Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України" (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50 - 51, ст. 572 із наступними змінами) такі зміни:
 
3. 1. У частині першій статті 21:
 
4.

 
5. в абзаці першому слова "Національного банку України" виключити;
 
6. у пункті 1 слова "показників валютно-курсової політики, наданих Національним банком України" виключити;
 
7. 2. У статті 33:
 
8. частину другу викласти в такій редакції:
 
9. "2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, до 1 березня року, що передує плановому, подає Міністерству фінансів України орієнтовні основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, необхідні для розроблення проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
 
10. Зазначені матеріали використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України";
 
11. у пункті 1 частини четвертої слова "показників валютно-курсової політики, наданих Національним банком України відповідно до частини другої цієї статті" виключити;
 
12. 3. Статтю 45 доповнити частиною такого змісту:
 
13. "9. Частина прибутку до розподілу Національного банку України визначається та перераховується до Державного бюджету України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України".
 
14. 4. Розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 28 такого змісту:
 
15. "28. Норма частини дев'ятої статті 45 цього Кодексу застосовується, починаючи із складання проекту Державного бюджету України на 2016 рік".
 
16. ІІ. Прикінцеві і перехідні положення
 
17. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
18. 2. Кабінету Міністрів України:
 
19. привести свої нормативно-правові акті у відповідність із цим Законом;
 
20. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.