Кількість абзаців - 577 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)" (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин)
 
1.

 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3.

 
4.

 
5. 1. У частині першій статті 2:
 
6. а) доповнити пунктами 1, 23--1, 40--1, 48--1 такого змісту:
 
7. «1) базова дотація – міжбюджетний трансферт на підвищення фіскальної спроможності бюджету, який його отримує;»
 
8. у зв’язку з цим пункт 1 вважати пунктом 1--1;
 
9. «23--1) єдиний казначейський рахунок – рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, який консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інші кошти бюджетних установ та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні;
 
10. 40--1) план заходів з приведення рівня державного боргу та гарантованого державою боргу до граничної величини, визначеної цим Кодексом, – це документ, що схвалюється Верховною Радою України, визначає причини відхилення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу від значення, визначеного частиною другою статті 18 цього Кодексу, якими можуть бути надзвичайні обставини (природні катастрофи, збройні конфлікти, періоди суворої економічної рецесії, скорочення щорічного ВВП на один і більше відсотків, девальвація національної валюти), що мають серйозний вплив на фінансовий стан держави;
 
11. 48--1) тимчасово вільні кошти єдиного казначейського рахунка та валютних рахунків бюджету – обсяг коштів, які обліковуються на рахунках у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, отримані як надходження бюджетів, відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності бюджетів (спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі та розраховуватися за всіма зобов'язаннями) та виникнення заборгованості протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів і спрямування на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України з подальшим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.»
 
12. б) пункти 22, 27 (29 вилучити;
 
13. в) у пункті 36 після слова «селищний» доповнити словами «міський (міста районного значення)».
 
14. 2. У частині сьомій статті 6 слова «об’єднань територіальних громад, що створюються згідно із законом» замінити словами «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
 
15. 3. Частину дев’яту статті 13 викласти в такій редакції:
 
16. «9. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами забороняється, крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 16 та частиною другою статті 78 цього Кодексу, а також крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків, розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо таким закладам законом надано відповідне право.».
 
17. 4. У абзаці другому частини третьої статті 16 слова «міські ради міст з чисельністю населення понад триста тисяч жителів за офіційними даними органів державної статистики на час ухвалення рішення про здійснення місцевих запозичень» замінити словами «Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного значення».
 
18. 5. У статті 17:
 
19. а) у першому реченні частини першої після слів «резидентів України» доповнити словами «які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів»;
 
20. б) у частині п’ятій після слів «якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України» доповнити словами « (рішенням про місцевий бюджет).».
 
21. 6. У статті 18;
 
22. а) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
23. «Граничний обсяг надання державних гарантій передбачається в обсязі не більше 5 відсотків обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України на відповідний бюджетний період»;
 
24. б) абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
25. «У разі перевищення цієї граничної величини Кабінет Міністрів України зобов'язаний вжити заходів для приведення такого загального обсягу боргів у відповідність із положеннями цього Кодексу та подати до Верховної Ради України разом із проектом Державного бюджету України або змінами до закону про Державний бюджет України проект постанови Верховної Ради України щодо затвердження Плану заходів з приведення рівня державного боргу та гарантованого державою боргу до граничної величини, визначеної цим Кодексом. Обмеження щодо граничної величини загального обсягу боргів не застосовується на строк, визначений у цьому Плані».
 
26. 7. У пункті 1 частини першої статті 21 слова «офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року» замінити словами «показників валютно (курсової політики, наданих Національним банком України».
 
27. 8. Пункт 6 частини п’ятої статті 22 доповнити словами «при цьому забезпечуючи» і абзацами такого змісту:
 
28. «своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься;
 
29. відповідність змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет України та/або розпису державного бюджету (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів і правилам складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;
 
30. підтвердження результативних показників бюджетних програм офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, запровадження форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору такої інформації».
 
31. 9. Частину третю статті 24 вилучити.
 
32. 10. У статті 24--1:
 
33. а) частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
34. «державної підтримки проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад»;
 
35. б) у частині третій:
 
36. слова «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики» у відповідних відмінках;
 
37. в абзаці третьому цифри «70» замінити цифрами «80»;
 
38. в абзаці четвертому цифри «30» замінити цифрами «20».
 
39. 11. У першому реченні частини третьої статті 28 слова «а також» замінити словами «фінансування, а також».
 
40. 12. У статті 29:
 
41. а) у частині другій:
 
42. пункти 1 ( 5, 7, 16, 23 – 25--1, 33 викласти у такій редакції:
 
43. «1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1--1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міста Києва) у розмірі 25 відсотків та 60 відсотків ( на території міста Києва;
 
44. 2) 90 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної форми власності та податку, визначеного пунктом 18 частини першої статті 64, пунктом 1--2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
45. 3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
 
46. 4) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення);
 
47. 5) 75 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі);
 
48. 7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного цього Кодексу);
 
49. 16) рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України;
 
50. 23) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються відповідно до закону (крім штрафів, визначених пунктами 37 ( 39 частини першої статті 64, пунктами 26 і 27 частини першої статті 66 та пунктами 11, 12 і 13 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
51. 24) плата за надання адміністративних послуг (крім плати, визначеної пунктом 36 частини першої статті 64 та пунктом 20--1 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
52. 25) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, визначеної пунктами 21 – 28 частини першої статті 64, пунктами 18 – 25 частини першої статті 66 та пунктом 10--1 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
53. 25--1) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
54. 33) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;»;
 
55. у пункті 8 слова « (крім акцизного податку, визначеного цієї статті)» вилучити;
 
56. у пункті 9 слова « (крім мита, визначеного цієї статті)» вилучити;
 
57. пункти 14 та 35 вилучити;
 
58. доповнити пунктами 16--1 – 16--4, 24--1 – 24--4 такого змісту:
 
59. «16--1) 20 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі);
 
60. 16--2) 50 відсотків судового збору;
 
61. 16--3) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
62. 16--4) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;
 
63. 24--1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 
64. 24--2) 15 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також 15 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
65. 24--3) 50 відсотків плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ( підприємців;
 
66. 24--4) 50 відсотків плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;»;
 
67. б) у частині третій:
 
68. пункти 1 ( 4, 6 та 9 вилучити;
 
69. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
70. «5) 50 відсотків судового збору»;
 
71. доповнити пунктами 7--1 – 7--3,- 13--1 такого змісту:
 
72. «7--1) 85 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також 85 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
73. 7--2) 50 відсотків плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
74. 7--3) 50 відсотків плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
75. 13--1) 50 відсотків виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби;».
 
76. 13. У частині четвертій статті 30:
 
77. а) пункти 2 – 4, 8 вилучити;
 
78. б) доповнити пунктами 6--1, 6--2 та 18 такого змісту:
 
79. «6--1)- забезпечення функціонування державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ( підприємців (за рахунок джерел, визначених пунктом 7--1 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
 
80. 6--2) фінансове забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб ( підприємців, органів державної реєстрації, у тому числі на виплату винагороди державному реєстратору, працівнику органу державної реєстрації актів цивільного стану, матеріально-технічне забезпечення, створення та розвиток інформаційно-аналітичної бази, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (за рахунок джерел, визначених пунктами 7--2 ( 7--3 частини третьої статті 29 цього Кодексу). Порядок виплати та розмірів винагород державному реєстратору та працівнику органу державної реєстрації актів цивільного стану встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 
81. 18) здійснення витрат, пов’язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу). Порядок виплати та розмірів винагород державному виконавцю встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
82. 14. У статті 33:
 
83. а) у частині другій:
 
84. в абзаці другому слова «на наступний рік» замінити словами «і показники валютно-курсової політики на наступний рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року»;
 
85. доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
 
86. «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного і соціального розвитку, до 1 березня року, що передує плановому, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, попередньо орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, необхідні для розроблення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.»
 
87. у зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
 
88. б) у частині четвертій:
 
89. пункт 1 викласти у такій редакції:
 
90. «1) основних орієнтовних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, показників валютно-курсової політики, наданих Національним банком України відповідно до пункту 2 цієї статті, рівня безробіття, встановлення розміру мінімальної заробітної плати; а також інших показників, необхідних для розроблення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період);»;
 
91. у пункті 5 слова «включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України» вилучити.
 
92. 15. Статтю 37 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
93. «4. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують доопрацювання бюджетних запитів з урахуванням прийнятих рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України і у триденний строк подають їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.».
 
94. 16. У частині першій статті 38:
 
95. а) підпункти «ґ» та «е» викласти у такій редакції:
 
96. «ґ) аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуванням особливостей міжбюджетних взаємовідносин, зокрема:
 
97. детальні розрахунки обсягів базової та реверсної дотації за видами місцевих бюджетів, включаючи розрахунки індексів податкоспроможності місцевих бюджетів;
 
98. розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за їх видами і місцевими бюджетами з детальними фінансовими та кількісними показниками;
 
99. детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів;
 
100. е) інформацію про мету, завдання та очікувані показники результату діяльності, яких головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти при виконанні бюджетних програм, за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики»;
 
101. в) доповнити пунктом 12--2 такого змісту:
 
102. «12--2)- план заходів з приведення рівня державного боргу та гарантованого державою боргу до граничної величини, визначеної цим Кодексом».
 
103. 17. У частині другій статті 41:
 
104. а) у пункті 1 слова «введенням воєнного чи» замінити словами «настанням особливого періоду чи введенням»;
 
105. б) у пункті 3 вилучити слова «і обсяги трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами»;
 
106. в) пункт 5 викласти у такій редакції:
 
107. «5) перерахування базової та реверсної дотацій, освітньої та медичної субвенцій, субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється відповідно до обсягів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період».
 
108. 18. У статті 43:
 
109. а) пункт 3 частини першої доповнити словами «та інших нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики»;
 
110. б) частину другу після слів «за кордоном» доповнити словами «а також вищих державних і комунальних навчальних закладів у частині власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти,»;
 
111. в) у частині четвертій слова «для надання середньострокових позик місцевим бюджетам» замінити словами «Фонду соціального страхування України»;
 
112. г) у частині п’ятій:
 
113. в абзаці першому слова «в обов'язковому порядку» вилучити;
 
114. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
115. «У разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків, обсяги тимчасових касових розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку».
 
116. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
117. ґ) у частині шостій слова «Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» замінити словами «Фонду соціального страхування України»;
 
118. д) доповнити новими частинами такого змісту:
 
119. «7. Власні надходження державних і комунальних вищих навчальних закладів, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні рахунки у банках державного сектору.
 
120. 8. Видатки спеціального фонду державних і комунальних вищих навчальних закладів, що проводяться за рахунок власних надходжень вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, здійснюються у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
121. 9. Розрахунково-касове обслуговування власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів здійснюється в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або у банках державного сектору.».
 
122. 19. У статті 45 абзац другий частини четвертої після слів «за кордоном,» доповнити словами «та власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти,».
 
123. 20. Частину десяту статті 51 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
124. «Кабінет Міністрів України у разі утворення нових державних органів, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо, може відкривати таким органам бюджетні програми як головним розпорядникам бюджетних коштів без внесення змін до закону про Державний бюджет України».
 
125. 21. У частині другій статті 55:
 
126. а) у абзаці першому слова «Державного» та «України» вилучити;
 
127. б) абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
128. «обслуговування державного (місцевого) боргу»;
 
129. в) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
130. «заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету».
 
131. 22. Статтю 56 доповнити новою частиною такого змісту:
 
132. «6. Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних із надходженням і використанням власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, здійснюються у встановленому порядку.».
 
133. 23. Абзац другий частини першої статті 57 після слів «їх місцезнаходження» доповнити словами «а також залишки коштів власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках у банках державного сектору».
 
134. 24. Абзац другий частини першої статті 58 доповнити словами «та іншими нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
 
135. 25. У пункті 15 частини другої статті 61 слова «результативних показників» замінити словами «результатів діяльності».
 
136. 26. У статті 64:
 
137. а) назву статті 64 викласти у такій редакції:
 
138. «Склад доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;
 
139. б) у частині першій:
 
140. абзац перший викласти у такій редакції:
 
141. «1. До доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать:»;
 
142. пункти 1, 2, 3, 4 та 15 викласти у такій редакції:
 
143. «1) 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1--1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (крім території міста Києва та Севастополя);
 
144. 2) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
145. 3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору;
 
146. 4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
147. 15) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;»;
 
148. доповнити пунктами 1--1, 16 – 44 такого змісту:
 
149. «1--1) до доходів бюджету міста Києва зараховується 40 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1--1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1--1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя;
 
150. 16) акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів об'єднаних територіальних громад, міських бюджетів;
 
151. 17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 18 цієї частини статті та пунктом 1--2 частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу), який зараховується до бюджету міста Києва;
 
152. 18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
 
153. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад, зараховується відповідно до бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
 
154. 19) податок на нерухоме майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
155. 20) єдиний податок, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;
 
156. 21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується відповідно до районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування;
 
157. 22) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
158. 23) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
159. 24) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
160. 25) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
161. 26) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;
 
162. 27) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
163. 28) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
164. 29) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад;
 
165. 30) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об'єктів – за місцем податкової реєстрації платника рентної плати;
 
166. 31) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);
 
167. 32) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, яка зараховується відповідно до районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування;
 
168. 33) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;
 
169. 34) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є районні, міські ради, бюджети об'єднаних територіальних громад (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
170. 35) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами;
 
171. 36) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
 
172. 37) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
 
173. 38) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
 
174. 39) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
175. 40) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
 
176. 41) кошти, отримані від учасника ( переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів;
 
177. 42) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 
178. 43) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк) ( до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 80 відсотків – до бюджетів міст Києва та Севастополя.
 
179. Розподіл коштів екологічного податку, що надходять до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів міст Києва та Севастополя, здійснюється виконавчими комітетами, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на програми природоохоронних заходів місцевого значення;
 
180. 44) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів об'єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів відповідно до законодавства.».
 
181. 27. Статтю 65 вилучити.
 
182. 28. У статті 66:
 
183. а) у назві слова «та районних» та слова «що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
184. б) у частині першій:
 
185. абзац перший викласти у такій редакції:
 
186. «1. До доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать:»;
 
187. у пункті 1 цифри «25» замінити цифрами «15»;
 
188. доповнити пунктами 1--1, 1--2, 16 – 34 такого змісту:
 
189. «1--1) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності та податку, визначеного пунктом 1--2 цієї частини статті та пунктом 17 частини першої статті 64, пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);
 
190. 1--2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
 
191. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
192. 16) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами;
 
193. 17) плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
194. 18) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
195. 19) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
196. 20) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
197. 21) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
198. 22) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
199. 23) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
200. 24) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
201. 25) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;
 
202. 26) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;
 
203. 27) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
204. 28) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради;
 
205. 29) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
206. 30) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
207. 31) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
208. 32) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 
209. 33) 55 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк).
 
210. Розподіл коштів екологічного податку, що надходять до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями за напрямками, визначеними частиною сьомою статті 90 цього Кодексу;
 
211. 34) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів відповідно до законодавства.»;
 
212. пункти 2 ( 6 та 15 викласти у такій редакції:
 
213. «2) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;
 
214. 3) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору;
 
215. 4) 25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату);
 
216. 5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;
 
217. 6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;»;
 
218. 15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів;
 
219. в) частину другу вилучити.
 
220. 29. Абзац перший частини четвертої статті 67 викласти в такій редакції:
 
221. «4. Бюджети об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються відповідно до цього Кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням таких особливостей:»
 
222. 30. У частині другій статті 67--1:
 
223. а) у пункті 1 слова і цифри «абзацом четвертим підпункту 1 пункту 5--1 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення»« та слова «а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що сплачується (перераховується) на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» вилучити;
 
224. б) у пункті 2 після цифр «69» доповнити цифрами «69--1»;
 
225. в) в абзаці третьому пункту 5 цифри «7 – 17» замінити цифрами «7 – 13, 15 – 17»;
 
226. г) у пункті 6 слова і цифри «пунктів 2 і 3» та «97 ( 103--1» замінити відповідно словом і цифрами «пункту 2» та «97 ( 103--5».
 
227. 31. У статті 69:
 
228. а) назву викласти у такій редакції:
 
229. «Доходи бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів»;
 
230. б) у частині першій:
 
231. абзац перший і пункти 2 ( 4, 7, 10--1, 15, 16, 21 викласти у такій редакції:
 
232. «1. До доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів, належать:
 
233. 2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
 
234. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради, зараховується відповідно до міських (районного значення), селищних та сільських бюджетів;
 
235. 3) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об'єктів - за місцем податкової реєстрації платника рентної плати;
 
236. 4) податок на нерухоме майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
237. 7) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;
 
238. 10--1) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується до відповідного бюджету;
 
239. 15) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами, яка зараховується відповідно до бюджетів місцевого самоврядування;
 
240. 16) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради (крім концесійних платежів щодо об'єктів комунальної власності, засновником яких є міські (районного значення), селищні та сільські ради (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
241. 21) інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідно до законодавства.»;
 
242. у пункті 9 слова «Верховною Радою Автономної Республіки Крим,» вилучити;
 
243. у пунктах 13, 17 (19 слова «місцевих бюджетів» замінити словами «бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;»;
 
244. доповнити пунктами 20--1 ( 20--5 такого змісту:
 
245. «20--1) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
 
246. 20--2) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до відповідних місцевих бюджетів;
 
247. 20--3) акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу, що зараховується до бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів;
 
248. 20--4) 25 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк), що зараховується до сільських, селищних, міських бюджетів та використовуються на програми природоохоронних заходів місцевого значення;
 
249. 20--5) надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;»;
 
250. пункти 8, 10--2 ( 10--8 вилучити;
 
251. б) частину другу вилучити.
 
252. 32. Доповнити статтею 69--1 такого змісту:
«Стаття 69--1. Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів
 
253. 1. До надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать:
 
254. 1) надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів (визначені в частині першій статті 71 цього Кодексу);
 
255. 2) кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі: 100 відсотків - до бюджетів міст Києва та Севастополя, 25 відсотків ( до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, 75 відсотків ( до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 15 відсотків ( до районних бюджетів, 60 відсотків ( до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;
 
256. 3) концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом);
 
257. 4) 70 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів ( 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим ( 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя ( 70 відсотків;
 
258. 5) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;
 
259. 6) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету;
 
260. 7) цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
 
261. 8) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
 
262. 9) інші субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;
 
263. 10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;
 
264. 11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними;
 
265. 12) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України».
 
266. 33. У статті 71:
 
267. а) у частині першій:
 
268. пункти 1--1 та 2 вилучити;
 
269. пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
 
270. «Місцеві органи влади формують бюджет розвитку за рахунок надходжень, визначених частиною першою цієї статті, та доходів загального фонду, визначених статтями 64, 66, 69 (крім пунктів 1, 1--1, 2 ( 5, 15, 35 частини першої статті 64, пунктів 1, 1--1, 2 ( 6 частини першої статті 66, пунктів 20--1, 20--2, 20--5 частини першої статті 69), в обсягах, не менше 10 відсотків таких доходів загального фонду.»;
 
271. б) у частині третій після слів «інформатизацію загальнодержавних освітніх закладів» доповнити словами «природоохоронні заходи».
 
272. 34. У частині першій статті 73:
 
273. а) пункт 2 доповнити реченням такого змісту: «Такі позики не надаються у разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків»;
 
274. б) пункт 3 вилучити.
 
275. 35. Частину другу статті 74 доповнити реченням такого змісту: «Обсяг та умови здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій і надання місцевих гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій, вважаються погодженими, якщо центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, рішення не прийнято протягом одного місяця з дня надходження документів на погодження».
 
276. 36. У статті 75:
 
277. а) у частині другій слова «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики» замінити словами «центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері»;
 
278. б) у частині сьомій слово і цифри «статей 92 і 93» замінити словом і цифрами «статті 93».
 
279. 37. У статті 77:
 
280. а) частину другу викласти у такій редакції:
 
281. «2. Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому.
 
282. У разі неприйняття закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.
 
283. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.»;
 
284. б) частину третю вилучити.
 
285. 38. У статті 78:
 
286. а) частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
287. «За рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при виконанні місцевих бюджетів обслуговування бюджетних коштів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору.
 
288. Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, а також особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та складання звітності про виконання місцевих бюджетів щодо таких коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.»;
 
289. б) у першому реченні частини п’ятої слова «на єдиний казначейський рахунок» замінити словами і цифрами «відповідно на єдиний казначейський рахунок та рахунки, відкриті в установах банків державного сектору згідно з частиною другою статті 78 цього Кодексу».
 
290. 39. У частині першій статті 87:
 
291. а) пункт 4 доповнити словами «оплата послуг з підготовки наукових кадрів у наукових установах на умовах державного замовлення»;
 
292. б) доповнити пунктом 6--1 такого змісту:
 
293. «6--1) забезпечення функціонування установ та закладів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, які перебувають у державній власності;»;
 
294. в) у пункті 7:
 
295. абзац другий підпункту «а» викласти у такій редакції:
 
296. «мистецькі (художні, музичні, хореографічні) загальноосвітні школи (школи-інтернати) державної власності»;
 
297. у підпункті «б» після слова «закладах» доповнити словами «соціальної реабілітації та адаптації»;
 
298. у підпункті «в» після слова «закладах» доповнити цифрами і словами «ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетах, академіях, інститутах)»;
 
299. підпункт «ґ» вилучити;
 
300. г) у підпункті «б» пункту 8 слова «спеціалізовані медико-санітарні частини» вилучити;
 
301. ґ) у пункті 10:
 
302. підпункт «а» викласти у такій редакції:
 
303. «а) державні культурно-освітні програми (національні музеї, національні та державні бібліотеки, заповідники, міжнародні культурні зв'язки, державні культурно-освітні заходи, державна підтримка національних театрів, художніх колективів, концертних, циркових організацій державної форми власності, культурно-мистецькі заходи національних творчих спілок) згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України»;
 
304. підпункти «б» та «в» вилучити;
 
305. підпункти «г» та «ґ» викласти у такій редакції:
 
306. «г) створення та розповсюдження національних фільмів;
 
307. ґ) державну архівну справу та страховий фонд документації;»;
 
308. д) пункт 11 викласти у такій редакції:
 
309. «11) програми підтримки національних і державних телерадіокомпаній, суспільного телебачення і радіомовлення, преси, книговидання, державних інформаційних агентств;»;
 
310. е) у пункті 12:
 
311. підпункт «а» викласти у такій редакції:
 
312. «а) державні програми з розвитку фізичної культури та спорту (забезпечення діяльності національних збірних команд, проведення спортивних заходів державного і міжнародного рівня, підготовка і участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, у тому числі в Олімпійських іграх, Європейських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, фінансова підтримка баз олімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування згідно з переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України)»;
 
313. підпункт «в» вилучити;
 
314. є) пункти 14 та 20--1 вилучити;
 
315. 40. У статті 88:
 
316. а) у назві та частині першій слова «їх об’єднань» та «і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
317. б) у частині першій пункти 2 та 3 вилучити.
 
318. 41. У статті 89:
 
319. а) у назві та частині першій слова «районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» замінити словами «бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад»;
 
320. б) у частині першій:
 
321. пункт 1 вилучити;
 
322. у пункті 2:
 
323. у підпункті «а» слова « (у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення)» вилучити;
 
324. у підпункті «б» слова і цифри « (крім навчально-виховних комплексів, визначених у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 88 цього Кодексу)» вилучити;
 
325. у підпункті «д» слова « (заходи районного значення з позашкільної роботи з дітьми)» вилучити;
 
326. у підпункті «а» пункту 3 після слів «лікарні широкого профілю» доповнити словами «спеціалізовані медико-санітарні частини»;
 
327. у підпункті б) пункту 4 :
 
328. абзац перший доповнити словами «, допомога по догляду за інвалідами Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу»;
 
329. абзац третій викласти у такій редакції:
 
330. «додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);».
 
331. пункт 5 викласти у такій редакції:
 
332. «5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки; театри, районні (міські) бібліотеки або централізовані бібліотеки районної (міської) централізованої бібліотечної системи, музеї, виставки, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних, зоопарки комунальної власності);»;
 
333. у пункті 6:
 
334. слова «державні програми розвитку фізичної культури і спорту» замінити словами «фізичну культуру і спорт»;
 
335. слово «організацій» замінити словами «місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій».
 
336. 42. У статті 90:
 
337. а) у назві слова «і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
338. б) у частині першій:
 
339. слова «та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
340. у пункті 1 підпункт «б» вилучити;
 
341. у пункті 2:
 
342. у підпункті «а--1» після слів «загальну середню освіту:» доповнити словами «спеціалізовані школи (у тому числі школи-інтернати) державної власності, а також:»;
 
343. у підпункті «б» слова «видатки на що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті)» вилучити;
 
344. підпункт «в» викласти у такій редакції:
 
345. «в) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного та/або регіонального замовлення у вищих навчальних закладах державної та/або комунальної власності»;
 
346. у підпункті «ґ» після слова «заходи» доповнити словами «і заклади національного, державного,»;
 
347. у підпункті «а» пункту 4 слова «допомога по догляду за інвалідами Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу» вилучити;
 
348. у пункті 5 підпункти «а» та «б» викласти у такій редакції:
 
349. «а) державні культурно-освітні програми (національні, державні, республіканські Автономної Республіки Крим та обласні заповідники, бібліотеки, музеї та виставки, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних);
 
350. б) державні театрально-видовищні програми (філармонії, художні, музичні колективи і ансамблі, театри, концертні і циркові організації, палаци, будинки культури, інші заклади національного, державного, республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, інші заклади та заходи в галузі мистецтва, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус національних)»;
 
351. у пункті 6:
 
352. у підпунктах «а» та «б» вилучити слово «державні»;
 
353. підпункт «а» доповнити словами «фінансова підтримка республіканського Автономної Республіки Крим та обласних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості».
 
354. доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
355. «7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини; співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі; проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва та утримання водовідливних комплексів; заходи державних програм у сфері житлово-комунального господарства з будівництва та реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд, доочищення питної води, модернізації систем теплопостачання, заміни природного газу альтернативними видами палива, модернізації та ремонту ліфтового господарства, реконструкції та ремонту житлових будинків, оснащення житлового фонду будинковими засобами обліку енергоносіїв та споживання води, капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення вулиць, капітального ремонту гуртожитків, що передаються у власність територіальних громад, впровадження енергозберігаючих технологій.».
 
356. 43. У статті 91:
 
357. а) у назві та частині першій слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» замінити словами «що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
 
358. б) у частині першій:
 
359. доповнити пунктом 1--1 такого змісту:
 
360. «1--1) муніципальні формування з охорони громадського порядку;»
 
361. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
362. «2) органи місцевого самоврядування»;
 
363. пункти 4, 20--1 вилучити;
 
364. у пункті 6 слова «в тому числі зоопарки загальнодержавного значення комунальної власності» вилучити;
 
365. у пунктах 7 та 9 вилучити слова «місцевого значення»;
 
366. підпункт «в» пункту 10 доповнити словами «, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;»;
 
367. у пункті 20 після слів «місцевих рад» доповнити словами «та посадових осіб місцевого самоврядування»;
 
368. доповнити пунктами 20--2 та- 20--3 такого змісту:
 
369. «20--2) реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу;
 
370. 20--3) програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян».
 
371. 44. Статтю 92 вилучити.
 
372. 45. У статті 93:
 
373. а) у назві слова «що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
374. б) частини першу і другу викласти у такій редакції:
 
375. «1. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів сільській, селищній, міській (міста районного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до сільського, селищного, міського (міста районного значення) бюджету. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищній, сільській раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення), селищного, сільського бюджету.
 
376. 2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.
 
377. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районного бюджету.»;
 
378. в) частину четверту вилучити.
 
379. 46. Назву глави 15 викласти у такій редакції:
 
380. «ФІНАНСОВІ НОРМАТИВИ БЮДЖЕТНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ».
 
381. 47. У статті 94:
 
382. а) частину першу доповнити словами «визначених пунктами 6 ( 8 частини першої статті 97 цього Кодексу»;
 
383. б) частину третю викласти у такій редакції:
 
384. «3. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджетних трансфертів, визначених пунктами 6 ( 8 частини першої статті 97 цього Кодексу, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.».
 
385. 48. У частині першій статті 96 пункти 1 і 3 викласти у такій редакції:
 
386. «1) базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);
 
387. 3) реверсну дотацію (кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій)».
 
388. 49. У статті 97:
 
389. а) у частині першій:
 
390. пункт 1 викласти у такій редакції:
 
391. «1) базова дотація»;
 
392. пункт 2 вилучити;
 
393. у пункті 4 слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
394. пункт 4--1 вилучити;
 
395. доповнити пунктами 6 ( 10 такого змісту:
 
396. «6) освітня субвенція;
 
397. 7) субвенція на підготовку робітничих кадрів;
 
398. 8) медична субвенція;
 
399. 9) субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;
 
400. 10) субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»;
 
401. у зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 11;
 
402. б) у частині третій слова «дотації вирівнювання, субвенцій, а також коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів» замінити словами «міжбюджетних трансфертів»;
 
403. в) частину четверту вилучити.
 
404. 50. Статті 98 і 99 викласти у такій редакції:
 
405. «Стаття 98. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів
 
406. 1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів здійснюється окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб з урахуванням таких параметрів:
 
407. 1) кількість населення;
 
408. 2) надходження податку на прибуток підприємств, визначеного пунктом 1--1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
 
409. 3) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 66 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
 
410. 4) індекси податкоспроможності відповідного обласного бюджету, що визначаються окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб.
 
411. 2. Індекс податкоспроможності відповідного обласного бюджету є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх обласних бюджетах України у розрахунку на одну людину.
 
412. 3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу податкоспроможності відповідного обласного бюджету.
 
413. Якщо значення індексу:
 
414. в межах 0,9 – 1,1 – вирівнювання не здійснюється;
 
415. менше 0,9 – надається базова дотація відповідному обласному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
 
416. більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного обласного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.
 
417. Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад
 
418. 1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад здійснюється з урахуванням таких параметрів:
 
419. 1) кількість населення;
 
420. 2) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
 
421. 3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
 
422. 2. Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету міста обласного значення, району чи об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад, у порівнянні з аналогічним середнім показником по всіх зведених бюджетах міст обласного значення, районів і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад, в Україні у розрахунку на одну людину.
 
423. 3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету.
 
424. Якщо значення індексу:
 
425. в межах 0,9 – 1,1 – вирівнювання не здійснюється;
 
426. менше 0,9 – надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу 0,9;
 
427. більше 1,1 – передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.».
 
428. 51. Статтю 100 викласти у такій редакції:
 
429. «Стаття 100. Індекс податкоспроможності місцевого бюджету
 
430. 1. Індекси податкоспроможності місцевих бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися, крім випадків:
 
431. виділення нових або зміни статусу вже існуючих адміністративно-територіальних одиниць;
 
432. зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків;
 
433. зміни податкового законодавства.
 
434. Зміна обсягу надходжень податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб за відповідний бюджетний період повинна бути підтверджена органами стягнення.».
 
435. 52. У статті 101:
 
436. а) частину першу вилучити;
 
437. б) у частині другій:
 
438. пункти 2 і 3 вилучити;
 
439. у пункті 5 слово «додаткові» вилучити;
 
440. в) частину третю і четверту вилучити.
 
441. 53. Частини третю та четверту статті 102 викласти в такій редакції:
 
442. «3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 , частини п'ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; дітям війни; багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.
 
443. 4. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або за вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 , частини п'ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; багатодітним сім'ям; дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 ; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 мають право на безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення.».
 
444. 54. У назві статті 103 та частині першій слова «що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити.
 
445. 55. Статтю 103--1 вилучити.
 
446. 56. Доповнити статтями 103--2, 103--3, 103--4, 103--5 такого змісту:
 
447. «Стаття 103--2. Освітня субвенція
 
448. 1. Освітня субвенція спрямовується на оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів:
 
449. загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;
 
450. шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»;
 
451. спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);
 
452. вечірні (змінні) школи;
 
453. загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);
 
454. спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.
 
455. 2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
 
456. 3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
457. кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;
 
458. наповнюваність класів;
 
459. коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
 
460. При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка розподіленої субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
 
461. 4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, зазначених у частині першій цієї статті.
 
462. Стаття 103--3. Субвенція на підготовку робітничих кадрів
 
463. 1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу, в частині виконання державного замовлення проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів.
 
464. 2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських міст Києва та Севастополя бюджетів.
 
465. 3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
466. кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, включаючи учнів у гірських населених пунктах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
467. коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів та залежно від місцевості, в якій знаходиться заклад.
 
468. При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка розподіленої субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
 
469. 4. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічними навчальними закладами.
 
470. 5. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді на оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.
 
471. Стаття 103--4. Медична субвенція
 
472. 1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, проводяться за рахунок медичної субвенції.
 
473. 2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
 
474. 3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
475. кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
476. коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги;
 
477. особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах.
 
478. При цьому, у складі субвенції передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати одного відсотка розподіленої субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.
 
479. 4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції, у тому числі на оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.».
 
480. Стаття 103--5. Субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру
 
481. 1. Субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру використовується для реалізації державних програм і комплексних заходів у сфері охорони здоров’я за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
 
482. 2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських міст Києва та Севастополя бюджетів.
 
483. 3. Субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
484. кількість хворих;
 
485. кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
486. 4. Залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.».
 
487. 57. Частину першу статті 104 доповнити абзацом такого змісту:
 
488. «Субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків).».
 
489. 58. Статті 106 та 107 вилучити.
 
490. 59. У статті 108:
 
491. а) у частині першій друге речення вилучити;
 
492. б) частину другу викласти у такій редакції:
 
493. «2. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, реверсної дотації, а також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та повноту перерахування трансфертів.
 
494. Перерахування базової дотації, трансфертів з державного бюджету, визначених пунктами 6 – 8 частини першої статті 97 цього Кодексу, та реверсної дотації здійснюється органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, щодекадно відповідно до розпису Державного бюджету України.»;
 
495. в) частини третю – п’яту вилучити.
 
496. 60. У пункті 1 частини першої статті 112 після слів «місцевих бюджетів,» доповнити словами «крім випадку, передбаченого частиною другою статті 78 цього Кодексу,».
 
497. 61. У статті 116:
 
498. а) у пункті 7 частини першої вилучити слова «доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів)»;
 
499. б) пункт 10 після слів «за кордоном» доповнити словами «власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та у випадках, передбачених частиною другою статті 78 цього Кодексу»;
 
500. в) доповнити пунктом 16--1 такого змісту:
 
501. «16--1) порушення вимог цього Кодексу щодо затвердження головними розпорядниками бюджетних коштів порядків використання бюджетних коштів;».
 
502. 62. В абзаці другому пункту 7 частини першої статті 117 слова «дотації вирівнювання» замінити словами «базової дотації».
 
503. 63. У статті 122:
 
504. а) у назві та у частинах першій, другій та третій слова «доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» вилучити;
 
505. б) у частині першій після слів «міські державні адміністрації» доповнити словами «до запровадження інституту представника Президента України»;
 
506. в) у частині другій після слів «Районні державні адміністрації» доповнити словами «до запровадження інституту представника Президента України»;
 
507. 64. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
508. а) у пункті 3 слова «Державної служби автомобільних доріг України» вилучити;
 
509. б) пункти 5 та 5--1 вилучити;
 
510. в) пункт 10 викласти у такій редакції:
 
511. «10. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2015 року забезпечити:
 
512. -проведення інвентаризації всіх нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні видатків місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі бюджетних установ, педагогічного навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, та встановлення мінімального та максимального значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів;
 
513. -затвердження державних соціальних стандартів і нормативів, відповідно до статті 94 цього Кодексу, у описовому та вартісному вигляді по кожному із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень в розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю. Внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих стандартів надання соціальних послуг та нормативів при здійсненні видатків з місцевих бюджетів, зокрема щодо мережі, штатних нормативів, робочого навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, передбачивши можливість щорічного коригування вартісних величин державних соціальних стандартів в залежності від зміни цін та інших умов їх формування;»;
 
514. г) доповнити пунктами 5--2, 12--2 ( 12--4 такого змісту:
 
515. «5--2. Установити, що:
 
516. 1) надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум з:
 
517. акцизного податку з операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами,
 
518. збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства,
 
519. збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності,
 
520. збору за місця для паркування транспортних засобів і туристичного збору
 
521. зараховується (здійснюється) до (з) державного та/або місцевих бюджетів у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2015 року.
 
522. 2) надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2014 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум з:
 
523. збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками – як акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) за електричну енергію,
 
524. екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення від:
 
525. здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької сировини – як акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) з інших нафтопродуктів,
 
526. ввезення палива на митну територію України – як акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) з інших нафтопродуктів,
 
527. плати за користування надрами – як рентна плата за користування надрами,
 
528. збору за користування радіочастотним ресурсом України – як рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України,
 
529. збору за спеціальне використання води – як рентна плата за спеціальне використання води,
 
530. збору за спеціальне використання лісових ресурсів – як рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів,
 
531. збору за першу реєстрацію транспортного засобу – як акцизний податок з вироблених в Україні або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції),
 
532. плати за землю – як податок на нерухоме майно,
 
533. фіксованого сільськогосподарського податку – як єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників
 
534. зараховується (здійснюється) до (з) державного та/або місцевих бюджетів у пропорціях відповідно до норм цього Кодексу, що діють з 1 січня 2015 року.
 
535. 12--2. Протягом трьох років після набрання чинності цих змін до Кодексу у Державному бюджеті України передбачається стабілізаційна дотація в обсязі не менше 1 відсотка обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів для покриття можливих фактичних диспропорцій при запровадженні нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами.
 
536. Порядок та умови надання стабілізаційної дотації визначається Кабінетом Міністрів України.
 
537. 12--3. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися видатки, визначені підпунктами а), б) пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» за умови, що загальноосвітній навчальний заклад - Іступеня, пунктом 5 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання сільських, селищних та міських палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек .
 
538. Такі видатки здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування. Обсяг міжбюджетних трансфертів визначається за формулою, яка затверджується відповідною місцевою радою (у додатку до рішення про місцевий бюджет).
 
539. 12--4. Кабінету Міністрів України внести законопроект щодо врегулювання питання непогашеної заборгованості місцевих бюджетів (крім заборгованості місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим) перед Державним бюджетом України за середньостроковими (безвідсотковими) позиками, що знаходиться на обліку в Державній казначейській службі України».
 
540. ґ) підпункт 2 пункту 14 викласти у такій редакції:
 
541. «2) кошти фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування обслуговуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
542. Платежі проводяться у такій пріоритетності:
 
543. соціальні виплати застрахованим особам (членам їх сімей, іншим особам), у яких виникає право на отримання соціального забезпечення, визначеного законодавством;
 
544. оплата праці працівників фондів, нарахування на оплату праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 
545. інші платежі.»;
 
546. д) доповнити пунктами 16 ( 19 такого змісту:
 
547. «16. Установити, що в умовах воєнного стану:
 
548. 1) не застосовуються такі норми цього Кодексу:
 
549. абзац третій частини другої статті 4;
 
550. стаття 23 щодо обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету рішення Кабінету Міністрів України про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету;
 
551. частина третя статті 27;
 
552. частина перша статті 52;
 
553. стаття 54;
 
554. частина перша статті 55;
 
555. 2) Кабінет Міністрів України може приймати рішення:
 
556. за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави;
 
557. щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування;
 
558. 3) міжбюджетні відносини регулюються відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний період на засадах, які забезпечують виконання органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування покладених на них завдань і функцій в такий період;
 
559. 4) виконання повноважень органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на відповідній території України може здійснюватись в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
560. 17. Установити, що виконання державного та місцевих бюджетів в населених пунктах Донецької та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерористичної операції, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
561. 1) витрати державного бюджету, в тому числі в частині трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюються після повернення територій під контроль державної влади;
 
562. 2) перерахування трансфертів місцевим бюджетам, передбачених у Законі про Державний бюджет України, здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
563. Установити, що за рішеннями Президента України, відповідних органів державної влади або їх посадових осіб може запроваджуватися особливий порядок діяльності учасників бюджетного процесу на відповідній території України, та/або здійснюється зупинення, поновлення діяльності, їх переміщення, реорганізація, ліквідація.
 
564. 18. Контроль за використанням бюджетних коштів (власних надходжень, отриманих державними і комунальними вищими навчальними закладами як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти), здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
565. 19. Установити, що норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 із наступними змінами), Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111 із наступними змінами), частин першої та другої статті 9, статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами), частини другої статті 12, пункту «ж» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 6--1, 6--2, 6--3 та 6--4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182 із наступними змінами), статті 4 Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 12, ст. 187), Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 37-38, ст. 2004); абзацу першого статті 25, частини другої статті 35, частини четвертої статті 36, частини п’ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст. 451 із наступними змінами); абзацу другого частини шостої статті 11, частини першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзацу другого-дев’ятого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230 із наступними змінами); абзацу першого частини другої, абзацу другого, четвертого та п’ятого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, абзацу першого частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393 із наступними змінами); частини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259 із наступними змінами); абзацу другого частини першої статті 26, статті 28 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243); статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 42-43, ст. 293, 2013 р., N 30, ст. 341); абзацу першого статті 25, статті 26 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29, 2011 р., N 31, ст. 296); частини третьої статті 22, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168 із наступними змінами); статті 14 Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 27, ст. 904); статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397 із наступними змінами); частини третьої статті 119, статті 250 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375 із наступними змінами); частини другої статті 13, частини першої статті 14, абзацу восьмого статті 21 Закону України «Про театри і театральну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350); абзаців восьмого та дев’ятого частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191); частини четвертої статті 19 Закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668); частини четвертої статті 23, частини третьої, дев’ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев’ятої статті 24, частини третьої статті 34 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20 із наступними змінами); частини третьої, четвертої та п’ятої статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50 із наступними змінами); частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41-45, ст. 529 із наступними змінами); пункту 6 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577 із наступними змінами); абзацу п’ятого частини третьої статті 5, частини п’ятої статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142 із наступними змінами); абзацу другого пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170, 2001 р. N 49, ст. 259); другого речення частини п’ятої статті 6 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453, 1997 р., N 22, ст. 158); абзацу третього частини другої статті 47 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215); частини третьої статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177); частини четвертої, п’ятої, шостої статті 14 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302 із наступними змінами); частини першої статті 25 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313, 2010 р., N 33, ст.471); Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273, із змінами, внесеними Законами України від 20 листопада 2012 року № 5483-VІ та від 19 грудня 2013 року № 714-VІІ); статті 16 Закону України «Про запобігання корупції» (від 14.10.2014 №1700-VІІ); частини першої статті 21 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270), абзаців третього і четвертого підпункту 8 пункту 8 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 29, ст. 942), статті 9--1, абзаців першого і другого пункту 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами), частини сьомої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594), абзацу шостого частини третьої статті 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2014 р., N 29, ст. 942); статей 6 і 7 Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 26, ст. 896); статті 81, частин шістнадцятої, сімнадцятої, вісімнадцятої статті 86, пунктів 13, 14 розділу ХІІІ «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» (від 14.10.2014 N 697-VІІ) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.».
 
566. 65. У тексті Кодексу слова «фонди загальнообов’язкового державного соціального» в усіх відмінках замінити словами «фонди соціального» у відповідному відмінку.
 
567. ІІ. Прикінцеві положення
 
568. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім пункту 9 розділу І цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 15, ст. 328) та пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
569. 2. Кабінету Міністрів України впродовж року з дня набрання чинності цим Законом розробити проекти законів України з питань охорони здоров’я, передбачивши здійснення заходів щодо:
 
570. передачі відомчих установ та закладів охорони здоров’я, клінік науково-дослідних інститутів до сфери управління центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;
 
571. запровадження нового механізму фінансового забезпечення медичної допомоги.
 
572. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
573. подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
574. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
575. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
576. з урахуванням передачі повноважень та змін, внесених до Бюджетного кодексу України, забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних установ, закладів та організацій, включаючи структурні підрозділи, заборонивши відчуження майна професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації до прийняття Закону України «Про професійну освіту».