Кількість абзаців - 41 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо державних гарантій суб'єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
Закон України
 
1. про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо державних гарантій суб’єктам господарювання у застосуванні ними реєстраторів
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) такі зміни:
 
4.

 
5. 1. У абзаці тринадцятому статті 2 після слів «суб’єкт господарювання, який» доповнити словами «є виробником або», після слів «організовує продаж,» доповнити словами «передачу в оренду, лізинг,».
 
6. 2. У статті 3:
 
7. у пункті 7:
 
8. абзац перший після слова «подавати» доповнити словами «дротовими або бездротовими каналами зв’язку», перед словами «пов’язану із застосуванням» доповнити словами «в електронному чи паперовому вигляді»;
 
9. абзац другий та третій перед словами «повинні подавати» доповнити словами «за наявності технічної можливості»;
 
10. пункти 8 та 12 виключити;
 
11. пункт 9 перед словами «щоденно друкувати» доповнити словами «в разі неподання інформації до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку»;
 
12. пункт 10 перед словами «друкувати або створювати» доповнити словами «в разі неподання інформації до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку»;
 
13. пункт 14 після слів «у встановленому» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики,».
 
14. 3. У статті 4:
 
15. пункт 2 доповнити словами «без пред’явлення документу, що посвідчує особу споживача;»;
 
16. пункт 8 після слів «у встановленому» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики,».
 
17. 4. В абзаці першому статті 5 слова «але не більше 72 годин (7 робочих днів)» замінити словами «не більше 7 робочих днів».
 
18. 5. Статті 6, 10 та 11 виключити.
 
19. 6. Статтю 12 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі виключення з Державного реєстру моделей реєстраторів розрахункових операцій, які раніше пройшли первинну реєстрацію та застосовувалися у суб'єкта господарювання, їх подальша експлуатація у суб'єкта господарювання може здійснюватися до закінчення нормативного терміну їх служби.».
 
20. 7. У абзаці третьому статті 13 слова «власні» та «власних» виключити.
 
21. 8. У статті 14:
 
22. пункт 1 доповнити словами «, затвердженого Кабінетом Міністрів України»;
 
23. доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
24. «4) у разі незабезпечення ремонту реєстратора розрахункових операцій протягом шести робочих днів, на сьомий день з дня прийняття в ремонт, ввести в експлуатацію суб’єкта господарювання власний резервний реєстратор розрахункових операцій з фіскальними функціями;
 
25. 5) забезпечувати заміну, введення в експлуатацію та обслуговування нового реєстратора розрахункових операцій суб’єкту господарювання в разі псування реєстратора розрахункових операцій до закінчення його терміну експлуатації або вилучення його з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.».
 
26. 9. Пункти 4 та 5 статті 17 доповнити словами «, якщо звітність не подається по дротових або бездротових каналах зв’язку;».
 
27. 10. Доповнити статтею 17-1 такого змісту:
 
28. «Стаття 17-1. Відповідальність виробників, постачальників та сервісних центрів, що здійснюють їх обслуговування.
 
29. За порушення вимог цього Закону до виробника, постачальника, центра сервісного обслуговування, за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:
 
30. 1) у разі реалізації виробником або постачальником реєстратора розрахункових операцій або модему з конструктивними та/або технічними недоліками, що унеможливлюють, ускладнюють їх використання за функціональним призначенням – п’ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
 
31. 2) у разі порушення постачальником умов, визначених в угоді з суб’єктом господарювання про продаж, оренду, лізинг або надання технічного обслуговування і здійснення ремонту реєстраторів розрахункових операцій – сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
 
32. 3) у разі невиконання центром сервісного обслуговування:
 
33. - пункту другого статті 14 цього Закону – п’ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
 
34. - пунктів першого, третього – п’ятого статті 14 цього Закону – сто неоподаткованих мінімумів доходів громадян.».
 
35. 11. Доповнити статтею 30 такого змісту:
 
36. «Стаття 30. Забезпечення обліку розрахункових операцій реєстраторами
 
37. Вартість реєстраторів розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, придбаних суб’єктом господарювання для виконання цього Закону, зараховується цьому суб’єкту господарювання в якості сплати чинних чи майбутніх податкових зобов’язань в повному обсязі.
 
38. Зарахування витрачених коштів на придбання модемів або реєстраторів розрахункових операцій, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, суб’єктам господарювання проводиться на підставі документів, які підтверджують їх походження і вартість, у порядок і спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.».
 
39. 12. Пункт 4 Прикінцевих положень доповнити абзацом такого змісту:
«відповідно до статті 30 цього Закону у місячний термін розробити та затвердити Порядок та механізм зарахування коштів, витрачених суб’єктами господарювання на придбання модемів або реєстраторів розрахункових операцій, в якості сплати податкових зобов’язань.».
 
40. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.