Кількість абзаців - 370 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог) (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про насіння і садивний матеріал" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 13, ст. 92):
 
6. 1) в абзаці другому преамбули слова "організмів (рослин), що регулюється спеціальним законодавством" замінити словами "рослин, а також на діяльність фізичних осіб щодо виробництва, зберігання, транспортування та/або використання насіння та садивного матеріалу для задоволення власних потреб, що не пов'язані із здійсненням господарської діяльності";
 
7. 2) статтю 1 викласти у такій редакції:
 
8. "Стаття 1. Визначення термінів
 
9. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
10. насіння - генеративні органи рослин, що використовуються для їх відтворення;
 
11. садивний матеріал - рослини та їх вегетативні органи (частини), придатні для відтворення цілісного організму рослин;
 
12. насінництво - галузь рослинництва, що забезпечує виробництво насіння і садивного матеріалу сортів культурних рослин;
 
13. первинні ланки насінництва - посіви (насадження) розсадників добору і розмноження визнаного сорту добазового насіння;
 
14. розсадництво - галузь рослинництва, що забезпечує виробництво, створення маточних насаджень;
 
15. первинні ланки розсадництва - маточні насадження багаторічних рослин, створені з використанням вихідного садивного матеріалу визнаних сортів у базових розсадниках, і садивний матеріал, що з них отримується;
 
16. категорія насіння і садивного матеріалу - насіння і садивний матеріал, що отримують на певному етапі відтворення сорту.
 
17. Категорії насіння і садивного матеріалу:
 
18. добазове насіння - насіння первинних ланок насінництва, яке використовують для подальшого його розмноження і отримання базового насіння;
 
19. базове насіння - насіння, отримане від послідовного розмноження добазового насіння;
 
20. сертифіковане насіння - насіння, отримане від послідовного розмноження базового насіння.
 
21. До насіння категорій добазове, базове і сертифіковане належить садивний матеріал картоплі та лікарських культур з урахуванням особливостей їх розмноження;
 
22. вихідний садивний матеріал багаторічних рослин - безвірусні рослини або частини рослин сортів, клонів, створені внаслідок селекційної роботи для подальшого розмноження;
 
23. базовий садивний матеріал багаторічних рослин - безвірусні рослини або частини рослин сортів, клонів, отримані від послідовного розмноження вихідного садивного матеріалу і призначені для створення маточних насаджень;
 
24. сертифікований садивний матеріал багаторічних рослин - безвірусні рослини сортів, клонів, отримані від розмноження базового садивного матеріалу і призначені для закладення промислових насаджень.
 
25. До садивного матеріалу категорій вихідний, базовий, сертифікований належать також виноград, хміль, плодові, ягідні, горіхоплідні, малопоширені, декоративні та лісові рослини з урахуванням особливостей їх розмноження;
 
26. пакування - процес затарювання (фасування) певної маси насіння або кількості садивного матеріалу у тару;
 
27. етикетка - ярлик встановленої форми та кольору, виготовлений зі спеціального паперу чи іншого матеріалу, призначений для маркування насіння, який закріплюється ззовні та/або вкладається усередину тари;
 
28. маркування - нанесення на етикетку інформації згідно вимог відповідного нормативно-правового акту в сфері насінництва та розсадництва;
 
29. сортові якості насіння і садивного матеріалу - сукупність морфологічних ознак, за якими визначається належність рослини до відповідного сорту;
 
30. посівні якості насіння - сукупність показників, що характеризують о придатність насіння до сівби (садіння);
 
31. товарні якості садивного матеріалу - сукупність біометричних показників садивного матеріалу, згідно з якими ведеться сортування і визначення господарської придатності садивного матеріалу;
 
32. розсадники добору - ланка розмноження насіння, яке відбирається від кращих рослин для подальшого закладання розсадників розмноження;
 
33. розсадники розмноження - ланки розмноження насіння, що отримані з розсадників добору;
 
34. реалізація насіння або садивного матеріалу - діяльність юридичних та/або фізичних осіб-підприємців з продажу та/або постачання насіння або садивного матеріалу;
 
35. сортова чистота (типовість)- частка рослин певного сорту, який сертифікується у загальній кількості в посівах (насадженнях);
 
36. кондиційне насіння - насіння, сортові та посівні якості якого відповідають вимогам встановленим відповідними нормативно-правовими актами у сфері насінництва та розсадництва;
 
37. некондиційне насіння - насіння, що не відповідає за якісними показниками вимогам встановленим відповідними нормативно-правовими актами у сфері насінництва та розсадництва;
 
38. система насінництва та розсадництва - комплекс взаємопов'язаних організаційних, наукових і агротехнічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, декоративних та лікарських рослин;
 
39. Реєстр сортів - Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
 
40. Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу (далі - Реєстр виробників) - перелік суб'єктів насінництва та розсадництва, яким належить право виробляти насіння та/або садивний матеріал для реалізації на ринку або які надають послуги з ведення насінництва та розсадництва;
 
41. польове оцінювання - оцінювання стану та сортової чистоти (типовості) насіннєвих посівів, багаторічних насаджень, насіння і садивного матеріалу;
 
42. державний контроль у сфері насінництва та розсадництва - діяльність уповноважених органів державного нагляду (контролю) в межах їх повноважень щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства;
 
43. сортовий контроль - діяльність щодо визначення сортової чистоти (типовості) насіння, садивного матеріалу або маточних насаджень багаторічних рослин шляхом польового оцінювання насіннєвих посівів та/або насаджень багаторічних рослин, або ділянкового та лабораторного сортового контролю;
 
44. насіннєвий контроль - державний та внутрішньогосподарський контроль сортових і посівних якостей насіння (садивного матеріалу);
 
45. ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль - дії, спрямовані на визначення сортової чистоти (типовості) сортів, ліній та гібридів, а також встановлення відповідності контрольної проби насіння стандартному зразку або офіційному опису сорту шляхом порівняльної ідентифікаційної оцінки рослин контрольної проби із стандартним зразком або офіційним описом сорту, який проводиться шляхом висіву насіння на ділянках;
 
46. лабораторний сортовий контроль - встановлення належності вегетативних та генеративних органів рослин до відповідного сорту і визначення сортової чистоти насіння методом порівняльної ідентифікаційної оцінки рослин контрольної проби із стандартним зразком або офіційним описом сорту в лабораторних умовах
 
47. державний резервний насіннєвий фонд - запас базового та сертифікованого насіння, що використовується за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;
 
48. оновлення насіння і садивного матеріалу - періодична заміна сертифікованого насіння, маточних насаджень багаторічних рослин у порядку сортозаміни або сортооновлення;
 
49. проба (зразок) - необхідна кількість рослин або частин (вегетативні та генеративні органи) відповідного сорту, відібраних від загальної кількості для обстеження та аналізу;
 
50. контрольна проба - зразок, сформований з робочої проби для безпосередньої сівби на контрольних ділянках для проведення ділянкового та лабораторного сортового контролю;
 
51. стандартний зразок - зразок насіння, отриманий від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин або після встановлення автентичності офіційного зразка добазовому насінню від виробника. Сівба стандартного зразка для порівняльної ідентифікаційної оцінки рослин контрольної проби є обов'язковою;
 
52. сільськогосподарські рослини - культурні рослини, представлені сортами (гібридами), що використовуються для виробництва сільськогосподарської сировини і продуктів харчування;
 
53. багаторічні рослини - рослини, розвиток яких відбувається понад два вегетаційні періоди;
 
54. лісові рослини - лісові дерева і кущі, які використовуються в лісовому господарстві;
 
55. декоративні рослини - квіти, газонні трави, цибулини, бульбоцибулини, сіянці і саджанці, живці, мікроживці та рослини-регенеранти, які використовуються в декоративних цілях;
 
56. лікарські рослини - дикорослі та культурні рослини або їх частини (насіння, бруньки, квіти, плоди, стебла, кореневища), які використовуються в медицині для виготовлення лікарських препаратів;
 
57. сертифікація насіння і садивного матеріалу - комплекс заходів, спрямований на визначення сортових та посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу з метою документального підтвердження відповідності вимогам нормативно-правових актів у сфері насінництва та розсадництва;
 
58. сертифікат - документ про відповідність, що засвідчує сортові та/або посівні якості насіння та/або садивного матеріалу;
 
59. лісонасіннєва база - природні та штучно створені насадження з цінними спадковими ознаками, призначені для заготівлі лісового насіння;
 
60. арбітражне (експертне) визначення сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу - процедура, яка проводиться методом польового оцінювання, ділянкового і лабораторного сортового контролю та методом аналізу проб, відібраних від партії насіння та/або садивного матеріалу, і встановлює відповідність сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу вимогам нормативних документів у сфері насінництва та розсадництва;
 
61. насіннєві схеми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - набір процедур, методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється моніторинг якості насіння в процесі розмноження і які гарантують підтримання та збереження достовірності сорту та її сортової чистоти;
 
62. аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) - фізична особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну для проведення одного або кількох видів робіт з сертифікації насіння та/або садивного матеріалу, і атестована в установленому порядку та занесена до відповідного реєстру;
 
63. сертифікат на насіння Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - сертифікат ОЕСР) - термін використовуються у значенні, встановленому Законом України «Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку»;
 
64. сертифікат на насіння Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (далі - сертифікат ІСТА) - термін використовуються у значенні, встановленому Законом України «Про ратифікацію Конституції Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння»;
 
65. Терміни «орган з оцінки відповідності» та «акредитація» використовуються у значенні, встановленому Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».";
 
66. 3) статті 3 та 4 викласти у такій редакції:
 
67. "Стаття 3. Суб'єкти насінництва та розсадництва
 
68. До суб'єктів насінництва та розсадництва належать фізичні-особи підприємці та юридичні особи, які здійснюють один або більше таких видів господарської діяльності: виробництво, надання послуг з ведення насінництва та розсадництва, зберігання, реалізація насіння та/або садивного матеріалу.
 
69. Стаття 4. Законодавство України про насіння і садивний матеріал
 
70. Законодавство України про насіння і садивний матеріал базується на Конституції України і складається з цього Закону, законів України "Про охорону прав на сорти рослин", "Про карантин рослин", "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.";
 
71. 4) назву розділу другого викласти у такій редакції:
 
72. "Органи, що здійснюють державне управління в сфері насінництва та розсадництва і їх повноваження";
 
73. 5) статтю 5 викласти у такій редакції:
 
74. "Стаття 5. Органи, що здійснюють державне управління в сфері насінництва та розсадництва
 
75. Державне управління у сфері насінництва та розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері оцінки відповідності, Національний орган України з акредитації.";
 
76. 6) у статті 6:
 
77. абзац другий викласти в такій редакції:
 
78. "забезпечення державної політики в галузі насінництва та розсадництва, у сфері підтвердження відповідності насіння і садивного матеріалу, укладання міжнародних угод у сфері підтвердження відповідності та взаємного визнання відповідності, приєднання України до міжнародних (регіональних) систем сертифікації у сфері насінництва та розсадництва";
 
79. в абзаці четвертому слова "що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику" замінити словами "з питань формування та реалізації державної аграрної політики, а також центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";
 
80. в абзаці п’ятому слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових";
 
81. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
82. "затвердження технічних регламентів та прийняття нормативно-правових актів у сфері насінництва та розсадництва";
 
83. 7) у статті 7:
 
84. назву статті викласти у такій редакції:
 
85. "Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики у сфері насінництва та розсадництва";
 
86. в абзаці першому слова "що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику" замінити словами "з питань формування та реалізації державної аграрної політики";
 
87. абзаци сьомий та восьмий викласти в такій редакції:
 
88. "участь у розробці кваліфікаційних вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, а також проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері насінництва та розсадництва;
 
89. організація та здійснення атестації, підготовки та підвищення кваліфікації аудиторів з сертифікації (агрономів-інспекторів) у сфері насінництва та розсадництва, ведення реєстру аудиторів з сертифікації (агрономів-інспекторів); ";
 
90. 8) статтю 8 викласти у такій редакції:
 
91. "Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі у сфері насінництва та розсадництва
 
92. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі у сфері насінництва та розсадництва, належать:
 
93. здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
 
94. ведення Реєстру виробників;
 
95. видача підтвердження на ввезення в Україну та вивезення зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування;
 
96. звернення до Національного органу України з акредитації із письмовим мотивованим зверненням щодо розгляду питання про:
 
97. - скасування сертифіката або сертифікатів, виданих акредитованим органом з оцінки відповідності;
 
98. - тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності;
 
99. - притягнення акредитованого органу з оцінки відповідності до відповідальності за порушення вимог чинного законодавства;
 
100. звернення до центрального органу виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики у сфері насінництва та розсадництва із письмовим мотивованим зверненням щодо розгляду питання про анулювання свідоцтва аудитора із сертифікації;
 
101. участь у розробленні проектів технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері сертифікації насіння та садивного матеріалу;
 
102. участь у підготовці та підвищенні кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);
 
103. участь у розробці кваліфікаційних вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва; участь у межах повноважень у міжнародному співробітництві з питань здійснення контролю та сертифікації насіння і садивного матеріалу.";
 
104. 9) у статті 10:
 
105. в абзаці першому слова "що проводять дослідження" виключити та слова "а також інші організації, що проводять дослідження у сфері насінництва" замінити словами "а також інші організації, що проводять дослідження у сфері насінництва та розсадництва";
 
106. 10) статтю 12 викласти у такій редакції:
 
107. "Стаття 12. Право на виробництво та використання насіння і садивного матеріалу
 
108. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння та садивного матеріалу для його реалізації на ринку після внесення таких осіб до Реєстру виробників.
 
109. Фізична особа-підприємець чи юридична особа, яка не є володільцем патенту на сорт рослин, має право на виробництво насіння та/або садивного матеріалу за умови додержання ними майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, зокрема, за наявності дозволу (ліцензії) від особи, яка володіє майновим правом інтелектуальної власності на сорт рослин та/або майновим правом інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, або за умови наявності цивільно-правового договору про надання послуг з ведення насінництва та розсадництва.
 
110. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи, не включені до Реєстру виробників, мають право здійснювати реалізацію насіння та садивного матеріалу, лише за умови наявності сертифікатів на насіння/садивний матеріал.
 
111. 11) доповнити Закон статтею 12-1 такого змісту:
 
112. "Стаття 12-1. Реєстр виробників
 
113. Для включення до Реєстру виробників фізична особа-підприємець або юридична особа має подати заяву до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, в якій, крім інших відомостей, така особа має заявити про:
 
114. вид діяльності, внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який передбачає здійснення господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва;
 
115. наявність у штаті спеціаліста (ів) відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва безпосередньо у фізичної особи-підприємця;
 
116. наявність на праві власності або господарського відання матеріально-технічної бази, необхідної для господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва.
 
117. Підзаконні нормативно-правові акти не можуть встановлювати додаткові вимоги для включення до Реєстру виробників.
 
118. Заява може подаватись центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі на паперовому носії або як електронний документ, що відповідає формі заяві на паперовому носії, із засвідченням електронним цифровим підписом заявника.
 
119. Відповідальність за достовірність заявлених відомостей несе заявник. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі має право перевіряти відомості, подані заявником.
 
120. Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики та не може передбачати подання фізичною особою-підприємцем або юридичною особою документів, що підтверджують заявлені відомості та одночасно є в розпорядженні будь-яких органів державної та/або місцевої влади та/або містяться у відповідних державних реєстрах. Формат електронної заяви, засоби та адреси її електронного пересилання, необхідні для прийняття рішення про включення фізичної особи-підприємця або юридичної особи до Реєстру виробників, визначаються центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики у сфері насінництва та розсадництва з оприлюдненням відповідної інформації на веб-сайті цього органу.
 
121. Рішення про включення фізичної особи-підприємця або юридичної особи до Реєстру виробників або про відмову у включенні до цього реєстру приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, протягом десяти календарних днів з дня надходження заяви.
 
122. Копія рішення, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, вручається (направляється) фізичній особі-підприємцю або юридичній особі не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.
 
123. Вручення (направлення) копії рішення, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, здійснюється будь-яким способом, що забезпечує наявність доказів здійснення такого вручення (направлення).
 
124. Включення фізичної особи-підприємця або юридичної особи до Реєстру виробників здійснюється не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення, зазначеного у частині п'ятій цієї статті.
 
125. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі не прийме вмотивовану відмову у включенні до Реєстру виробників, рішення про включення фізичної особи-підприємця або юридичної особи до Реєстру виробників вважається прийнятим. В такому разі днем прийняття рішення про включення фізичної особи-підприємця або юридичної особи до Реєстру виробників, вважається останній день строку розгляду заяви, передбаченого частиною п’ятою цієї статті.
 
126. Підставами для відмови у включенні до Реєстру виробників є:
 
127. невідповідність поданих документів вимогам закону;
 
128. виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
 
129. Рішення про виключення суб'єкта насінництва та розсадництва з Реєстру виробників приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у разі:
 
130. подання суб'єктом насінництва та розсадництва заяви про виключення з Реєстру виробників;
 
131. наявності відомостей про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем;
 
132. неподання у встановлений строк інформації про зміни, внесені до документів, які додаються до заяви про внесення до Реєстру виробників;
 
133. неведення суб'єктом насінництва та розсадництва господарської діяльності з виробництва насіння протягом останнього календарного року.
 
134. Оновлення інформації Реєстру виробників здійснюється протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення, що має наслідком зміну відомостей, які містить Реєстр виробників.
 
135. Дії та/або бездіяльність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі щодо ведення Реєстру виробників (у тому числі щодо включення і виключення з Реєстру виробників), можуть бути оскаржені до центрального органу виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики та/або до суду.";
 
136. 12) доповнити Закон статтею 12-2 такого змісту:
 
137. "Стаття 12-2. Вимоги до реєстрів, ведення яких передбачено цим Законом
 
138. Відомості, що містяться в Реєстрі виробників, Реєстрі органів з оцінки відповідності, Реєстрі аудиторів з сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстрі сертифікатів, виданих органами з оцінки відповідності на насіння та/або садивний матеріал є відкритими і загальнодоступними.
 
139. Державні органи, що відповідають за ведення вказаних реєстрів забезпечують вільний, цілодобовий, безоплатний доступ через мережу Інтернет до актуальних даних цих реєстрів.
 
140. Відомості, отримані з реєстрів, передбачених частиною першою цієї статті, шляхом доступ до них через мережу Інтернет:
 
141. мають статус офіційної інформації органу, який веде відповідний реєстр;
 
142. не потребують будь-якого додаткового підтвердження органом, який веде відповідний реєстр;
 
143. можуть використовуватися будь-якими органами державної влади, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, юридичними особами та іншими зацікавленими особами в офіційному документообігу.";
 
144. 13) у статті 13:
 
145. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
146. "Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики";
 
147. в абзаці шостому частини третьої після слів "нормативно-правових актів та стандартів" доповнити словами "у сфері насінництва та розсадництва";
 
148. частину третю доповнити абзацами такого змісту:
 
149. "у разі створення базових маточних насаджень формувати їх вихідним садивним матеріалом багаторічних рослин отриманих від базових розсадників.";
 
150. частини четверту викласти у такій редакції:
 
151. "Посадові особи виробника насіння і садивного матеріалу в разі проведення заходів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва зобов'язані сприяти посадовим особам, які здійснюють державний контроль у сфері насінництва та розсадництва у виконанні їх функцій.";
 
152. 14) статтю 15 викласти у такій редакції:
 
153. "Стаття 15. Введення в обіг насіння і садивного матеріалу
 
154. Насіння і садивний матеріал може бути введено в обіг після їх сертифікації. Насіння і садивний матеріал, які вводяться в обіг, та на які видано сертифікат ОЕСР або сертифікат ІСТА, не потребують сертифікації на території України.
 
155. Сертифікат на насіння та сертифікат на садивний матеріал може бути виданий, якщо відповідне насіння або садивний матеріал:
 
156. належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України,
 
157. за сортовою чистотою та посівними якостями відповідають вимогам нормативно-правових актів у сфері насінництва та розсадництва.";
 
158. 15) у статті 17:
 
159. в абзаці першому слово "інспектування" замінити словами "польового оцінювання";
 
160. в абзаці другому слово "Інспектування" замінити словами "Польове оцінювання»;
 
161. в абзаці четвертому слова "нормативних документів, що регламентують сферу насінництва та розсадництва" замінити словами "встановленим нормативно-правовими актами у сфері насінництва та розсадництва";
 
162. в абзаці п'ятому слова "державного інспектора територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "інспектора центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";
 
163. в абзаці шостому слова "державного інспектора територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "інспектора центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";
 
164. абзаци сьомий-дев’ятий викласти в такій редакції:
 
165. "Кожна партія насіння і садивного матеріалу повинна супроводжуватися сертифікатами:
 
166. насіння - сертифікатами на насіння, що засвідчують сортові та посівні якості;
 
167. садивний матеріал - сертифікатами, що засвідчують походження, санітарний стан і товарну якість садивного матеріалу.";
 
168. в абзаці десятому слова "державний інспектор територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами " акредитованим орган з оцінки відповідності";
 
169. в абзаці дванадцятому слова "лабораторіями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "лабораторіями, акредитованими у встановленому законом порядку";
 
170. в абзаці тринадцятому слова "державним інспектором територіального органу центрального органу виконавчої влади що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі" замінити словами "аудитором із сертифікації (агрономом- інспектором)";
 
171. абзац п’ятнадцятий виключити.
 
172. У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий та сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим та шістнадцятим;
 
173. 16) статтю 18 викласти у такій редакції:
 
174. "Стаття 18. Проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу
 
175. Сертифікації підлягає насіння і садивний матеріал сорту, що занесені до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні та/або Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих культур, до схем сертифікації яких приєдналася Україна.
 
176. Форма та зміст сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері оцінки відповідності.
 
177. Видача сертифікатів, проведення польового оцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю, маркування партій насіння та садивного матеріалу, а також визначення посівних якостей здійснюється акредитованим органом оцінки відповідності на платній основі.
 
178. Оплата робіт з підтвердження відповідності в сфері насінництва та розсадництва здійснюється на договірних засадах.
 
179. Порядок здійснення сертифікації та видачі сертифікатів, проведення польового оцінювання, ділянкового та лабораторного сортового контролю, а також визначення сортових та посівних якостей, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
180. Відомості про видачу сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал вносяться до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.";
 
181. 17) доповнити Закон статями 18-1, 18? та 18-3 такого змісту:
 
182. "Стаття 18-1. Органи з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва
 
183. Акредитовані органи з оцінки відповідності:
 
184. визначають посівні якості насіння і товарні якості садивного матеріалу;
 
185. проводять лабораторний сортовий контроль насіння та садивного матеріалу;
 
186. видають сертифікати на посівні якості насіння та товарні якості садивного матеріалу;
 
187. здійснюють інші повноваження, що передбачені цим Законом та іншими законами у галузі оцінки відповідності.
 
188. Акредитовані органи з оцінки відповідності можуть додатково акредитуватися у відповідних системах сертифікації/оцінки відповідності міжнародних організацій, учасницею яких є Україна або інших профільних організаціях/асоціаціях у сфері насінництва та розсадництва.
 
189. Оскарження процедур оцінки відповідності здійснюється відповідно до положень Закону України «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності».
 
190. У випадку тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності, Національний орган України з акредитації має право провести позапланову перевірку діяльності органу з оцінки відповідності за останні 3 роки.
 
191. Стаття 18-2. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) насіння та садивного матеріалу
 
192. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може здійснювати наступні види робіт у сфері насінництва та розсадництва:
 
193. польове оцінювання;
ділянковий сортовий контроль;
визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу;
видачу сертифікатів на сортові якості насіння і садивного матеріалу;
відбір проб;
маркування партій насіння та садивного матеріалу.
Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва. У свідоцтві вказуються один або декілька видів робіт із зазначених у частині першій цієї статті, які аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) отримав право здійснювати.
Для отримання свідоцтва особа повинна мати повну вищу агрономічну освіту, стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, скласти кваліфікаційний іспит та бути внесеною до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) відповідно до вимог цього Закону.
Аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) не може бути особа, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
Особа яка має намір скласти кваліфікаційний іспит, подає до Кваліфікаційної комісії:
заяву встановленого зразка;
копію документа про повну вищу освіту;
документ, що підтверджує стаж роботи.
Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої перевіряється та підтверджується рівень теоретичних і практичних знань та умінь особи, як можливого майбутнього виконавця відповідних робіт у сфері насінництва та розсадництва.
 
194. Відомості про особу, яка склала кваліфікаційний іспит, не пізніше 10 робочих днів після його складання, вносяться до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) та видається відповідний сертифікат. Сертифікат може бути випущений у матеріальній (паперовій, пластиковій тощо) або електронній формі.
 
195. Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту, допускаються до його повторного складення не раніше ніж через два місяці.
 
196. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) зобов’язані не рідше одного разу на три роки підвищувати свою кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.
 
197. Строк дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) не обмежений у часі, крім випадків, визначених законодавством. Невиконання вимоги щодо підвищення кваліфікації у встановлені законом строки є підставою для зупинення дії сертифіката на період до одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації.
 
198. Рішення про тимчасове зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) приймається центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики у сфері насінництва та розсадництва у разі:
 
199. невиконання вимог цього Закону щодо підвищення кваліфікації;
 
200. надання завідомо неправдивих даних, які призвели до прийняття рішення про видачу свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).
 
201. Дія свідоцтва поновлюється центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики у сфері насінництва та розсадництва у 5 денний строк після отримання відомостей про усунення причин, що стали підставою для зупинення його дії.
 
202. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) несуть відповідальність за результати та якість своєї роботи в сфері насінництва та розсадництва.
 
203. Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) анулюється центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики у сфері насінництва та розсадництва шляхом відкликання його у таких випадках:
 
204. а) за зверненням аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);
 
205. б) у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи, яка є аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;
 
206. в) за поданням Кваліфікаційної комісії у разі встановлення факту грубого та/або систематичного порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
 
207. г) на підставі свідоцтва про смерть.
 
208. Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) може бути також анульовано за рішенням суду.
 
209. Рішення про зупинення дії чи анулювання свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) може бути оскаржено до суду.
 
210. Порядок видачі та анулювання свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), форма зазначеного свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики у сфері насінництва та розсадництва.";
 
211. Стаття 18-3. Кваліфікаційна комісія
 
212. До складу Кваліфікаційної комісії входять дванадцять осіб, які є висококваліфікованими фахівцями у сфері насінництва та розсадництва і оцінки відповідності по чотири особи від:
 
213. центрального органу виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики спільно із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;
 
214. центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері оцінки відповідності;
 
215. вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівня акредитації, які мають у своєму складі факультети агрономічного профілю, перелік яких визначаються центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики.
 
216. Склад Кваліфікаційної комісії затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань формування та реалізації державної аграрної політики у сфері насінництва та розсадництва.
 
217. Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить 5 років.
 
218. Члени Кваліфікаційної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря.
 
219. Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів від загального складу. Рішення Кваліфікаційної комісії вважається прийнятим простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Кваліфікаційної комісії є вирішальним.
 
220. Член Кваліфікаційної комісії виключається з її складу за власним бажанням, у разі його смерті, набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії, визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною, втрати особою громадянства України, невиконання обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більше як чотири місяці підряд, припинення повноважень або звільнення із займаної посади в органах, перелік яких наведено у частині першій даної статті.
 
221. Рішення Кваліфікаційної комісії може бути оскаржено до суду.
 
222. Складання кваліфікаційного іспиту та підвищення аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами) своєї кваліфікації здійснюються на базі факультетів агрономічного профілю у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівня акредитації, які визначаються центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики.»;
 
223. 18) у статті 19:
 
224. абзац другий викласти у такій редакції:
 
225. "розмноження насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, до схем сертифікації яких приєдналася Україна, передбачено договорами між суб'єктами господарювання для вивезення за межі України";
 
226. абзац четвертий виключити;
 
227. 19) статтю 20 викласти у такій редакції:
 
228. "Стаття 20. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу
 
229. Насіння та садивний матеріал дозволяється ввозити в Україну за умови належності його до сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин України та/або Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна.
 
230. Насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, ввозиться в Україну за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни. Таке насіння не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні та може бути сертифіковане суб’єктами насінництва та розсадництва добровільно.
 
231. Митне оформлення насіння і садивного матеріалу здійснюється за наявності сертифікату ОЕСР або сертифікату ІСТА. Митне оформлення насіння і садивного матеріалу, на які не видаються сертифікат ОЕСР або сертиікат ІСТА, здійснюється за наявності сертифікатів країни експортера.
 
232. Насіння і садивний матеріал, яке ввозиться для реалізації на території України, повинно відповідати вимогам встановленим нормативно-правовими актами у сфері насінництва та розсадництва, що діють в Україні, та підтверджуватися сертифікатом на насіння/садивний матеріал виданим акредитованим органом з оцінки відповідності. Насіння і садивний матеріал, які ввозиться для реалізації на території України, та на які видано сертифікат ОЕСР або сертифікат ІСТА, не потребують сертифікації на території України.
 
233. Порядок ввезення, розмноження, сертифікації та наступного вивезення за межі України насіння сорту, який занесений до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна встановлює Кабінет Міністрів України. Зазначений порядок має відповідати схемам сортової сертифікації Організації економічного співробітництва та розвитку, до яких приєдналася Україна.
 
234. Зразки насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, можуть ввозитися в Україну та вивозитися з України для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами господарювання на основі підтвердження, що видається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (далі - підтвердження).
 
235. Видача, переоформлення, видача дубліката підтвердження здійснюється безоплатно.
 
236. Для отримання підтвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі подається заява у якій щодо насіння та/або садивного матеріалу вказується:
 
237. назва сорту та культури;
 
238. вага/кількість;
 
239. країна походження;
 
240. мета ввезення.
 
241. Відповідальність за достовірність заявлених відомостей несе особа, що подає заяву.
 
242. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі має право організувати перевірку відомостей, заявлених у заяві.
 
243. Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної аграрної політики та не може передбачати подання фізичною особою-підприємцем або юридичною особою документів, що підтверджують заявлені відомості та одночасно є в розпорядженні будь-яких органів державної та/або місцевої влади та/або містяться у відповідних державних реєстрах.
 
244. Про видачу підтвердження або про відмову у його видачі центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі має прийняти рішення не пізніше десяти календарних днів з дня надходження заяви.
 
245. Підтвердження або рішення про відмову у його видачі вручається (направляється) фізичній особі-підприємцю або юридичній особі не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.
 
246. Вручення (направлення) підтвердження або рішення про його відмову здійснюється будь-яким способом, що забезпечує наявність доказів здійснення такого вручення (направлення).
 
247. Підставою прийняття рішення про відмову у видачі підтвердження є:
 
248. обсяг насіння та/або садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, перевищує кількість посадкового матеріалу сорту, що встановлена цією статтею;
 
249. встановлення факту надання в заяві на отримання погодження недостовірних відомостей.
 
250. Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законом, не допускається.
 
251. У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано або не направлено підтвердження або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі підтвердження суб'єкт господарювання має право провадити дії щодо ввезення в Україну або вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу.
 
252. Строк дії підтвердження - один рік з дня наступного за днем його видачі або до дня фактичного ввезення погодженого обсягу насіння, залежно від того, що настає раніше.
 
253. Підстави анулювання підтвердження, переоформлення погодження та видачі дубліката погодження встановлено Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 
254. Порядок видачі підтвердження або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання встановлюється Кабінетом Міністрів України, в порядку передбаченому Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 
255. Зразки насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну або вивозяться з України для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами насінництва та розсадництва, не підлягають ліцензуванню та сертифікації.
 
256. Карантинний огляд зазначених зразків здійснюється на безоплатній основі.
 
257. Зразки насіння та садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт, експонування ввозяться в кількості, що визначається для забезпечення проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні з розрахунку 1 зразок на 1 рік на 1 точку досліджень. Кількість точок дослідження не може перевищувати тридцяти.
 
258. Суб'єкт господарювання несе передбачену законом відповідальність за використання зразків насіння та садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт та експонування, відповідно до призначення.
 
259. Вивезення насіння та/або садивного матеріалу за межі України та його митне оформлення здійснюється за наявності дозволу (ліцензійного договору) володільця патенту на відповідний сорт та фітосанітарного сертифіката.";
 
260. 20) в абзаці першому статті 21 слова "в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику" замінити словами "відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами у сфері насінництва та розсадництва";
 
261. 21) в абзаці першому статті 22 слова "нормативно-правових актів" замінити словами "встановленими нормативно-правовими актами у сфері насінництва та розсадництва";
 
262. 22) в абзаці першому статті 24 слово "законодавством" замінити словом "законом";
 
263. 23) статтю 25 викласти в наступній редакції:
 
264. "Стаття 25. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у насінництві та розсадництві
 
265. Організація та здійснення державного контролю у сфері насінництва та розсадництва покладається на посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.
 
266. Головні та провідні спеціалісти, які безпосередньо здійснюють державний нагляд (контроль), є одночасно державними інспекторами сільського господарства України.
 
267. На посадових осіб, яким надано повноваження головних державних інспекторів сільського господарства, та їх заступників, старших державних та державних інспекторів, поширюється дія Закону України "Про державну службу".;
 
268. 24) у статті 26:
 
269. абзац другий викласти в такій редакції:
 
270. "контролювати додержання суб'єктами насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва";
 
271. абзац сьомий викласти в такій редакції: "звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді зупинення або заборони реалізації насіння і садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено невідповідність їхніх якісних показників вимогам законодавства";
 
272. абзац восьмий виключити;
 
273. 25) в абзаці другому статті 28 слова "систематичного порушення атестаційних вимог або" замінити словами "систематичного грубого порушення ним".
 
274. 2. У Законі України "Про охорону прав на сорти рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 21 (25.05.93), ст. 218):
 
275. 1) у статті 1:
 
276. абзац третій викласти у такій редакції:
 
277. "ботанічний таксон - назва класифікаційної категорії, що встановлена для відособленої групи рослин, споріднених між собою спільністю ознак і властивостей; ";
 
278. абзац восьмий викласти у такій редакції:
 
279. "експертний заклад - підприємство, установа, організація чи їх відокремлений підрозділ, які акредитовані в установленому порядку Національним органом України з акредитації на проведення експертизи заявки на сорт рослин; ";
 
280. 2) у статті 7:
 
281. в абзаці шостому після слова "реєстрацією" доповнити словами ", а також за діяльністю експертних закладів щодо проведення експертизи заявок на сорт рослин";
 
282. після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
283. "подає пропозиції щодо акредитації експертних закладів, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію експертних закладів, якщо встановлено недотримання ними акредитаційних вимог або якщо вони не виконують свої обов'язки згідно із законодавством; ";
 
284. У зв'язку з чим абзац десятий вважати відповідно одинадцятим;
 
285. 3) в абзаці сьомому статті 9 після слова "них" доповнити словами ", розміщує на своєму веб-сайті перелік експертних закладів, їх контактні дані, види діяльності, на які вони отримали акредитацію та копії атестатів про акредитацію";
 
286. 4) у статті 17:
 
287. частину першу доповнити реченнями такого змісту:
 
288. "Інформація про наявність трудового договору чи договору про створення за замовленням відображається у заявці на сорт рослин. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації про наявність трудового договору чи договору про створення за замовленням відповідно до чинного законодавства.";
 
289. 5) у статті 19-1:
 
290. частину першу викласти в такій редакції:
 
291. "Будь-яка особа може подати заявку про набуття права на поширення сорту, який віднесений до загальновідомих, без майнових прав інтелектуальної власності на нього.";
 
292. 6) у статті 20:
 
293. частину четверту викласти в такій редакції:
 
294. "Якщо заявник бажає, щоб експертиза заявки на сорт проводилася експертним закладом, акредитованим Національним органом України з акредитації на проведення експертизи заявки, він робить про це відповідну відмітку у заявці із зазначенням назви такого закладу.";
 
295. частину шосту виключити;
 
296. 7) у статті 21:
 
297. частину першу викласти в такій редакції:
 
298. "Датою подання заявки вважається дата одержання Уповноваженим органом матеріалів заявки, передбачених частиною третьою статті 20 цього Закону, або частини матеріалів, що містять принаймні:
 
299. а) відомості про заявника, викладені українською мовою;
 
300. б) зазначення ботанічного таксона (латинське та українське позначення);
 
301. в) запропоновану заявником назву або тимчасове позначення сорту;
 
302. г) якщо заявляється пріоритет - назву держави-учасника, в якій подано попередню заявку на цей сорт, та дату подання цієї заявки;
 
303. д) технічну анкету сорту.
 
304. 8) в абзаці першому та другому статті 23 після слів "Уповноваженим органом" доповнити відповідно словами "та експертними закладами";
 
305. 9) у статті 25:
 
306. Частину другу викласти в такій редакції:
 
307. "Експертиза заявки на вибір заявника проводиться Уповноваженим органом або експертним закладом, акредитованим Національним органом України з акредитації на проведення експертизи заявки, відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі. Вартість робіт експертних закладів визначається на договірних засадах.";
 
308. в частині четвертій після слів "Уповноваженого органу" доповнити словами "або експертного закладу";
 
309. після частини п’ятої доповнити частиною шостою такого змісту:
 
310. "Уповноважений орган або експертний заклад зобов’язані письмово повідомити заявника про результати розгляду кожного окремого клопотання, що надійшло від заявника.";
 
311. 10) у статті 26:
 
312. після слів "Уповноважений орган" в усіх відмінках доповнити словами "або експертний заклад" у відповідних відмінках;
 
313. частину третю-шосту викласти в такій редакції:
 
314. "3. У разі надходження матеріалів, на підставі яких може бути встановлена дата подання заявки:
 
315. а) протягом десяти робочих днів заявнику надсилається повідомлення про прийняття заявки до розгляду із зазначенням її номера та дати подання, а також розмір збору та реквізити для його сплати;
 
316. б) до Реєстру заявок вносяться відомості, що містять:
 
317. номер та дату подання заявки;
 
318. дату пріоритету (якщо заявлено пріоритет);
 
319. ім'я (назву) заявника;
 
320. зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
 
321. назву сорту.
 
322. 4. У разі надходження матеріалів, на підставі яких дата подання заявки не може бути встановлена, заявка вважається неподаною, про що протягом десяти робочих днів заявнику надсилається експертний висновок із зазначенням дати надходження цих матеріалів.
 
323. 5. У разі відповідності формальних ознак заявки встановленим вимогам і одержання позитивних висновків за положеннями пунктів "а", "б" і "г" частини другої цієї статті:
 
324. а) заявнику надсилається експертний висновок про позитивні результати формальної експертизи і про початок проведення кваліфікаційної експертизи, а також повідомлення про ввезення зразків посадкового матеріалу для проведення кваліфікаційної експертизи сорту;
 
325. б) в офіційному виданні публікуються відомості про заявку, що містять:
 
326. номер та дату подання заявки;
 
327. назву сорту;
 
328. ім'я (назву) заявника або його представника;
 
329. в) компетентний орган кожної держави-учасника інформується про запропоновану заявником назву сорту.
 
330. 6. Формальна експертиза заявки не може тривати більше двох місяців з дати одержання матеріалів заявки згідно зі статтею 21 цього Закону.";
 
331. 11) у статтях 27-30, окрім частини сьомої статті 29:
 
332. після слів "Уповноважений орган" в усіх відмінках доповнити словами "або експертний заклад" у відповідних відмінках;
 
333. частину першу статті 27 доповнити реченням такого змісту:
 
334. "Кваліфікаційна експертиза батьківських компонентів не проводиться, а їх реєстрація здійснюється за даними заявника.";
 
335. в пункті д) частини 4 статті 27 слова "можуть бути враховані" замінити словами "за зверненням заявника враховуються";
 
336. статтю 28 доповнити частиною другою в такій редакції:
 
337. "Під час формальної експертизи та експертизи назви сорту Заявник має право зазначати в матеріалах заявки селекційний код, як назву сорту.";
 
338. частину 10 статті 28 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
339. "У разі подання заявником назви сорту зареєстрованої в будь-якій державі-учасниці, експертний висновок про ухвалення та реєстрацію такого сорту складається незалежно від її публікації.";
 
340. в частині першій статті 29 слова "в Уповноваженому органі" замінити словом "сорту";
 
341. 12) у статті 35:
 
342. в частині першій слово "місячний" замінити словом "десятиденний";
 
343. частину другу викласти в такій редакції:
 
344. "2. Разом із видачею документів про права на сорт, заявнику повертаються зразки посадкового матеріалу, які подавалися для проведення експертизи сорту.";
 
345. в частині п’ятій слова "в Уповноваженому органі" замінити словом "сорту";
 
346. 13) статтю 36 викласти у такій редакції:
 
347. "Заявник має право оскаржити будь-яке рішення, дії або бездіяльність Уповноваженого органу або експертного закладу щодо заявки до суду.";
 
348. 14) у статті 48:
 
349. частину третю та четверту викласти в такій редакції:
 
350. "3. На запит Уповноваженого органу або експертного закладу володілець патенту зобов'язаний надати в установлений термін інформацію, документи, матеріал, зразки сорту, що охороняється, з метою:
 
351. а) перевірки збереженості сорту;
 
352. б) визначення та оновлення офіційного зразка сорту;
 
353. в) проведення порівняльної експертизи між сортами.
 
354. Вихідні компоненти зразків сорту, що охороняються, надаються на запит Уповноваженого органу або експертного закладу з метою, зазначеною у пунктах а)-в) даної частини, лише за згодою володільця патенту.
 
355. 4. Уповноважений орган або експертний заклад може зобов'язати володільця патенту зберігати офіційний зразок об’єкту заявки.".
 
356. 3. У Законі України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532; 2012 р., № 17, ст. 155; № 23, ст. 238; 2013 р., № 2, ст. 4, ст. 10; № 8, ст. 75; № 14, ст.92; № 15, ст. 104, ст. 105, ст. 116):
 
357. пункт 127 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності викласти у такій редакції:
 
358. "127. Підтвердження на ввезення в Україну та вивезення насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування".
 
359. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
360. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім частини другої Розділу Іцього Закону, який набирає чинності з дня офіційного опублікування.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
361. 3. Установити, що з дня набрання чинності цього Закону до моменту акредитації органів з оцінки відповідності та експертних закладів: 1) сертифікація насіння та садивного матеріалу здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі у сфері насінництва та розсадництва відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, а 2) експертиза заявок на сорти рослин проводиться Уповноваженим органом".
4. Кабінету Міністрів України:
1) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
362. прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону (крім зазначених у пункті 2 цієї частини);
 
363. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
364. забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
365. забезпечити прийняття міністерствами нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
 
366. 2) протягом року після набрання чинності цим Законом затвердити технічні регламенти відповідно до цього Закону;
 
367. 3) протягом року після завершення строку, передбаченого підпунктом 2 цієї частини забезпечити організацію:
 
368. навчання та видачу аудиторам із сертифікації (агрономам-інспекторам) свідоцтв, передбачених цим Законом;
 
369. акредитації органів з оцінки відповідності передбачених цим Законом.