Кількість абзаців - 39 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237) такі зміни:
 
5. 1) статтю 2 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
"Рада національної безпеки і оборони України відповідно до цього Закону своїм рішенням, що вводиться в дію указом Президента України, затверджує Регламент Ради національної безпеки і оборони України.
Порядок роботи Ради національної безпеки і оборони України встановлюється цим Законом та Регламентом Ради національної безпеки і оборони України";
 
6. 2) у статті 4:
 
7. а) у пункті 1:
 
8. абзац перший викласти в такій редакції:
 
9. "1) розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України, приймає рішення щодо";
 
10. доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
 
11. "невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України";
 
12. б) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
13. "2) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції";
 
14. в) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
15. "8) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сферах протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю";
 
16. 3) у частині другій статті 5 слова "Прем'єр-міністра України" замінити словами "Голову Верховної Ради України";
 
17. 4) частину третю статті 6 доповнити словами "а також інші особи, визначені Президентом України";
 
18. 5) у статті 8:
 
19. а) у частині першій слово "поточне" виключити;
 
20. б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
21. "Апарат Ради національної безпеки і оборони України є юридичною особою".
 
22. У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
23. в) частину третю викласти в такій редакції:
"Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структура і штатний розпис затверджуються Президентом України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України";
 
24. 6) статтю 10 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
25. "Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади";
 
26. 7) пункт 6 статті 11 викласти в такій редакції:
 
27. "6) затверджує Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структуру і штатний розпис за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України";
 
28. 8) у статті 13:
 
29. а) частину першу доповнити пунктами 7 - 12 такого змісту:
 
30. "7) подає на затвердження Голові Ради національної безпеки і оборони України Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структуру та штатну чисельність;
 
31. 8) здійснює у період між засіданнями Ради національної безпеки і оборони України координацію і контроль за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, військовими формуваннями у сферах державної безпеки, правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України, у сферах військово-технічного співробітництва, зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, інформаційній, економічній, науково-технологічній, екологічній, соціальній та гуманітарній сферах відповідно до введених у дію указами Президента України рішень Ради національної безпеки і оборони України;
 
32. 9) організовує роботу Ставки Верховного Головнокомандувача у разі її утворення;
 
33. 10) бере участь у розгляді пропозицій щодо кандидатур на посади в органах державної влади, діяльність яких пов'язана з питаннями національної безпеки і оборони України і які призначаються на посаду Президентом України або за погодженням із Президентом України; вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо призначення і звільнення керівництва військових формувань, правоохоронних органів;
 
34. 11) подає пропозиції Президенту України щодо призначення заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та визначає їх повноваження;
 
35. 12) вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони";
 
36. б) частину другу виключити;
 
37. 9) у частині першій статті 14 слово "тимчасові" виключити.
 
38. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.