Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу) (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабілізації платіжного балансу)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012р., № 44-48, ст. 552) такі зміни:
 
4. 1) у частині третій статті 48 слова «або спеціальне» замінити словами «, спеціальне або додатковий імпортний збір»;
 
5. 2) частину першу статті 270 після слів «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» доповнити словами «, окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору»;
 
6. 3) пункт 4 частини другої статті 271 після слова «компенсаційне» доповнити словами «, додатковий імпортний збір»;
 
7. 4) у статті 275:
 
8. доповнити частину першу пунктом 4 такого змісту:
 
9. «4) додатковий імпортний збір.»;
 
10. частину другу виключити;
 
11. абзац перший частини третьої після слова «встановлюється» доповнити словами «відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»;
 
12. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
13. «6. Додатковий імпортний збір встановлюється законом, відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу, у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру, з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів.»;
 
14. 5) у статті 282:
 
15. в абзаці другому пункту 19 частини першої слово «ввізне» виключити;
 
16. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
17. «2. Звільняються від оподаткування особливими видами мита товари зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу.».
 
18. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати частинами третьою і четвертою;
 
19. 6) пункти 1 і 2 частини першої статті 283 після слів «ввізним митом» доповнити словами «, додатковим імпортним збором»;
 
20. 7) у частині першій статті 288 слова «Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито» замінити словами «Особливі види мита».
 
21. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.