Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112 із змінами та доповненнями) такі зміни та доповнення.
 
4.

 
5. 1) підпункт 14.1.173 пункту 14.1 статті 14 викласти у новій редакції:
 
6. «14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультація - оприлюднення позиції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків контролюючим органом; «;
 
7. 2) у статті 52:
 
8. у пункті 52.4 після слова «Консультації» додати знаки і слова «, крім узагальнюючих, «;
 
9. у пункті 52.6 слова «та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «державної фінансової політики»;
 
10. 3) пункт 58.4 статті 58 виключити;
 
11. 4) в абзаці три пункту 81.1 статті 81 слова «копії наказу про проведення перевірки» викласти в наступній редакції:
 
12. «копії наказу про проведення перевірки в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), обставини для проведення перевірки та інформація, яка це підтверджує, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадових (службових) осіб, які проводитимуть перевірку, інформація про здійснення попередньої перевірки (вид перевірки і строк її проведення). Наказ на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу»;
 
13. 5) у статті 86:
 
14. пункт 86.8 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
15. «Контролюючим та іншим органам забороняється використовувати акт перевірки в якості підстави для висновків відносно взаємовідносин з його контрагентами, в тому числі опрацьовувати в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів, у разі якщо податкове повідомлення-рішення не вручено платнику податків за результатами складання акта перевірки.»;
 
16. пункт 86.9 виключити;
 
17. 6) в підпункті 94.2.3 пункту 94.2 статті 94 слова «контролюючого органу.» викласти в наступній редакції:
 
18. «контролюючого органу до документальної перевірки.»;
 
19. 7) підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктом 34 такого змісту:
 
20. «34. Тимчасово, до 31 грудня 2016 року, у разі якщо платник податків протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення прийнятого на підставі підпункту 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, сплатить суму податкового зобов'язання, такий платник податків звільняється від сплати штрафних (фінансових) санкцій, зазначених у податковому повідомленні-рішенні.».
 
21. ІІ. Прикінцеві положення.
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 
23. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
24. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
25. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.