення строку дії документа;
 
540. 15) відцифрований підпис особи.
 
541. У лівій частині сторінки даних розміщується відцифрований образ особи.
 
542. На першій сторінці впоперек друкується текст відповідно до єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України згідно з цим Законом, а також зазначається, що документ є власністю України.
 
543. На сторінках другій і третій розміщуються відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, є біженцями і виїжджають за межі України разом з пред’явником документа без документів для виїзду за кордон, з вклеєними фотокартками.
 
544. Відомості про дітей заносяться до проїзного документа біженця для виїзду за кордон одного з батьків на підставі підтверджуючих документів, що подаються біженцем на вимогу головного розпорядника Реєстру. У проїзному документі біженця для виїзду за кордон другого з батьків зазначається номер проїзного документа, до якого занесені відомості про дітей.
 
545. У разі відсутності батьків відомості про дітей, які не досягли шістнадцятирічного віку, вносяться до проїзного документа біженця для виїзду за кордон діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, опікунів чи піклувальників або іншої особи, яка до прибуття в Україну добровільно чи за звичаями країни походження біженця взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей (дитини).
 
546. Сторінка четверта призначена для особливих відміток.
 
547. Сторінки з п’ятої до шістнадцятої призначені для віз і відміток про перетинання особою державного кордону.
 
548. 4. Оформлення та видача документа здійснюються головним розпорядником Реєстру протягом 15 робочих днів з дати звернення заявника за отриманням такого документа.
 
549. 5. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон видається на строк дії посвідчення біженця за умови, що посвідчення видано на строк не менше п’ять років.
 
550. Стаття 32. Картка мігранта
 
551. 1. Картка мігранта є документом, що оформлюється іноземцю або особі без громадянства з метою створення та управління національною системою ідентифікації мігрантів.
 
552. 2. Картка мігранта має загальний стандарт і формат для міжнародного документа посвідчення особи мігранта, за допомогою якого здійснюються контроль за переміщенням мігрантів через кордон, верифікація інформації про мігрантів через національну і міжнародні бази даних правоохоронних органів, отримання статистичних даних з метою вирішення питань соціального забезпечення та оподаткування доходів мігрантів.
 
553. 3. Картка мігранта виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій інформації.
 
554. На лицьовому боці картки угорі виконуються назва держави, назва документа та зображення малого Державного Герба України.
 
555. Нижче розміщується така інформація:
 
556. 1) прізвище, ім’я особи;
 
557. 2) стать;
 
558. 3) громадянство;
 
559. 4) дата народження;
 
560. 5) унікальний номер запису в Реєстрі;
 
561. 6) номер документа;
 
562. 7) головний розпорядник Реєстру, що видав документ (код);
 
563. 8) дата видачі;
 
564. 9) строк дії документа;
 
565. 11) відцифрований підпис особи;
 
566. У лівій частині лицьового боку картки мігранта розміщується відцифрований образ особи.
 
567. На зворотному боці картки мігранта угорі розміщується напис "Картка мігранта є власністю України". Нижче розміщується така додаткова інформація про особу:
 
568. 1) назва та номер документа, що посвідчує особу;
 
569. 2) країна, в якій видано паспортний документ;
 
570. 3) місце народження;
 
571. 4) місце реєстрації в Україні;
 
572. 5) особливі відмітки.
 
573. Усі написи на лицьовому та зворотному боці картки мігранта зазначаються українською та англійською мовами, а ім’я особи - відповідно до вимог цього Закону.
 
574. 4. Оформлення та видача картки мігранта здійснюються головним розпорядником реєстру протягом 10 робочих днів з дня прийняття ним документів, передбачених законодавством України.
 
575. 5. Строк дії картки мігранта становить один рік.
 
576. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
577. І. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
578. ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
579. 1. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 44; 2009 р., № 18, ст. 247):
1) у другому реченні частини четвертої статті 2 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
2) в абзаці першому частини четвертої статті 8 слова "у двадцятикратному розмірі" замінити словами "у стократному розмірі".
 
580. 2. У Законі України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 33, ст. 443):
1) у статті 35 слово "паспорта" замінити словом "паспорта громадянина України";
2) у частині четвертій статті 38 слово "паспорта" замінити словом "паспорта громадянина України".
 
581. 3. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1) в частині другій статті 12 слово "паспорт" замінити словом "паспорт громадянина України".
 
582. 4. У Законі України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212) в частині десятій статті 35 слово "паспортів" замінити словами "паспортів громадянина України".
 
583. 5. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 83, ст. 3014) у пункті 16 частини першої статті 1 слова "паспортний документ" замінити словами "паспортний документ іноземця".
 
584. 6. У Законі України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; 2004 р., № 15, ст. 230) у пункті 1 частини першої статті 13 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України".
 
585. 7. У Законі України "Про приватизаційні папери" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 352):
1) в частині другій статті 3 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
2) частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:
"4. При видачі приватизаційних паперів громадянину в безконтактному електронному носії паспорта громадянина України робиться відповідний запис".
 
586. 8. У Законі України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183) в частині четвертій статті 18 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України".
 
587. 9. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 9, ст. 67) у підпункті 5 пункту "б" частини першої статті 38 слова "громадянського стану" замінити словами "цивільного стану".
 
588. 10. У Законі України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206) в абзаці другому частини першої статті 13 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України";
 
589. 11. У Законі Української Радянської Соціалістичної Республіки "Про мови в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1989 р., додаток до № 45, ст. 631) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
590. "Стаття 14. Мова документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
 
591. Документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, виконуються українською мовою.
 
592. У випадках, встановлених законами України, внесення до документів імені особи, найменувань місць народження, проживання чи перебування особи здійснюються українською мовою та латинськими літерами за відповідністю до українського алфавіту.
 
593. Найменування полів, інформації про особу, реквізити документів у зоні візуальної перевірки та машинозчитуваній зоні заповнюються українською і англійською мовами".
 
594. 12. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2010 р., № 1, ст. 6; 2011 р., № 11, ст. 69):
1) у пункті 13 частини третьої статті 9 слова "документів суворої звітності" виключити;
2) в абзаці третьому пункту 1 частини другої статті 10 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України";
3) у частині дев’ятій статті 19 слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспорта громадянина України".
 
595. 13. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161):
1) в частині тертій статті 43 слово "паспортом" замінити словами "паспортом громадянина України";
2) в частині тертій статті 43 після слів "посвідчення особи моряка" доповнити словами "посвідчення члена екіпажу";
3) у частині другій статті 44 слово "паспортом" замінити словами "паспортом громадянина України";
 
596. 14. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2003 р., № 7, ст. 63; 2011 р., № 4, ст. 21) в абзацах третьому та четвертому частини третьої статті 5 слова "паспортних даних" замінити словами "даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця", а слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця".
 
597. 15. У Законі України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18,
 
598. ст. 101; 2002 р., № 51, ст. 370; 2004 р., № 33-34, ст. 406):
 
599. 1) абзац третій частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
 
600. "посвідчення члена екіпажу";
 
601. 2) статтю 4 викласти у новій редакції:
 
602. "Стаття 4. Порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордон
 
603. 1. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон провадиться:
 
604. 1) в Україні - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
 
605. 2) за кордоном - закордонними дипломатичними установами України.
 
606. Подання документів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, для оформлення і отримання паспорта громадянина за кордон здійснюється:
 
607. 1) громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їхньої особистої заяви;
 
608. 2) громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших законних представників.
 
609. Особи, які звертаються за отриманням паспорта, сповіщають дані про себе, відомості про сімейний стан і наявність неповнолітніх дітей та утриманців, про відсутність обставин, що обмежують відповідно до цього Закону право на виїзд за кордон.
 
610. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на десять років.
 
611. 2. Оформлення дипломатичного або службового паспорта громадянину України здійснюється консульською службою Міністерства закордонних справ України у встановленому порядку.
 
612. За видачу дипломатичного або службового паспорта державне мито і консульський збір не справляються.
 
613. 3. Посвідчення особи моряка оформляється і видається у встановленому законодавством порядку.
 
614. Посвідчення особи моряка видається на строк до п’яти років. Строк дії посвідчення може бути продовжено особами, які відповідно до чинного законодавства уповноважені його видавати, один раз строком до п’яти років, після закінчення якого посвідчення підлягає обміну у порядку, встановленому для його видачі.
 
615. Посвідчення особи моряка видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці.
 
616. 4. Посвідчення члена екіпажу оформляється і видається у встановленому законодавством порядку.
 
617. Посвідчення члена екіпажу видається громадянину України, який є членом екіпажу повітряного судна, зареєстрованого в Україні відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, для використання під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном.
 
618. Посвідчення члена екіпажу видається на строк до п’яти років.
 
619. 5. Оформлення і видача посвідчення особи на повернення в Україну здійснюється закордонними дипломатичними установами України.
 
620. Подання документів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, для оформлення і отримання посвідчення особи на повернення в Україну здійснюється:
 
621. 1) громадянами України, які досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі їхньої особистої заяви;
 
622. 2) громадянами України, які не досягли шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - за заявою того з батьків, з ким проживає особа, або інших законних представників;
 
623. 3) особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано притулок в Україні, - у разі втрати ними під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
 
624. Строк дії посвідчення особи на повернення в Україну визначається посадовою особою ЗДУ, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення особи в Україну, але не може перевищувати 30 днів.
 
625. 6. Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення (в тому числі тимчасове), повернення державі, визнання недійсними, знищення документів для виїзду громадян України за кордон, у тому числі особливості оформлення та видачі документів для осіб з фізичними вадами, недієздатних та обмежено дієздатних, визначається цим законом та Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр" та нормативно правовими актами Кабінету Міністрів України виданими на його виконання."
 
626. в частині третій статті 6 слова "органу внутрішніх справ", "органі внутрішніх справ" замінити словами у відповідному відмінку "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів";
 
627. частину четверту статті 6 після слів "військовими комісаріатами" доповнити словами "уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів".
 
628. в частині першій статті 8 слова "чи продовженні терміну його дії" виключити;
 
629. 16. У Законі України "Про організації роботодавців" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 171):
 
630. 1) в абзацах другому та третьому частини четвертої статті 9 слова "її паспорта" замінити словами "її паспорта громадянина України";
 
631. 2) у частині третій статті 10 слова "паспорта (національного паспорта або документа, що його замінює)" замінити словами "паспорта громадянина України (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює)".
 
632. 17. У Законі України "Про органи самоорганізації населення" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 254) частині третій статті 8 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
633. 18. У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251) в частині п’ятій статті 15 слово "паспорту" замінити словами " паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
634. 19. У Законі України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65; 2005 р., № 30, ст. 408):
1) абзац дев’ятнадцятий статті 1 виключити;
2) у статті 5 пункти 2 та 5 виключити;
3) у пункті 7 частини першої статті 24 слова "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України (для осіб віком до 16 років)" замінити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;
4) у пункті 8 частини першої статті 24 слова "паспорти громадянина України, свідоцтва про належність до громадянства України" замінити словами "паспорти громадянина України", а слова "проїзні документи дитини" виключити;
5) у пункті 8 частини першої статті 25 слова "проїзні документи дитини" виключити;
6) у пункті 9 частини першої статті 25 слова "проїзні документи дитини" виключити.
 
635. 20. У Законі України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101) в частині третій статті 6 слова "паспорта або документа, який його замінює (а для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані національного паспорта або документа, який його замінює)" замінити словами "паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця".
 
636. 21. У тексті Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392) слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України", слова "серію і номер паспорта" замінити словами "номер паспорта громадянина України", слова "серію та номер паспорта" замінити словами "номер паспорта громадянина України".
 
637. 22. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 37, ст. 310; 2011 р., № 10, ст. 67):
1) в абзаці першому частини четвертої статті 42 слова "паспорт" замінити відповідно словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця", слова "паспорт із відповідною відміткою" замінити відповідно словами "паспорта громадянина України з відповідним записом в електронному безконтактному носії";
2) в абзаці другому частини четвертої статті 42 слова "сторінки паспорта з відповідною відміткою" замінити словами "з відповідним записом в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України";
3) в абзаці другому частини четвертої статті 45 слова "паспорт із відповідною відміткою" замінити словами "паспорт громадянина України з відповідним записом в електронному безконтактному носії";
4) у тексті Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 37, ст. 310; 2011 р., № 10, ст. 67) слова "відмітку у паспорті" та "відмітку в паспорті" замінити словами "запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України", а слово "паспорт" в усіх відмінках замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінкую.
 
638. 23. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372) слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця":
1) у пункті 3 частини другої статті 54 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
2) в абзацах другому та третьому частини першої статті 56 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
3) в абзаці третьому частини першої статті 64 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця".
 
639. 24. У Законі України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 1, ст. 1) слова "паспорта власника (для нерезидентів - найменування та реквізити належним чином легалізованих документів, що відповідно до законодавства засвідчують особу)" в абзаці п’ятому частини четвертої статті 14 замінити словами "паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця".
 
640. 25. У Законі України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232; 2011 р., № 23, ст. 160):
1) в абзаці третьому статті 3 слова "на території якої" замінити словом "де";
2) абзац сьомий статті 3 викласти у такій редакції: "реєстрація - внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції";
3) в абзаці другому частини другої статті 6 цифри "15" замінити цифрами "16";
4) в абзаці другому частини другої статті 6 слова "подають заяву" замінити словами "подають заяву-анкету за встановленою формою", а слова "уповноваженого органу" замінити словами "органу реєстрації за місцем проживання особи";
5) в абзаці третьому частини другої статті 6 слова "паспортний документ" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця", а слова "Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України" виключити; \
6) доповнити абзацом шостим такого змісту: "документи, що підтверджують право особи на проживання за обраним місцем проживання (документи про право власності на житло, договір найму, піднайму, оренди житлового приміщення та інші документи, передбачені чинним законодавством, що надають особі право на проживання)";
7) у частині четвертій статті 6 слово "Заява" замінити словами "Заява-анкета";
8) частини п’яту та дев’яту статті 6 виключити;
9) статті 8 та 9 виключити.
 
641. 26. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст. 491) пункт 1 частини другої статті 3 викласти в такій редакції:
"1) паспорт громадянина України";
 
642. 27. У Законі України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, _т.. 35; із змінами, внесеними Законом України від 7 квітня 2011 року № 3205-VІ) в частині четвертій статті 7 слова "паспортні дані" замінити словами "дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця";
 
643. 28. У Законі України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 136):
1) в абзаці другому частини сьомої статті 25 слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця";
2) в абзаці третьому частини сьомої статті 25 слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця".
 
644. 29. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
1) підпункт "а" пункту 6 статті 3 викласти у такій редакції:
"а) за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян";
2) в абзаці першому підпункту "б" пункту 6 статті 3 слова "продовження строку дії" замінити словом "обміну";
3) підпункт "в" пункту 6 статті 3 виключити;
4) у підпункті "г" пункту 6 статті 3 слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
5) підпункт "е" пункту 6 статті 3 виключити;
6) в абзаці першому підпункту "ж" пункту 6 статті 3 слова "продовження строку дії" замінити словом "обмін";
7) у підпункті "м" пункту 6 статті 3 слова "прописку громадян або" виключити;
8) у підпункті "н" пункту 6 статті 3 слова "продовження строку дії" замінити словами "або обмін";
9) у пункті 17 частини першої статті 4 слова "паспорта громадянина України" замінити словами "паспорта громадянина України" та доповнити словами "батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України";
10) частина 1 статті 4 доповнити пунктом 46 такого змісту:
"46) громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше".
 
645. 30. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11) в пункті 1 частини першої статті 19 слова "у паспорті відмітку" замінити словами "відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України".
 
646. 31. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646) у пункті 5 частини другої статті 12-2 слова "і мають відмітку у паспорті" замінити словами "і мають відповідний запис у безконтактному електронному носії паспорта громадянина України".
 
647. 32. У Законі України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509):
1) абзац другий частини першої статті 3 доповнити словами "та Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр";
2) в абзаці другому частини восьмої статті 13 слово "паспорта" замінити словами "паспорта громадянина України";
3) у частині десятій статті 14 та частині восьмій статті 15 слова "паспортах або паспортних документах" замінити словами "паспортах громадянина України";
4) у тексті Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509) слова "паспорт або паспортний документ" в усіх відмінках і числах замінити словами "паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця" у відповідному відмінку і числі.
 
648. 3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
649. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
650. забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
651. Розділ V. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
652. 1. Забезпечити розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру на базі Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування з дати набрання чинності цим Законом.
 
653. 2. Документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.
 
654. Посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припиняють свою дію з 1 січня 2015 року.
 
655. 3. З 01 січня 2013 року розпочати роботи по запровадженню оформлення і видачі паспорта громадянина України та інфраструктури її функціонування в регіонах.
 
656. 4. Встановити, що за видачу громадянам паспорта громадянина України, що передбачений цим законом, вперше державне мито не стягується.
 
657. 5. Кабінет Міністрів України визначає у проекті Державного бюджету України обсяги фінансування заходів, що здійснюються на виконання цього Закону.