Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Кодексу законів про працю (щодо випробування при прийнятті на роботу)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
 
4. У частині третій статті 26 після слів «медико-соціальної експертизи» доповнити словами «обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок, працівників із сімейними обов’язками, які мають дітей віком до трьох років; осіб, із якими укладається строковий трудовий договір».
 
5. 2. Частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
 
6. «До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причин».
 
7. 3. Перше речення частини другої статті 28 викласти у такій редакції:
 
8. «У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі, він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні, без виплати вихідної допомоги».
 
9. 4. Доповнити частину першу статті 40 новим пунктом такого змісту:
 
10. «11) у зв’язку з незадовільним результатом випробування».
 
11. ІІ. Прикінцеві положення.
 
12. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.