Кількість абзаців - 117 Розмітка (ліва колонка)


Про систему іномовлення України (Друге читання)

0. Закон України
Про систему іномовлення України
Цей Закон створює правові основи діяльності державного підприємства, на яке покладаються завдання і функції мовлення за межами України.
 
1.

 
2.

 
3.

 
4.

 
5. Стаття 1. Правові основи діяльності системи іномовлення України
 
6. 1. З метою задоволення інформаційних потреб іноземної аудиторії, зокрема закордонних українців, захисту національних інтересів за межами України, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів утворюється державне підприємство «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» (далі - ІНТУ).
 
7. 2. Утворення ІНТУ здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
8. 3. ІНТУ утворюється у формі державного підприємства на базі державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення» і підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.
 
9. 4. ІНТУ визначає свою структуру, формує принципи кадрової політики, визначає програмну концепцію, порядок взаємовідносин з партнерами на підставі Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
10. 5. ІНТУ є об’єктом загальнодержавного значення. Відчуження, передача (крім короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва і земельних ділянок, на яких вони розташовані, забороняються.
 
11. Стаття 2. Принципи іномовлення
 
12. 1. Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини Україна визнає свободу та право будь-якого індивіда шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
 
13. 2. Іномовлення України:
 
14. узгоджується із загальними цілями зовнішньої політики України, відповідає міжнародним стандартам та договірним зобов’язанням України;
 
15. здійснюється на основі найвищих професійних стандартів журналістики;
 
16. ґрунтується на достовірній інформації, важливій його потенційній аудиторії;
 
17. сприяє дотриманню прав людини.
 
18. Стаття 3. Законодавство у сфері діяльності ІНТУ
 
19. 1. У своїй діяльності ІНТУ керується Конституцією України, Законами України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про засади державної мовної політики», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», цим Законом, Статутом ІНТУ, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами.
 
20. Стаття 4. Принципи діяльності, гарантії незалежності ІНТУ
 
21. 1. Діяльність ІНТУ провадиться на принципах:
 
22. 1) всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування іноземної аудиторії про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів з усвідомленням того, що програми ІНТУ впливають на взаємовідносини України з іншими країнами;
 
23. 2) невтручання у внутрішню політику країн, на які поширюється мовлення ІНТУ;
 
24. 3) чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;
 
25. 4) вільного вираження поглядів, думок і переконань;
 
26. 5) незалежності редакційної політики від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
 
27. 6) відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;
 
28. 7) прозорості та відкритості у своїй діяльності;
 
29. 8) поваги до моральних, релігійних та ідеологічних переконань радіослухачів і телеглядачів.
 
30. 2. Забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність ІНТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється ІНТУ.
 
31. 3. Зобов’язання ІНТУ щодо поширення повідомлень органів влади визначаються виключно цим Законом.
 
32. 4. В умовах воєнного, надзвичайного стану та в особливий період обмеження іномовлення України запроваджуються на умовах та у порядку, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.
 
33. Стаття 5. Основні завдання ІНТУ
 
34. 1. Основними завданнями ІНТУ є:
 
35. 1) об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування іноземної аудиторії про суспільно значущі події в Україні;
 
36. 2) інформаційна підтримка українців, що перебувають за межами України;
 
37. 3) забезпечення платформи для дискусій у всьому світі стосовно офіційної позиції органів державної влади України щодо важливих тем, насамперед у галузі політики, культури та економіки, з метою сприяння взаєморозумінню та обміну ідеями між різними культурами і народами світу;
 
38. 4) забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-політичного, культурного та економічного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів;
 
39. 5) сприяння консолідації українського та іноземного суспільства;
 
40. 6) забезпечення достатнього, всебічного інформаційного супроводу процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки;
 
41. 7) розвиток і зміцнення статусу української культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин;
 
42. 8) сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб іноземної аудиторії, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, інших соціальних груп;
 
43. 9) надання іноземній аудиторії затребуваних інформаційних продуктів;
 
44. 10) сприяння зміцненню міжнародного авторитету України та зростання інвестиційної привабливості.
 
45. Стаття 6. Мовлення та програмна концепція мовлення ІНТУ
 
46. 1. Програмна концепція мовлення ІНТУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності і має забезпечувати можливість аудиторії формувати власний незалежний погляд і позицію та не має односторонньо підтримувати певну політичну партію чи інше політичне об’єднання, релігійну общину, професійне угруповання чи будь-яку іншу спільність інтересів.
 
47. 2. Редакційна політика ІНТУ визначається необхідністю інформування іноземної аудиторії, в тому числі закордонних українців за межами України, про офіційну позицію держави Україна, а на час запровадження надзвичайного, воєнного стану та в умовах особливого періоду, зокрема у разі проведення на території України антитерористичних операцій, - інформування аудиторії, що перебуває на відповідних, в тому числі тимчасово окупованих територіях.
 
48. 3. Програми ІНТУ виробляються українською, а також іншими мовами, залежно від доцільності та нагальності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності ІНТУ.
 
49. 4. ІНТУ провадить свою діяльність шляхом публічного поширення інформаційного продукту через канали супутникового, ефірного, кабельного, електронного зв’язку та Інтернет у цифровому, аналоговому чи/та друкованому вигляді за межами України. Матеріали (передачі) ІНТУ можуть поширюватися в Україні на підставі угод з операторами телекомунікаційних мереж, провайдерами телекомунікацій та провайдерами програмної послуги для задоволення потреб громадян.
 
50. 5. В особливих обставинах трансляція програм ІНТУ може здійснюватися на території України через цифрові і аналогові мережі, тимчасово надані державою або іншим мовником.
 
51. 6. Не допускається використання ІНТУ для поширення матеріалів та відомостей:
 
52. 1) які спрямовані на розпалювання ненависті або ворожнечі щодо суспільства, окремих елементів суспільства або осіб;
 
53. 2) які можуть призвести до свавілля чи насилля у суспільстві чи будь-яким чином зазіхають на людську гідність;
 
54. 3) які пропагують війну;
 
55. 4) порнографічного змісту;
 
56. 5) які становлять загрозу розвитку і вихованню дітей та молоді.
 
57. 7. ІНТУ не має права розповсюджувати програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини другої статті 6, частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі «, а також програми, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів.
 
58. 8. Забороняється розповсюдження ІНТУ матеріалів та повідомлень, що містять приховану рекламу, мають ознаки однобічного представлення інтересів політичних партій, громадських організацій, суб’єктів господарювання та інших осіб, можуть ввести в оману аудиторію щодо об’єктивності висвітлення інформації, а також свідчать про вплив третіх осіб на форму та зміст програм ІНТУ.
 
59. Стаття 7. Статут ІНТУ
 
60. 1. Статут ІНТУ розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
61. 2. Статут ІНТУ визначає повноваження органів управління ІНТУ та їх компетенцію відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
62. 3. Статут ІНТУ має містити:
 
63. 1) гарантії незалежності іноземного мовника;
 
64. 2) положення щодо повноважень органів управління ІНТУ;
 
65. 3) структуру ІНТУ, зокрема положення щодо редакційної ради та інших структурних підрозділів ІНТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення;
 
66. 4) порядок формування керівних та наглядових органів ІНТУ;
 
67. 5) положення про заборону відчуження, передачі, приватизації нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі у статутному капіталі ІНТУ.
 
68. 4. Зміни до Статуту ІНТУ вносяться Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.
 
69. Стаття 8. Управління ІНТУ
 
70. 1. Керівником ІНТУ є генеральний директор, який призначається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, самостійно здійснює керівництво ІНТУ і несе повну відповідальність за підготовку програм та управління ІНТУ. Керівник діє відповідно до Статуту.
 
71. 2. Наглядовими органами ІНТУ є наглядова рада, ревізійна комісія, редакційна рада.
 
72. Порядок формування, засади діяльності та повноваження наглядових органів встановлюються Статутом.
 
73. Стаття 9. Джерела фінансування ІНТУ
 
74. 1. Держава забезпечує належне фінансування ІНТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менш як 0, 04 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.
 
75. 2. Джерелами фінансування ІНТУ можуть бути:
 
76. 1) кошти, отримані від продажу власної теле- і радіопродукції;
 
77. 2) кошти, отримані від трансляції реклами;
 
78. 3) плата за надання у користування авторськими та суміжними правами;
 
79. 4) кошти державного бюджету;
 
80. 5) добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб (крім анонімних пожертвувань);
 
81. 6) інші надходження, не заборонені законодавством.
 
82. Стаття 10. Реклама в програмах ІНТУ
 
83. 1. Загальні умови розповсюдження реклами в програмній діяльності ІНТУ визначаються Законом України «Про рекламу « з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
84. 2. Трансляція реклами на каналі мовлення ІНТУ протягом кожної астрономічної години та астрономічної доби фактичного мовлення не повинна перевищувати обсягів, встановлених Європейською конвенцією про транскордонне мовлення та Законом України «Про рекламу».
 
85. 3. Політична реклама будь-якої форми, в тому числі прихована, є забороненою в будь-який період часу.
 
86. 4. Соціальна реклама у програмах ІНТУ допускається за умови відсутності вказування в ній на конкретну продукцію та її виробника, рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є громадська організація), об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.
 
87. 5. Трансляція реклами, повідомлень про спонсора - виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, забороняється, крім трансляції реклами та повідомлень про спонсорів, які придбані з правом на трансляцію міжнародних спортивних змагань Міжнародного олімпійського комітету, Федерації національних футбольних асоціацій, Союзу європейських футбольних асоціацій та на виконання міжнародних зобов’язань перед Європейською мовною спілкою.
 
88. Стаття 11. Майно ІНТУ
 
89. 1. Центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України здійснює контроль за використанням і збереженням переданого ІНТУ майна.
 
90. 2. ІНТУ не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.
 
91. 3. ІНТУ має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, набутим за рахунок коштів від власної господарської діяльності, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.
 
92. 4. Відчуження та списання переданого ІНТУ майна, крім нерухомого, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
93. Стаття 12. Ліцензія на мовлення
 
94. 1. ІНТУ отримує, продовжує строк дії та переоформляє ліцензію на мовлення у порядку, встановленому Законом України «Про телебачення і радіомовлення», з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 
95. 2. Для провадження своєї діяльності ІНТУ на підставі відповідного рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення шляхом переоформлення отримує ліцензії на мовлення (включаючи перелік каналів мовлення), власниками яких є державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та товариство з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення», умови яких засвідчують право ІНТУ здійснювати мовлення (в тому числі використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж) за межами України, на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких запроваджено надзвичайний, воєнний стан, або в умовах особливого періоду (включаючи райони проведення антитерористичних операцій) на території України.
 
96. 3. Одночасно з переоформленням ліцензій на мовлення, передбаченим частиною другою цієї статті, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про анулювання відповідних ліцензій теле- і радіоорганізацій, зазначених у частині другій цієї статті, умови яких відповідають умовам ліцензії на мовлення, виданої ІНТУ.
 
97. 4. Переоформлення ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті, здійснюється на позаконкурсних засадах на підставі заяви, поданої ІНТУ до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, протягом 10 робочих днів з дня отримання такої заяви.
 
98. Під час прийняття рішення про видачу ліцензій, передбачених частиною другою цієї статті, допускається внесення змін лише щодо органів управління, складу редакційної ради, складу наглядової ради, зазначення власника/засновника теле- і радіоорганізації, концепції мовлення (за умови дотримання вимог цього Закону), а також строку дії ліцензії.
 
99. Зміна інших умов ліцензії, яка видана відповідно до частини другої цієї статті, можлива шляхом переоформлення ліцензії в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.
 
100. 5. Строк дії ліцензії на мовлення, яка видається ІНТУ відповідно до частини другої цієї статті, становить сім років. Продовження строку дії ліцензії ІНТУ здійснюється в загальному порядку, передбаченому законодавством про телебачення і радіомовлення.
 
101. 6. За видачу ліцензій на мовлення, передбачених частиною другою цієї статті, ліцензійний збір не сплачується.
 
102. Стаття 13. Публічна звітність ІНТУ
 
103. 1. ІНТУ здійснює постійну поточну оцінку своєї програмної діяльності та її впливу на іноземну аудиторію.
 
104. 2. За результатами своєї діяльності ІНТУ щороку не пізніше 10 грудня подає на затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України звіт про програмну діяльність ІНТУ за поточний рік.
 
105. 3. Затверджений звіт про програмну діяльність ІНТУ за поточний рік публікується на офіційному сайті органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.
 
106. Стаття 14. Прикінцеві положення
 
107. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
108. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
109. 1) пункт «а» частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна « (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2013 р., № 30, ст. 340; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 23, ст. 159) доповнити абзацом такого змісту:
 
110. «майно державного підприємства «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» (ІНТУ); «;
 
111. 2) статтю 19 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2015 р., № 23, ст. 159) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
112. «6. Фінансування державного підприємства «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw» здійснюється відповідно до Закону України «Про систему іномовлення України».
 
113. 3. Кабінету Міністрів України:
 
114. підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
115. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
116. здійснити заходи, пов’язані з утворенням державного підприємства «Іномовна телерадіокомпанія України «Ukrаіnе Тоmоrrоw», в порядку, визначеному цим Законом.