Кількість абзаців - 38 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 6, ст. 45) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
 
6. у пункті 5 слова "головні розпорядники бюджетних коштів" замінити словами "військові формування, утворені відповідно до законів України";
 
7. у пункті 9:
 
8. після слів "спеціальні технічні засоби" доповнити словами "засоби протидії технічній розвідці";
 
9. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
10. "В умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції до основних показників оборонного замовлення може включатися інше військове майно, яке забезпечує життєдіяльність і функціонування Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, якщо його закупівля становить державну таємницю";
 
11. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
12. "Термін "військове майно" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України";
 
13. 2) у частині першій статті 2 слова "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" виключити;
 
14. 3) частину другу статті 3 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
15. "надає роз’яснення щодо застосування законодавства у сфері оборонного замовлення".
 
16. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
17. 4) у статті 6:
 
18. у частині третій:
 
19. в абзаці другому слово "наступний" замінити словом "плановий";
 
20. абзац третій викласти в такій редакції:
 
21. "наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням індикативних показників прогнозу Державного бюджету України";
 
22. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
23. "Під час планування оборонного замовлення державні замовники виходять з того, що закупівля озброєння та військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, а також їх модернізація з проведенням ремонту за технічним станом здійснюється виключно за оборонним замовленням";
 
24. в абзаці першому частини п’ятої слова "наступний бюджетний період" замінити словами "плановий, а також наступні за плановим два бюджетні періоди";
 
25. абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
 
26. "6. Кабінет Міністрів України затверджує основні показники оборонного замовлення протягом місяця після прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік";
 
27. 5) у статті 7:
 
28. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
29. "Державні замовники можуть розпочинати процедуру відбору виконавців після оприлюднення закону про Державний бюджет України на відповідний рік виходячи з того, що державний контракт з ними буде укладено після затвердження Кабінетом Міністрів України основних показників оборонного замовлення";
 
30. доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
31. "5. Порядок формування ціни на продукцію, роботи і послуги оборонного призначення визначається Кабінетом Міністрів України";
 
32. 6) статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
33. "4. В умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції компенсаційні (офсетні) договори не укладаються.
 
34. Закупівля продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом може здійснюватися в іноземних юридичних осіб шляхом укладення державним замовником державного контракту з:
 
35. вітчизняним суб’єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
 
36. іноземним суб’єктом господарювання у разі, коли державний замовник має повноваження щодо провадження зовнішньоекономічної діяльності".
 
37. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.