Кількість абзаців - 1568 Розмітка (ліва колонка)


Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 
3.

 
4.

 
5. Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи, фізичних осіб - підприємців, статутів територіальних громад та символіки.
 
6. Розділ І
 
7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Визначення термінів
 
9. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
10. 1) адреса електронної пошти юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування без статусу юридичної особи, та фізичної особи - підприємця (далі - адреса електронної пошти) -запис, який ідентифікує поштову скриньку, яка використовується для зв’язку в електронній формі з юридичною особою, її відокремленим підрозділом, громадським формуванням, яке не має статусу юридичної особи, та фізичною особою - підприємцем;
 
11. 2) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - виписка) -документ в електронній формі, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційних дій, та містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу - підприємця (у тому числі про взяття на облік в органів державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, яке не має статусу юридичної особи;
 
12. 3) громадські формування - політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки та їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій;
 
13. 4) державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів створення або припинення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання та символіки громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, професійної спілки, об’єднання профспілок із статусом юридичної особи, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців (далі - символіка), засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом;
 
14. 5) держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - держатель Єдиного державного реєстру) - Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру;
 
15. 6) державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) - посадова (службова) особа суб’єкта державної реєстрації, нотаріус які від імені держави проводить державну реєстрацію;
 
16. 7) Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) -єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб - підприємців України;
 
17. 8) заявник:
 
18. засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи;
 
19. керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації створення органу державної влади, органу місцевого самоврядування;
 
20. голова комісії з припинення або уповноважена ним особа - у разі подання документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;
 
21. уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, -у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи;
 
22. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - у разі подання документів для державної реєстрації рішення щодо припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 
23. Міністерство юстиції України та його територіальні органи - у разі подання документів для державної реєстрації рішення про припинення політичної партії, її структурного утворення у зв’язку із прийняттям судом рішення про анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії;
 
24. Міністерство юстиції України - у разі подання документів для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
25. фізична особа, яка має намір стати підприємцем, або уповноважена нею особа - у разі подання документів для державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 
26. фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа - у разі подання документів для проведення інших реєстраційних дій щодо фізичної особи - підприємця;
 
27. орган державної влади, родичі та спадкоємці фізичної особи - підприємця - у разі подання документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку із її смертю, визнанням її безвісно відсутньою та оголошенням її померлою;
 
28. сільський, селищний, міський голова - у разі подання документів для державної реєстрації статуту (нової редакції статуту) територіальної громади;
 
29. 9) заява про державну реєстрацію - документ встановленого Міністерством юстиції України зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру та їх обробки;
 
30. 10) витяг з Єдиного державного реєстру (далі - витяг) -документ в паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру за вказаним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначену у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;
 
31. 11) код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (далі - код доступу) -це унікальна цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів, яка генерується в автоматичному режимі та використовується для доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Портал електронних сервісів);
 
32. 12) модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб;
 
33. 13) персональний кабінет юридичної особи, іншої організації та фізичної особи - підприємця (далі - Персональний кабінет) - особиста сторінка в мережі Інтернет юридичної особи, фізичної особи - підприємця та громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, на Порталі електронних сервісів, яка призначена для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безкоштовного доступу юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без статусу юридичної особи, до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, які містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату;
 
34. 14) Портал електронних сервісів - веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимальної можливості доступу до інформації та послуг у сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 
35. 15) принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (далі - принцип мовчазної згоди) -принцип згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від органів державної влади в порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що відповідні органи державної влади у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості;
 
36. 16) реєстраційна справа - сукупність документів в паперовій або електронній формі, що подаються для проведення реєстраційних дій;
 
37. 17) суб’єкт державної реєстрації:
 
38. Міністерство юстиції України - у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та символіки;
 
39. територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі - у разі державної реєстрації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, статутів територіальних громад міст Києва та Севастополя;
 
40. районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції - у разі державної реєстрації громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань без статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;
 
41. виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, банки - у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 
42. 18) технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка, допущена державним реєстратором при проведенні ним реєстраційних дій;
 
43. 19) технічний адміністратор Єдиного державного реєстру (далі - технічний адміністратор) - суб'єкт господарювання державного сектора економіки, віднесений до сфери управління Міністерства юстиції України або щодо якого функції з управління корпоративними правами держави здійснюється Міністерством юстиції України та визначений держателем Єдиного державного реєстру, який здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, Порталу електронних сервісів та відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надає, блокує та анулює доступ до Єдиного державного реєстру та проводить навчання роботі з цим реєстром;
 
44. 20) установчий документ юридичної особи - установчий акт, статут, програма політичної партії, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо.
 
45. Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
46. 2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України та інших законах.
 
47. Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації
 
48. 1. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.
 
49. Стаття 3. Сфера дії Закону
 
50. 1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, громадських формувань без статусу юридичної особи, фізичних осіб - підприємців, статутів територіальних громад та символіки.
 
51. Стаття 4. Загальні засади державної реєстрації
 
52. 1. Державна реєстрація базується на таких основних принципах:
 
53. 1) обов'язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі;
 
54. 2) публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, які стали підставою для її проведення;
 
55. 3) врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією, та її особливостей виключно цим Законом;
 
56. 4) державної реєстрації за заявницьким принципом;
 
57. 5) прийняття документів для державної реєстрації та державна реєстрація за принципом екстериторіальності в межах України;
 
58. 6) єдності методології державної реєстрації;
 
59. 7) об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі;
 
60. 8) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;
 
61. 9) відкритості та доступності відомостей Єдиного державного реєстру.
 
62. 2. Юридична особа вважається створеною та набуває статусу юридичної особи з дати державної реєстрації її створення.
 
63. 3. Громадське формування набуває статусу юридичної особи у випадках, передбачених законом.
 
64. 4. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
 
65. 5. Виділ юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті виділу, та державної реєстрації змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника, та вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника.
 
66. 6. Злиття юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття, та вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.
 
67. 7. Перетворення юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.
 
68. 8. Поділ юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації новоутворених юридичних осіб та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу, та вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.
 
69. 9. Приєднання юридичних осіб здійснюється шляхом державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті приєднання, та державної реєстрації змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються, та вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.
 
70. 10. Фізична особа набуває статусу фізичної особи - підприємця з дати державної реєстрації її як фізичної особи - підприємця.
 
71. 11. Фізична особа - підприємець позбавляється статусу фізичної особи - підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
 
72. 12. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності підлягають реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
 
73. Розділ ІІ
 
74. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
75. Стаття 5. Система органів державної реєстрації
 
76. 1. Систему органів у сфері державної реєстрації становлять:
 
77. Міністерство юстиції України;
 
78. суб’єкти державної реєстрації.
 
79. 2. До повноважень Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації належить:
 
80. 1) формування державної політики у сфері державної реєстрації;
 
81. 2) нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері державної реєстрації;
 
82. 3) координація діяльності у сфері державної реєстрації громадських формувань;
 
83. 4) контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації;
 
84. 5) здійснення повноважень держателя Єдиного державного реєстру;
 
85. 6) визначення технічного адміністратора;
 
86. 7) акредитація банків, як суб’єктів державної реєстрації;
 
87. 8) забезпечення надання доступу державним реєстраторам до Єдиного державного реєстру;
 
88. 9) розгляд скарг на реєстраційні дії, відмову у державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора та прийняття за результатами їх розгляду рішень, які є обов’язковими для виконання;
 
89. 10) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;
 
90. 11) взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями з питань державної реєстрації;
 
91. 12) державна реєстрація політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та символіки;
 
92. 13) надання виписок та інформаційних довідок в паперовій формі для проставлення апостилю та проставлення на них апостилю;
 
93. 14) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
 
94. 3. До повноважень суб’єктів державної реєстрації належить:
 
95. 1) організаційне та матеріально-технічне забезпечення державної реєстрації, ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;
 
96. 2) забезпечення прийому документів, поданих для державної реєстрації;
 
97. 3) забезпечення державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;
 
98. 4) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру;
 
99. 5) забезпечення ведення реєстраційних справ;
 
100. 6) інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
101. Банк, як суб’єкт державної реєстрації здійснює повноваження, визначені цією частиною, після його акредитації Міністерством юстиції України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України.
 
102. Стаття 6. Державний реєстратор
 
103. 1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у відповідних трудових відносинах з Міністерством юстиції України, територіальним органом Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі, районним, районним у місті, міським (міста обласного значення), міськрайонним, міжрайонним управлінням юстиції, виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення, районним, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, банком, який пройшов акредитацію, та нотаріус.
 
104. 2. Державний реєстратор:
 
105. 1) приймає документи;
 
106. 2) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
 
107. 3) перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;
 
108. 4) проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
 
109. 5) веде Єдиний державний реєстр;
 
110. 6) веде реєстраційні справи;
 
111. 7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
112. 3. Державний реєстратор не має права проводити реєстраційну дії щодо себе, свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором відповідного суб’єкта державної реєстрації.
 
113. 4. Втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань без статусу юридичної особи у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
 
114. 5. Державному реєстратору надається та обмежується доступ в Єдиному державному реєстрі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 
115. Розділ ІІ
 
116. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ТА ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ
 
117. Стаття 7. Єдиний державний реєстр
 
118. 1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.
 
119. 2. Єдиний державний реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до державних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.
 
120. 3. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати:
 
121. 1) автоматизацію процесу державної реєстрації та інших реєстраційних дій та відтворення його процедур;
 
122. 2) заповнення та друк форми заяви про державну реєстрацію;
 
123. 3) ідентифікацію заявників, які подають документи для державної реєстрації в електронній формі, з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації таких заявників;
 
124. 4) державну реєстрацію за принципом екстериторіальності;
 
125. 5) контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру та проведенням реєстраційних дій;
 
126. 6) пошук взаємозв’язків між юридичними особами та їх засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) її засновника, керівниками юридичних осіб, візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків;
 
127. 7) ведення реєстраційних справ в електронній формі та створення їх електронного архіву;
 
128. 8) передачу органам державної влади відомостей з Єдиного державного реєстру у випадках, передбачених цим Законом;
 
129. 9) інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади;
 
130. 10) зберігання відомостей про юридичних осіб, інші організації та фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, іншої організації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
131. 11) захист даних згідно із законом;
 
132. 12) виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація та обробка даних, права доступу тощо);
 
133. 13) проведення інших операцій, визначених цим Законом.
 
134. 4. До Єдиного державного реєстру не заносяться відомості, що становлять державну таємницю.
 
135. 5. Єдиний державний реєстр та його програмне забезпечення є об'єктом права державної власності.
 
136. Стаття 8. Портал електронних сервісів
 
137. 1. Портал електронних сервісів повинен забезпечувати:
 
138. 1) подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;
 
139. 2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;
 
140. 3) перегляд стану розгляду поданих документів;
 
141. 4) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;
 
142. 5) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;
 
143. 6) формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів;
 
144. 7) перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу та інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
145. 8) оплату адміністративного збору та оплату за надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використаннями платіжних систем через мережу Інтернет;
 
146. 9) функціонування Персонального кабінету;
 
147. 10) доступ органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
148. 11) проведення інших операцій, визначених цим Законом.
 
149. 2. Порядок функціонування Порталу електронних сервісів визначається Міністерством юстиції України.
 
150. Стаття 9. Відомості Єдиного державного реєстру
 
151. 1. Відомості про юридичну особу, громадське формування, яке не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на підставі:
 
152. відповідних заяв про державну реєстрацію;
 
153. документів, що подаються для проведення інших реєстраційних дій;
 
154. відомостей, отриманих в результаті інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади.
 
155. 2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:
 
156. 1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене у разі його наявності;
 
157. 2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код);
 
158. 3) організаційно-правова форма;
 
159. 4) вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійної спілки, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки);
 
160. 5) дані про статус громадського формування;
 
161. 6) центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права;
 
162. 7) мета діяльності громадського формування;
 
163. 8) перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) (далі - ім’я); дата народження; країна громадянства; місце проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа; відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку із державною реєстрацією;
 
164. 9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером). У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності;
 
165. 10) місцезнаходження юридичної особи;
 
166. 11) види діяльності;
 
167. 12) назва органів управління юридичної особи;
 
168. 13) відомості про керівника юридичної особи; особу (осіб), яка (які) має (мають) право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (крім керівника юридичної особи); особу (осіб), яка (які) мають право подавати документи для державної реєстрації (крім керівника юридичної особи): ім’я; дата народження; посада; дата призначення - для керівника юридичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 
169. 14) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; посада; контактний номер телефону та інші засоби зв'язку - для громадського формування;
 
170. 15) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду), у тому числі частки кожного із засновників (учасників);
 
171. 16) вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо);
 
172. 17) відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документу іншого громадського формування;
 
173. 18) інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти;
 
174. 19) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
175. 20) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
 
176. ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;
 
177. найменування відокремленого підрозділу;
 
178. місцезнаходження відокремленого підрозділу;
 
179. види діяльності відокремленого підрозділу;
 
180. відомості про керівника відокремленого підрозділу: ім'я; посада; дата народження; дата призначення та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 
181. відомості про членів керівних органів: ім’я; дата народження; посада; контактний номер телефону та інші засоби зв'язку - для відокремленого підрозділу громадського формування;
 
182. відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;
 
183. інформація про здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;
 
184. 21) дані про підрозділ громадського формування, який діє із статусом юридичної особи (місцевий осередок громадського об’єднання, місцевий осередок творчої спілки, профспілкова організація);
 
185. 22) дані про те, що юридична особа є відокремленим підрозділом громадського формування;
 
186. 23) дані про те, що юридична особа є структурним утворенням політичної партії;
 
187. 24) відомості про структурні утворення політичної партії:
 
188. вид структурного утворення політичної партії (обласна, міська, районна організація, первинний осередок, інше структурне утворення);
 
189. територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії; наявність статусу юридичної особи;
 
190. дата та номер рішення керівного органу політичної партії, яким завірено заяву про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії;
 
191. відомості про структурні утворення політичної партії із статусом юридичної особи, які містяться в частині другій цієї статті;
 
192. додаткові відомості про структурні утворення політичної партії без статусу юридичної особи: дата та номер запису в Єдиному реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності); дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, або в книзі обліку первинних осередків політичних партій; відомості про керівника структурного утворення: прізвище, ім'я, по батькові; відомості про склад керівних органів; місцезнаходження, номер телефону; відомості про припинення діяльності структурного утворення політичної партії: дата, шляхи (реорганізація, ліквідація (саморозпуск), заборона діяльності, анулювання реєстрації) та підстава припинення діяльності; підстави для зупинення розгляду документів; підстави для відмови в державній реєстрації; відомості про скасування реєстраційних дій; відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора; дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації; місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі; дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру; інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
 
193. 25) дата легалізації (реєстрації) та реєстраційних номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих спілок - для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності цим Законом;
 
194. 26) дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
 
195. 27) дані про відміну рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
 
196. 28) дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією;
 
197. 29) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
 
198. 30) дані про юридичних осіб - правонаступників;
 
199. 31) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію, та/або судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;
 
200. 32) відомості про заборону діяльності громадського формування: анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії, заборона діяльності громадського об’єднання;
 
201. 33) підстави для зупинення розгляду документів;
 
202. 34) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
 
203. 35) підстави для відмови у державній реєстрації;
 
204. 36) відомості про скасування реєстраційних дій;
 
205. 37) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
206. 38) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
207. 39) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
208. 40) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
209. 41) фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати в електронній формі, отримана з інформаційної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики;
 
210. 42) звітність про статутну діяльність громадського формування;
 
211. 43) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади;
 
212. 44) відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім та оголошення його померлим; відомості про смерть керівника юридичної особи та особи (осіб), яка (які) мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (крім керівника юридичної особи);
 
213. 45) дані про символіку: вид символіки (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз, емблема, інший вид), опис символіки, зображення символіки, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата взяття до відома повідомлення про втрату чинності символіки; підстави для зупинення розгляду документів; підстави для відмови в державній реєстрації; відомості про скасування реєстраційних дій; відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора; дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації; дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру; інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
 
214. 46) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:
 
215. вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;
 
216. найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
 
217. дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови);
 
218. відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
 
219. підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
 
220. дата видачі ліцензії;
 
221. відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
222. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для ліцензування;
 
223. 47) відомості про видачу документів дозвільного характеру:
 
224. об’єкт, на який видано документ дозвільного характеру;
 
225. назва документа дозвільного характеру, який було видано;
 
226. дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);
 
227. строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії такого документа);
 
228. дата видачі документа дозвільного характеру;
 
229. підстави, дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру;
 
230. дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;
 
231. дата і номер судового рішення щодо визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;
 
232. дата поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру;
 
233. відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
234. дата видачі документа дозвільного характеру;
 
235. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для видачі документів дозвільного характеру;
 
236. 48) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
237. 3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
 
238. 1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене у разі його наявності;
 
239. 2) ідентифікаційний код;
 
240. 3) організаційно-правова форма;
 
241. 4) місцезнаходження юридичної особи;
 
242. 5) види діяльності;
 
243. 6) дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;
 
244. 7) відомості про керівника юридичної особи: ім’я; посада; дата призначення; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 
245. 8) відомості про особу (осіб), яка (які) має (мають) право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (крім керівника юридичної особи), подавати документи для державної реєстрації: ім’я; посада; дата обрання (призначення) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 
246. 9) інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти;
 
247. 10) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
248. 11) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
 
249. ідентифікаційний код відокремленого підрозділу
 
250. найменування відокремленого підрозділу
 
251. місцезнаходження відокремленого підрозділу;
 
252. види діяльності відокремленого підрозділу;
 
253. відомості про керівника відокремленого підрозділу: ім'я; посада; дата призначення та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 
254. інформація про здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;
 
255. 12) дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
 
256. 13) дані про відміну рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
 
257. 14) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
 
258. 15) дані про юридичних осіб - правонаступників;
 
259. 16) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію, та/або судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;
 
260. 17) підстави для зупинення розгляду документів;
 
261. 18) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
 
262. 19) підстави для відмови у державній реєстрації;
 
263. 20) відомості про скасування реєстраційних дій;
 
264. 21) відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
265. 22) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
266. 23) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
267. 24) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
268. 25) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади;
 
269. 26) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
270. 4. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо фізичної особи - підприємця:
 
271. 1) ім’я фізичної особи;
 
272. 2) дата народження;
 
273. 3) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий органі мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 
274. 4) країна громадянства фізичної особи;
 
275. 5) місце проживання;
 
276. 6) види діяльності;
 
277. 7) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
278. 8) інформація про здійснення зв’язку з фізичною особою - підприємцем: телефон та адреса електронної пошти;
 
279. 9) підстави для зупинення розгляду документів;
 
280. 10) інформація про направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
 
281. 11) підстави для відмови у державній реєстрації;
 
282. 12) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію, та/або судового рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;
 
283. 13) ім’я, реєстраційний номер облікової картки платника податків особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;
 
284. 14) дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
285. 15) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
286. відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
287. 16) дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
288. 17) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади;
 
289. 18) відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання:
 
290. вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;
 
291. найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
 
292. дата і номер рішення органу ліцензування про надання та відмову у наданні ліцензії (із зазначенням підстави для такої відмови);
 
293. відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
 
294. підстави, дата і номер рішення про переоформлення, анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
 
295. дата видачі ліцензії;
 
296. відомості про орган ліцензування (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
297. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для ліцензування;
 
298. 19) відомості про видачу документів дозвільного характеру:
 
299. об’єкт, на який видано документ дозвільного характеру;
 
300. назва документа дозвільного характеру, який було видано;
 
301. дата і номер рішення про видачу документів дозвільного характеру або повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);
 
302. строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії такого документа);
 
303. дата видачі документа дозвільного характеру;
 
304. підстави, дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру;
 
305. дата надходження декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства;
 
306. дата і номер судового рішення щодо визнання анулювання документа дозвільного характеру безпідставним;
 
307. дата поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру;
 
308. відомості про дозвільний орган (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код) та ім'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;
 
309. дата видачі документа дозвільного характеру;
 
310. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для видачі документів дозвільного характеру;
 
311. 20) відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою та оголошенням її померлою;
 
312. 21) інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
313. 5. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про державну реєстрацію громадських формувань без статусу юридичної особи:
 
314. 1) про громадські об’єднання, профспілки та їх об’єднання без статусу юридичної особи:
 
315. найменування, у тому числі скорочене у разі його наявності;
 
316. дата утворення громадського об’єднання, профспілки, їх об’єднання;
 
317. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
318. перелік засновників громадського об’єднання, профспілки, їх об’єднання: ім’я, дата народження; країна громадянства; місце проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа, відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку із державною реєстрацією;
 
319. відомості про керівника громадського об’єднання, профспілки, її об’єднання; відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання, профспілку, її об’єднання: ім’я; дата народження; посада; дата призначення - для керівника; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); інформація про здійснення зв'язку: телефон, телефакс та адреса електронної пошти; дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання, профспілки, її об’єднання;
 
320. статус профспілки, її об’єднання;
 
321. мета (цілі) діяльності;
 
322. місцезнаходження громадського об’єднання, профспілки, її об’єднання;
 
323. інформація про здійснення зв’язку: телефон, телефакс та адреса електронної пошти;
 
324. відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;
 
325. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
326. вид установчого документа (у разі наявності);
 
327. підстави для зупинення розгляду документів;
 
328. підстави для відмови в державній реєстрації;
 
329. відомості про скасування реєстраційних дій;
 
330. відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
331. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
332. місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
333. дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
334. інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
335. 2) про відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій:
 
336. повне найменування відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
337. ідентифікаційний код;
 
338. вид (відокремлений підрозділ, філіал, представництво тощо);
 
339. мета (цілі) діяльності;
 
340. прізвище, ім’я, по батькові керівника;
 
341. місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
342. відомості про засновника: повне найменування, місцезнаходження, країна реєстрації;
 
343. дата видачі довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та дата закінчення строку дії довіреності;
 
344. дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян (для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.);
 
345. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
346. вид установчого документа (у разі наявності);
 
347. підстави для зупинення розгляду документів;
 
348. підстави для відмови в державній реєстрації;
 
349. відомості про скасування реєстраційних дій;
 
350. відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
351. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
352. місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
353. відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади;
 
354. дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
355. інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
356. відомості про припинення діяльності: дата та підстава для прийняття рішення (рішення органу державної влади, рішення керівного органу іноземної неурядової організації, рішення суду) про припинення діяльності;
 
357. 3) про постійно діючі третейські суди:
 
358. повне найменування;
 
359. повне найменування засновника постійно діючого третейського суду, його ідентифікаційний код;
 
360. місцезнаходження постійно діючого третейського суду;
 
361. список третейських суддів: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, освіта, отримана спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю;
 
362. дата затвердження Положення, Регламенту про постійно діючий третейський суд;
 
363. дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі постійно діючих третейських судів;
 
364. відомості про припинення діяльності: дата та підстави припинення діяльності;
 
365. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
366. підстави для зупинення розгляду документів;
 
367. підстави для відмови в державній реєстрації;
 
368. відомості про скасування реєстраційних дій;
 
369. відомості про державного реєстратора;
 
370. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
371. місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
372. дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
373. інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
374. 4) про державну реєстрацію статутів територіальних громад:
 
375. найменування територіальної громади;
 
376. найменування представницького органу місцевого самоврядування, який затвердив статут;
 
377. відомості про припинення дії статуту: дата та підстави для прийняття рішення про припинення;
 
378. відомості про скасування реєстрації статуту: дата та підстави скасування;
 
379. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;
 
380. підстави для зупинення розгляду документів;
 
381. підстави для відмови в державній реєстрації;
 
382. відомості про скасування реєстраційних дій;
 
383. відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора;
 
384. дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації;
 
385. місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
 
386. дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
387. інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 
388. 6. Складовою Єдиного державного реєстру є Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, що містить відомості про:
 
389. 1) реєстраційний номер запису про арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
390. 2) прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
391. 3) дату та номер протоколу рішення кваліфікаційної комісії про складення іспиту;
 
392. 4) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
393. 5) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
394. 6) місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (поштова адреса) та засоби зв’язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);
 
395. 7) досвід роботи (трудовий стаж) на керівних посадах (керівника чи заступника керівника юридичної особи);
 
396. 8) переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі та номера переоформленого свідоцтва;
 
397. 9) видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі такого дубліката;
 
398. 10) результати проведення перевірок дотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 
399. 11) дату та номер протоколу рішення дисциплінарної комісії і наказу Міністерства юстиції України про накладення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення;
 
400. 12) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
401. 13) найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), членом якої є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор);
 
402. 14) діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яка необхідна для ведення Автоматизованої системи, визначену наказом Міністерства юстиції України;
 
403. 15) прізвище, ім’я та по батькові та посаду особи, яка внесла відомості до цього реєстру, а також дату та час внесення відомостей до цього реєстру, підставу для внесення відомостей.
 
404. 7. В Єдиному державному реєстрі містяться документи в електронній формі, подані для державної реєстрації.
 
405. Стаття 10. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру
 
406. 1. Якщо документи та відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.
 
407. 2. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.
 
408. 3. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.
 
409. 4. Відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи, або її відокремленого підрозділу, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.
 
410. Стаття 11. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
 
411. 1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних.
 
412. 2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:
 
413. 1) безоплатного доступу через Портал електронних сервісів до:
 
414. відомостей з Єдиного державного реєстру, які актуальні на момент запиту, що необхідні для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, для укладення цивільно-правових договорів, у тому числі щодо наявності запису про державну реєстрацію припинення або перебування юридичної особи у стані припинення, державну реєстрацію припинення чи перебування у процесі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про місцезнаходження або місце проживання, види діяльності, центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 відсотків, про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осіб - правонаступників, про відокремлені підрозділи юридичної особи, про осіб, які можуть вчиняти дії від імені особи, у тому числі відомості про розпорядника майна, санатора, голову комісії з припинення, ліквідатора, управителя майна, наявність обмежень щодо представництва, про відкриття виконавчого провадження шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування таких відомостей;
 
415. основних відомостей про громадські формування без статусу юридичної особи, які актуальні на момент запиту, шляхом їх пошуку за найменуванням та видом громадського формування, перегляду, копіювання та роздрукування таких відомостей;
 
416. результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки та установчих документів юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копіювання та роздрукування;
 
417. 2) оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";
 
418. 3) безоплатного доступу через Персональний кабінет до документів, поданих юридичною особою, фізичною особою - підприємцем та громадським формуванням без статусу юридичної особи для проведення реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляду, документів, які містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату, шляхом їх перегляду, копіювання та роздрукування;
 
419. 4) документів у паперовій та електронній формі, які містяться в реєстраційній справі;
 
420. 5) виписок у паперовій формі для проставлення апостилю та електронній формі;
 
421. 6) витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, які актуальні на момент запиту або на визначену дату.
 
422. Кабінетом Міністрів України можуть бути визначені інші форми надання відомостей з Єдиного державного реєстру та розмір плати за їх надання.
 
423. 3. Виписка формується та оновлюється за результатами проведення реєстраційної дії.
 
424. Виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовій формі та документи, які містяться в реєстраційній справі, надаються протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження запиту.
 
425. Витяги в електронній формі надаються в режимі реального часу.
 
426. 4. Витяги в паперовій та електронній формі мають однакову юридичну силу.
 
427. 5. Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, перелік відомостей, до яких надається безоплатний доступ через Портал електронних сервісів, зміст виписки та витягу визначаються Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
 
428. 6. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через Портал електронних сервісів в порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
 
429. Стаття 12. Оприлюднення результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації
 
430. 1. Результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі виписки (за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) підлягають обов'язковому безкоштовному оприлюдненню на Порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
 
431. Стаття 13. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади
 
432. 1. Інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами органів державної влади у випадках, визначених цією статтею, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними органами державної влади.
 
433. 2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:
 
434. центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, -відомостей про проведення такої реєстраційної дії;
 
435. Пенсійного фонду України - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення щодо припинення юридичної особи, початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державної реєстрації припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
436. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення щодо припинення юридичної особи, початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державної реєстрації припинення юридичної особи.
 
437. До центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та державної реєстрації фізичної особи - підприємця технічним адміністратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копії заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість в електронній формі, якщо такі заяви були подані як додаток до заяви про державну реєстрацію.
 
438. 3. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, відміну державної реєстрації їх припинення є підставою для взяття їх на облік в органах державної статистики, державної фіскальної служби та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
 
439. 4. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.
 
440. 5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
441. дата запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, у якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, відміну державної реєстрації їх припинення;
 
442. дата та номер запису про зняття з обліку юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та фізичної особи - підприємця - у день отримання відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
443. ідентифікаційні коди для їх присвоєння юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації, представництву, філії іноземної благодійної організації суб’єктом державної реєстрації - протягом п'яти днів з дня отримання відповідної заявки;
 
444. фінансову звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати - протягом місяця з дня її отримання.
 
445. 6. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
446. підтвердження присвоєння фізичній особі реєстраційного номеру облікової картки платника податків із зазначенням цього номеру або права здійснювати платежі за серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) із зазначенням серії та номера паспорта - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
447. дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, у якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, -у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, відміну державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження або зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;
 
448. дата взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, у якому юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебуває на обліку, реєстраційний номер платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, відміну державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження або зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;
 
449. клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності - у день отримання відомостей про державну реєстрацію створення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, відміну державної реєстрації їх припинення, а також у разі зміни класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 
450. термін, до якого юридична особа, її відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації та фізична особа - підприємець перебувають на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації - у день отримання відомостей про державну реєстрацію змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі, пов’язаних із зміною місцезнаходженням юридичної особи, її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, місця проживання фізичної особи - підприємця;
 
451. про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
452. про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність (наявність) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
453. про узгодження плану реорганізації юридичної особи - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації.
 
454. 7. Пенсійний фонд України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
455. про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
456. про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 
457. 8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей про відкриття та звершення виконавчих проваджень - у день внесення до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень відомостей про відкриття та завершення виконавчого провадження.
 
458. 9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:
 
459. про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
460. про відсутність (наявність) нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
461. про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації;
 
462. про відсутність (наявність) нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 
463. 10. Державна судова адміністрація України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру примірника судового рішення, яке тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій - у день набрання рішенням суду законної сили.
 
464. 11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, забезпечує наповнення Єдиного державного реєстру відомостями про померлих осіб.
 
465. 12. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, які не були надані заявником відповідно до цього Законом.
 
466. Розділ ІІІ
 
467. ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
468. Стаття 14. Подання документів для державної реєстрації
 
469. 1. Документи для державної реєстрації можуть подаватись у паперовій або електронній формі.
 
470. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.
 
471. 2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.
 
472. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
473. 3. Документи у електронній формі подаються заявником через Портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без статусу юридичної особи.
 
474. 4. Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані такі документи.
 
475. 5. Направлення судових рішень, які тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових рішень.
 
476. 6. Направлення судових рішень щодо проведення реєстраційної дії для примусового виконання здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".
 
477. Стаття 15. Вимоги до оформлення документів, які подаються для державної реєстрації
 
478. 1. Документи, що подаються для державної реєстрації повинні відповідати таким вимогам:
 
479. 1) документи повинні бути викладені державною мовою та додатково за бажанням заявника - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
 
480. 2) текст документів повинен бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 
481. 3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 
482. 4) документи в електронній формі повинні бути оформлені згідно з вимогами, визначеними Кабінетом Міністрів України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань та фізичних осіб - підприємців та надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
 
483. 5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням підпис заявника повинен бути засвідчений нотаріально;
 
484. 6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;
 
485. 7) рішення щодо припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;
 
486. 8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування без статусу юридичної особи, статут територіальної громади повинен містити відомості, передбачені законодавством та відповідати законодавству;
 
487. 9) установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами;
 
488. 10) установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно з законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом;
 
489. 11) внесення змін до установчого документу юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування без статусу юридичної особи оформляється шляхом викладення його в новій редакції;
 
490. 12) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення або виділу) та розподільчий баланс (у разі поділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом;
 
491. 13) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;
 
492. 14) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;
 
493. 15) зображення та опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.
 
494. 2. Форми заяв про державну реєстрацію затверджуються Міністерством юстиції України.
 
495. Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу
 
496. 1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.
 
497. 2. Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.
 
498. 3. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та цим Законом.
 
499. 4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.
 
500. 5. Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, та їх об'єднань, організацій роботодавців, їх об'єднань.
 
501. 6. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, встановлюються Міністерством юстиції України.
 
502. Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи
 
503. 1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення центрального органу виконавчої влади, подаються такі документи:
 
504. 1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника.
 
505. 2) заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики - за бажанням заявника;
 
506. 3) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення про створення юридичної особи;
 
507. 4) документ, що підтверджує створення громадського формування, у відповідності до статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, -у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;
 
508. 5) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на установчих зборах;
 
509. 6) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документу;
 
510. 7) реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборів) - у разі державної реєстрації створення політичної партії;
 
511. 8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України - у разі державної реєстрації створення політичної партії;
 
512. 9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 38 цього Закону;
 
513. 10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) -у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;
 
514. 11) примірник оригіналу (ксерокопія або нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або виділу;
 
515. 12) примірник оригіналу (ксерокопія або нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу;
 
516. 13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, -у разі створення юридичної особи в результаті виділу;
 
517. 14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу.
 
518. 2. Для державної реєстрації створення юридичної особи - центрального органу державної влади подається заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.
 
519. 3. Для державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру.
 
520. 4. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:
 
521. 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
522. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа та про здійснення зв'язку з юридичною особою;
 
523. 3) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
 
524. 4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;
 
525. 5) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на засіданні уповноваженого органу щодо її обрання - у разі внесення змін до складу керівних органів;
 
526. 6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) -у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;
 
527. 7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 38 цього Закону;
 
528. 8) установчий документ юридичної особи у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
 
529. 9) примірник оригіналу (ксерокопія або нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;
 
530. 10) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документу про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія (нотаріально засвідчена копія) свідоцтва про смерть фізичної особи, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою - у разі внесення змін, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;
 
531. 5. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському формуванні керівника (члена керівного органу) ним подається копія заяви про зупинення (припинення) членства такої особи до відповідних статутних органів громадського формування з відміткою про її прийняття.
 
532. 6. Для державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту подаються такі документи:
 
533. 1) заява про державну реєстрацію переходу з власного установчого документу на діяльність на підставі модельного статуту;
 
534. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту.
 
535. 7. Для державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документу подаються такі документи:
 
536. 1) заява про державну реєстрацію переходу з модельного статуту або на діяльність на підставі власного установчого документу;
 
537. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документу та затвердження установчого документу;
 
538. 3) установчий документ юридичної особи.
 
539. 8. Для державної реєстрації рішення щодо виділу юридичної особи подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, щодо виділу юридичної особи.
 
540. 9. Для державної реєстрації рішення щодо припинення юридичної особи, яке прийняте її учасниками або органом юридичної особи, уповноваженим на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - відповідним органом державної влади, подаються такі документи:
 
541. 1) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного органу державної влади щодо припинення юридичної особи;
 
542. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про строк заявлення кредиторами своїх вимог - у разі відсутності вказаних відомостей у рішенні учасників юридичної особи або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, -у рішенні відповідного органу державної влади щодо припинення юридичної особи.
 
543. 10. Для державної реєстрації рішення про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, яке прийняте її учасниками або органом юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, -відповідним органом державної влади, подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного органу державної влади про відміну рішення щодо припинення юридичної особи.
 
544. 11. Для державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного органу державної влади про зміни.
 
545. 12. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення щодо припинення юридичної особи, яке прийняте учасниками юридичної особи або органом юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідних органів державної влади, або судового рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами подаються такі документи:
 
546. 1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
547. 2) довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
 
548. 13. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами подаються такі документи:
 
549. 1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;
 
550. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу;
 
551. 3) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання;
 
552. 4) довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання.
 
553. 5) документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою цієї статті, -у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення;
 
554. 6) документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, -у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.
 
555. 14. Для державної реєстрації рішення щодо припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подається:
 
556. 1) копія рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 
557. 2) копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду.
 
558. 15. Для державної реєстрації припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку подається рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку.
 
559. 16. Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи подаються такі документи:
 
560. 1) заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
 
561. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.
 
562. 17. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
563. 18. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи подається заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.
 
564. 19. У разі подання документів для державної реєстрації представником додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
565. 20. У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
566. Стаття 18. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи - підприємця
 
567. 1. Для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:
 
568. 1) заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;
 
569. 2) заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики - за бажанням заявника;
 
570. 3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.
 
571. 2. Для державної реєстрації включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру.
 
572. 3. Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
573. 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
574. 2) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом;
 
575. 3) копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків - у разі внесення змін, які пов’язані із зміною реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 
576. 4) копія першої сторінки паспорта та сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі внесення змін, які пов’язані із зміною серії та номера паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
 
577. 4. Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця подається один з таких документів:
 
578. 1) заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;
 
579. 2) ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв’язку із її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням її померлою.
 
580. 5. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.
 
581. 6. У разі подання документів для державної реєстрації представником додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 
582. 7. Забороняється вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, якщо вони не передбачені цією статтею.
 
583. Стаття 19. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації громадського об’єднання без статусу юридичної особи
 
584. 1. Державна реєстрація громадського об’єднання без статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського об’єднання.
 
585. 2. Для повідомлення про утворення громадського об'єднання, яке не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:
 
586. 1) заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, яке не має статусу юридичної особи;
 
587. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;
 
588. 3) відомості про засновників громадського об'єднання (ім’я, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) -для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного код - для юридичної особи);
 
589. 4) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання (ім’я, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), до яких додається письмова згода цієї особи.
 
590. 3. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання без статусу юридичної особи, які містяться у Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі, та примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.
 
591. 4. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об'єднанні без статусу юридичної особи керівника (члена керівного органу) ним подається копія заяви про зупинення (припинення) членства такої особи до відповідних статутних органів громадського об'єднання з відміткою про її прийняття.
 
592. 5. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання без статусу юридичної особи подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання без статусу юридичної особи про його саморозпуск.
 
593. Стаття 20. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації постійно діючого третейського суду
 
594. 1. Для державної реєстрації постійно діючого третейського суду, подаються такі документи:
 
595. 1) заява про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду;
 
596. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про створення постійно діючого третейського суду;
 
597. 3) установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду);
 
598. 4) список третейських суддів;
 
599. 5) ксерокопія, нотаріально засвідчена копія статуту засновника третейського суду.
 
600. 2. Для державної реєстрації змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться у Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
601. 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
602. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника про внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться у Єдиному державному реєстрі;
 
603. 3) установчі документи постійно діючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчих документах постійно діючого третейського суду;
 
604. 4) список третейських суддів у новій редакції - у разі внесення змін до складу третейських суддів;
 
605. 5) ксерокопія, нотаріально засвідчена копія статуту засновника третейського суду.
 
606. 3. Для державної реєстрації припинення постійно діючого третейського суду подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника постійно діючого третейського суду про його припинення.
 
607. Стаття 21. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації професійної спілки, об’єднання професійних спілок, організації профспілки, передбаченої статутом профспілки, без статусу юридичної особи
 
608. 1. Державна реєстрація професійної спілки, об’єднання професійних спілок, організації профспілки, передбаченої статутом профспілки, без статусу юридичної особи (далі - профспілка) здійснюється шляхом повідомлення про утворення такої профспілки.
 
609. 2. Для повідомлення про утворення профспілки подаються такі документи:
 
610. 1) заява про державну реєстрацію профспілки;
 
611. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення профспілки;
 
612. 3) відомості про засновників профспілки (ім’я, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) -для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи);
 
613. 4) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти профспілку (ім’я, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), до яких додається письмова згода цієї особи;
 
614. 5) документ, що підтверджує створення організації професійної спілки, у відповідності до статуту профспілки, на підставі якого вона діє, - у разі державної реєстрації організації профспілки;
 
615. 6) ксерокопія статуту, на підставі якого діє організація професійної спілки;
 
616. 7) статут (у разі наявності).
 
617. 3. Для державної реєстрації змін до відомостей про профспілку подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про профспілку, які містяться в Єдиному державному реєстрі та примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.
 
618. 4. Для державної реєстрації змін до відомостей про профспілку, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в профспілці керівника (члена керівного органу) ним подається копія заяви про зупинення (припинення) членства такої особи до відповідних статутних органів профспілки з відміткою про її прийняття.
 
619. 5. Для державної реєстрації припинення профспілки подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління профспілки про саморозпуск.
 
620. Стаття 22. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації структурних утворень політичної партії без статусу юридичної особи
 
621. 1. Державна реєстрація структурних утворень політичної партії без статусу юридичної особи здійснюється лише після державної реєстрації політичної партії.
 
622. 2. Для державної реєстрації структурного утворення політичної партії без статусу юридичної особи подаються такі документи:
 
623. 1) заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії без статусу юридичної особи;
 
624. 2) ксерокопія статуту політичної партії;
 
625. 3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про створення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр учасників, що містить відомості про їх ім’я, дату народження, громадянство;
 
626. 4) документ, що підтверджує створення структурного утворення політичної партії, у відповідності до статуту політичної партії, на підставі якого воно діє.
 
627. 3. Державна реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.
 
628. 4. Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії без статусу юридичної особи, які містяться у Єдиному державному реєстрі, подається:
 
629. 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
630. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;
 
631. 3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії;
 
632. 4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії;
 
633. 5) відомості про керівні органи структурного утворення політичної партії (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на засіданні уповноваженого органу управління щодо її обрання - у разі внесення змін до складу керівних органів.
 
634. 5. Для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в структурному утворенні політичної партії без статусу юридичної особи керівника (члена керівного органу) ним подається копія заяви про зупинення (припинення) членства такої особи до відповідних статутних органів політичної партії з відміткою про її прийняття.
 
635. 6. Для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії без статусу юридичної особи подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії про саморозпуск або рішення відповідного органу державної влади про припинення структурного утворення політичної партії.
 
636. Стаття 23. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.
 
637. 1. Державна реєстрація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, здійснюється шляхом його акредитації без набуття статусу юридичної особи.
 
638. 2. Для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подаються такі документи:
 
639. 1) заява про державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
640. 2) копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації;
 
641. 3) копія установчих документів іноземної неурядової організації;
 
642. 4) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та призначення його керівника;
 
643. 5) статут (положення) відокремленого підрозділу, представництва, філії (якщо наявність статуту (положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу, представництва, філії);
 
644. 6) довіреність на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації оформлена відповідно до законодавства держави, в якій її видано;
 
645. 7) документ про сплату адміністративного збору, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
646. 3. Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, які містяться у Єдиному державному реєстрі протягом двадцяти днів з моменту прийняття відповідного рішення іноземною неурядовою організацією або уповноваженою нею особою подаються такі документи:
 
647. 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
648. 2) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації;
 
649. 3) довіреність на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформлену відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність.
 
650. 4. Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації подається рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ, представництво, філія якої акредитовано в Україні, або рішення органу державної влади.
 
651. Стаття 24. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації символіки
 
652. 1. Для державної реєстрації символіки подаються такі документи:
 
653. 1) заява про державну реєстрації символіки;
 
654. 2) ксерокопія, нотаріально засвідчена копія установчого документу юридичної особи;
 
655. 3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опису, а для політичних партій також тексту гімну та/або девізу;
 
656. 4) зображення символіки (прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу) в паперовому та електронному форматі;
 
657. 5) опис символіки в паперовому та електронному форматі;
 
658. 6) документ про сплату адміністративного збору.
 
659. 2. Для державної реєстрації змін до відомостей про символіку, які містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:
 
660. 1) заява про державну реєстрації змін до відомостей про символіку, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
661. 2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опису, а для політичних партій також тексту гімну та/або девізу;
 
662. 3) зображення прапора та/або емблеми, текст гімну та/або девізу в паперовому та електронному форматі;
 
663. 4) опис символіки в паперовому та електронному форматі.
 
664. 3. Для державної реєстрації втрати чинності символіки подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про втрату чинності символіки.
 
665. Стаття 25. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації статуту територіальної громади села, селища, міста
 
666. 1. Для державної реєстрації статуту територіальної громади села, селища, міста подаються такі документи:
 
667. 1) заява про державну реєстрацію статуту територіальної громади;
 
668. 2) статут (нова редакція статуту) територіальної громади;
 
669. 3) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження статуту територіальної громади.
 
670. 2. Для державної реєстрації скасування статуту територіальної громади подаються такі документи:
 
671. 1) заява про державну реєстрацію скасування статуту територіальної громади;
 
672. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення представницького органу місцевого самоврядування про скасування статуту територіальної громади.
 
673. 3. Для державної реєстрації змін до статуту територіальної громади села, селища, міста подаються такі документи:
 
674. 1) заява про державну реєстрацію змін до статуту територіальної громади;
 
675. 2) примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення представницького органу місцевого самоврядування про внесення змін до статуту територіальної громади;
 
676. 3) статут територіальної громади у новій редакції.
 
677. Стаття 26. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання
 
678. 1. Для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання подається заява про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу.
 
679. 2. Для відмови від всеукраїнського статусу подається заява про державну реєстрацію відмови від всеукраїнського статусу.
 
680. Стаття 27. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій
 
681. 1. Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі:
 
682. 1) документів, які подаються заявником для державної реєстрації;
 
683. 2) судових рішень, які набрали законної сили, та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, та надійшли у електронній формі від суду, або від державної виконавчої служби відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";
 
684. 3) рішення, прийняте за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до статті 36 цього Закону.
 
685. 2. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:
 
686. 1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);
 
687. 2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;
 
688. 3) виготовлення копій документів електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;
 
689. 4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;
 
690. 5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
 
691. 6) перевірку документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;
 
692. 7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, статутів територіальних громад, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;
 
693. 8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
 
694. 9) формування та оприлюднення на Порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.
 
695. 3. Суб’єкт державної реєстрації не пізніше наступного робочого дня з дати отримання судового рішення, передбаченого пунктом 2 частини першої цієї статті:
 
696. 1) звертається до суду за роз’ясненням судового рішення - у разі, якщо судове рішення є незрозумілим для суб’єкта державної реєстрації;
 
697. 2) повідомляє суд або державну виконавчу службу про неможливість виконання рішення із зазначенням підстав неможливості його виконання - у разі неможливості виконання судового рішення;
 
698. 3) проводить відповідну реєстраційну дію шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру (крім випадків, передбачених пунктами 1 та 2 цієї статті);
 
699. 4) формує виписку для її оприлюднення на Порталі електронних сервісів - у разі зміни відомостей, які містяться у виписці.
 
700. 4. Спрощена процедура державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації проводиться на підставі:
 
701. судового рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи, у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення щодо визнання юридичної особи банкрутом;
 
702. судового рішення про припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі, якщо голова ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи протягом трьох років з дати оприлюднення повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, не надав суб’єкту державної реєстрації документи, необхідні для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
703. неподання головою ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи або ліквідатором юридичної особи документів, необхідних для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 
704. 5. Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації включає:
 
705. 1) проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру - не пізніше наступного робочого дня з дати настання підстави, передбаченої частиною четвертою цієї статті;
 
706. 2) державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації - не пізніше наступного робочого дня після отримання відомостей:
 
707. про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів та відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 
708. про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
 
709. про відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента;
 
710. про відсутність нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства.
 
711. У разі неодержання від органів державної влади відомостей, зазначених у цій частині, у порядку та строки, визначені цим Законом, державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації проводиться за принципом мовчазної згоди;
 
712. 3) проведення реєстраційної дії щодо зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру - не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відомостей про наявність заборгованості із сплати податків і зборів або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, або наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи - емітента, або наявність нескасованої реєстрації випуску акцій акціонерного товариства;
 
713. 4) формування та оприлюднення на Порталі електронних сервісів виписки - у разі зміни відомостей, які містяться у виписці.
 
714. 6. Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, статутів територіальних громад, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без статусу юридичної особи.
 
715. Стаття 28. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації
 
716. 1. Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки:
 
717. 1) щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;
 
718. 2) щодо політичної партії, професійної спілки, її об’єднання, творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки - не пізніше тридцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
719. 3) щодо організації профспілки - не пізніше трьох робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
720. 4) щодо статуту територіальної громади села, селища, міста - не пізніше чотирнадцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
721. 5) щодо скасування статуту територіальної громади - не пізніше п’яти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
722. 6) щодо постійно діючого третейського суду - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
723. 7) щодо структурного утворення політичної партії - не пізніше десяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
724. 8) щодо первинного осередку політичної партії - протягом одного робочого дня з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
725. 9) щодо організації роботодавців, її об’єднання - не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
726. 10) щодо громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання зі статусом юридичної особи - не пізніше трьох робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
727. 11) щодо громадського об’єднання без статусу юридичної особи, -не пізніше трьох робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації;
 
728. 12) щодо акредитації в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, філії та представництва іноземної благодійної організації - не пізніше двадцяти робочих днів з дати подачі документів для державної реєстрації.
 
729. 2. Строк розгляду документів, встановлений пунктами 2, 6 та 7 частини першої цієї статті, може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.
 
730. Стаття 29. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації
 
731. 1. Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є:
 
732. 1) документи або відомості, визначені цим Законом, подані не в повному обсязі;
 
733. 2) документи не відповідають вимогам, які встановлені статтею 15 цього Закону;
 
734. 3) невідповідність відомостей, які вказані в заяві про державну реєстрацію, відомостям, які зазначені в документах, що подані для державної реєстрації, або відомостям, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
735. 4) невідповідність відомостей, які зазначені в документах, що подані для державної реєстрації, відомостям, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
 
736. 5) невідповідність реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серії та номеру паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, які надані відповідно до статті 13 цього Закону;
 
737. 6) адміністративний збір не сплачено або сплачено не у повному обсязі;
 
738. 7) документи подано з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання;
 
739. 8) наявність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації, встановлених частиною першою статті 30 цього Закону - для професійних спілок, їх об’єднань без статусу юридичної особи.
 
740. 2. Зупинення розгляду документів з підстав не передбачених цією статтею не допускається.
 
741. Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.
 
742. Зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації громадських формувань здійснюється в строки, встановлені статтею 28 цього Закону.
 
743. 3. Строк, на який зупиняється розгляд документів, складає 15 календарних днів з дня наступного за днем подання документів.
 
744. 4. Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів розміщується на Порталі електронних сервісів у день зупинення.
 
745. 5. У випадку подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, протягом встановленого строку розгляд документів поновлюється.
 
746. 6. У випадку поновлення розгляду документів обчислення строку розгляду документів, поданих для державної реєстрації, та проведення реєстраційних дій починається з дня подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів.
 
747. 7. Документи, які потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.
 
748. Стаття 30. Відмова у державній реєстрації
 
749. 1. Підстави для відмови у державній реєстрації:
 
750. 1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 
751. 2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;
 
752. 3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 
753. 4) документи суперечать вимогам статей 36, 37 Конституції України;
 
754. 5) документи суперечать статуту громадського формування;
 
755. 6) порушено порядок створення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, який встановлено законом;
 
756. 7) невідповідність найменування юридичної особи вимогам цього Закону;
 
757. 8) щодо засновника (учасника) юридичної особи, яка створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
758. 9) щодо юридичної особи, відносно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 
759. 10) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:
 
760. раніше строку, встановленого цим Законом;
 
761. щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи;
 
762. в Єдиному державному реєстрі відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;
 
763. щодо акціонерного товариства, відносно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій;
 
764. щодо юридичної особи - емітента цінних паперів, відносно якого надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів;
 
765. щодо юридичної особи, що ліквідується, відносно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 
766. щодо юридичної особи, що реорганізується, відносно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відсутній узгоджений план реорганізації юридичної особи;
 
767. щодо юридичної особи, відносно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
 
768. щодо юридичної особи, відносно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження;
 
769. щодо юридичної особи, відносно якої відкрито провадження у справі про банкрутство.
 
770. 2. Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи - підприємця:
 
771. 1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 
772. 2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;
 
773. 3) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 
774. 4) наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, -у разі державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 
775. 5) наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа - підприємець - у разі державної реєстрації фізичної особи підприємцем.
 
776. 3. Відмова у державній реєстрації з підстав не передбачених цією статтею, а також відмова у державній реєстрації професійної спілки, їх її об’єднання без статусу юридичної особи не допускається.
 
777. 4. Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.
 
778. 5. Відмова у державній реєстрації громадських формувань здійснюється в строки, встановлені статтею 28 цього Закону.
 
779. 6. Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову в державній реєстрації розміщується на Порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.
 
780. 7. У разі відмови в державній реєстрації документи, які подавались для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.
 
781. 8. Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.
 
782. Стаття 31. Реєстраційні справи
 
783. 1. Реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
 
784. 2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, яке не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
 
785. 3. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування або місцем проживання фізичної особи - підприємця:
 
786. щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчому комітеті міської ради міст обласного значення, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації;
 
787. щодо громадського формування - у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управліннях юстиції.
 
788. Суб’єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.
 
789. 4. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом 5 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадського формування, які не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.
 
790. 5. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається протягом 75 років з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, громадських формувань без статусу юридичної особи, або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
 
791. 6. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України.
 
792. Стаття 32. Витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ
 
793. 1. Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.
 
794. 2. Суб (єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, в паперовій та електронній формі (у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі). Копії документів в паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису документів, які вилучені.
 
795. 3. Оригінали документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, та підлягають негайному поверненню суб’єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.
 
796. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
797. 4. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, суб’єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис документів, які були вилучені. Документи, які вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.
 
798. 5. Вилучення (витребування) документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, які передбачені цим Законом.
 
799. 6. Обсяг, порядок надання інформації з реєстраційної справи та доступу до документів, які знаходяться в реєстраційній справі, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
800. Стаття 33. Порядок проведення контролю за наявністю у громадського об'єднання, яке підтвердило свій всеукраїнський статус, кількості відокремлених підрозділів
 
801. 1. Суб’єкт державної реєстрації у разі виявлення наявності у громадського об'єднання, яке підтвердило свій всеукраїнський статус, меншої кількості відокремлених підрозділів, ніж передбачено частиною першою статті 19 Закону України "Про громадські об'єднання", надає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню письмове повідомлення про наявність підстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу і вносить до Єдиного державного реєстру запис про направлення такого повідомлення.
 
802. 2. У разі якщо через 60 днів після отримання письмового повідомлення про наявність підстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу кількість відокремлених підрозділів громадського об'єднання, за даними Єдиного державного реєстру, не відповідатиме вимогам частини першої статті 19 Закону України "Про громадські об'єднання", суб’єкт державної реєстрації приймає рішення про втрату громадським об'єднанням всеукраїнського статусу та вносить до Єдиного державного реєстру відповідний запис. Копія зазначеного рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.
 
803. Стаття 34. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру
 
804. 1. У разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру, помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущеної суб’єктом державної реєстрації, заявник письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації, який перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного реєстру інформації, що міститься в документах, які стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, суб’єкт державної реєстрації, безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.
 
805. Виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру, яка була допущена не з вини суб’єкта державної реєстрації, здійснюється за плату, розмір якої встановлений цим Законом.
 
806. 2. У разі виявлення суб’єктом державної реєстрації помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру, зазначений суб’єкт у одноденний строк безоплатно виправляє допущену помилку та письмово повідомляє про це заявника.
 
807. 3. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах, на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.
 
808. 4. Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру може здійснюватися також на підставі судового рішення.
 
809. Розділ ІV
 
810. ОСКАРЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ, ВІДМОВИ У ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
811. Стаття 35. Заходи, що вживаються суб’єктом державної реєстрації та державним реєстратором при виявленні порушення законодавства
 
812. 1. У разі, якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій у суб’єкта державної реєстрації, державного реєстратора викликає сумнів справжність поданих документів, вони негайно повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.
 
813. Повідомлення правоохоронних органів для вжиття необхідних заходів не є підставою для зупинення розгляду документів або відмови у державній реєстрації.
 
814. 2. У разі виявлення державним реєстратором, невідповідності законодавству проведеної реєстраційної дії, державний реєстратор зобов'язаний повідомити про це юридичну особу, громадське формування, яке не має статусу юридичної особи, або фізичну особу - підприємця, стосовно яких проведено реєстраційну дію, для подачі державному реєстратору документів, передбачених цим Законом, або звернення до суду для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.
 
815. Стаття 36. Порядок оскарження реєстраційних дій, відмови у державній реєстрації, бездіяльності державного реєстратора
 
816. 1. Реєстраційна дія, відмова у державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду.
 
817. 2. Відмова у державній реєстрації або бездіяльність державного реєстратора (крім Міністерства юстиції України та його територіальних органів в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі) можуть бути оскаржені в адміністративному порядку до територіального органу Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі за місцем знаходження державного реєстратора.
 
818. 3. Реєстраційна дія може бути оскаржена в адміністративному порядку до Міністерства юстиції України.
 
819. 4. Скарга на реєстраційну дію, відмову у державній реєстрації подається протягом 15 календарних днів з дати оприлюднення результатів надання адміністративних послуг.
 
820. Скарга на бездіяльність державного реєстратора подається протягом 15 календарних днів з подачі заявником документів для проведення реєстраційної дії або виправлення технічної помилки.
 
821. 5. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги, а в разі надсилання скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв'язку від скаржника поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
 
822. У разі коли останній день строків, зазначених у цій статті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.
 
823. 6. Скарга на реєстраційну дію, відмову у державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:
 
824. 1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
 
825. 2) зміст оскаржуваної реєстраційної дії, відмови у державній реєстрації чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено;
 
826. 3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
 
827. 4) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати подання скарги.
 
828. 7. Якщо скарга подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або його копія, засвідчена в установленому порядку.
 
829. 8. Орган, що розглядає скаргу, відмовляє у її розгляді, якщо:
 
830. 1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною шостою цієї статті;
 
831. 2) наявна інформація про судове рішення або ухвалу про відмову позивача від позову з того ж предмета спору, про визнання позову відповідачем або затвердження мирової угоди сторін;
 
832. 3) наявна інформація про те, що в судовому провадженні знаходиться справа про спір між тими ж сторонами, з того ж предмета і тієї ж підстави;
 
833. 4) є рішення цього органу з того ж питання;
 
834. 5) у органі ведеться розгляд скарги з цього питання;
 
835. 6) скарга подана особою, яка немає на це повноважень;
 
836. 7) закінчився встановлений законом термін подачі скарги, крім скарг на бездіяльність державного реєстратора щодо виправлення технічної помилки;
 
837. 8) питання, порушені в одержаній органом скарзі, не належать до його компетенції.
 
838. Про відмову у розгляді скарги заявник повідомляється письмово.
 
839. 9. Скарги розглядаються у термін не більше 30 календарних днів з дати їх надходження. У разі, якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора орган, що розглядає скаргу, може встановити інші терміни розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний термін розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.
 
840. 10. За результатами розгляду скарги приймається мотивоване рішення про:
 
841. 1) залишення скарги без задоволення;
 
842. 2) задоволення скарги шляхом:
 
843. скасування реєстраційної дії - у разі оскарження реєстраційної дії;
 
844. проведення державної реєстрації - у разі оскарження відмови у державній реєстрації;
 
845. виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором.
 
846. Не підлягає задоволенню скарга шляхом скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації новоствореної юридичної особи, іншої організації, державної реєстрації фізичної особи підприємцем, припинення юридичної особи, іншої організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, реєстраційної дії, після якої проведено наступну реєстраційну дію, та реєстраційної дії проведеної на підставі судових рішень;
 
847. 3) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до роботи у Єдиному державному реєстрі;
 
848. 4) тимчасове блокування доступу державного реєстратора - нотаріуса до роботи у Єдиному державному реєстрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 
849. 5) анулювання доступу державного реєстратора до роботи Єдиного державного реєстру;
 
850. 6) скасування акредитації банку, як суб’єкта державної реєстрації.
 
851. Рішення, передбачені пунктами 1, абзацами третім та четвертим пункту 2, пунктом 3 та 4 цієї частини приймаються Міністерством юстиції України або його територіальним органом, який розглядає скаргу.
 
852. Рішення, передбачені абзацом другим пункту 2, пунктами 5 та 6 цієї частини приймаються Міністерством юстиції України.
 
853. 11. Копія рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття та підлягає обов'язковому безкоштовному оприлюдненню на Порталі електронних сервісів.
 
854. 12. Рішення територіального органу Міністерства юстиції України в Автономній Реєстр.картка №15) календарних днів з дати його оприлюднення.
 
855. Оскарження та розгляд скарг на рішення територіального органу Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі здійснюється у порядку, визначеному частинами п’ятою - десятою цієї статті.
 
856. 13. Рішення Міністерства юстиції України та його територіального органу в Автономній Республіці Крим, в області, містах Києві та Севастополі, прийняті за результатами розгляду скарги, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.
 
857. 14. Рішення, визначені пунктом 2 частини десятої цієї статті, виконуються органом, що розглянув скаргу, не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
 
858. Для виконання рішень, визначених пунктом 2 частини десятої цієї статті, повторне подання документів для проведення реєстраційної дії та сплата адміністративного збору не вимагається.
 
859. 15. Технічний адміністратор та технічний адміністратор Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у день надходження рішення, визначеного пунктами 3 - 5 частини десятої цієї статті, забезпечують його негайне виконання у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 
860. 16. Порядок розгляду та вирішення Міністерством юстиції України та його територіальними органами в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі скарг на реєстраційну дію, відмову у державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора визначається Кабінетом Міністрів України.
 
861. Стаття 37. Відповідальність у сфері державної реєстрації
 
862. 1. Суб’єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
 
863. 2. Шкода, що заподіяна суб’єктами державної реєстрації підлягає відшкодуванню на підставі судового рішення, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.
 
864. 3. У разі систематичних або грубих порушень законодавства у сфері державної реєстрації Міністерство юстиції України може позбавити банк акредитації в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України та Національним Банком України.
 
865. 4. У разі виявлення грубих або систематичних порушень у діях чи бездіяльності державного реєстратора:
 
866. Міністерство юстиції України або його територіальний орган може прийняти рішення про тимчасове блокування доступу такого державного реєстратора до роботи у Єдиного державного реєстру;
 
867. Міністерство юстиції України може прийняти рішення про анулювання доступу такого державного реєстратора до роботи у Єдиного державного реєстру.
 
868. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу державного реєстратора до роботи у Єдиного державному реєстрі визначається Міністерством юстиції України.
 
869. 5. Засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, а також за відповідність перекладу тексту документів у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статті 15 цього Закону.
 
870. 6. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
871. 7. Заявник несе відповідальність за відповідність копій документів в електронній формі оригіналам таких документів у паперовій формі.
 
872. Розділ V
 
873. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
 
874. Стаття 38. Плата у сфері державної реєстрації
 
875. 1. За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:
 
876. 140 мінімальних заробітних плат - за державну реєстрацію політичної партії;
 
877. 0,28 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
 
878. 0, 14 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки;
 
879. 0, 07 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки;
 
880. 0, 06 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців, громадського об’єднання, крім громадського об’єднання інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
 
881. 0, 03 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію символіки громадського об’єднання інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
 
882. 0, 3 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі (крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою);
 
883. 0, 1 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін відомостей про ім’я або місце проживання фізичної особи - підприємця;
 
884. 75 відсотків адміністративного збору встановленого цією частиною - за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі.
 
885. За державну реєстрацію структурних утворень політичної партії, громадського об’єднання, професійної спілки, постійно діючого третейського суду та символіки молодіжних та дитячих громадських об’єднань адміністративний збір не справляється.
 
886. 2. За виправлення технічної помилки, яка була допущена з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі тридцяти відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою цієї статті.
 
887. 3. У разі відмови у державній реєстрації адміністративний збір не повертається.
 
888. 4. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:
 
889. 0, 05 мінімальної заробітної плати - за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі;
 
890. 0, 07 мінімальної заробітної плати - за надання документа в паперовій формі, який містяться в реєстраційній справі;
 
891. 75 відсотків плати, встановленої цією частиною за надання відповідного документа в паперовій формі - за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі.
 
892. 5. Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.
 
893. 6. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи звільняються від справляння адміністративного збору за державну реєстрацію та плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру через Портал електронних сервісів.
 
894. Стаття 39. Фінансове забезпечення у сфері державної реєстрації
 
895. 1. Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що здійснюється державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, районними, районними у містах зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів за місцем надання послуг, а у разі проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців державними реєстраторами, які перебувають у трудових відносинах з районними, районними у містах, районними у містах Києві та Севастополі, обласними державними адміністраціями, зараховується в повному обсязі до Державного бюджету України за місцем надання послуг.
 
896. 2. Фінансове забезпечення суб’єктів державної реєстрації (крім приватних нотаріусів та банків, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством України.
 
897. 3. Фінансове забезпечення приватних нотаріусів та банків, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється за рахунок 60 відсотків коштів, які надходять від справляння адміністративного збору.
 
898. 4. Зарахування адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, організацій та фізичних осіб - підприємців до Державного бюджету України здійснюється у розмірі 40 відсотків надходжень такого збору, інша частина збору в розмірі 60 відсотків надходжень залишається у суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (приватні нотаріуси, банки) для фінансового забезпечення їх діяльності.
 
899. Перерахування коштів адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, організацій та фізичних осіб - підприємців здійснюється в установленому законодавством порядку.
 
900. 5. Фінансування ведення та функціонування Єдиного державного реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
901. VІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
902. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року, крім:
 
903. пунктів 9 та 28 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року;
 
904. пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, та діє до 1 січня 2016 року;
 
905. підпункту 1 пункту 11 розділу І цього Закону, пунктів 6, 9 та 10 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
906. 2. З набранням чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами).
 
907. 3. Установити, що з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, нотаріуси наділяються повноваженнями державного реєстратора у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами).
 
908. У зв'язку з цим внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
909. 1) Закон України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами) доповнити статтею 46-2 такого змісту:
 
910. "Стаття 46-2. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 
911. Нотаріус виконує повноваження державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".";
 
912. 2) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
 
913. у абзаці четвертому частини першої статті 1 слова "яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює" замінити словами "та нотаріус, які відповідно до цього Закону від імені держави здійснюють";
 
914. частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
 
915. "Нотаріус проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця.";
 
916. у частині другій статті 6:
 
917. абзац перший викласти у такій редакції:
 
918. "2. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та нотаріус. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора (крім нотаріуса) та власну печатку, опис яких затверджується Міністерством юстиції України.";
 
919. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
920. "Нотаріус як державний реєстратор виконує повноваження, передбачені абзацами другим, четвертим, сьомим - дев’ятим, дванадцятим та шістнадцятим частини першої цієї статті. При проведенні державної реєстрації і наданні відомостей з Єдиного державного реєстру нотаріус має печатку державного реєстратора та доступ до Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного між державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.".
 
921. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
922. статтю 15 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
923. "9. Нотаріус, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, відповідному державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.";
 
924. частину третю статті 53 доповнити абзацом такого змісту:
 
925. "Шкода, що заподіяна нотаріусом, під час виконання повноважень, визначених цим Законом, підлягає відшкодуванню підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.".
 
926. 4. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
927. 5. Юридичні особи протягом одного року з 1 січня 2016 року та громадські формування протягом одного року з 1 січня 2017 року забезпечують:
 
928. викладення своїх установчих документів у новій редакції та подання їх на державну реєстрацію у порядку, визначеному цим Законом;
 
929. подання заяв про внесення змін до Єдиного державного реєстру з відомостями про юридичну особу, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру при створенні юридичної особи відповідно до цього Закону, але не були внесені до нього до цієї дати у порядку, визначеному цим Законом.
 
930. 6. Встановити, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фінансові установи та інші юридичні особи протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом продовжують приймати установчі документи юридичної особи в паперовій формі.
 
931. 7. Державна реєстрація припинення банків, процедура ліквідації яких з ініціативи Національного банку України розпочалася до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", проводиться державним реєстратором на підставі рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.
 
932. 8. Установити, що нотаріуси одночасно приймають на себе виконання повноважень державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та державного реєстратора прав на нерухоме майно.
 
933. 9. До 1 січня 2017 року:
 
934. відомості про державну реєстрацію громадських формувань як юридичних осіб вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім відомостей, передбачених пунктами 4, 5, 7, 14, 17, абзацом сьомим пункту 20, пунктами 21 - 25, 32, 42, 45 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"), Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об’єднань та надаються з цих реєстрів органом, який провів їх реєстрацію (легалізацію);
 
935. відомості про видачу документів дозвільного характеру, реєстрацію (легалізацію) громадських формувань без статусу юридичної особи, підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство продовжують вноситися та надаватися відповідно до Реєстру документів дозвільного характеру, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
 
936. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
937. 1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56 із наступними змінами):
 
938. 1) у статті 4-5:
 
939. у частині третій слова "у письмовій формі" замінити словами "письмово у паперовій та електронній формі";
 
940. доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
941. "Судові рішення у електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.";
 
942. 2) статтю 115 доповнити частиною другою такого змісту:
 
943. "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є примірник такого рішення, ухвали, постанови господарського суду в електронній формі, надісланий суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку обміну інформацією між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.".
 
944. 2. У частині першій статті 205-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131; 2014, № 22, ст.773) слова ", державному реєстратору" виключити.
 
945. 3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356 із наступними змінами):
 
946. 1) у статті 90:
 
947. абзац перший частини першої після слів "організаційно-правову форму" доповнити словами "та назву";
 
948. частину четверту статті 90 викласти в такій редакції:
 
949. "4. Відомості про зміну найменування юридичної особи оприлюднюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
950. 2) останнє речення частини першої статті 104 доповнити словами ", а їх відокремлені підрозділи стають відокремленими підрозділами правонаступників.";
 
951. 3) частину другу статті 105 викласти у такій редакції:
 
952. "2. Після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи оприлюднюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
953. 4) у статті 107:
 
954. у частині другій слова "які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється" замінити словами "які мають містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється, у тому числі її відокремлених підрозділів";
 
955. в абзаці другому частини третьої слова "передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем її державної реєстрації" замінити словами "передаються до суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
956. 5) частину першу статті 110 викласти у такій редакції:
 
957. "1. Юридична особа ліквідується:
 
958. 1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;
 
959. 2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади у зв’язку з:
 
960. визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;
 
961. провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом;
 
962. невідповідність мінімального розміру статутного капіталу юридичної особи вимогам закону;
 
963. неподання протягом року органам доходів і зборів податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;
 
964. наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;
 
965. визнання судом юридичної особи - емітента такою, що відповідає ознакам фіктивності;
 
966. неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом;
 
967. нескликання акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль;
 
968. неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;
 
969. в інших випадках, встановлених законом.";
 
970. 6) у частині першій статті 111 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
971. 7) частину першу статті 1285 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
972. "Якщо у складі спадщини є корпоративні права для управління ними, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, -відповідний орган місцевого самоврядування, призначають управителя спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, а у разі їх відсутності - укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.".
 
973. 4. У Цивільному процесуальному кодексі (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-41, 42, ст. 492 із наступними змінами):
 
974. 1) статтю 209 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
975. "8. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формі.
 
976. Судові рішення у електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.";
 
977. 2) частину першу статті 368 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
978. "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.".
 
979. 5. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-36, № 37, ст. 446 із наступними змінами):
 
980. 1) статтю 160 доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
981. "9. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формі.
 
982. Судові рішення у електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.";
 
983. 2) частину другу статті 257 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
984. "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є його примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.".
 
985. 6. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88 із наступними змінами):
 
986. 1) статтю 371 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
987. "6. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формі.
 
988. Судові рішення у електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.";
 
989. 2) частину другу статті 535 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
990. "Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.".
 
991. 7. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682 із наступними змінами):
 
992. 1) частину першу статті 7 викласти у такій редакції:
 
993. "Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які підлягають державні реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
994. 2) у статті 56 слово "публікації" замінити словом "оприлюднення";
 
995. 8. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст.383 із наступними змінами):
 
996. 1) частину першу статті 1 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:
 
997. "Термін "портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".";
 
998. 2) у статті 3:
 
999. абзац п’ятий статті 3 після слова "України" доповнити словами ", що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 
1000. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
1001. "встановлює порядок подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) державному реєстратору відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; ";
 
1002. 3) абзац дев’ятий частини третьої статті 22 викласти в такій редакції:
 
1003. "у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідні відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; ";
 
1004. 4) в абзаці шістнадцятому частини другої статті 41 слова "надає державному органу з питань банкрутства відповідну інформацію для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" замінити словами "у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, надає державному реєстратору в електронній формі через Портал електронних сервісів відповідні відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1005. 5) в частині другій статті 46 слова "органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також власнику майна та органам доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута" замінити словами "державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна";
 
1006. 6) пункт сьомий частини другої статті 98 викласти в такій редакції:
 
1007. "7) у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, надавати державному реєстратору в електронній формі через Портал електронних сервісів відповідні відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; ";
 
1008. 7) у статті 104:
 
1009. частину першу після слів "з питань банкрутства" доповнити словами "у складі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1010. частини другу та третю виключити.
 
1011. 9. Частину четверту статті 13 Закону України "Про Аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 23, ст.243 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
1012. "Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи з дня її державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.".
 
1013. 10. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами):
 
1014. 1) у частині другій статті 2-1 слова "нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства" замінити словами "нотаріальних дій, виконання правил нотаріального діловодства та виконання нотаріусами інших повноважень, покладених на них законами України, ";
 
1015. 2) доповнити статтею 46-2 такого змісту:
 
1016. "Стаття 46-2. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 
1017. Нотаріус виконує повноваження державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у випадках та порядку, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Під час виконання зазначених повноважень використовується печатка нотаріуса.";
 
1018. 3) доповнити після частини другої статті 61 новою частиною третьою такого змісту:
 
1019. "Якщо у складі спадщини є корпоративні права для управління ними, нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, -посадова особа органу місцевого самоврядування, призначають управителя спадщини з числа спадкоємців або виконавців заповіту, а у разі їх відсутності - укладають договір на управління спадщиною з іншою особою.".
 
1020. У зв’язку з цим частину третю вважати відповідно частиною четвертою.
 
1021. 11. Статтю 16 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256 із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:
 
1022. "Особливості розгляду скарг громадян на реєстраційні дії, відмову у державній реєстрації, бездіяльність державного реєстратора визначаються Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.".
 
1023. 12. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170 із наступними змінами):
 
1024. 1) у частині першій статті 15 слова "законодавства в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань." замінити словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1025. 2) у статті 19:
 
1026. частину першу доповнити реченням такого змісту:
 
1027. "Рішення про затвердження статуту територіальної громади села, селища, міста приймається відповідним представницьким органом місцевого самоврядування у визначеному законом порядку.";
 
1028. частину другу викласти у такій редакції:
 
1029. "2. Статут територіальної громади села, селища, міста підлягає реєстрації суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1030. частину третю викласти у такій редакції:
 
1031. "3. Відомості про реєстрацію статуту (нової редакції статуту) територіальної громади села, селища, міста або скасування реєстрації статуту вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.".
 
1032. 3) підпункт 7 пункту "б" частини першої статті 38 викласти у такій редакції:
 
1033. "7) державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.".
 
1034. 13. У Законі України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 52, ст.312 із наступними змінами):
 
1035. 1) статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
1036. "Член творчої спілки має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в творчій спілці шляхом подання заяви до відповідних статутних органів творчої спілки. Членство в творчій спілці зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена творчої спілки на будь-яких виборних посадах в творчій спілці.".
 
1037. У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою;
 
1038. 2) абзац другий частини третьої статті 5 викласти у такій редакції:
 
1039. "найменування, статус творчої спілки, професійна спрямованість; ";
 
1040. 3) у статті 8:
 
1041. частину третю доповнити словами "та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.";
 
1042. доповнити новими частинами четвертою - десятою такого змісту:
 
1043. "Протокол загальних зборів (з'їзду, конференції) про утворення творчої спілки має містити такі відомості:
 
1044. дату та місце проведення загальних зборів (з'їзду, конференції);
 
1045. рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
1046. рішення про утворення творчої спілки із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
 
1047. рішення про визначення статусу творчої спілки, її професійної спрямованості;
 
1048. рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування творчої спілки;
 
1049. рішення про затвердження статуту творчої спілки;
 
1050. рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління творчої спілки відповідно до затвердженого статуту;
 
1051. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти творчу спілку для здійснення реєстраційних дій.
 
1052. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах (з'їзді, конференції) творчої спілки, у якому зазначаються дані щодо учасників загальних зборів (з'їзді, конференції) творчої спілки: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
1053. Невід’ємною частиною протоколу загальних зборів (з'їзду, конференції) про утворення всеукраїнської творчої спілки є також відомості про її територіальні осередки, що підтверджуються протоколами про утворення територіального осередку всеукраїнської творчої спілки.
 
1054. Відомості про територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки включає: відомості про найменування, прізвища, імені, по батькові керівника територіального осередку всеукраїнської творчої спілки.
 
1055. Рішення про утворення територіального осередку творчої спілки приймається уповноваженим органом творчої спілки, в порядку, визначеному її статутом, та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
 
1056. Протокол засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки має містити такі відомості:
 
1057. дату та місце проведення засідання;
 
1058. рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
1059. рішення про утворення територіального осередку творчої спілки;
 
1060. рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування територіального осередку творчої спілки;
 
1061. рішення про затвердження статуту територіального осередку творчої спілки або прийняття рішення про діяльність територіального осередку творчої спілки на підставі статуту всеукраїнської творчої спілки;
 
1062. рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління творчої територіальний осередок творчої спілки;
 
1063. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти територіальний осередок творчої спілки для здійснення реєстраційних дій.
 
1064. Невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки є реєстр осіб, які брали у ньому участь, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.";
 
1065. 4) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
1066. "Стаття 10. Державна реєстрація творчих спілок
 
1067. Державній реєстрації підлягають усі творчі спілки.
 
1068. Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1069. Державна реєстрація територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок здійснюється після реєстрації всеукраїнської творчої спілки.
 
1070. З моменту реєстрації творча спілка чи її територіальний осередок набувають статусу юридичної особи.
 
1071. Рішення про затвердження змін до статуту творчої спілки, її територіального осередку, змін у складі виборних органів творчої спілки, її територіального осередку приймається у порядку, визначеному статутом творчої спілки або статутом, на підставі якого діє територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки.
 
1072. Рішення про затвердження змін до статуту творчої спілки, її територіального осередку, змін у складі виборних органів творчої спілки, її територіального осередку оформляється протоколом засідання уповноваженого органу творчої спілки, її територіального осередку.
 
1073. Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу творчої спілки, її територіального осередку є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом
 
1074. Про прийняте рішення повідомляється в шестидесятиденний термін суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1075. 5) статті 11 та 12 виключити;
 
1076. 3) статтю 13 викласти у такій редакції:
 
1077. "Стаття 13. Припинення діяльності творчої спілки
 
1078. Діяльність творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки припиняється:
 
1079. згідно з рішенням загальних зборів (з'їзду, конференції) творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки прийнятого у порядку, визначеному статутом творчої спілки або статутом, на підставі якого діє територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки;
 
1080. на підставі рішення суду в разі порушення законодавства України.
 
1081. Діяльність творчої спілки, територіального осередку всеукраїнської творчої спілки припиняється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
1082. 14. У Законі України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 13, ст.52 із наступними змінами):
 
1083. 1) статтю 9 викласти у такій редакції:
 
1084. "Стаття 9. Державна реєстрація торгово-промислових палат
 
1085. Торгово-промислова палата України, інші торгово-промислові палати набувають статусу юридичної особи з дня їх державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1086. 2) частину третю статті 10 викласти у такій редакції:
 
1087. "3. Державна реєстрація припинення торгово-промислової палати проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
1088. 15. У частині першій статті 4 Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 1, ст.2 із наступними змінами) слова "15-річного віку" замінити словами "14-річного віку".
 
1089. 16. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 14, ст.81 із наступними змінами):
 
1090. 1) пункт 2 частини другої статті 51 виключити;
 
1091. 2) речення друге частини другої статті 69 виключити.
 
1092. 17. Частину першу статті 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 20-21, ст.190) викласти в такій редакції:
 
1093. "7) здійснює державну реєстрацію у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (крім обласних державних адміністрацій).".
 
1094. 18. Частину третю статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 40, ст. 365) викласти в такій редакції:
 
1095. "3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує передачу інформаційно-телекомунікаційними засобами з інформаційних систем органів статистики до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.".
 
1096. 19. У Законі України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 45, ст.397 із наступними змінами):
 
1097. 1) частину четверту статті 3 доповнити реченням такого змісту:
 
1098. "Власна назва професійних спілок та їх об’єднань повинна містити інформацію про її статус.";
 
1099. 2) у частині першій статті 4 слова "Закону України "Про об'єднання громадян"" змінити словами "Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"";
 
1100. 3) частину третю статті 4 виключити;
 
1101. 4) статтю 7 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
1102. "Член профспілки має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство в профспілці шляхом подання заяви до відповідних статутних органів профспілки. Членство в профспілці зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена профспілки на будь-яких виборних посадах в профспілці.".
 
1103. У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою;
 
1104. 5) у пункті 1 частини третьої статті 14 слова "повну назву" замінити словами "повне найменування", а слова "її скорочену назву" замінити словами "її скорочене найменування";
 
1105. 6) у пункті 2 частини третьої статті 15 слова "повну назву" замінити словами "повне найменування", а слова "її скорочену назву" замінити словами "її скорочене найменування";
 
1106. 7) статтю 16 викласти у такій редакції:
 
1107. "Стаття 16. Порядок утворення профспілок, їх об'єднань
 
1108. Рішення про утворення профспілки, їх об’єднання приймається установчим з’їздом (конференцією), установчими або загальними зборами членів профспілки, їх об’єднання, що оформлюється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
 
1109. Протокол установчого з’їзду (конференції), установчих або загальних зборів членів профспілки, їх об’єднання про утворення профспілки, їх об’єднання має містити такі відомості:
 
1110. 1) дату та місце проведення установчого з’їзду (конференції), установчих або загальних зборів;
 
1111. 2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
1112. 3) рішення про утворення профспілки, їх об’єднання із зазначенням мети діяльності;
 
1113. 4) рішення про визначення статусу профспілки, їх об’єднання, сфери діяльності;
 
1114. 5) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування профспілки, їх об’єднання;
 
1115. 6) рішення про затвердження статуту профспілки, їх об’єднання;
 
1116. 7) рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління профспілки, їх об’єднання відповідно до затвердженого статуту;
 
1117. 8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти профспілку, їх об’єднання для здійснення реєстраційних дій.
 
1118. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з’їзді (конференції), установчих або загальних зборах членів профспілки, їх об’єднань.
 
1119. У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчого з’їзду (конференції), установчих зборів членів профспілки, їх об’єднання:
 
1120. 1) фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 
1121. 2) юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції), дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює).
 
1122. Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь на установчому з’їзді (конференції), установчих або загальних зборах членів профспілки, їх об’єднань.
 
1123. Невід’ємною частиною протоколу місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських профспілок є також дані про наявність організацій профспілки у адміністративно-територіальних одиницях із зазначенням відомостей про найменування організації профспілки, прізвища, імені, по батькові керівника, місцезнаходження та найменування юридичної особи/юридичних осіб, на якій/яких створені організації профспілки. Дані про наявність організацій профспілки у адміністративно-територіальних одиницях підтверджуються протоколами про утворення організацій профспілки.
 
1124. Державна реєстрація професійної спілки, її об’єднання здійснюється шляхом державної реєстрації з набуттям статусу юридичної особи або шляхом повідомлення про утворення такої профспілки, її об’єднання без статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1125. Організації профспілки, передбачені статутом профспілки, діють на підставі статуту профспілки та утворюються за рішенням уповноваженого органу профспілки в порядку, визначеному статутом профспілки.
 
1126. Державна реєстрація організації профспілки здійснюється після реєстрації профспілки до складу якої вони належать з набуттям статусу юридичної особи або шляхом повідомлення про утворення організації профспілки без статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1127. Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).
 
1128. Рішення про затвердження змін до статутних документів профспілки, їх об’єднання, у складі виборних органів профспілки, їх об’єднання, організацій профспілки, передбачених статутом профспілки, їх об’єднання приймається у порядку, визначеному статутом профспілки, їх об’єднання.
 
1129. Рішення про затвердження змін до статутних документів профспілки, їх об’єднання, у складі виборних органів профспілки, їх об’єднання, організацій профспілки, передбачених статутом профспілки, їх об’єднання оформляється протоколом засідання уповноваженого органу профспілки, їх об’єднання.
 
1130. Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу профспілки, їх об’єднання є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
1131. Про прийняте рішення повідомляється в шестидесятиденний термін суб’єкт державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1132. 8) у статті 17:
 
1133. у частині другій слова "законодавством України" замінити словами "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"";
 
1134. частину третю викласти у такій редакції:
 
1135. "Символіка профспілок, їх об'єднань не повинна відтворювати:
 
1136. 1) державні символи України;
 
1137. 2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
 
1138. 3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
1139. 4) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
1140. 5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.";
 
1141. доповнити новими частинами четвертою, п’ятою такого змісту:
 
1142. "Символіка профспілок, їх об'єднань має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої символіки інших профспілок, їх об'єднань.
 
1143. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування профспілок, їх об'єднань.";
 
1144. 9) друге речення частини п’ятої статті 18 виключити.
 
1145. 20. У абзаці другому частини шостої статті 4 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46, стаття 403 із наступними змінами) слова "реєстрації статуту в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "державної реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
1146. 21. Абзац третій пункту 5 статті 9 Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 237 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
 
1147. "Державна реєстрація Будівельних палат здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.".
 
1148. 22. У Законі України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 40, ст. 338):
 
1149. 1) статтю 4 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
1150. "Рішення про створення громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону має бути підтримане відповідним органом внутрішніх справ чи підрозділом Державної прикордонної служби України, який погоджує положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, інформацію про склад керівного органу, а також список членів формування.";
 
1151. 2) назву статті 6 та її зміст викласти у такій редакції:
 
1152. "Стаття 6. Реєстрація формувань з охорони громадського порядку і державного кордону
 
1153. Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону набуває статусу юридичної особи з дати його державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1154. Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону у разі прийняття рішення про зміни до статутних документів повідомляє суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 5-денний термін з дня прийняття такого рішення.";
 
1155. 3) статтю 7 виключити.
 
1156. 23. Внести до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362, № 47, ст. 533; 2013 р., № 39, ст. 517; 2014 р., № 20-21, ст. 707) такі зміни:
 
1157. 1) частину восьму доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
1158. "8) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону.";
 
1159. 3) доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту:
 
1160. "Банк має право розпочати діяльність щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за умови виконання встановлених Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України вимог щодо цього виду діяльності.";
 
1161. У зв’язку з цим частини дванадцяту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами тринадцять - п’ятнадцять.
 
1162. 24. У Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 23, ст.118 із наступними змінами):
 
1163. 1) у частині третій статті 4 слова "місцевих осередків" замінити словами "структурних утворень";
 
1164. 2) друге речення частини третьої статті 5 виключити;
 
1165. 3) у частині десятій статті 6 слово "осередків" замінити на слово "утворень";
 
1166. 4) у пункті 1 частини першої статті 8 слово "назву" замінити на слово "найменування";
 
1167. 5) у статті 9:
 
1168. у назві статті слово "Назва" замінити словом "Найменування";
 
1169. у частині першій слово "назва" у всіх відмінках замінити на слово "найменування" у відповідних відмінках;
 
1170. друге речення частини третьої викласти у такій редакції:
 
1171. "Символіка політичної партії затверджується уповноваженим статутним органом політичної партії в порядку, визначеному її статутом.";
 
1172. доповнити після частини третьої новими частинами четвертою - сьомою такого змісту:
 
1173. "Рішення про затвердження символіки має містить: вид (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз) символіки, її зображення та опис.
 
1174. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки.
 
1175. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування політичної партій та не повинно відтворювати:
 
1176. державні символи України;
 
1177. інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки зазначених органів;
 
1178. державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
1179. ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
1180. інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
 
1181. Символіка політичної партії має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої символіки інших політичних партій та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
1182. У зв'язку із цим частину четверту вважати відповідно частиною восьмою;
 
1183. у частині четвертій слово "назву" замінити словами "повне найменування";
 
1184. 6) статтю 10 викласти в такій редакції:
 
1185. "Стаття 10. Створення політичної партії
 
1186. Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.
 
1187. Політична партія утворюється групою громадян України у складі не менш як 100 осіб.
 
1188. Рішення про утворення політичної партії приймається на установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії, що оформлюється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
 
1189. Протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) про утворення політичної партії має містити такі відомості:
 
1190. 1) дату та місце проведення установчого з'їзду (конференції, зборів);
 
1191. 2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
1192. 3) рішення про утворення політичної партії із зазначенням мети діяльності;
 
1193. 4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування політичної партії;
 
1194. 5) рішення про затвердження статуту і програми політичної партії;
 
1195. 6) рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів політичної партії відповідно до затвердженого статуту;
 
1196. 7) прийняття рішення про організацію збору підписів громадян України на підтримку рішення про створення політичної партії;
 
1197. 8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти політичну партію для здійснення реєстраційних дій.
 
1198. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії.
 
1199. У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчого з'їзду (конференції, зборах) політичної партії: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
1200. Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, утворюються в порядку, визначеному статутом партії.
 
1201. Рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії та іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії приймається на установчих зборах або конференції обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
 
1202. Протокол установчих зборів, конференції про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, має містити такі відомості:
 
1203. 1) дату та місце проведення установчих зборів, конференції;
 
1204. 2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
 
1205. 3) рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
 
1206. 4) рішення про визначення найменування обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
 
1207. 5) рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
 
1208. 6) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти обласну, міську, районну організацію, первинний осередок політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії для здійснення реєстраційних дій.
 
1209. Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь на установчих зборах, конференції обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії.
 
1210. У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчих зборів, конференції обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
1211. Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.";
 
1212. 7) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
1213. "Стаття 11. Реєстрація політичних партій
 
1214. Реєстрація політичних партій, обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень, передбачених статутом партії здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" після перевірки поданих матеріалів.
 
1215. З моменту реєстрації політичної партії у визначеному законом порядку, вона набуває статусу юридичної особи.
 
1216. Про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в 10-денний термін з моменту їх утворення.
 
1217. Державна реєстрація обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом політичної партії здійснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявність такого статусу передбачена статутом політичної партії, або без статусу юридичної особи.
 
1218. Державна реєстрація первинного осередку політичної партії здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.
 
1219. Державна реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, а також легалізація первинних осередків політичної партії, здійснюється лише після державної реєстрації політичної партії.
 
1220. Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.
 
1221. Політична партія щорічно інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії.
 
1222. Політична партія забезпечує внесення змін до відомостей, про політичну партію, обласні, міські і районні організації або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також первинні осередки політичної партії, які містяться в Єдиному державному реєстрі, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у десятиденний строк після прийняття рішень з цих питань.
 
1223. Рішення про зміни до відомостей, про політичну партію, обласні, міські і районні організації або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також первинні осередки політичної партії, які містяться в Єдиному державному реєстрі, приймаються в порядку, визначеному статутом партії та оформляється протоколом засідання відповідного (их) уповноваженого (их) органу (ів).
 
1224. Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
 
1225. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, оприлюднює щорічно список зареєстрованих політичних партій, їх юридичні адреси.";
 
1226. 8) частину другу статті 20 після слова "дії" доповнити словами " (чи бездіяльність)";
 
1227. 9) у статті 21:
 
1228. частину другу викласти в такій редакції:
 
1229. "Рішення суду про заборону діяльності політичної партії тягне за собою розпуск її керівних органів, припинення членства в політичній партії, а також прийняття рішень центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань та його територіальними органами про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно.";
 
1230. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
1231. "У разі, якщо в судовому рішенні про заборону діяльності політичної партії не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія) політичної партії, її структурних утворень, які мають статус юридичної особи, в рішенні про припинення політичної партії, її структурних утворень вказується як голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) політичної партії, її структурних утворень керівника органу управління або особу, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено судовим рішенням.";
 
1232. 10) у статті 23:
 
1233. у частині першій слова "реєстраційного свідоцтва" замінити словами "реєстрації";
 
1234. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
1235. "Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) політичної партії з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не може бути скасовано політичною партією.";
 
1236. 11) у статті 24:
 
1237. назву статті викласти в такій редакції:
 
1238. "Стаття 24. Анулювання реєстрації";
 
1239. у частині першій:
 
1240. слова "шостої" замінити словами "сьомої";
 
1241. слова "Верховного Суду України" замінити словом "суду";
 
1242. частину другу викласти у такій редакції:
 
1243. "Рішення суду про анулювання реєстрації політичної партії тягне за собою розпуск її керівних органів, припинення членства в політичній партії, а також прийняття рішень центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об‘єднань громадян, інших громадських формувань та його територіальними органами про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно.";
 
1244. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
1245. "У разі, якщо в судовому рішенні про анулювання реєстрації політичної партії не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія) політичної партії, її структурних утворень, які мають статус юридичної особи, в рішенні про припинення політичної партії, її структурних утворень вказується як голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) політичної партії, її структурних утворень керівника органу управління або особу, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, якщо інше не встановлено судовим рішенням.".
 
1246. 25. У Законі України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101 із наступними змінами):
 
1247. 1) частину другу статті 3 викласти у такій редакції:
 
1248. "2. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1249. 2) статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
1250. "3. Статут кредитної спілки скріплюється підписом голови спостережної ради кредитної спілки, справжність якого засвідчується нотаріально.";
 
1251. 3) статтю 8 викласти у такій редакції:
 
1252. "Стаття 8. Набуття кредитною спілкою статусу фінансової установи та ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілки
 
1253. 1. Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Уповноважений орган) відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.
 
1254. 2. Надання кредитній спілці статусу фінансової установи здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ (далі - Державний реєстр).
 
1255. 3. Уповноважений орган видає кредитній спілці свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за формою, встановленою Уповноваженим органом.
 
1256. 4. Про зміни, що сталися у статутних документах, кредитна спілка повідомляє у 5-денний строк в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1257. 5. Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону.";
 
1258. 4) у статті 24:
 
1259. у частині першій:
 
1260. абзац другий викласти у такій редакції:
 
1261. "Рішення про створення асоціації кредитних спілок приймає установча конференція представників кредитних спілок, яке оформлюється протоколом невід’ємною частиною якого є реєстр учасників та рішення відповідного органу управління кредитної спілки, що підтверджує повноваження представника кредитної спілки, який бере участь у конференції.";
 
1262. абзац третій виключити;
 
1263. абзац другий частини другої викласти у такій редакції:
 
1264. "Асоціація кредитних спілок набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1265. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
1266. "5. Державна реєстрація асоціацій кредитних спілок, їх об’єднань проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"";
 
1267. 5) доповнити новою частиною 24-1 такого змісту:
 
1268. "24-1 Припинення діяльності асоціацій кредитних спілок, їх об’єднань.
 
1269. Припинення діяльності асоціації кредитних спілок, їх об’єднань відбувається у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
1270. 26. У Законі України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 35, ст.412 із наступними змінами):
 
1271. 1) статтю 9 викласти у такій редакції:
 
1272. "Постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1273. У разі внесення змін до Положення та/або Регламенту або списку третейських суддів постійно діючого третейського суду, засновник постійно діючого третейського суду повинен протягом 15 днів з дня прийняття такого рішення забезпечити в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", внесення змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 
1274. У разі невиконання засновником постійно діючого третейського суду вимог частини другої цієї статті або виявлення протягом трьох років з дня реєстрації постійно діючого третейського суду недостовірних відомостей у поданих для державної реєстрації документах орган, який зареєстрував такий суд, повинен звернутися до суду із заявою про припинення його діяльності.".
 
1275. 27. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами):
 
1276. 1) у частині першій статті 1:
 
1277. доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
1278. "видача документа дозвільного характеру - внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності; ".
 
1279. У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятнадцятий вважати абзацами третім - шістнадцятим;
 
1280. абзац третій викласти у такій редакції:
 
1281. "дозвільна система у сфері господарської діяльності - сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, анулюванням документів дозвільного характеру; ";
 
1282. абзац п’ятий після слів "інший документ" доповнити словами ", в електронному вигляді (запис про наявність дозволу, висновку, рішення, погодження, свідоцтва, іншого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)";
 
1283. абзац десятий викласти у такій редакції:
 
1284. "Форма та порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлюється Кабінетом Міністрів України; ";
 
1285. 2) у статті 4:
 
1286. абзац п’ятий частини першої викласти у такій редакції:
 
1287. "строк видачі документа дозвільного характеру або відмови в його видачі; ";
 
1288. у абзаці першому частини третьої слова "одержання дублікатів, " виключити;
 
1289. у абзаці другому частини п’ятої слова "шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1290. 3) у статті 4-1:
 
1291. у частині першій:
 
1292. абзаци перший - другий викласти у такій редакції:
 
1293. "1. Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
1294. Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, що законами України віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування, встановлюється їх рішенням, а у випадках, передбачених законом, -на підставі типових порядків, затверджених Кабінетом Міністрів України.";
 
1295. доповнити абзацом третім такого змісту:
 
1296. "Порядок видачі документів дозвільного характеру, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань записів про переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру визначається Кабінетом Міністрів України.".
 
1297. У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;
 
1298. у абзаці сьомому слова "Видача документів дозвільного характеру, необхідність видачі яких" замінити словами "Порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, необхідність проведення якої";
 
1299. частину другу викласти у такій редакції:
 
1300. "2. Плата за видачу (переоформлення) документів дозвільного характеру (адміністративний збір) визначається відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги".";
 
1301. у частині п’ятій:
 
1302. абзац сьомий виключити;
 
1303. абзац перший частини шостої викласти у такій редакції:
 
1304. "6. У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано документ дозвільного характеру або не прийнято рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Відмітка у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про дату прийняття заяви є підтвердженням подачі заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу.";
 
1305. у частині сьомій:
 
1306. абзаци третій - четвертий викласти у такій редакції:
 
1307. "наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом);
 
1308. наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.";
 
1309. абзац дев’ятий виключити;
 
1310. у абзаці тринадцятому "реєстрі документів дозвільного характеру та повернення суб’єкту господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1311. абзаци чотирнадцятий - п’ятнадцятий виключити;
 
1312. у абзаці сімнадцятому слова "реєстру документів дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1313. у частині восьмій:
 
1314. абзаци перший - другий викласти у такій редакції:
 
1315. "8. Підстави для переоформлення документа дозвільного характеру встановлюються законом.
 
1316. Зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру.";
 
1317. абзаци третій - четвертий виключити;
 
1318. у абзаці п’ятому слова "разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню" виключити;
 
1319. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
1320. "Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру, зобов'язаний прийняти рішення про переоформлення документа дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру.";
 
1321. абзац сьомий виключити;
 
1322. у абзаці восьмому слова "реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1323. частину дев’яту виключити;
 
1324. абзац п’ятий частини десятої викласти у такій редакції:
 
1325. "Про зупинення та поновлення дозвільними органами розгляду документів, поданих для отримання документа дозвільного характеру, приймається відповідне рішення.";
 
1326. частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:
 
1327. "14. Прийняття від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних послуг.
 
1328. Кабінет Міністрів України має право визначити адміністративні послуги, які за вибором суб'єкта господарювання можуть отримуватися у центрі надання адміністративних послуг, дозвільному органі.
 
1329. Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подаються суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):
 
1330. у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до адміністратора;
 
1331. в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Портал електронних сервісів), оформлені згідно з вимогами законів у сфері електронних документів - до дозвільного органу.
 
1332. Якщо документи подаються особисто, пред'являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.
 
1333. У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.
 
1334. Документи у електронній формі подаються суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через Портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
1335. Вимоги до змісту заяви визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
1336. Законом можуть бути встановлені інші вимоги до заяви.";
 
1337. у частині п’ятнадцятій слова "реєстру документів дозвільного характеру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1338. доповнити частинами шістнадцятою - сімнадцятою такого змісту:
 
1339. "16. Рішення, прийняті дозвільним органом відповідно до цього Закону, підлягають обов'язковому оприлюдненню на Порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
1340. 17. Документ дозвільного характеру відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підлягає обов'язковому оприлюдненню на Порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.";
 
1341. 4) статтю 6 викласти у такій редакції:
 
1342. "Стаття 6. Відомості про документи дозвільного характеру в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 
1343. 1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносяться відомості про документи дозвільного характеру, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", та декларації.
 
1344. 2. Дозвільні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
 
1345. 1) рішення, прийняті дозвільними органами відповідно до цього Закону, -у день їх прийняття;
 
1346. 2) заяви та декларації, подані до дозвільних органів, та іншу інформацію про документи дозвільного характеру та декларації, необхідну для ведення зазначеного реєстру - у день їх отримання дозвільними органами.";
 
1347. 5) доповнити частину першу статті 9 новим абзацом такого змісту:
 
1348. "забезпечує наповнення дозвільними органами Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань рішеннями, прийнятими дозвільними органами відповідно до цього Закону, документами, поданими до дозвільних органів, деклараціями та іншими відомостями про документи дозвільного характеру, необхідними для ведення цього реєстру.";
 
1349. 6) у тексті слова "видачі дубліката, " у всіх відмінках та числах виключити.
 
1350. 28. У статті 3 Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 34, ст. 291):
 
1351. частину третю виключити;
 
1352. частину четверту викласти у такій редакції:
 
1353. "4. Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дати державної реєстрації її створення у порядку визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
1354. 29. У Законі України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2009, № 38, ст.534 із наступними змінами):
 
1355. 1) частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
 
1356. "2. Рішення про створення асоціації приймається на установчих зборах (конференції, з'їзді) асоціації, оформляється протоколом, невід’ємною частиною якого є:
 
1357. реєстр присутніх учасників установчих зборах (конференції, з'їзді) асоціації;
 
1358. копії рішень усіх органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до частини першої цієї статті та засвідчені їх печатками;
 
1359. відомості про осіб, які обрані до виконавчого органу асоціації (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, займана в асоціації посада, місце основної роботи).";
 
1360. 2) статтю 10 викласти у такій редакції:
 
1361. "Стаття 10. Державна реєстрація асоціації
 
1362. 1. Асоціація підлягає обов'язковій державній реєстрації.
 
1363. 2.Державна реєстрація асоціації органів місцевого самоврядування здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1364. 3. Асоціація забезпечує внесення змін до відомостей, про асоціацію, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.
 
1365. 4. Рішення про зміни до відомостей, про асоціацію, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, приймаються в порядку, визначеному статутом асоціації та оформляється протоколом засідання відповідного уповноваженого (их) органу (ів).
 
1366. Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу є реєстр учасників, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.";
 
1367. 3) статті 11 та 12 виключити;
 
1368. 4) статтю 13 викласти у такій редакції:
 
1369. "Стаття 13. Припинення асоціації
 
1370. 1. Асоціація припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації у порядку, визначеному її статутом або за рішенням суду.
 
1371. 2. Державна реєстрація припинення асоціації проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1372. 3. У разі якщо згідно із щорічною інформацією всеукраїнської асоціації кількість членів всеукраїнської асоціації стає меншою, ніж передбачено частиною другою статті 3 цього Закону, суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань звертається до суду для скасування державної реєстрації такої асоціації, що тягне за собою припинення юридичної особи.".
 
1373. 30. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 35-36, ст.491 із наступними змінами):
 
1374. 1) пункт 3 абзацу четвертого частини десятої статті 22 виключити;
 
1375. 3) пункт 2 частини першої статті 37 виключити;
 
1376. 3) пункт 2 частини першої статті 38 виключити;
 
1377. 4) пункт 2 частини першої статті 39 виключити;
 
1378. 5) речення друге частини першої статті 581 виключити.
 
1379. 31. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 10-11, ст.73 із наступними змінами):
 
1380. 1) пункт 2 частини першої статті 54 виключити;
 
1381. 2) речення друге частини другої статті 78 виключити.
 
1382. 32. У частині третій статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 50, ст.564 із наступними змінами) слова "державна реєстрація юридичної особи та" виключити.
 
1383. 33. Абзац сьомий частини третьої статті 4 Закону України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 2, ст. 8 із наступними змінами) викласти в такій редакції: "вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про ліцензування господарської діяльності суб’єкта господарювання.".
 
1384. 34. У Законі України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 1, ст.1 із наступними змінами):
 
1385. 1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
 
1386. "2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у громадському об'єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів громадського об’єднання. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена громадського об’єднання на будь-яких виборних посадах в громадському об’єднанні.";
 
1387. 2) частину сьому статті 7 викласти в такій редакції:
 
1388. "7. Повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об'єднання в установленому законом порядку.";
 
1389. 3) у статті 9:
 
1390. назву статті викласти в такій редакції:
 
1391. "Стаття 9. Утворення та реєстрація громадського об'єднання";
 
1392. частину восьму викласти в такій редакції:
 
1393. "8. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.
 
1394. У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.";
 
1395. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
1396. "9. Дії від імені незареєстрованого громадського об'єднання, крім дій, пов'язаних з реєстрацією такого об'єднання, забороняються.";
 
1397. після частини одинадцятої доповнити новими частинами дванадцятою, тринадцятою такого змісту:
 
1398. "12. Громадське об'єднання повідомляє про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання протягом 60 днів з моменту прийняття відповідного рішення.
 
1399. 13. Для отримання статусу юридичної особи громадське об'єднання, яке здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1400. 4) у статті 10:
 
1401. у частині четвертій слова "або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку" виключити;
 
1402. частину сьому викласти в такій редакції:
 
1403. "7. Власна назва громадського об'єднання може містити інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та (або) про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо).";
 
1404. у частині дев’ятій слова "або прийняття в установленому цим Законом порядку повідомлення про його утворення" виключити;
 
1405. 5) статтю 12 виключити;
 
1406. 6) у статті 13:
 
1407. частину першу після слова "статутом" доповнити словами ", у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1408. частини третю - сьому виключити;
 
1409. 7) статті 14-17 виключити;
 
1410. 8) викласти статтю 18 у такій редакції:
 
1411. "Стаття 18. Символіка громадського об'єднання
 
1412. 1. Громадське об'єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1413. 2. Символіка громадського об'єднання не повинна відтворювати:
 
1414. 1) державні символи України;
 
1415. 2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
 
1416. 3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
1417. 4) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
1418. 5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
 
1419. 3. Символіка громадського об’єднання має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої символіки іншого громадського об'єднання.
 
1420. 4. Символіка громадського об’єднання затверджується уповноваженим статутним органом громадського об’єднання в порядку, визначеному її статутом.
 
1421. 5. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об’єднання.
 
1422. 6. Громадське об'єднання має право на використання власної символіки з моменту її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об'єднання та для цілей, не пов'язаних з діяльністю такого громадського об'єднання.";
 
1423. 9) у статті 19:
 
1424. у частині першій слова "цим Законом" замінити словами "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1425. речення друге частини першої виключити;
 
1426. частину третю викласти у такій редакції:
 
1427. "3. Відомості про всеукраїнський статус громадського об'єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.";
 
1428. частини четверту - дев’яту виключити;
 
1429. 10) статтю 20 викласти у такій редакції:
 
1430. "Стаття 20. Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
 
1431. 1. Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1432. 2. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації припиняється на підставі:
 
1433. 1) рішення іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ якої акредитовано в Україні;
 
1434. 2) рішення уповноваженого органу з питань реєстрації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім'я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформленої відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність;
 
1435. 3) рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.
 
1436. 3. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути заборонена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим підрозділом положень статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, положень інших законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
 
1437. 4. Справа про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.";
 
1438. 11) у пункті 2 частини другої статті 21 слова "Реєстру громадських об'єднань" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1439. 12) у статті 25:
 
1440. у пункті 1 частини першої слова ", шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу" замінити словами "у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації";
 
1441. частину другу викласти у такій редакції:
 
1442. "2. Припинення діяльності громадського об'єднання відбувається в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"."
 
1443. 13) частину другу та частини четверту - десяту статті 26 виключити;
 
1444. 14) статтю 27 виключити;
 
1445. 15) у статті 28:
 
1446. у частині першій слова "цим Законом, та виключення з Реєстру громадських об'єднань" замінити словами "Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1447. частину четверту виключити;
 
1448. 16) у статті 29 частини другу - шосту виключити;
 
1449. 17) статтю 30 виключити.
 
1450. 35. У Законі України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" (Відомості Верховної Ради, 2013, № 22, ст.216 із наступними змінами):
 
1451. 1) статтю 2 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
1452. "3. Член організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців має право в будь-який час припинити своє членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців шляхом подання заяви до відповідних статутних органів. Членство в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування члена організації роботодавців чи об'єднання організацій роботодавців на будь-яких виборних посадах в організації роботодавців чи об'єднанні організацій роботодавців.";
 
1453. 2) частину третю статті 4 доповнити реченням такого змісту:
 
1454. "Власна назва організації роботодавців та їх об'єднань повинна містити інформацію про її статус.";
 
1455. 3) у статті 11:
 
1456. частину третю доповнити словами "та скріплені печатками організацій роботодавців (за умови їх наявності) копії рішень виборних органів організацій роботодавців щодо створення відповідного об'єднання";
 
1457. у частині четвертій після слів "з'їзді (конференції), " доповнити слова "та реквізити документа, яким особа уповноважена представляти організацію роботодавців на установчому з'їзді (конференції), ";
 
1458. 4) у статті 13 після слів "організації, об'єднання, " доповнити слова "ознаку (територіальну або галузеву), ";
 
1459. 5) у статті 15:
 
1460. назву статті викласти у такій редакції:
 
1461. "Стаття 15. Державна реєстрація організацій роботодавців, їх об'єднань";
 
1462. частину першу викласти в такій редакції:
 
1463. "1. Державна реєстрація всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інших організацій роботодавців, їх об'єднань здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1464. частину другу викласти в такій редакції:
 
1465. "2. Рішення про затвердження змін до статутних документів, у складі виборних органів організації роботодавців, їх об'єднання приймається організацією роботодавців, їх об’єднанням у визначеному її статутом порядку та оформляється протоколом засідання уповноваженого органу організації роботодавців, їх об'єднання.
 
1466. Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу організації роботодавців є реєстр учасників, в якому зазначаються дані про:
 
1467. 1) фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), адреса та відомості про кількість найманих працівників. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 
1468. 2) юридичних осіб: повне найменування, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в засідання уповноваженого органу організації роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь в засідання уповноваженого органу організації роботодавців.
 
1469. Невід'ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу об’єднання організацій роботодавців є реєстр організацій роботодавців, які брали участь в цьому засіданні, в якому зазначаються дані щодо організації роботодавців: повне найменування, місцезнаходження керівних органів, дата та номер документа про державну реєстрацію організацій роботодавців, рішення керівних органів організацій роботодавців щодо прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в засіданні уповноваженого органу, та реквізити документа, яким особа уповноважена представляти організацію роботодавців, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь в засіданні уповноваженого органу організації роботодавців.";
 
1470. частину третю викласти у такій редакції:
 
1471. "3. Про прийняте уповноваженим органом організації роботодавців, їх об'єднання рішення повідомляється в шестидесятиденний термін суб’єкт державної реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1472. частини четверту - одинадцяту виключити;
 
1473. 6) статтю 16 викласти у такій редакції:
 
1474. "Стаття 16. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань
 
1475. 1. Організації роботодавців, їх об'єднання можуть використовувати свою символіку (емблему, прапор).
 
1476. 2. Символіка організації роботодавців, їх об'єднання не повинна відтворювати:
 
1477. 1) державні символи України;
 
1478. 2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
 
1479. 3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
1480. 4) ім'я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
1481. 5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
 
1482. 3. Символіка організації роботодавців, їх об'єднання має бути відмінною від зображення вже зареєстрованої символіки іншої організації роботодавців, їх об'єднання.
 
1483. 4. Символіка організації роботодавців, їх об'єднання затверджується уповноваженим статутним органом організації роботодавців, їх об'єднання в порядку, визначеному її статутом.
 
1484. 5. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування організації роботодавців, їх об'єднання.
 
1485. 6. Організація роботодавців, її об'єднання має право на використання власної символіки з моменту її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки організації роботодавців, їх об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди організації роботодавців, їх об'єднання та для цілей, не пов'язаних з діяльністю такої організації роботодавців, їх об'єднання.
 
1486. 7. Символіка організацій роботодавців, їх об'єднань підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".";
 
1487. 7) у статті 17:
 
1488. у частині першій після слів "організації, об'єднання" доповнити слова ", прийнятого у визначеному її статутом порядку, ";
 
1489. частину шосту викласти у такій редакції:
 
1490. "6. Припинення організації роботодавців чи їх об'єднання здійснюється у визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" порядку.".
 
1491. 36. Частину четверту статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409) після слів "відповідного місцевого бюджету" доповнити словами та знаками ", крім випадків, встановлених законами".
 
1492. 37. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № , ст.):
 
1493. 1) у частині першій статті 1:
 
1494. доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
 
1495. "1-1) видача ліцензії - внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; ";
 
1496. у пункті 5 слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) або на паперовому носії" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)";
 
1497. 2) у частині третій статті 2 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1498. 3) у частині першій статті 4:
 
1499. пункт 12 викласти у такій редакції:
 
1500. "12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Міністерством юстиції України; ";
 
1501. доповнити новим пунктом 13 такого змісту:
 
1502. "13) забезпечує наповнення органами ліцензування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань рішеннями, прийнятими органами ліцензування відповідно до цього Закону, документами, поданими до органів ліцензування, та іншими відомостями про ліцензування видів господарської діяльності, необхідними для ведення цього реєстру.";
 
1503. 4) у частині другій статті 6:
 
1504. у пункті 1 слова " (в електронній формі та/або на паперовому носії)" виключити;
 
1505. пункти 4-5 викласти у такій редакції:
 
1506. "4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань прийняті ним рішення, документи, та інші відомості про ліцензування видів господарської діяльності, необхідні для ведення цього реєстру, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
1507. 5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій формі (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ); ";
 
1508. у пункті 7 слова "та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "у паперовій формі";
 
1509. у пункті 8 слова "та забезпечує на наступний день з дня прийняття рішення її актуалізацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.
 
1510. 5) у статті 10:
 
1511. у частині першій:
 
1512. абзац перший викласти у такій редакції:
 
1513. "1. Документи, подання яких до органу ліцензування передбачено цим Законом, можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії: ";
 
1514. у пункті 2 слова " (орган ліцензування надсилає поштові відправлення з повідомленням за місцезнаходженням здобувача ліцензії протягом одного робочого дня з дня оформлення відповідного документа, якщо інший строк надсилання не встановлено законом)" виключити;
 
1515. у пункті 3 слова "телекомунікаційних засобів зв’язку" замінити словами "порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Портал електронних сервісів)";
 
1516. у частині третій слова "та видача ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку" виключити;
 
1517. частину шосту виключити;
 
1518. частину восьму після слова "документами" доповнити словами "на паперових носіях";
 
1519. 6) пункт 3 частини другої статті 11 виключити;
 
1520. 7) у статті 12:
 
1521. у частині першій слова "Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії." виключити;
 
1522. у підпункті 4 частини другої слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1523. у частині четвертій слово "повідомленні" замінити словом "рішенні";
 
1524. частину сьому викласти у такій редакції:
 
1525. "7. Для цілей цього Закону використовуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.";
 
1526. 8) у статті 13:
 
1527. у назві слово ", переоформлення ліцензії" виключити;
 
1528. абзац другий частини другої виключити;
 
1529. у частині сьомій:
 
1530. у абзаці першому слова ", про яке повідомляє здобувача ліцензії у строк, що не перевищує трьох робочих днів" виключити;
 
1531. абзац другий викласти у такій редакції:
 
1532. "Рішення, прийняті органом ліцензування відповідно до цього Закону, у день внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань підлягають обов'язковому оприлюдненню на Порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.";
 
1533. у частині дев’ятій слова "з моменту внесення даних про рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "з моменту внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1534. у частині десятій слова "повідомленні про прийняття рішення" замінити словом "рішенні";
 
1535. частину одинадцяту викласти у такій редакції:
 
1536. "11. Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на Порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.";
 
1537. частину чотирнадцяту - п’ятнадцяту виключити;
 
1538. 9) у частині другій статті 14 слова "отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним" замінити словами "оприлюдненню на Порталі електронних сервісів";
 
1539. 10) частину сьому статті 15 доповнити новими абзацами другим - шостим такого змісту:
 
1540. "У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.
 
1541. Вимагання додаткових документів, не передбачених цим Законом, для переоформлення ліцензії забороняється.
 
1542. Рішення про переоформлення ліцензії не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.
 
1543. У разі переоформлення ліцензії, виданої на паперовому носії, орган ліцензування приймає рішення про визнання ліцензії, що була переоформлена, недійсною.
 
1544. Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.";
 
1545. у частині восьмій слова ", та направляє ліцензіату відповідне повідомлення і копію (фотокопію) рішення або витяг з такого рішення" виключити;
 
1546. у частині дванадцятій слова "інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 
1547. 11) у частині другій статті 16:
 
1548. у пункті 3 частини другої слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1549. частину п’яту виключити;
 
1550. 12) у статті 17:
 
1551. частину третю після слова "зберігаються" доповнити словами "у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 
1552. у частині п’ятій слова "та електронної бази даних про стан виданих ліцензій" виключити;
 
1553. 13) статтю 18 викласти у такій редакції:
 
1554. "Стаття 18. Відомості про ліцензування видів господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 
1555. 1. До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносяться відомості про ліцензування видів господарської діяльності, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
 
1556. 2. Органи ліцензування вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
 
1557. 1) рішення, прийняті органами ліцензування відповідно до цього Закону, -у день їх прийняття;
 
1558. 2) документи, подані до органів ліцензування, та іншу інформацію про ліцензування видів господарської діяльності, необхідну для ведення зазначеного реєстру - у день їх отримання органами ліцензування.";
 
1559. 14) у пункті 3 частини другої статті 19 слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".
 
1560. 5. Кабінету Міністрів України:
 
1561. 1) до 1 січня 2017 року забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
 
1562. органами ліцензування, державними адміністраторами та дозвільними органами відомостями про діючі ліцензії та документи дозвільного характеру, що видані до цієї дати;
 
1563. Міністерством юстиції України, символікою громадських формувань, відомостями про громадські формування без статусу юридичної особи та іншими відомостями про юридичну особу, які підлягають внесенню до реєстру при створенні юридичної особи відповідно до цього Закону, але не були внесені до нього до цієї дати;
 
1564. 2) до 1 січня 2016 року забезпечити передачу Міністерством юстиції України та його територіальними органами реєстраційних справ юридичних осіб (крім громадських формувань) та фізичних осіб - підприємців у паперовому вигляді виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям;
 
1565. 3) до 1 грудня 2015 року привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
1566. 6. Виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям до 1 січня 2016 року створити умови для виконання повноважень, передбачених цим Законом.
 
1567. Голова
Верховної Ради України