Кількість абзаців - 42 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4.

 
5. 1. Підрозділ 1 доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
6. «9. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі - Проект), не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб доходи, що виплачені та/або нараховані громадянам Японії, які є японськими суб’єктами з реалізації Проекту, за товари, а також виплачені та/або нараховані громадянам Японії, які є японськими суб’єктами з реалізації Проекту або працівниками, залученими (найнятими) такими суб’єктами з метою реалізації Проекту, за роботи та/або послуги, виконані та надані на території України або за її межами, зокрема (але не виключно) у формі заробітної плати, отримані для відрядження або під звіт. Зазначене звільнення застосовується лише до тієї частини доходів, що пов’язана з реалізацією Проекту.
 
7. У цьому пункті термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» включає постачальників, підрядників або консультантів, які залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб’єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати особа, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):
 
8. а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;
 
9. б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті «а», між собою або з одним або кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків;
 
10. в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об’єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.
 
11. Українського суб’єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.».
 
12. 2. Підрозділ 2 доповнити пунктом 39 такого змісту:
 
13. «39. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), справляння податку на додану вартість проводиться з урахуванням того, що:
 
14. 1) стосовно операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення товарів, транспортних засобів, які належать на підставі права власності або інших речових прав японському суб’єкту з реалізації Проекту та ввозяться таким суб’єктом для цілей їх використання під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту, застосовується умовне повне звільнення від оподаткуванню податком на додану вартість.
 
15. Перелік та обсяги товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування під час реалізації Проекту, встановлюються Кабінетом Міністрів України;
 
16. 2) звільняються від оподаткування:
 
17. операції з постачання послуг на митній території України японським суб’єктом з реалізації Проекту, пов’язаних з його реалізацією.
 
18. Перелік послуг, які пов’язані з реалізацією Проекту та підлягають звільненню від оподаткування, включає усі послуги, погоджені українським суб’єктом з реалізації Проекту з Японським агентством міжнародного співробітництва. У разі коли українським суб’єктом з реалізації Проекту та Японським агентством міжнародного співробітництва погоджено виконання робіт, операція з постачання послуг, що передбачає такі роботи, звільняється від оподаткування;
 
19. операції з ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, що не виробляються в Україні або виробляються в Україні, але не відповідають вимогам Проекту, за переліком та в обсягах, погоджених українським суб’єктом з реалізації Проекту з Японським агентством міжнародного співробітництва;
 
20. операції з передачі (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів), виконання робіт та надання послуг японським суб’єктом з реалізації Проекту або українським суб’єктом з реалізації Проекту як вкладу у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення за умови, що учасник договору спільної діяльності є японським суб’єктом з реалізації Проекту та операція здійснюється у рамках реалізації Проекту;
 
21. операції з постачання товарів між японськими суб’єктами з реалізації Проекту або між японським суб’єктом з реалізації Проекту та українським суб’єктом з реалізації Проекту, що здійснюються у межах його реалізації (включаючи операції з постачання матеріалів та обладнання, необхідних для реалізації Проекту, та операції з передачі (продажу) результатів виконання робіт (надання послуг) у рамках реалізації Проекту);
 
22. операції з постачання товарів та послуг на митній території України між японським суб’єктом з реалізації Проекту та його постійним представництвом на території України або постійним представництвом на території України іншого японського суб’єкта з реалізації Проекту за умови, що операція здійснюється у рамках реалізації Проекту;
 
23. операції з постачання японським суб’єктом з реалізації Проекту українському суб’єкту з реалізації Проекту спорудженого об’єкта (або його частин) у рамках реалізації Проекту.
 
24. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених у цьому пункті товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що має бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання, та за період з дати ввезення на митну територію України таких товарів до дати збільшення податкових зобов’язань.
 
25. У цьому пункті термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» включає постачальників, підрядників або консультантів, що залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб’єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати особа, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):
 
26. а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;
 
27. б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті «а», між собою або з одним або кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків. Кожен учасник такої спільної діяльності, що є особою, зазначеною в підпункті «а», також вважається японським суб’єктом з реалізації Проекту;
 
28. в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об’єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.
 
29. Українського суб’єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.».
 
30. 3. Підрозділ 4 доповнити пунктом 34 такого змісту:
 
31. «34. Тимчасово, на період реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток японських суб’єктів з реалізації Проекту, що є резидентами України для цілей оподаткування, та прибуток, отриманий за договорами про спільну діяльність, та доходи з джерелом походження з України (включаючи доходи постійного представництва на території України, доходи, отримані нерезидентом через постійне представництво на території України, та інші доходи нерезидента з джерелом походження з України) японських суб’єктів з реалізації Проекту з числа нерезидентів України за умови, що такий прибуток або доходи отримані у рамках реалізації Проекту.
 
32. У цьому пункті термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» включає постачальників, підрядників або консультантів, що залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб’єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством з міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати особа або утворення, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):
 
33. а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;
 
34. б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті «а», між собою або з одним або кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків. Кожен учасник такої спільної діяльності, що є особою, зазначеною в підпункті «а», також вважається японським суб’єктом з реалізації Проекту;
 
35. в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об’єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.
 
36. Українського суб’єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.».
 
37. ІІ. Прикінцеві положення
 
38. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
39. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
40. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
41. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.