Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
"Про передачу об’єктів права державної
та комунальної власності"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2000 р., № 5, ст. 35; 2001 р., № 9, ст. 39; 2005 р., № 25, ст. 333; 2013 р., № 8, ст. 76, ; № 36, ст. 472, № 41 ст. 550; 2014 р., № 36, ст. 1192) такі зміни:
 
5. 1) у статті 4:
у частині першій:
в абзаці другому слова "другому, третьому, п’ятому" замінити словами "другому – п’ятому"
 
6. в абзаці третьому слова "у абзацах четвертому та" замінити словами "в абзаці"
 
7. абзац сьомий частини третьої після слова "споруджених" доповнити словами "та/або придбаних"
 
8. у частині четвертій:
абзац п’ятий після слів "нерухомого майна" доповнити словами "та/або іншого окремого індивідуально визначеного майна"
 
9. доповнити частину після абзацу шістнадцятого новими абзацами такого змісту:
"До пропозицій щодо передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств додаються:
характеристика майна і виписка про його вартість за даними бухгалтерського обліку
 
10. техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання такого майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання.".
У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом двадцятим
 
11. у частині п’ятій:
в абзаці першому слова і цифру "об’єктів, визначених у абзаці четвертому частини першої статті 2 цього Закону, та" виключити
 
12. абзац другий виключити
 
13. 2) частину першу статті 7 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"окреме індивідуально визначене майно підприємств (крім нерухомого майна) для використання органами місцевого самоврядування та закладами, зазначеними в абзаці п’ятому цієї частини".
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Голова
Верховної Ради України