Кількість абзаців - 354 Розмітка (ліва колонка)


"Про Рахункову палату" (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Рахункову палату
 
1. Цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності Рахункової палати
 
2. Розділ І
 
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Стаття 1. Статус Рахункової палати
 
5. 1. Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.
 
6. 2. Рахункова палата підзвітна Верховній Раді України та регулярно її інформує про результати своєї роботи.
 
7. 3. Рахункова палата наділена організаційною, функціональною та фінансовою незалежністю, самостійно планує свою діяльність.
 
8. 4. Рахункова палата є державним колегіальним органом.
 
9. 5. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій та громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб у діяльність Рахункової палати забороняється.
 
10. 6. Рахункова палата є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.
 
11. 7. Рахункова палата розташовується у м.Києві.
 
12. 8. Діяльність Рахункової палати, повноваження її членів не можуть бути припинені у зв'язку з припиненням повноважень Верховної Ради України.
 
13. Стаття 2. Правові основи діяльності Рахункової палати
 
14. 1. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.
 
15. Стаття 3. Принципи діяльності Рахункової палати
 
16. 1. Діяльність Рахункової палати ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, плановості, гласності та політичної неупередженості.
 
17. 2. Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (ІNТОSАІ), Європейської організації вищих органів фінансового контролю (ЕURОSАІ) та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSАІ) в частині, що не суперечить законодавству України.
 
18. Стаття 4. Фінансове забезпечення Рахункової палати
 
19. 1. Фінансове забезпечення Рахункової палати здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Рахункової палати за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги, що реалізуються на виконання таких договорів.
 
20. 2. Рахункова палата самостійно визначає потреби у фінансуванні своєї діяльності, подає бюджетний запит до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики. Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів Рахунковою палатою не можуть запроваджувати фінансові обмеження.
 
21. 3. Остаточне рішення щодо обсягу фінансування Рахункової палати приймається Верховною Радою України при затвердженні Державного бюджету України на підставі висновку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
 
22. 4. Після набрання чинності законом про Державний бюджет України Рахункова палата самостійно складає, затверджує і виконує свій кошторис.
 
23. 5. Гарантується повне і своєчасне фінансування Рахункової палати в обсязі, достатньому для її належної діяльності.
 
24. Стаття 5. Міжнародне співробітництво
 
25. 1. Рахункова палата у порядку, визначеному законодавством та міжнародними договорами України, здійснює співробітництво з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями.
 
26. Розділ ІІ
 
27. ПОВНОВАЖЕННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
28. Стаття 6. Повноваження Рахункової палати
 
29. 1. Повноваження, покладені на Рахункову палату Конституцією України, здійснюються через провадження заходів зовнішнього контролю (аудиту), що реалізуються шляхом:
 
30. 1) здійснення аудиту ефективності та фінансового аудиту щодо:
 
31. а) надходження і використання коштів Державного бюджету України, в тому числі щодо використання коштів Державного бюджету України, наданих у вигляді трансфертів місцевим бюджетам, фондам загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, щодо фінансування і виконання загальнодержавних та інших державних програм, здійснення таємних видатків Державного бюджету України, дотримання бюджетного законодавства, використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради юстиції, Генеральної прокуратури України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України;
 
32. б) управління об'єктами державної власності в частині, що стосується забезпечення відрахування (сплати) до Державного бюджету України коштів, отриманих державою як власником таких об'єктів, а також використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на відповідні об'єкти;
 
33. в) використання кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, виконання міжнародних договорів України, що призводить до фінансових наслідків для Державного бюджету України, в межах, які стосуються таких наслідків;
 
34. г) операцій щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;
 
35. д) використання коштів Державного бюджету України їх розпорядниками та одержувачами у сфері державних закупівель, а також коштів Державного бюджету України, передбачених на виконання державного замовлення;
 
36. е) управління коштами Державного бюджету України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, а також законності та своєчасності руху коштів Державного бюджету України;
 
37. є) інших операцій, пов'язаних із надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням;
 
38. ж) внутрішнього фінансового контролю за використанням коштів Державного бюджету України їх розпорядниками;
 
39. з) виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України.
 
40. Фінансовий аудит - це перевірка, аналіз і надання оцінки щодо правильності ведення, повноти обліку та достовірності звітності стосовно доходів і видатків бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо законності і цільового використання бюджетних коштів.
 
41. Аудит ефективності - це встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності і повноти бюджетних надходжень, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами, законності, своєчасності і повноти прийняття суб'єктами бюджетних правовідносин управлінських рішень, які стосуються бюджетних коштів, стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів.
 
42. Оцінка продуктивності використання бюджетних коштів передбачає встановлення співвідношення між результатами діяльності розпорядника бюджетних коштів та використаними ним для їх досягнення фінансовими ресурсами.
 
43. Оцінка результативності використання бюджетних коштів передбачає встановлення ступеня відповідності фактичних результатів діяльності розпорядника бюджетних коштів запланованим результатам.
 
44. Оцінка економності використання бюджетних коштів передбачає встановлення стану досягнення розпорядниками таких коштів запланованих результатів за рахунок використання мінімального обсягу бюджетних коштів або досягнення найкращого результату за рахунок використання запланованого обсягу бюджетних коштів;
 
45. 2) здійснення експертизи проекту закону про Державний бюджет України, обґрунтувань і розрахунків щодо бюджетних показників проекту Державного бюджету України, що подається на розгляд до Верховної Ради України;
 
46. 3) проведення аналізу виконання Державного бюджету України та подання відповідних висновків і пропозицій Верховній Раді України; проведення попереднього аналізу до розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України про здійснення ним державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції звітів Фонду державного майна України в частині, що впливає на виконання Державного бюджету України; проведення аналізу ефективності використання суб'єктами господарювання пільг зі сплати до Державного бюджету України податків і зборів та впливу пільгових режимів оподаткування на загальний стан надходжень до Державного бюджету України; проведення аналізу відхилень основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, надходжень бюджету від показників, урахованих при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період; здійснення аналізу порушень бюджетного процесу та підготовки і подання Верховній Раді України висновків і пропозицій щодо вдосконалення бюджетного законодавства, запобігання та усунення зазначених відхилень і порушень;
 
47. 4) моніторингу надходження коштів Державного бюджету України та їх використання;
 
48. 5) виконання інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими законами.
 
49. 2. Рахункова палата здійснює передбачені Конституцією України повноваження стосовно: державних органів, органів місцевого самоврядування, інших бюджетних установ, у тому числі закордонних дипломатичних установ України, -в частині виконання ними Державного бюджету України, суб'єктів господарювання - в частині використання ними коштів Державного бюджету України, Національного банку України, банків та інших фінансових установ - у частині здійснення ними обслуговування та використання коштів Державного бюджету України (далі - об'єкти контролю).
 
50. 3. Рахункова палата за результатами здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту):
 
51. 1) готує та подає Верховній Раді України висновки про виконання Державного бюджету України, про вплив на показники Державного бюджету України законодавчих актів, що набрали чинності у звітному чи попередніх звітних періодах;
 
52. 2) інформує Президента України, Верховну Раду України про факти порушень бюджетного законодавства Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами; у разі виявлення ознак злочину, корупційного та іншого правопорушення інформує про це відповідні правоохоронні органи, які повідомляють Рахунковій палаті про вжиті заходи реагування;
 
53. 3) щоквартально подає Верховній Раді України звіт про результати здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) та оприлюднює його в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.
 
54. 4. Рахункова палата за дорученням Верховної Ради України проводить фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради України в поточному році та за результатами перевірки надає Верховній Раді України висновок.
 
55. 5. Рахункова палата надає в межах компетенції консультації Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування.
 
56. Стаття 7. Права Рахункової палати
 
57. 1. Рахункова палата має право:
 
58. 1) направляти за результатами заходів зовнішнього контролю (аудиту) обов'язкові для розгляду рішення Рахункової палати;
 
59. 2) ознайомлюватися з оригіналами документів об'єктів контролю, отримувати безоплатно копії документів та інформацію (у паперовому та електронному вигляді, у тому числі інформацію з інформаційних систем, реєстрів, баз даних тощо), які стосуються використання ними коштів Державного бюджету України;
 
60. 3) безоплатного доступу у режимі реального часу до інформаційних систем і баз даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, стосовно руху коштів Державного бюджету України;
 
61. 4) отримувати безоплатно від державних органів, на які покладено функції державного фінансового контролю та внутрішнього аудиту, інформацію, необхідну для здійснення Рахунковою палатою своїх функцій;
 
62. 5) отримувати від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, Фонду державного майна України, Національного банку України, банків та інших фінансових установ необхідні відомості про здійснювані ними операції і стан рахунків розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, бюджетних установ щодо операцій з руху коштів Державного бюджету України, у тому числі міжбюджетних трансфертів, а також про надходження платежів до Державного бюджету України;
 
63. 6) брати в установленому порядку участь у засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, колегій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань надходження коштів до Державного бюджету України та їх використання;
 
64. 7) залучати в установленому порядку для забезпечення виконання повноважень Рахункової палати працівників державних контролюючих і правоохоронних органів, а також спеціалістів, фахівців-експертів з інших установ і організацій, у тому числі на договірних засадах;
 
65. 8) звертатися до суду у разі порушення об'єктами контролю повноважень Рахункової палати та її посадових осіб;
 
66. 9) забезпечувати проведення для посадових осіб Рахункової палати навчання та підвищення кваліфікації;
 
67. 10) здійснювати в межах своїх повноважень методичну та методологічну роботу з питань зовнішнього контролю (аудиту);
 
68. 11) здійснювати за зверненням органів місцевого самоврядування, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, державних підприємств заходи зовнішнього контролю (аудиту) з інших питань, ніж передбачено у статті 6;
 
69. 12) отримувати в установленому порядку доступ до баз даних, реєстрів, автоматизованих систем, створених відповідно до закону та за рахунок коштів Державного бюджету України;
 
70. 13) здійснювати співробітництво з вищими органами фінансового контролю інших держав, міжнародними організаціями, укладати з ними угоди про співробітництво, проводити з органами фінансового контролю інших держав спільні та паралельні аудити;
 
71. 14) аналізувати реалізацію наданих Рахунковою палатою рекомендацій з метою оцінки їх результативності.
 
72. Стаття 8. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) у сфері казначейського обслуговування коштів Державного бюджету України
 
73. 1. При здійсненні зовнішнього контролю (аудиту) у сфері казначейського обслуговування коштів Державного бюджету України Рахункова палата досліджує:
 
74. 1) дотримання встановленого законодавством порядку казначейського обслуговування державного бюджету за надходженнями і витратами;
 
75. 2) повноту і своєчасність надходження коштів державного бюджету на єдиний казначейський рахунок, здійснені платежі за бюджетними зобов'язаннями порівняно із затвердженими законом показниками державного бюджету, виявляє відхилення і порушення, проводить їх аналіз, надає пропозиції щодо їх усунення;
 
76. 3) підстави, повноту і своєчасність повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до Державного бюджету України, безспірного списання коштів державного бюджету;
 
77. 4) дотримання вимог законодавства щодо надання бюджетних асигнувань, реєстрації і обліку бюджетних зобов'язань розпорядників і одержувачів коштів Державного бюджету України, здійснення платежів за цими зобов'язаннями, правильність відображення їх у звітності про виконання державного бюджету, випадки відмови у реєстрації або несвоєчасній реєстрації бюджетних зобов'язань, відмови у проведенні або несвоєчасному проведенні платежів;
 
78. 5) дотримання вимог щодо розміщення на депозитах і повернення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків Державного бюджету України;
 
79. 6) правильність ведення бухгалтерського обліку операцій щодо виконання державного бюджету;
 
80. 7) повноту і дотримання порядків та термінів зведення, складання і подання звітності про виконання державного бюджету;
 
81. 8) достовірність фінансової і бюджетної звітності про виконання Державного бюджету України та інформації про виконання державного бюджету;
 
82. 9) стан внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в органах, що реалізують державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
 
83. Стаття 9. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) за надходженням коштів до Державного бюджету України, за управлінням об'єктами державної власності, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України
 
84. 1. Рахункова палата здійснює аудит ефективності та фінансовий аудит щодо законності, повноти нарахування, своєчасності сплати і зарахування на єдиний казначейський рахунок податків, зборів (обов'язкових платежів), інших доходів Державного бюджету України, дає оцінку ефективності адміністрування надходжень до Державного бюджету України та заходів, що вживаються органами стягнення до боржників Державного бюджету України.
 
85. Зазначені заходи зовнішнього контролю (аудиту) здійснюються Рахунковою палатою щодо діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, інших органів, які контролюють справляння надходжень до Державного бюджету України.
 
86. 2. Рахункова палата дає оцінку впливу наданих пільг при сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів), інших платежів до Державного бюджету України на ефективність виконання Державного бюджету України, в тому числі оцінює фінансові наслідки для Державного бюджету України.
 
87. 3. Рахункова палата здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України коштів, отриманих державою як власником об'єктів державної власності, а також аудит ефективності використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
88. Фонд державного майна України, інші державні органи, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи надають Рахунковій палаті за її запитами необхідну інформацію щодо об'єктів державної власності, які перебувають в їх управлінні.
 
89. Стаття 10. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) за утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу
 
90. 1. Рахункова палата в межах повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та іншими законами, здійснює контроль за:
 
91. 1) станом державного боргу, порядком його утворення, обслуговування і погашення;
 
92. 2) фінансуванням Державного бюджету України (дефіцитом, профіцитом) та джерелами його фінансування;
 
93. 3) цільовим і ефективним використанням та своєчасним поверненням кредитів (позик), залучених державою;
 
94. 4) дотриманням граничних обсягів державного боргу;
 
95. 5) відшкодуванням суб'єктами господарювання, які отримали кредити (позики) під державні гарантії, витрат державного бюджету, що виникли внаслідок виконання державою гарантійних зобов'язань перед кредиторами.
 
96. 2. При здійсненні контролю за державним боргом Рахункова палата досліджує:
 
97. 1) кредитні договори та нормативно-правові акти, за якими виникають державні боргові зобов'язання, здійснюються платежі з обслуговування і погашення державного боргу;
 
98. 2) ефективність управління державним боргом;
 
99. 3) ефективність розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку і коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів.
 
100. 3. Рахункова палата надає висновки і пропозиції Верховній Раді України та її комітетам про стан державного боргу, вдосконалення системи управління державним боргом.
 
101. Стаття 11. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) стосовно діяльності Національного банку України, банків та інших фінансових установ
 
102. 1. При здійсненні зовнішнього контролю (аудиту) стосовно діяльності Національного банку України, банків та інших фінансових установ Рахункова палата перевіряє та аналізує діяльність Національного банку України, його підрозділів, банків, інших фінансових установ у частині обслуговування ними коштів Державного бюджету України.
 
103. 2. Рахункова палата в порядку здійснення контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та використанням коштів Державного бюджету України здійснює перевірку виконання кошторису доходів і витрат Національного банку України.
 
104. Стаття 12. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) стосовно виконання державного замовлення та здійснення державних закупівель
 
105. 1. При здійсненні зовнішнього контролю (аудиту) за ефективністю використання коштів Державного бюджету України, передбачених на виконання державного замовлення, Рахункова палата досліджує та оцінює систему правових, організаційних і фінансових засад державного замовлення, ефективність формування та виконання державного замовлення.
 
106. 2. Зовнішній контроль (аудит) за використанням коштів державного бюджету, передбачених на закупівлю товарів, робіт і послуг, здійснюється Рахунковою палатою щодо всіх стадій державних закупівель і включає перевірку та аналіз законності й ефективності здійснення державних закупівель, дотримання при цьому передбачених процедур і оцінку своєчасності отримання товарів, послуг та проведення робіт, а також аналіз стану прозорості та додержання принципу конкурентності при здійсненні державних закупівель. За результатами таких заходів Рахункова палата надсилає пропозиції щодо вдосконалення державних закупівель об'єктам контролю і центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель, який розглядає пропозиції Рахункової палати та інформує її за результатами розгляду.
 
107. Стаття 13. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) суб'єктів господарювання, які є одержувачами коштів Державного бюджету України
 
108. 1. Рахункова палата здійснює стосовно суб'єктів господарювання, які є одержувачами коштів Державного бюджету України, заходи зовнішнього контролю (аудиту) щодо:
 
109. використання ними коштів Державного бюджету України, отриманих позик, фінансових ресурсів за рахунок трансфертів із Державного бюджету України;
 
110. виконаних суб'єктами господарювання розрахунків показників, які застосовувалися для обґрунтування отримання коштів Державного бюджету України.
 
111. Стаття 14. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) трансфертів із Державного бюджету України місцевим бюджетам
 
112. 1. При здійсненні зовнішнього контролю (аудиту) трансфертів із Державного бюджету України місцевим бюджетам Рахункова палата здійснює заходи зовнішнього контролю (аудиту) щодо правильності визначення та розподілу, а також своєчасності і повноти перерахування таких трансфертів, законності та ефективності їх використання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за бюджетними програмами місцевих бюджетів усіх рівнів.
 
113. 2. Рахункова палата має право запитувати та одержувати у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів наявну в них інформацію і документацію про визначення, розподіл, перерахування та використання трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам.
 
114. Стаття 15. Особливості здійснення зовнішнього контролю (аудиту) стосовно таємних видатків Державного бюджету України
 
115. 1. При здійсненні заходів зовнішнього контролю (аудиту) щодо таємних видатків Державного бюджету України Рахункова палата обов'язково враховує специфічну мету цих видатків.
 
116. 2. Розгляд Рахунковою палатою звітів за результатами заходів зовнішнього контролю (аудиту) стосовно таємних видатків Державного бюджету України проводиться з урахуванням вимог законодавства про державну таємницю.
 
117. Розділ ІІІ
 
118. СКЛАД ТА СТРУКТУРА РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ,
 
119. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЇЇ ЧЛЕНІВ ТА ІНШИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ
 
120. Стаття 16. Склад та структура Рахункової палати
 
121. 1. Рахункова палата складається з 15 членів Рахункової палати.
 
122. 2. Членами Рахункової палати є Голова Рахункової палати, його Перший заступник, заступник, Секретар Рахункової палати, а також державні аудитори.
 
123. 3. Для забезпечення виконання покладених на Рахункову палату завдань створюється і діє апарат Рахункової палати, який складається з територіальних та інших структурних підрозділів.
 
124. Підрозділами апарату Рахункової палати, що здійснюють заходи зовнішнього контролю (аудиту), є департаменти, а також територіальні підрозділи апарату Рахункової палати. Іншим структурним підрозділам апарату Рахункової палати здійснювати такі заходи забороняється.
 
125. Структура, штатний розпис апарату Рахункової палати затверджуються Рахунковою палатою в межах наданих коштів Державного бюджету України на організацію діяльності Рахункової палати.
 
126. Гранична чисельність апарату Рахункової палати становить 386 працівників.
 
127. 4. Члени Рахункової палати та державні службовці її апарату є посадовими особами Рахункової палати. Особливості проходження ними державної служби визначаються цим Законом та Законом України "Про державну службу".
 
128. 5. Права, обов'язки та повноваження членів Рахункової палати та інших посадових осіб Рахункової палати визначаються цим Законом.
 
129. Стаття 17. Статус членів та інших посадових осіб Рахункової палати, гарантії їх захисту
 
130. 1. Члени Рахункової палати та інші посадові особи Рахункової палати при здійсненні наданих законом повноважень є незалежними від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Незаконне втручання у здійснення членом Рахункової палати наданих законом повноважень забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.
 
131. 2. Забороняється використання членом Рахункової палати, іншою посадовою особою Рахункової палати свого статусу з метою, не пов'язаною з діяльністю Рахункової палати.
 
132. 3. Незалежність членів Рахункової палати забезпечується:
 
133. 1) установленим Конституцією України і цим Законом порядком призначення на посади та звільнення з посад членів Рахункової палати;
 
134. 2) визначеними цим Законом та іншими законами України гарантіями діяльності Рахункової палати, матеріальним і соціальним забезпеченням її членів;
 
135. 3) забороною втручання у здійснення членами Рахункової палати наданих законом повноважень;
 
136. 4) особливим порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності Рахункової палати, установленим законом;
 
137. 5) визначеними законом засобами забезпечення правового захисту членів Рахункової палати та членів їх сімей, майна.
 
138. Стаття 18. Порядок призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати
 
139. 1. Голова та інші члени Рахункової палати призначаються на посади та звільняються з посад Верховною Радою України.
 
140. 2. Голова Рахункової палати призначається на посаду за поданням Голови Верховної Ради України, інші члени Рахункової палати - за поданням Голови Рахункової палати.
 
141. 3. Строк повноважень Голови та інших членів Рахункової палати становить дев'ять років без права призначення на новий строк. Не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку повноважень Голови, члена Рахункової палати суб'єкт подання подає Верховній Раді України кандидатуру для призначення після закінчення строку повноважень Голови чи іншого члена Рахункової палати.
 
142. 4. У разі дострокового припинення повноважень Голови, іншого члена Рахункової палати суб'єкт подання подає Верховній Раді України у двомісячний строк кандидатуру для призначення на таку посаду.
 
143. Стаття 19. Вимоги до члена Рахункової палати
 
144. 1. Членом Рахункової палати може бути громадянин України, який володіє державною мовою, має вищу освіту, досвід професійної діяльності у сфері державного управління або державного контролю (аудиту), економіки, фінансів, права не менш як п'ять років.
 
145. 2. Не може бути призначена на посаду Голови, іншого члена Рахункової палати особа:
 
146. 1) яка досягла шістдесятип'ятирічного віку;
 
147. 2) яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 
148. 3) яка має захворювання, що перешкоджає виконанню посадових обов'язків Голови, іншого члена Рахункової палати;
 
149. 4) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;
 
150. 5) на яку накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 
151. 6) не пройшла спеціальну перевірку;
 
152. 7) стосовно якої застосовано заборону відповідно до Закону України "Про очищення влади";
 
153. 8) не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
 
154. 3. Перебування на посаді Голови, іншого члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом.
 
155. Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь Голови, інших членів Рахункової палати у діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій.
 
156. 4. На Голову, іншого члена Рахункової палати поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
 
157. 5. Голова, інший член Рахункової палати не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, зборах, мітингах, походах і демонстраціях, а також страйках.
 
158. 6. Голова, інший член Рахункової палати при здійсненні своїх повноважень повинен додержуватися вимог Конституції України і законів України, не вчиняти будь-яких дій, що компрометують посаду члена Рахункової палати і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.
 
159. 7. Голова, інший член Рахункової палати до закінчення строку його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України у разі:
 
160. 1) подання заяви про відставку або звільнення з посади за власним бажанням;
 
161. 2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
162. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;
 
163. 4) припинення громадянства України, набуття громадянства іншої держави або виїзду на постійне місце проживання за межі України;
 
164. 5) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченим Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", що встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
 
165. 6) набрання законної сили судовим рішенням про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";
 
166. 7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
 
167. 8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього.
 
168. Повноваження Голови, іншого члена Рахункової палати припиняються достроково у разі його смерті.
 
169. Стаття 20. Повноваження Голови Рахункової палати
 
170. 1. Голова Рахункової палати:
 
171. 1) очолює Рахункову палату, здійснює загальне керівництво її діяльністю;
 
172. 2) здійснює представництво Рахункової палати у відносинах з Верховною Радою України, її органами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, органами державного фінансового контролю іноземних держав та іншими міжнародними організаціями;
 
173. 3) забезпечує загальну організацію роботи Рахункової палати, підготовку її засідань і питань, що виносяться на її розгляд;
 
174. 4) веде засідання Рахункової палати;
 
175. 5) вносить на розгляд Рахункової палати пропозиції щодо загальної концепції роботи Рахункової палати, кадрової політики, проектів кошторису, структури і штатного розпису Рахункової палати;
 
176. 6) вносить на розгляд Верховної Ради України в установленому цим Законом порядку подання щодо призначення членів Рахункової палати, призначає на посади та звільняє з посад інших посадових осіб Рахункової палати, накладає дисциплінарні стягнення і заохочує посадових осіб Рахункової палати, які ним призначаються;
 
177. 7) інформує Верховну Раду України про результати здійснення зовнішнього контролю (аудиту);
 
178. 8) підписує рішення Рахункової палати та протоколи засідань Рахункової палати;
 
179. 9) забезпечує розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, веде особистий прийом громадян;
 
180. 10) здійснює зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації.
 
181. 2. Голова Рахункової палати у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження.
 
182. 3. Голова Рахункової палати здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.
 
183. Стаття 21. Повноваження Першого заступника, заступника Голови Рахункової палати та Секретаря Рахункової палати
 
184. 1. Перший заступник, заступник Голови Рахункової палати:
 
185. 1) координують роботу закріплених за ними згідно з розподілом обов'язків структурних підрозділів відповідно до структури Рахункової палати;
 
186. 2) забезпечують здійснення закріпленими за ними структурними підрозділами контрольних, експертних, аналітичних та інших видів діяльності;
 
187. 3) забезпечують виконання планів роботи Рахункової палати на закріплених за ними ділянках роботи;
 
188. 4) забезпечують взаємодію структурних підрозділів Рахункової палати між собою та з комітетами, іншими органами Верховної Ради України, а також з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування;
 
189. 5) здійснюють інші повноваження, що випливають із завдань і функцій Рахункової палати.
 
190. 2. Секретар Рахункової палати організовує забезпечення діяльності Рахункової палати, здійснює керівництво її апаратом з питань організаційного, інформаційного, довідкового, матеріально-технічного забезпечення Рахункової палати. Секретар Рахункової палати забезпечує взаємодію апарату Рахункової палати з апаратами інших державних органів, органів місцевого самоврядування, здійснює інші повноваження, пов'язані із забезпеченням діяльності Рахункової палати.
 
191. 3. Перший заступник, заступник Голови Рахункової палати та Секретар Рахункової палати здійснюють свої повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
192. 4. У разі відсутності Голови Рахункової палати або неможливості здійснення ним своїх повноважень Перший заступник Голови Рахункової палати тимчасово виконує повноваження Голови, а у разі відсутності або неможливості виконання своїх повноважень Головою та його Першим заступником ці повноваження тимчасово виконує заступник Голови Рахункової палати.
 
193. Стаття 22. Повноваження Державного аудитора Рахункової палати
 
194. 1. За рішенням Рахункової палати за кожним Державним аудитором закріплюються напрями діяльності. Згідно із закріпленими напрямами діяльності Державному аудитору підпорядковується відповідний департамент (департаменти). Державний аудитор самостійно вирішує питання організації діяльності підпорядкованого йому департаменту (департаментів), якщо інше не передбачено цим Законом, та несе персональну відповідальність за результати роботи.
 
195. 2. Державний аудитор:
 
196. 1) готує пропозиції щодо планування заходів зовнішнього контролю (аудиту) за закріпленими напрямами;
 
197. 2) скоординовує з іншими державними аудиторами роботу щодо здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту);
 
198. 3) створює для здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) контрольні групи, призначає керівників таких груп, залучаючи у разі необхідності працівників інших департаментів (за згодою державних аудиторів, що відповідають за напрями роботи цих департаментів);
 
199. 4) керує роботою контрольних груп щодо здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту);
 
200. 5) підписує звіти за результатами здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) і представляє звіти на засіданні Рахункової палати;
 
201. 6) забезпечує організацію роботи підпорядкованого йому департаменту (департаментів);
 
202. 7) за дорученням Рахункової палати представляє її у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання в Україні та за її межами.
 
203. 3. Державний аудитор подає Голові Рахункової палати пропозиції щодо кандидатур на призначення на посади працівників підпорядкованого департаменту (департаментів).
 
204. 4. Державний аудитор має право:
 
205. 1) вимагати у межах своїх повноважень невідкладного прийому міністрами, іншими керівниками державних органів, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування, виду діяльності та форми власності, їх посадовими та службовими особами;
 
206. 2) бути присутнім у встановленому порядку на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, інших органів.
 
207. Стаття 23. Використання інформації з обмеженим доступом
 
208. 1. Посадові особи Рахункової палати притягаються до відповідальності за порушення порядку розкриття інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відомою у зв'язку з їх службовою діяльністю.
 
209. Стаття 24. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення посадових осіб Рахункової палати
 
210. 1. Члени Рахункової палати та інші її посадові особи є державними службовцями. Їх права і обов'язки регулюються цим Законом і Законом України "Про державну службу".
 
211. 2. Умови оплати праці посадових осіб Рахункової палати визначаються відповідно до законодавства та повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру роботи, забезпечувати добір висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.
 
212. 3. Член Рахункової палати, не забезпечений житлом, на час перебування на посаді забезпечується службовим житлом.
 
213. Службові житлові приміщення, призначені для заселення членами Рахункової палати, перебувають у державній власності.
 
214. Виключення житлових приміщень, що надаються членам Рахункової палати на час перебування на посаді, з числа службових не допускається.
 
215. Стаття 25. Соціальний захист посадових осіб Рахункової палати
 
216. 1. Держава забезпечує соціальний захист посадових осіб Рахункової палати відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.
 
217. 2. У разі загибелі (смерті) посадової особи Рахункової палати під час виконанням службових обов'язків сім'ї загиблої (померлої) посадової особи, а в разі відсутності сім'ї - її батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці загиблої (померлої) посадової особи Рахункової палати за останньою посадою, яку вона займала, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
218. 3. У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного посадовій особі Рахункової палати під час виконанням службових обов'язків, а також інвалідності, що настала внаслідок захворювання, нещасного випадку, що мали місце в період роботи в Рахунковій палаті, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, залежно від ступеня втрати працездатності їй виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного розміру оплати праці за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності посадовою особою Рахункової палати у період роботи в Рахунковій палаті у кожному випадку ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.
 
219. 4. Якщо посадова особа Рахункової палати або члени її сім'ї одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановленої іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.
 
220. 5. Шкода, завдана майну посадової особи Рахункової палати або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встановленому законом. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи Рахункової палати або членів її сім'ї, здійснюється на підставі рішення суду.
 
221. 6. Інші питання соціального захисту посадових осіб Рахункової палати регулюються законодавством про працю і державну службу.
 
222. Розділ ІV
 
223. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
224. Стаття 26. Засідання Рахункової палати
 
225. 1. Основною організаційною формою діяльності Рахункової палати є засідання Рахункової палати, які проводяться у формі відкритих слухань, на які запрошуються народні депутати України, представники державних органів, громадськості. У випадках, коли оприлюднення інформації, яка розглядатиметься на засіданні, може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину, та при дотриманні вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", можуть бути проведені закриті засідання Рахункової палати.
 
226. 2. Рахункова палата на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання:
 
227. 1) загальної концепції роботи та розвитку Рахункової палати;
 
228. 2) кадрової політики Рахункової палати;
 
229. 3) затвердження структури апарату Рахункової палати;
 
230. 4) затвердження штатного розпису апарату Рахункової палати;
 
231. 5) затвердження кошторису Рахункової палати;
 
232. 6) затвердження методик та методологій здійснення зовнішнього контролю (аудиту) Рахунковою палатою;
 
233. 7) затвердження Регламенту Рахункової палати;
 
234. 8) визначення напрямів діяльності Рахункової палати, закріплення цих напрямів за членами Рахункової палати;
 
235. 9) затвердження планів роботи Рахункової палати;
 
236. 10) затвердження звітів, прийняття рішень за результатами здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту);
 
237. 11) затвердження щорічного звіту Рахункової палати;
 
238. 12) організації зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації;
 
239. 13) розвитку міжнародних відносин у межах компетенції Рахункової палати;
 
240. 14) внесення на розгляд Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень Голови, іншого члена Рахункової плати;
 
241. 15) інші питання, пов'язані з виконанням повноважень Рахункової палати.
 
242. 3. Засідання Рахункової палати проводяться згідно із затвердженим планом.
 
243. Засідання Рахункової палати скликаються та їх порядок денний формується Головою Рахункової палати, а в разі його відсутності - Першим заступником, а у разі відсутності Голови та його Першого заступника - заступником Голови Рахункової палати.
 
244. У разі відсутності Голови, Першого заступника та заступника Голови Рахункової палати чи їх відмови скликати засідання Рахункової палати воно може бути скликане не менш як половиною членів Рахункової палати з обов'язковим повідомленням усіх членів Рахункової палати про час проведення і порядок денний засідання. У разі невиконання Головою або його заступниками з будь-яких причин своїх повноважень щодо ведення засідань Рахункової палати для ведення засідання Рахункової палати обирається головуючий з числа присутніх на засіданні членів Рахункової палати.
 
245. 4. Засідання Рахункової палати є правомочним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її складу, визначеного цим Законом.
 
246. 5. На засіданнях Рахункової палати ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні та Секретарем Рахункової палати. Протокол доводиться до відома всіх членів Рахункової палати.
 
247. Стаття 27. Рішення Рахункової палати
 
248. 1. Рішення Рахункової палати приймаються на засіданні Рахункової палати.
 
249. 2. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості членів Рахункової палати і підписуються Головою Рахункової палати або особою, яка його заміщує, та Секретарем Рахункової палати.
 
250. 3. Член Рахункової палати, присутній на засіданні Рахункової палати, який не погоджується з прийнятим рішенням, має право викласти окрему думку, що в письмовій формі додається до протоколу засідання Рахункової палати, та має право інформувати про це Верховну Раду України, її комітети та інші органи.
 
251. Стаття 28. Планування роботи Рахункової палати
 
252. 1. Рахункова палата здійснює свою діяльність згідно з планами роботи, які затверджуються на засіданні Рахункової палати.
 
253. 2. Рахункова палата планує свою роботу самостійно. Рішення Верховної Ради України щодо здійснення Рахунковою палатою зовнішнього контролю (аудиту) підлягають обов'язковому врахуванню в плані роботи Рахункової палати.
 
254. Звернення Верховної Ради України, її комітетів та інших органів, депутатські запити і звернення, звернення Президента України, Кабінету Міністрів України з пропозиціями (вимогами) про здійснення Рахунковою палатою заходів зовнішнього контролю (аудиту) розглядаються на засіданні Рахункової палати щодо прийняття рішення про їх включення до планів роботи. У разі неврахування таких звернень, запитів у плані роботи Рахункова палата надає аргументовану відповідь у встановленому порядку.
 
255. 3. Рахункова палата з власної ініціативи може здійснювати позапланові заходи зовнішнього контролю (аудиту). Рішення про здійснення таких заходів приймається на засіданні Рахункової палати.
 
256. 4. Рахункова палата регулярно та систематично відслідковує реалізацію власних рекомендацій з метою оцінки їх результативності.
 
257. Стаття 29. Регламент Рахункової палати
 
258. 1. Процедура організації роботи Рахункової палати, територіальних та інших структурних підрозділів її апарату, питання взаємовідносин між структурними підрозділами, членами Рахункової палати та іншими посадовими особами Рахункової палати, інші питання внутрішньої організації діяльності визначаються Регламентом Рахункової палати.
 
259. 2. Регламент Рахункової палати затверджується на засіданні Рахункової палати не менш як двома третинами голосів від складу Рахункової палати, визначеного частиною першою статті 16 цього Закону.
 
260. Стаття 30. Допоміжні органи Рахункової палати
 
261. 1. Для забезпечення взаємодії Рахункової палати з іншими державними органами, зокрема органами державного фінансового контролю, щодо підготовки та узгодження проектів нормативних документів з питань контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням при Рахунковій палаті можуть створюватися тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, рішення про утворення чи ліквідацію яких приймає Рахункова палата. Кількісний та персональний склад таких допоміжних органів і положення про них затверджуються Рахунковою палатою.
 
262. 2. Для забезпечення реалізації принципу гласності у діяльності Рахункової палати при Рахунковій палаті утворюється за участю інститутів громадянського суспільства Громадська рада.
 
263. Стаття 31. Інформація про діяльність Рахункової палати
 
264. 1. Рахункова палата щороку готує та не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним, подає Верховній Раді України щорічний звіт про свою діяльність. Одночасно із поданням Верховній Раді України звіту Рахункова палата розміщує його на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет для відкритого доступу.
 
265. 2. Рахункова палата регулярно оприлюднює у засобах масової інформації та на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію про свою діяльність, у тому числі звіти про здійснені заходи зовнішнього контролю (аудиту), а також розміщує на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет плани роботи, рішення про здійснення позапланових заходів зовнішнього контролю (аудиту).
 
266. 3. Рахункова палата може видавати бюлетені про результати своєї діяльності.
 
267. Розділ V
 
268. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
269. Стаття 32. Підстава для здійснення зовнішнього контролю (аудиту)
 
270. 1. Підставою для здійснення зовнішнього контролю (аудиту) є план роботи Рахункової палати, рішення Рахункової палати про здійснення позапланового заходу зовнішнього контролю (аудиту) та підписане на їх виконання членом Рахункової палати відповідне доручення. У дорученні зазначаються підстава, мета, предмет, строк здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту), а також склад контрольної групи.
 
271. 2. Порядок, правила та процедура здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту) визначаються цим Законом та відповідно до цього Закону Регламентом Рахункової палати.
 
272. Стаття 33. Права і обов'язки посадових осіб Рахункової палати
 
273. 1. Під час здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) посадові особи Рахункової палати, які входять до складу контрольної групи, мають право:
 
274. 1) безперешкодно входити до будь-яких приміщень і сховищ об'єкта контролю;
 
275. 2) запитувати і вивчати під час проведення заходів зовнішнього контролю (аудиту) оригінали документів та інші матеріали, дані на електронних носіях, одержувати у визначений керівником контрольної групи термін копії, витяги з документів (у тому числі електронні);
 
276. 3) ознайомлюватися в установленому законом порядку з документами та матеріалами, що містять інформацію з обмеженим доступом;
 
277. 4) вимагати від посадових осіб об'єкта контролю невідкладного усунення виявлених порушень і надання у визначений строк письмової інформації про це;
 
278. 5) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб об'єкта контролю;
 
279. 6) за рішенням суду опечатувати каси та касові приміщення, склади, комори, архіви та інші приміщення об'єкта контролю, вилучати документи із складанням відповідного акта й опису вилучених документів.
 
280. 2. Посадові особи Рахункової палати, які входять до складу контрольної групи, під час здійснення заходів зовнішнього контролю (аудиту) зобов'язані:
 
281. 1) невідкладно доповідати члену Рахункової палати про виявлені факти завдання шкоди державі, вживати заходів щодо запобігання таким фактам у подальшому;
 
282. 2) дотримуватися принципів незалежності, законності, повноти, об'єктивності, достовірності та обґрунтованості;
 
283. 3) приймати від посадових осіб об'єкта контролю подані за їх ініціативою усні та письмові заяви, зауваження, пояснення і проводити перевірку порушених у зверненнях питань;
 
284. 4) не розголошувати інформацію про об'єкт контролю до розгляду матеріалів на засіданні Рахункової палати, за винятком випадків, передбачених пунктом 1 цієї частини.
 
285. Посадові особи Рахункової палати самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень. Вони зобов'язані відмовитися від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать законодавству, а також ужити інших заходів, передбачених законом.
 
286. 3. Посадові особи Рахункової палати за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.
 
287. Стаття 34. Права та обов'язки посадових осіб об'єкта контролю
 
288. 1. Посадові особи об'єкта контролю мають право:
 
289. 1) вимагати від посадових осіб Рахункової палати доручення на здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту);
 
290. 2) бути присутніми під час здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту) та надавати пояснення з питань, що виникають під час його здійснення, ознайомлюватися та отримувати за результатами аудиту ефективності, фінансового аудиту акт перед його підписанням;
 
291. 3) порушувати питання щодо відводу посадових осіб Рахункової палати від участі у здійсненні заходу зовнішнього контролю (аудиту) перед Державним аудитором або про відвід Державного аудитора із аргументацією причин відводу - перед Головою Рахункової палати, які зобов'язані розглянути це питання та прийняти рішення у п'ятиденний строк з дня надходження звернення. До вирішення цього питання визначені Державним аудитором посадові особи беруть участь у здійсненні заходу зовнішнього контролю (аудиту);
 
292. 4) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб Рахункової палати;
 
293. 5) вимагати від посадових осіб Рахункової палати здійснення заходу зовнішнього контролю (аудиту) з урахуванням відомостей та фактів, що свідчать про правомірну діяльність об'єкта контролю;
 
294. 6) вимагати нерозголошення посадовими особами Рахункової палати відомостей про такий об'єкт контролю без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами їх службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
 
295. 2. Посадові особи об'єкта контролю зобов'язані:
 
296. 1) сприяти у здійсненні заходу зовнішнього контролю (аудиту), в тому числі виділити контрольній групі для проведення такого заходу окреме приміщення, яке опечатується і обладнане засобами зв'язку, комп'ютерною технікою;
 
297. 2) не перешкоджати законній діяльності посадових осіб Рахункової палати, які входять до складу контрольної групи, під час виконання ними заходу зовнішнього контролю (аудиту) та виконувати законні вимоги таких посадових осіб, у тому числі надавати у визначений керівником контрольної групи строк для ознайомлення оригінали документів та інші матеріали, дані на електронних носіях, копії, витяги з документів (у тому числі електронні), підписувати акти за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту;
 
298. 3) вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених порушень, відшкодування в установленому порядку завданої державі шкоди.
 
299. Стаття 35. Наслідки невиконання законних вимог посадових осіб Рахункової палати
 
300. 1. Невиконання законних вимог посадових осіб Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання визначених ними строків надання інформації тягне за собою встановлену законодавством відповідальність.
 
301. Стаття 36. Акт за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту
 
302. 1. За результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту складається акт, у якому відображаються: фактичний стан справ щодо своєчасності та повноти надходжень до Державного бюджету України, законного, цільового, ефективного використання бюджетних коштів, а в разі виявлення фактів порушень законодавства або недоліків відображаються зазначені факти з наведенням інформації про акти законодавства, що порушені, а також розмір заподіяних збитків, факти неефективного використання фінансових ресурсів Державного бюджету України. В акті наводиться перелік документів, інших матеріалів, які перевірялися, аналізувалися, оцінювалися під час здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту.
 
303. 2. Керівник контрольної групи несе персональну відповідальність за об'єктивність та обґрунтованість викладених у акті фактів.
 
304. 3. Акт підписується керівником контрольної групи та керівником об'єкта контролю (а в разі його відсутності - посадовою особою об'єкта контролю, яка його заміщує).
 
305. 4. За наявності зауважень щодо змісту акта керівник об'єкта контролю (а в разі його відсутності - посадова особа об'єкта контролю, яка його заміщує) підписує такий акт із застереженнями та подає (надсилає) у строк, визначений Регламентом Рахункової палати, але не менш як протягом п'яти робочих днів, Державному аудитору, відповідальному за здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту, аргументовані письмові зауваження стосовно положень акта, з якими не погоджується. Ці зауваження розглядаються і перевіряються Державним аудитором протягом п'яти робочих днів з дати отримання. За результатами такої перевірки складається довідка, яка підписується Державним аудитором. Зауваження і довідка про результати їх перевірки додаються до акта і є його невід'ємною частиною.
 
306. Стаття 37. Звіт за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту, експертизи, аналізу
 
307. 1. За результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту, експертизи обгрунтування і розрахунків щодо бюджетних показників проекту Державного бюджету України, проведення аналізу відхилень основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, надходжень бюджету від показників, урахованих при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, аналізу порушень бюджетного процесу складається звіт, складовою частиною якого є висновки та рекомендації (пропозиції).
 
308. 2. Звіт підписує та представляє на засіданні Рахункової палати Державний аудитор або інший член Рахункової палати, відповідальний за здійснення відповідного заходу зовнішнього контролю (аудиту).
 
309. 3. Звіт повинен містити, зокрема, стислий опис фактів і оцінку відповідності їх законодавству, своєчасності і повноти надходжень до Державного бюджету України, ефективності, результативності та економності використання бюджетних коштів, ефективності управлінських рішень щодо виконання Державного бюджету України, оцінку стану внутрішнього контролю та аудиту, бюджетного планування, оцінку дотримання законодавства при виконанні бюджетних зобов'язань, недоліків бюджетного процесу, якщо такі були встановлені, а також факти та оцінку позитивної діяльності розпорядників та одержувачів таких коштів. У звіті зазначаються причини, що призвели до порушень і недоліків, а також фінансові, економічні та соціальні наслідки цих порушень і недоліків; висвітлюються виявлені проблеми, надаються пропозиції щодо їх розв'язання та усунення наявних порушень і недоліків, а також відповідні рекомендації.
 
310. 4. Перед розглядом на засіданні Рахункової палати проект звіту обговорюється відповідним Державним аудитором та уповноваженою посадовою особою об'єкта контролю. Уповноважена посадова особа об'єкта контролю має право давати пояснення стосовно звіту, які відображаються у ньому з відповідною оцінкою.
 
311. 5. Після затвердження на засіданні Рахункової палати звіт надсилається об'єкту контролю.
 
312. 6. Порядок складання, обговорення та розгляду звіту визначається цим Законом та відповідно до цього Закону Регламентом Рахункової палати.
 
313. Стаття 38. Реагування на рішення Рахункової палати, прийняте за результатами обговорення звіту
 
314. 1. За результатами обговорення на засіданні Рахункової палати звіту, складеного за результатами здійснення аудиту ефективності, фінансового аудиту, експертизи, аналізу, Рахункова палата приймає рішення, яке надсилає разом із відповідним звітом об'єкту контролю.
 
315. Вимоги до складення та оформлення рішень Рахункової палати, прийнятих за результатами обговорення звітів, визначаються цим Законом та відповідно до цього Закону Регламентом Рахункової палати.
 
316. 2. Рішення, прийняте за результатами обговорення звіту, підлягає розгляду об'єктом контролю в установлений у такому рішенні строк.
 
317. Об'єкт контролю у місячний строк інформує Рахункову палату про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв'язку з цим заходи.
 
318. 3. Рішення Рахункової палати та результати їх розгляду об'єктом контролю оприлюднюються Рахунковою палатою на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет; при цьому не підлягає відображенню інформація, яка становить конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю.
 
319. Розділ VІ
 
320. ВІДНОСИНИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
 
321. Стаття 39. Відносини Рахункової палати з Верховною Радою України та її органами
 
322. 1. Рахункова палата взаємодіє з Верховною Радою України та її органами в порядку, визначеному цим Законом, законом про Регламент Верховної Ради України та іншими законами.
 
323. 2. Члени Рахункової палати мають право брати участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України, на яких обговорюються законопроекти, що стосуються питань, віднесених до компетенції Рахункової палати.
 
324. Стаття 40. Відносини Рахункової палати з Президентом України
 
325. 1. Рахункова палата може бути залучена до підготовки проектів актів Президента України з питань, які належать до компетенції Рахункової палати.
 
326. 2. Представники Рахункової палати можуть за їх згодою включатися до складу консультативних і дорадчих органів, що утворюються Президентом України, та брати участь у роботі таких органів на громадських засадах.
 
327. 3. Рахункова палата може звернутися до Президента України з пропозицією щодо зупинення дії акта Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності його Конституції України, скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України.
 
328. Стаття 41. Відносини Рахункової палати з Кабінетом Міністрів України
 
329. 1. Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати надає статистичну, фінансову та іншу інформацію, необхідну для виконання нею повноважень, установлених Конституцією та законами України.
 
330. 2. Рахункова палата може звернутися до Кабінету Міністрів України з обґрунтованою пропозицією призупинити дію або скасувати акт Кабінету Міністрів України з питань фінансів і бюджету з мотивів його невідповідності законам України.
 
331. 3. Рахункова палата надає Кабінету Міністрів України відомості про результати здійснених Рахунковою палатою стосовно органів виконавчої влади, об'єктів державної власності заходів зовнішнього контролю (аудиту), а також пропозиції щодо притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому та неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі. Кабінет Міністрів України інформує Рахункову палату про вжиті за результатами розгляду таких відомостей заходи.
 
332. Стаття 42. Відносини Рахункової палати з органом державного фінансового контролю
 
333. 1. Рахункова палата взаємодіє з органом державного фінансового контролю відповідно до законів України, прийнятих на їх виконання інших нормативно-правових актів.
 
334. 2. Рахункова палата надає методичну, методологічну та дорадчу допомогу органу державного фінансового контролю.
 
335. Розділ VІІ
 
336. АУДИТ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
 
337. Стаття 43. Внутрішній аудит
 
338. 1. Рахункова палата контролює діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього аудиту, який здійснюється підрозділом внутрішнього аудиту Рахункової палати, безпосередньо підпорядкованим Голові Рахункової палати.
 
339. 2. Голова Рахункової палати визначає порядок та періодичність проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Рахункової палати.
 
340. 3. Річний план проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів Рахункової палати затверджується рішенням Рахункової палати.
 
341. Підрозділ внутрішнього аудиту регулярно інформує Голову та інших членів Рахункової палати про результати проведених аудиторських перевірок.
 
342. Стаття 44. Зовнішній аудит
 
343. 1. Аудит щодо витрачання Рахунковою палатою бюджетних коштів здійснюється не рідше ніж один раз на три роки аудиторською фірмою, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту та визначається до 1 серпня звітного року Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України. Одна й та сама аудиторська фірма не має права проводити такий аудит більше ніж три рази підряд.
 
344. 2. Державний фінансовий аудит Рахункової палати за рішенням Верховної Ради України може здійснюватися органом державного фінансового контролю.
 
345. Розділ VІІІ
 
346. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
347. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
348. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
349. Закон України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 212, із наступними змінами);
 
350. Постанову Верховної Ради України від 11 липня 1996 року № 316/96-ВР "Про порядок введення в дію Закону України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 213);
 
351. Постанову Верховної Ради України від 15 червня 2004 року № 1784-ІV "Про створення територіальних представництв Рахункової палати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 481).
 
352. 3. Голова та інші члени Рахункової палати, призначені на посади до набрання чинності цим Законом, перебувають на посадах до вирішення Верховною Радою України питання про їх звільнення з посад.
 
353. 4. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом.