Кількість абзаців - 83 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2006, № 21, ст.170; 2008, № 48, ст.358; 2009, № 47-48, ст.719; 2010, № 5, ст.40; 2011, № 37, ст.376):
 
5. 1) у статті 20
 
6. назву статті викласти в редакції:
 
7. «Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок»;
 
8. частини другу та третю викласти в редакції:
 
9. «2. Зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної власності провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у користування, вилучення (викуп) в межах повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
 
10. 3. Зміна цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок.
 
11. Громадяни або юридичні особи, зацікавлені у зміні цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у їх власності мають право замовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 
12. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється особами, які мають відповідні дозволи на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
 
13. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.
 
14. У разі, якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до відповідного органу земельних ресурсів для здійснення такої експертизи.
 
15. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація або обласна, районна, сільська, селищна чи міська рада у місячний строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.
 
16. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.»;
 
17. частини четверту та п’яту виключити.
 
18. 2) у статті 118
 
19. у частині шостій слова «графічні матеріали, на яких» замінити словами «викопіювання з кадастрової карти (плану), на якій», після слів «певного району» доповнити словами «Автономної Республіки Крим»;
 
20. частину восьму викласти в редакції:
 
21. «8. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.
 
22. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до відповідного органу земельних ресурсів для здійснення такої експертизи.».
 
23. 3) у статті 122
 
24. у частині шостій слова «а також погоджує передачу таких земель у власність або у користування районними державними адміністраціями на їх території для будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо).» виключити;
 
25. частину сьому викласти в редакції:
 
26. «7. Кабінет Міністрів України передає у власність або надає у користування земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів і не входять до складу певного району, у тому числі земельні ділянки дна територіального моря, крім випадків, визначених частиною шостою цієї статті, а також вилучені Кабінетом Міністрів України земельні ділянки, відповідно до компетенції, встановленої статтями 149, 150 цього Кодексу.».
 
27. 4) у статті 123
 
28. частину першу викласти в редакції:
 
29. «1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
 
30. Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
 
31. надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
 
32. формування нових земельних ділянок.
 
33. Надання у користування земельної ділянки, у інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.»;
 
34. у частині другій слова «графічні матеріали, на яких» замінити словами «викопіювання з кадастрової карти (плану), на якій»;
 
35. частину четверту викласти в редакції:
 
36. «4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.
 
37. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до відповідного органу земельних ресурсів для здійснення такої експертизи.».
 
38. 5) частину восьму статті 151 викласти в редакції:
 
39. «8. Відповідний орган державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування згідно із своїми повноваженнями у тижневий строк з дня реєстрації клопотання направляє його разом з додатками до органу земельних ресурсів і органу містобудування та архітектури, які протягом десяти днів з дня його одержання надають зазначеному органу висновок про погодження місця розташування об'єкта або відмову в такому погодженні.».
 
40. 6) пункт в) частини першої статті 186 викласти в редакції:
 
41. «в) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку встановленому цим Кодексом і затверджуються органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які відповідно до компетенції встановленої цим Кодексом розпоряджаються земельними ділянками.».
 
42. 7) статтю 186-1 викласти в редакції:
 
43. «Стаття 186-1. Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 
44. 1. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню із органом земельних ресурсів.
 
45. 2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на якій вже розташований об’єкт будівництва, або планується розташування такого об’єкту подається також на погодження до органу містобудування та архітектури.
 
46. 3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
 
47. природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення підлягає також погодженню природоохоронним органом;
 
48. історико-культурного призначення підлягає також погодженню органом охорони культурної спадщини;
 
49. лісогосподарського призначення підлягає також погодженню органом лісового господарства;
 
50. водного фонду підлягає також погодженню органом водного господарства.
 
51. 4. Розробник подає на погодження до органу земельних ресурсів оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до органів виконавчої влади, вказаних у частинах другій та третій цієї статті завірені ним копії проекту.
 
52. 5. Органи виконавчої влади, зазначені у частинах першій - третій цієї статті зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (копії такого проекту) безкоштовно надати свої висновки щодо погодження або відмови у погодженні.
 
53. 6. Підставою відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.
 
54. При погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, які не передбачені законодавством.».
 
55. 2. У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003, №36, ст. 282):
 
56. Статтю 50 викласти у редакції:
 
57. «Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок.
 
58. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються та затверджуються в порядку встановленому Земельним кодексом України.
 
59. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:
 
60. завдання на розроблення проекту землеустрою;
 
61. пояснювальну записку;
 
62. копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках передбачених законодавством);
 
63. рішення відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках передбачених законодавством);
 
64. письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки у порядку встановленому законодавством) або рішення суду;
 
65. довідку з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель;
 
66. матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування;
 
67. відомості обчислення площі земельної ділянки;
 
68. копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці (у разі наявності таких об’єктів);
 
69. розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законодавством);
 
70. розрахунок розміру збитків власникам землі та землекористувачам (у випадках, передбачених законодавством);
 
71. акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
 
72. акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;
 
73. перелік обмежень прав на земельну ділянку;
 
74. викопіювання з кадастрової карти (плану) на якій зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 
75. кадастровий план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
 
76. матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки).
 
77. матеріали погодження проекту землеустрою.».
 
78. ІІ. Прикінцеві положення
 
79. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
80. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
81. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
82. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.