Кількість абзаців - 45 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформаціїу формі відкритих даних (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 – 32, ст. 263 із наступними змінами):
 
5. 1) частину першу статті 7 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. "оприлюднює відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" відомості Єдиного державного реєстру, в тому числі у формі відкритих даних".
 
7. У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
2) абзац другий частини першої статті 22 доповнити словами "в тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
8. 2. Частину чотирнадцяту статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) після слів "на веб-сайті" доповнити словами "в тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
9. 3. Друге речення частини п'ятої статті 12 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456) викласти в такій редакції: "Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", в тому числі у формі відкритих даних".
 
10. 4. У Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314):
 
11. 1) пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
 
12. "2) вільного отримання, використання та поширення інформації, крім обмежень, установлених законом";
 
13. 2) пункт 1 частини першої статті 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
14. "на єдиному державному веб-порталі відкритих даних".
 
15. У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;
 
16. 3) доповнити Закон статтею 10-1 такого змісту:
 
17. "Стаття 10-1. Публічна інформація у формі відкритих даних
 
18. 1. Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація, що оприлюднюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на веб-сайтах розпорядників інформації у форматі, який дозволяє автоматизовану обробку, вільний та безоплатний доступ до такої інформації.
Публічна інформація у формі відкритих даних підлягає постійному оновленню.
 
19. 2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її наступного вільного використання та поширення.
 
20. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, в тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
 
21. 3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:
1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) публічний доступ до такої інформації передбачено законом;
3) обмеження доступу до такої інформації заборонено законом.
 
22. 4. Перелік публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури такої інформації, періодичність її оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінетом Міністрів України обов'язково включається інформація, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.
 
23. Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування";
 
24. 4) у пункті 3 частини першої статті 12, у частині сьомій статті 19 слова "з питань запитів на інформацію" замінити словами "з питань доступу до публічної інформації";
 
25. 5) пункт 6 частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
"6) оприлюднювати та надавати достовірну, точну і повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність оприлюдненої і наданої інформації";
 
26. 6) частину першу статті 15 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) перелік публічної інформації, яка оприлюднюється у формі відкритих даних";
 
27. 7) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
28. "Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації
 
29. 1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом.
 
30. 2. Запит, що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації";
 
31. 8) пункт 9 частини першої статті 18 після слів "текстовий документ" доповнити словами "електронний документ".
 
32. 5. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):
 
33. 1) частину одинадцяту статті 17 викласти в такій редакції:
"11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, в тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування";
 
34. 2) частину сьому статті 19 викласти в такій редакції:
"7. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, в тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування".
 
35. 6. Частину третю статті 17 Закону України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1) викласти в такій редакції:
"3. Основні відомості Реєстру громадських об'єднань є відкритими та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", в тому числі у формі відкритих даних".
 
36. 7. Частину п'яту статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883 із наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:
 
37. "Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, зазначеної в частині першій цієї статті, відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", в тому числі у формі відкритих даних".
 
38. 8. Друге речення частини другої статті 8 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37 – 38, ст. 2004) викласти в такій редакції: "Відомості Реєстру вищих навчальних закладів є відкритими та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", в тому числі у формі відкритих даних".
 
39. ІІ. Прикінцеві положення
 
40. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
41. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
42. 1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
43. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
44. 3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.