Кількість абзаців - 49 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 45, ст.363)такі зміни:
 
5. 1. У статті 1:
 
6. 1) частину 1 після слів "наданих їм для ведення фермерського господарства" доповнити словами "та/або особистого селянського господарства";
 
7. 2) частину 2 після слів "відповідно до закону" доповнити словами "з набуттям або без набуття статусу юридичної особи.";
 
8. 3) частину 4 після слів "фермерське господарство" доповнити словами "із статусом юридичної особи";
 
9. 4) доповнити статтю частинами 5, 6, 7, 8, 9 такого змісту:
 
10. "5. Особливими формами фермерського господарства є індивідуальне фермерське господарство та сімейне фермерське господарство.
 
11. 6. Індивідуальне фермерське господарство засновується однією фізичною особою, яка виступає одноосібним її власником. Індивідуальне фермерське господарство може набувати статусу юридичної особи, або його засновник може здійснювати діяльність у статусі фізичної особи - підприємця у межах чинного законодавства.
 
12. 7. Сімейне фермерське господарство засновується членами однієї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Сімейне фермерське господарство може набувати або не набувати статусу юридичної особи.
 
13. 8. У своїй діяльності сімейне фермерське господарство використовує виключно працю членів однієї сім’ї, та управляється членами цієї сім’ї.
 
14. Для виконання сезонних та окремих робіт, які потребують спеціальних знань чи навичок, та які безпосередньо пов’язані із основною діяльністю, сімейне фермерське господарство має право залучати необхідних фахівців та сезонних працівників на договірних засадах.
 
15. 9. Особливості створення та діяльності сімейних фермерських господарств без створення юридичної особи регулюються положеннями статті 8-1 цього Закону.".
 
16. 2. Статтю 7 викласти у такій редакції:
 
17. "Стаття 7. Надання (передача) земельних ділянок для ведення фермерського господарства
 
18. Земельні ділянки для ведення фермерського господарства передаються громадянам України у власність і надаються в оренду із земель державної або комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України та інших актів земельного законодавства України."
 
19. 3. У статті 8:
 
20. частину 1 після слів "державної реєстрації юридичних осіб" доповнити словами "та фізичних осіб - підприємців";
 
21. 4. Розділ ІІ Закону доповнити статтею 8-1 такого змісту:
 
22. "Стаття 8-1. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи
 
23. 1. Господарська діяльність сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи здійснюється на основі підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - голови цього господарства з обов’язковим використанням праці членів своєї сім’ї за їх згодою з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
 
24. 2. Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи створюється на підставі договору про створення сімейного фермерського господарства.
 
25. Договір про створення сімейного фермерського господарства є різновидом договору про спільну діяльність відповідно до положень Цивільного кодексу України та цього закону.
 
26. Примірний договір про створення сімейного фермерського господарства розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
 
27. 3. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається у письмовій формі, підписується всіма учасниками, підписи яких завіряються в установленому законом порядку.
 
28. 4. Членами сімейного фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї у розумінні Сімейного кодексу України, які об'єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень договору про створення сімейного фермерського господарства.
 
29. 5. Головою сімейного фермерського господарства є член сім’ї, визначений договором про створення сімейного фермерського господарства.
 
30. 6. Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи вважається створеним з дня державної реєстрації фізичної особи-підприємця, який є головою сімейного фермерського господарства.
 
31. 7. Сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи є виробником сільськогосподарської продукції (сільськогосподарським товаровиробником).".
 
32. 5. Статтю 10 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
33. "5. Державна підтримка створення та розвитку сімейних фермерських господарств включає додаткові заходи:
 
34. включення новостворених сімейних фермерських господарств та\або їх об’єднань до складу першочергових (пріоритетних) учасників програм державної фінансової підтримки;
 
35. встановлення пільгової системи соціального страхування осіб, зайнятих у сімейних фермерських господарствах, та запровадження компенсації з державного бюджету втрат Пенсійного фонду та інших соціальних фондів від застосування таких пільг;
 
36. звільнення новостворених сімейних фермерських господарств від плати за під’єднання до електричних мереж, мереж газо-, водо- і теплопостачання;
 
37. надання сімейним фермерським господарствам та створеним ними сільськогосподарським кооперативам переважного права на отримання замовлень при здійсненні державних закупівель з місцевих бюджетів.".
 
38. ІІ. Внести до Закону України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 29, ст.232)такі зміни:
 
39. 1. У статті 7:
 
40. 1) частину 4 після слів "і фізичним особам" доповнити словами "виключно за умови набуття статусу суб’єкта підприємницької діяльності - виробника сільськогосподарської продукції";
 
41. 2) частину 17 доповнити словами:
 
42. "набути статус суб’єкта підприємницької діяльності - виробника сільськогосподарської продукції в разі необхідності реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках";
 
43. ІІІ. Прикінцеві положення
 
44. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 
45. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
46. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
47. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
48. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.