Кількість абзаців - 183 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883, ст. 885, № 26, ст. 901, № 33, ст. 1162, № 44, ст. 2040, № 87, ст. 2474, № 49, ст. 2056; 2015 р., № 16, ст. 109; із змінами, внесеними законами України від 19 березня 2015 року № 269-VІІІ, від 9 квітня 2015 року № 311-VІІІ, 319-VІІІ та 327-VІІІ):
 
6. 1) у частині першій статті 1:
 
7. пункт 2 після слів "орган державної влади" доповнити словами ", орган місцевого самоврядування";
 
8. у пункті 7 слова ", включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит" замінити словами "у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит";
 
9. у пункті 8 слова ", у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит" замінити словами "у вигляді такого забезпечення, як гарантія, застава, завдаток, депозит";
 
10. у пункті 9:
 
11. в абзаці першому слова "органи державної влади та органи місцевого самоврядування" замінити словами "органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування та захисту, створені за участю держави";
 
12. абзац другий викласти в такій редакції:
 
13. "юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; ";
 
14. пункт 13 виключити;
 
15. у пункті 16 слова ", повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі" виключити;
 
16. 2) у статті 2:
 
17. у частині першій:
 
18. абзац перший викласти в такій редакції:
 
19. "1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1, 2 мільйона гривень.";
 
20. у першому реченні абзацу другого цифри і слово "24 місяці" замінити цифрами і словом "12 місяців";
 
21. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
22. "послуги міжнародних фінансових організацій, учасником (членом) яких є Україна.";
 
23. абзаци п’ятий і десятий пункту 2 частини четвертої виключити;
 
24. 3) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
25. "Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель.
 
26. 1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі – веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.";
 
27. 4) у статті 7:
 
28. частину першу виключити;
 
29. у частині третій:
 
30. абзац другий викласти в такій редакції:
 
31. "до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, які підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю; ";
 
32. доповнити частину після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:
 
33. "Перевірка наявності документів, визначених в абзаці другому цієї частини, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, шляхом перегляду документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу.".
 
34. У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;
 
35. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
36. "Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися в проведення процедур закупівель.";
 
37. 5) у статті 8:
 
38. у частині першій:
 
39. пункт 2 виключити;
 
40. у пункті 4 слово "квартальних" замінити словом "щорічних";
 
41. у пункті 8 слова "та проведення громадських слухань" виключити;
 
42. у пункті 12:
 
43. абзаци п’ятий та п’ятнадцятий виключити;
 
44. в абзаці шістнадцятому слова ", повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі" виключити;
 
45. пункт 18 виключити;
 
46. у частині другій:
 
47. у пункті 3 слова ", у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель" виключити;
 
48. пункти 4 і 6 виключити;
 
49. 6) у статті 10:
 
50. у частині першій:
 
51. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
52. "зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз’яснення до них (у разі наявності) - протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень; ";
 
53. абзац дев’ятий після слів " (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі)" доповнити словами "та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)";
 
54. абзац десятий викласти в такій редакції:
 
55. "оголошення про результати процедури закупівлі - не пізніше ніж через сім днів з дня укладення/неукладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів (переговорної процедури закупівлі) чи визнання їх такими, що не відбулися; ";
 
56. абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
57. "Інформація для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу може подаватися у формі електронних документів відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".";
 
58. абзаци другий - четвертий частини четвертої замінити абзацами такого змісту:
 
59. "для товарів і послуг - 133 тисячам євро;
 
60. для робіт - 5, 15 мільйонам євро.";
 
61. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом четвертим;
 
62. 7) абзац перший частини п’ятої статті 11 викласти в такій редакції:
 
63. "5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.";
 
64. 8) у частині першій статті 13 слова ", двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації" виключити;
 
65. 9) у статті 14:
 
66. абзац другий частини першої виключити;
 
67. частину другу виключити;
 
68. 10) абзац перший частини другої статті 16 викласти в такій редакції:
 
69. "2. Замовник може встановлювати один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: ";
 
70. 11) у статті 17:
 
71. у частині першій:
 
72. пункт 1-1 викласти в такій редакції:
 
73. " 1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; ";
 
74. доповнити частину пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
75. "8) у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (учасником попередньої кваліфікації);
 
76. 9) юридична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.";
 
77. доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
 
78. "3. Замовник у документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частині першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1-1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.
 
79. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів (5 днів – під час здійснення закупівель за скороченою процедурою або за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті.
 
80. Замовник не вимагає від учасника документів та інформації, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
 
81. Порядок видачі єдиного документа, що підтверджує відповідність учасника вимогам, визначеним частинами першою і другою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
82. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
83. 12) у статті 18:
 
84. частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
85. "обґрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.".
 
86. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
87. третє речення частини третьої викласти в такій редакції:
"Замовник, генеральний замовник повинні повідомити заявнику про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення подати його разом із зверненням для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.";
 
88. частину четверту викласти в такій редакції:
 
89. "4. Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.
 
90. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися у будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.
 
91. Скарги, які стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, генерального замовника, які відбулися до закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), подаються не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій), та не пізніше ніж за три дні до дати, встановленої для подання цінових пропозицій.
 
92. Якщо до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) замовником вносились зміни, після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення документації, до яких зміни не вносилися.
 
93. Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.
 
94. Після закінчення строку, встановленого для подання пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій) в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватись лише щодо змін до документації, внесених замовником.
 
95. Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються в судовому порядку.";
 
96. у частині сьомій:
 
97. доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
98. "скаргу відкликано суб’єктом оскарження.";
 
99. абзац четвертий виключити;
 
100. 13) частину третю статті 21 викласти в такій редакції:
 
101. "3. Строк для подання пропозицій конкурсних торгів не може бути меншим, ніж 20 робочих днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.";
 
102. 14) у пункті 2 частини другої статті 22 після слова і цифр "статтею 17" доповнити словами і цифрами " (за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17)", а слова "із законодавством" замінити словами і цифрами "із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним";
 
103. 15) в абзаці першому частини другої статті 23 слова "ніж на сім днів" замінити словами "ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу";
 
104. 16) перше речення частини третьої статті 27 після слів "Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється" доповнити словами ", оголошується та на вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, демонструється зміст документа, що містить інформацію про ціну та";
 
105. 17) у статті 28:
 
106. частину третю викласти в такій редакції:
 
107. "3. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів/ціновій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів/цінову пропозицію.";
 
108. друге речення частини сьомої після слів "зазначення у пропозиції конкурсних торгів" доповнити словами "/ціновій пропозиції";
 
109. частину восьму після слів "за формою, встановленою Уповноваженим органом" доповнити словами і цифрами ", та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону";
 
110. 18) статтю 29 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
111. "3. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.";
 
112. 19) абзац четвертий частини першої статті 30 виключити;
 
113. 20) у статті 31:
 
114. у частині другій:
 
115. абзац перший після слів "надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім" доповнити словом "іншим";
 
116. доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
117. "Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення. У разі надходження звернення від учасника, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, замовник повинен надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення.".
 
118. У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
 
119. частину третю після слів "визначний цим Законом, " доповнити словами і цифрами "або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, ";
 
120. 21) перше речення частини першої статті 32 після слів "або прийняття рішення про відміну торгів" доповнити словами " (переговорної процедури закупівлі)";
 
121. 22) у частині другій статті 34:
 
122. третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про проведення двоступеневих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.";
 
123. абзац третій виключити;
 
124. 23) у частині першій статті 35 цифри "300" замінити цифрами "500";
 
125. 24) у статті 36:
 
126. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
127. "1. Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових пропозицій не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій оприлюднює його на веб-порталі Уповноваженого органу.";
 
128. у частині другій:
 
129. абзац перший викласти в такій редакції:
 
130. "2. У запиті цінових пропозицій обов’язково зазначаються: ";
 
131. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
132. "Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 цього Закону.";
 
133. абзац четвертий частини п’ятої після слів "зазначених у запиті" доповнити словами "цінових пропозицій";
 
134. 25) у статті 38:
 
135. у частині четвертій:
 
136. абзац перший викласти в такій редакції:
 
137. "4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів (не менше ніж 40 днів у разі, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті 10 цього Закону) з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.";
 
138. абзац другий виключити;
 
139. частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
140. "Замовник не вимагає від учасників попередньої кваліфікації, які пройшли кваліфікаційний відбір, повторного подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям під час подальшого проведення процедури.";
 
141. 26) у статті 39:
 
142. в абзаці третьому частини першої слова "забезпечує" і "інформації" замінити відповідно словами "подає для" і "інформацію";
 
143. у пункті 3 частини другої слова "техногенного та природного характеру" виключити, а після слів "Державна служба України з надзвичайних ситуацій" доповнити словами "та інші військові формування та/або частини";
 
144. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
145. "5. Переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі:
 
146. якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі;
 
147. неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 
148. відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
 
149. скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
 
150. Переговорна процедура закупівлі може бути відмінена замовником частково (за лотом).";
 
151. 27) пункт 7 частини п’ятої статті 40 після слів "зміни курсу іноземної валюти" доповнити словами "або показників Рlаtts", а після слів "зміни такого курсу" - словами "або таких показників".
 
152. 2. У Законі України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148, № 41, ст. 551; 2014 р. № 22, ст. 781, № 24, ст. 883):
 
153. 1) у частині першій статті 1:
 
154. абзаци перший - третій пункту 1 замінити абзацом такого змісту:
 
155. "1) замовники - юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак: ";
 
156. у пункті 2 слова "Особливості віднесення зазначених актів до таких, що передбачають наявність спеціальних або ексклюзивних прав, установлюються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Права, що були надані, зокрема за результатами конкурсів (тендерів), під час проведення яких передбачалося оприлюднення інформації про їх проведення, та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв, не вважаються спеціальними або ексклюзивними";
 
157. доповнити частину пунктом 3 такого змісту:
 
158. "3) афілійовані підприємства - підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, чи суб’єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб’єкта господарювання.";
 
159. 2) у статті 2:
 
160. частину першу доповнити абзацами такого змісту:
 
161. "забезпечення виробництва, транспортування та постачання газу.
 
162. Не вважається діяльністю у сферах, визначених в абзацах другому, третьому та четвертому цієї частини, така діяльність:
 
163. виробництво та постачання теплової енергії до мереж, якщо таке виробництво є наслідком іншої виробничої діяльності замовника, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, при цьому постачання теплової енергії здійснюється лише в цілях економної експлуатації виробничих потужностей замовника, а доходи від цієї діяльності не перевищують 20 відсотків середньорічного доходу за попередні три роки, включаючи дохід за поточний рік;
 
164. виробництво, передача та постачання електричної енергії до електричних мереж, якщо таке виробництво, передача та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання електричної енергії замовником до мереж загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником електроенергії, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік;
 
165. виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідним для споживання самим замовником для провадження іншої виробничої діяльності, крім діяльності що провадиться у сферах, визначених у цій статті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить від рівня його власного споживання за умови, що власне споживання є не меншим, ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показник за поточний рік.";
 
166. в абзаці другому частини другої слова і цифри "визначених пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" виключити;
 
167. у частині третій:
 
168. абзац перший викласти в такій редакції:
 
169. "3. Дія цього Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які: ";
 
170. в абзаці другому цифри "100" замінити цифрами "200", а цифру і слово "1 мільйон" замінити цифрами і словом "1, 2 мільйона";
 
171. 3) у частині першій статті 4:
 
172. в абзаці другому пункту 1 слово "дочірніми" замінити словом "афілійованими";
 
173. абзаци четвертий і п’ятий пункту 1 та пункти 4-7 і 9 виключити.
 
174. 3. У пункті 2 частини другої статті 62 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118) слова і цифри "дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень" замінити словами і цифрами "дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень".
 
175. 4. Підпункти 2 і 3 пункту 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 16, ст. 109) виключити.
 
176. ІІ. Прикінцеві положення
 
177. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності 26 липня 2015 року. Абзац десятий підпункту 2 пункту 1 розділу І цього Закону діє до 31 грудня 2015 року.
 
178. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
179. 3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
180. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
181. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
182. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.