Кількість абзаців - 143 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України (Друге читання)

0. Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України»
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких Законів України:
 
3. 1. У Законі України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40):
 
4. 1) у частині першій статті першої після слів «суспільно-політичних питань» доповнити словами «забезпечення національного діалогу»
 
5. 2) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
 
6. «2. Суспільне телебачення і радіомовлення України створюється у формі публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі - НСТУ), 100 відсотків акцій якого належить державі.
 
7. НСТУ утворюється на базі Національної телекомпанії України, а також Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії "Культура", обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії "Крим", державних організацій Київської державної регіональної телерадіокомпанії, Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії, Новгород-Сіверської регіональної державної телерадіокомпанії «Сіверська», Криворізької регіональної державної телерадіокомпанії «Криворіжжя», Української студії телевізійних фільмів "Укртелефільм", що реорганізуються шляхом приєднання до Національної телекомпанії України.
 
8. Утворення НСТУ здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.»;
 
9. 3) частину першу статті 4 доповнити новим пунктом 1-1такого змісту:
 
10. «1-1) забезпечення рівного і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного життя до дискусійних форматів, зокрема у виглядів дебатів; «;
 
11. 4) статтю 5 Закону викласти в такій редакції:
 
12. «Стаття 5. Мовлення НСТУ
 
13. 1. НСТУ здійснює мовлення не менш ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі: суспільно-політичному та культурно-освітньому та не менш ніж на трьох загальнонаціональних радіоканалах: суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному.»;
 
14. 5) Частину першу статті 6 доповнити абзацом другим:
 
15. «Статут НСТУ визначає повноваження акціонера з урахуванням особливостей цим Законом.»;
 
16. 6) частину другу статті 7 доповнити новими пунктами 1-1 та 8-1 такого змісту:
 
17. 1-1) призначає 4 членів до складу редакційної ради НСТУ»;
 
18. в пункті другому частини другої словосполучення «обирає на конкурсних засадах на чотири роки членів правління та голову правління НСТУ» замінити на «обирає на конкурсних засадах на чотири роки голову правління НСТУ та, за його поданням, членів правління й укладає з ними контракти»;
 
19. 8-1) встановлює умови розміру оплати праці працівників НСТУ»;
 
20. 7) Частину першу статті 8 викласти в такій редакції:
 
21. «1. До Наглядової ради НСТУ входять 8 представників від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів обраних громадськими об’єднаннями та асоціаціям, основним видом діяльності яких є діяльність:
 
22. 1) у сфері освіти та науки;
 
23. 2) у сфері забезпечення прав національних меншин;
 
24. 3) у сфері фізичного виховання та спорту;
 
25. 4) у сфері журналістики;
 
26. 5) у правозахисній сфері;
 
27. 6) у сфері захисту інтересів дітей та молоді;
 
28. 7) у творчій сфері;
 
29. 8) у сфері місцевого самоврядування;
 
30. 9) у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.
 
31. 8) у частині четвертій слово «конференції» замінити словосполуками «відповідній конференції» у відповідному відмінку; «
 
32. 9) у частині четвертій статті 8 слова «всеукраїнських» у відповідних відмінках вилучити;
 
33. 10) частину п’яту статті 8 викласти в такій редакції.
 
34. «5.Визначення осіб, що включаються до складу Наглядової ради НСТУ від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, забезпечується комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення. Кожна депутатська фракція і група Верховної Ради України подає комітету Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено питання телерадіомовлення по одній кандидатурі.
 
35. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради НСТУ, призначеного за поданням депутатської фракції і групи Верховної Ради України, депутатські фракції і групи Верховної Ради України вносять подання про заміщення вакантної посади члена Наглядової ради НСТУ.;
 
36. 11) у пункті 2 частині другій статті 9 слова «Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції» замінити на слова «законом про запобігання корупції»;
 
37. 11) у статті 12:
 
38. у частині першій речення «Члени правління НСТУ мають відповідати вимогам, встановленим до членів Наглядової ради НСТУ цим Законом» вилучити;
 
39. частину шостій викласти в такій редакції:
 
40. «6. На обраних голову та членів правління поширюються обмеження, передбачені частиною другою статті 9 цього Закону.
 
41. Наглядова рада НСТУ, у випадку невиконання вимог встановлених цією частиною, зобов’язана на найближчому засіданні припинити повноваження Голови або відповідного члена правління.»;
 
42. 12) у статті 14:
 
43. частину першу виключити;
 
44. «2. НСТУ може фінансуватися за рахунок:
 
45. 1) продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами;
 
46. 2) державного і місцевих бюджетів;
 
47. 3) добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних;
 
48. 4) абонентської плати;
 
49. 5) інших надходжень.»
 
50. частину четверту викласти в такій редакції:
 
51. «4.Протягом перших чотирьох років з моменту утворення НСТУ трансляція реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів на каналах мовлення НСТУ впродовж кожної астрономічної години та астрономічної доби фактичного мовлення не повинна перевищувати обсягів, встановлених чинним законодавством.
 
52. Упродовж п’ятого року мовлення обсяг реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів не може перевищувати 10 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 15 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби. Обсяг реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинний перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 20 відсотків.
 
53. Починаючи з шостого року мовлення обсяг реклами, телепродажу повідомлень про спонсорів не може перевищувати 5 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 10 відсотків фактичного обсягу мовлення впродовж астрономічної доби. Обсяг реклами впродовж кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинний перевищувати 10 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 15 відсотків.
 
54. Соціальна реклама у програмах НСТУ допускається за умови відсутності вказування в ній на певного суб’єкта (бренд), посадову особу, товар. На таку рекламу не поширюються часові обмеження визначені цією статтею.»;
 
55. 13) у статті 15:
 
56. частину першу виключити;
 
57. частину другу викласти в такій редакції:
 
58. «2. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого НСТУ майна та може визначати суб’єкта управління зазначеним майном.»;
 
59. частину четверту викласти в новій редакції:
 
60. «4. Рішення про вчинення правочину НСТУ приймається:
 
61. правлінням НСТУ, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ;
 
62. наглядовою радою НСТУ за поданням правління НСТУ, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ;
 
63. акціонером за поданням наглядової ради НСТУ, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності НСТУ.»;
 
64. частину п’яту викласти в новій редакції:
 
65. «НСТУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном (рухомим та нерухомим), набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень встановленим цим законом. «;
 
66. в частині шостій слова «майна НСТУ» замінити на слова «переданого НСТУ нерухомого майна»;
 
67. 14) у статті 17:
 
68. у частині другій після слів «отримує ліцензії на мовлення» доповнити словами «шляхом переоформлення;
 
69. у частині другій після слів «обласні державні телекомпанії» доповнити переліком «Державна телерадіомовна компанія "Крим", державні організації Київська державна регіональна телерадіокомпанія, Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія, Новгород-Сіверська регіональна державна телерадіокомпанія «Сіверська», Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія «Криворіжжя»«;
 
70. частину третю викласти в такій редакції:
 
71. «3. Одночасно з переоформленням ліцензій на мовлення, передбаченою частиною другою цієї статті, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій телерадіоорганізацій, зазначених у частині другій цієї статті, умови яких відповідають умовам ліцензії на мовлення, виданої НСТУ.»;
 
72. у частині четвертій словосполуки «видача ліцензій» замінити на «переоформлення ліцензій» у відповідних відмінках;
 
73. в абзаці другому частини четвертої словосполуку «Національна телекомпанія України та/або Національна радіокомпанія України та/або обласні державні телерадіокомпанії, і які анулюються» замінити на «телерадіоорганізацій визначені у частині другій цієї статті, і які визнаються недійсними»;
 
74. в абзаці третьому частини другої перед словами «а також строку дії ліцензії» доповнити словосполукою «концепції мовлення (за умови дотримання вимог цього Закону)»;
 
75. 15) у статті 19:
 
76. назву статті 19 викласти в редакції: «Стаття 19. Редакційний статут та редакційна рада»
 
77. частину першу доповнити словами «, за винятком положення щодо редакційної ради, з урахуванням положень цього закону»;
 
78. частиною другу викласти в редакції:
 
79. «2. Редакційна рада формується з працівників НСТУ та складається з чотирьох осіб, що призначаються Наглядовою радою НСТУ, та п’яти осіб, які обираються загальними зборами творчого колективу НСТУ.
 
80. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
81. «3. Редакційний статут НСТУ затверджується Наглядовою радою за поданням редакційної ради.»
 
82. 16) у частині першій статті 20 словосполуку «установленому законом» замінити на «установленому цим Законом»;
 
83. 17) у Прикінцевих та перехідних положеннях:
 
84. частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
85. «Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
86. доповнити частиною 2-1 такого змісту:
 
87. «2-1) Установити, що створення НСТУ не потребує попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.
 
88. НСТУ є правонаступником усіх прав і обов’язків, в т.ч. на всі об’єкти права інтелектуальної власності юридичних осіб, визначених статтею 1 цього закону.
 
89. Внесення права користування земельними ділянками, наданими для розміщення юридичних осіб, визначених статтею 1 цього закону до статутного капіталу НСТУ здійснюється відповідно до нормативної оцінки таких ділянок, а у разі її відсутності - відповідно до експертної оцінки.
 
90. Внесення нерухомого майна до статутного капіталу НСТУ може здійснюватися на підставі обліку майна без попередньої державної реєстрації права власності на таке майно.
 
91. Державна реєстрація прав на нерухоме майно, внесене до статутного капіталу НСТУ, здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки майна, внесеного до статутного капіталу НСТУ. Передавальний акт та/або акт оцінки майна є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на майно, внесене до статутного капіталу НСТУ.
 
92. Оприлюднення Кабінетом Міністрів України прийнятого рішення щодо утворення НСТУ є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення юридичних осіб, визначених статтею 1 цього закону.
 
93. Установити, що статутний капітал НСТУ формується за рахунок майна юридичних осіб, визначених у статті 1 Закону, за винятком майна, яке відповідно до законодавства не може бути включене до статутного капіталу і закріплюється за НСТУ на праві господарського відання.
 
94. Під час утворення НСТУ, формування його статутного капіталу та припинення юридичних осіб, визначених статтею 1 цього закону, не застосовуються положення законодавства щодо:
 
95. необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
96. права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або виконання та відшкодування збитків;
 
97. неможливості завершення реорганізації до задоволення вимог, заявлених кредиторами;
 
98. проведення аудиторської перевірки фінансової звітності юридичних осіб, визначених статтею 1 цього закону.
 
99. Установити, що пункт 22 частини першої статті 6 та частина п’ята статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» щодо НСТУ не застосовується.
 
100. Установити, що до завершення реорганізації телерадіоорганізацій, зазначених у статті 1 цього Закону, належні їм ліцензії на мовлення є чинними до моменту ухвалення Національної радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про визнання недійсними відповідних ліцензій відповідно до вимог статті 17 цього закону.
 
101. Установити, що на виконання вимог статті 5 цього Закону Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видає ліцензію НСТУ на другий загальнонаціональний канал мовлення багатоканальної ефірної телемережі.»;
 
102. у частині четвертій словосполуку «у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом» виключити;
 
103. доповнити частину четверту абзацом четвертим такого змісту:
 
104. «утворити комісію з реорганізації юридичних осіб, визначених статтею 1 цього Закону та визначити порядок перетворення Національної телекомпанії України в НСТУ, з урахуванням особливостей визначених цим законом».
 
105. 2. В Абзаці сьомому пункту "а" частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 24, ст. 348 із наступними змінами) викласти в такій редакції: «телерадіоорганізації Суспільного телебачення і радіомовлення України, у т.ч. їхні акції, корпоративні права»;
 
106. 3. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами):
 
107. 1) у частині першій статті 3 слова «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
108. 2) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
109. «1. Структуру національного телебачення і радіомовлення України становлять: комунальні телерадіоорганізації, Суспільне телебачення і радіомовлення України, Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», Парламентський телеканал «Рада», приватні, незалежно від способу розповсюдження програм, громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно до вимог законодавства України.»;
 
110. 3) статтю 14 виключити;
 
111. 4) у частині першій статті 15 слова «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
112. 5) доповнити статтю 15 частиною другою такого змісту:
 
113. «2. Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» є телерадіоорганізацією, яка веде мовлення на загальнонаціональних телевізійних каналах, у т.ч. загальнонаціональних каналах мовлення багатоканальної ефірної телемережі та радіоканалах відповідно до Закону України Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" та умов ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.»;
 
114. 6) у частині п’ятій статті 19 слова «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» замінити словами «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
115. 7) доповнити частину другу статті 22 новим абзацом такого змісту:
 
116. «Замовлення на розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж НСТУ здійснюється за окремим рішенням Національної ради на підставі заяви НСТУ та відповідно до Плану розвитку.»;
 
117. 8) частину восьму статті 23 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
118. «мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України, в обсязі визначеному статтею 5 «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
 
119. 9) частину чотирнадцяту статті 25 доповнити новим пунктом г) такого змісту:
 
120. «г) є організацією суспільного телебачення і радіомовлення.»;
 
121. 10) статтю 31 доповнити новою частиною такого змісту:
 
122. «3. НСТУ звільняється від внесення плати за видачу та переоформлення та продовження ліцензій на мовлення.»;
 
123. 11) частину 3 статті 35 доповнити новим пунктом г) такого змісту:
 
124. «г) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку із переходом на суспільне телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України.».
 
125. 4. У Законі України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005р., № 16, ст. 265 із наступними змінами):
 
126. 1) статтю 14 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
127. «розробку та затвердження порядку проведення конференцій щодо формування, обрання та припинення повноважень складу Наглядової ради ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».»
 
128. 2) Частину другу статті 24 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
129. «затверджуються положення щодо формування, обрання та припинення повноважень складу Наглядової ради ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а також ухвалює рішень щодо проведення відповідних конференцій.»
 
130. 5. У Законі України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 49, ст. 299 із наступними змінами):
 
131. 1) у абзаці третьому статті 1 слова «на каналах Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та інших телерадіоорганізацій України» замінити словами «телерадіоорганізацій України»;
 
132. 2) абзац перший статті 10 викласти в такій редакції:
 
133. «ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» має право висвітлювати діяльність Президента України як безпосередньо, так і шляхом оприлюднення офіційної інформації, отриманої від Прес-служби Президента України.»;
 
134. 3) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
135. Стаття 14. Офіційні виступи і заяви вищих посадових осіб держави.
 
136. «Порядок поширення ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» повідомлень Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституційного Суду України та надання їм прямого ефіру для екстрених офіційних виступів визначаються виключно Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".
 
137. Фінансування витрат на таке поширення повідомлень здійснюється з державного бюджету за рахунок видатків передбачених на фінансування відповідних державних органів.»;
 
138. 4) статтю 15 виключити;
 
139. 5)статтю 19 виключити.
 
140. ІІ Прикінцеві положення:
 
141. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
142. 2. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.».