Кількість абзаців - 146 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до деяких Законів України щодо запровадження контрактної форми роботи в галузі культури та конкурсної процедури призначення керівника державного чи комунального закладу культури" (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких Законів України щодо запровадження контрактної форми роботи в галузі культури та конкурсної процедури призначення керівника державного чи комунального закладу культури
 
2. І. Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Внести такі зміни до Закону України «Про культуру» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24, ст.168):
 
4. 1) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
5. «1.Керівника державного чи комунального закладу культури призначають на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами проведення конкурсу.
 
6. Особа може обіймати посаду керівника державного чи комунального закладу культури не більше двох строків підряд.
 
7. 2. Трудові відносини з художнім та артистичним персоналом державного чи комунального закладу культури оформлюються шляхом укладення контрактів.
 
8. Формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу державного чи комунального закладу культури здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.
 
9. За результатами конкурсу з його переможцем укладається контракт строком від одного до трьох років за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури. Контракт вважається продовженим на строк, на який він був укладений, після настання дати закінчення терміну його дії, якщо жодна зі сторін за місяць до цієї дати не проінформувала іншу сторону письмово про своє бажання припинити дію контракту.
 
10. 3. Керівник державного чи комунального закладу культури може залучати артистичний та художній персонал, який перевищує кількість штатних одиниць, на підставі цивільно-правового договору у порядку, визначеному законами України».
 
11. 2) доповнити статтею 21-1 такого змісту:
 
12. «Стаття 21-1. Вимоги до керівника державного чи комунального закладу культури
 
13. 1. Керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у галузі культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
 
14. Керівником національного закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у галузі культури не менше трьох років, володіє державною мовою, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності не менше трьох років та здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
 
15. 2. Не може бути призначена на посаду керівника державного чи комунального закладу культури особа, яка:
 
16. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; та/або
 
17. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; та/або
 
18. 3) є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, який відповідно до статутних документів здійснює управління державним чи комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, органу влади АРК, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (надалі - орган управління)».
 
19. 3) доповнити статтею 21-2 такого змісту:
 
20. «Стаття 21-2. Порядок конкурсного добору керівника державного чи комунального закладу культури
 
21. 1. Кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.
 
22. 2. Конкурсний добір керівника державного чи комунального закладу культури складається з таких стадій:
 
23. 1) оголошення органом управління конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу культури;
 
24. 2) формування складу конкурсної комісії;
 
25. 3) подання документів кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури;
 
26. 4) добір кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури;
 
27. 5) призначення органом управління керівника державного чи комунального закладу культури.
 
28. 3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління.
 
29. 4. Орган управління оголошує конкурс на посаду керівника державного чи комунального закладу культури не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень керівника державного чи комунального закладу культури відповідно до контракту, або впродовж семи днів від дня дострокового припинення його повноважень.
 
30. 5. Оголошення про конкурс має бути розміщене в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (якщо такі є), офіційному веб-сайті органу управління, в глобальній мережі Інтернет (інформаційних сайтах, сайтах професійного спрямування, сайтах установ культури) та може бути також поширене в будь-який інший спосіб.
 
31. 6. Оголошення про конкурс на посаду керівника державного чи комунального закладу культури має містити інформацію про дату початку прийняття документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів».
 
32. 4) доповнити статтею 21-3 такого змісту:
 
33. «Стаття 21-3. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії
 
34. 1. Конкурсна комісія складається з дев'яти членів.
 
35. 2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (у разі необхідності) своїм наказом затверджує орган управління, який проводить конкурсний добір. Орган управління повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше тридцяти днів після оголошення конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу культури.
 
36. 3. У разі проведення конкурсного добору на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, яким управляє центральний орган виконавчої влади, по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.
 
37. 4. У разі проведення конкурсного добору на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, яким управляє орган влади Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.
 
38. 5. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.
 
39. 6. Громадські організації у сфері культури відповідно функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу комісії. Орган управління забезпечує онлайн трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.
 
40. 7. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.
 
41. Членами конкурсної комісії можуть бути:
 
42. - незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес адміністрування;
 
43. - члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій в галузях культури, зареєстрованих відповідно до законів України;
 
44. - члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій в галузях культури.
 
45. 8. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
 
46. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; та/або
 
47. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; та/або
 
48. 3) є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу, чи органу управління; та/або
 
49. 4) є членом трудового колективу закладу культури, в якому проводиться конкурс.
 
50. 9. Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
 
51. 10. Орган управління призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.
 
52. 11. Голова конкурсної комісії обирається нею з числа членів конкурсної комісії та проводить засідання конкурсної комісії».
 
53. 5) доповнити статтею 21-4 такого змісту:
 
54. «Стаття 21-4. Подання документів для участі в конкурсі
 
55. 1. Всі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника державного чи комунального закладу культури.
 
56. 2. Особа, яка бере участь у конкурсі, впродовж тридцяти днів з дня оголошення конкурсу, подає такі документи:
 
57. 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 
58. 2) автобіографію (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, офіційний засіб зв’язку);
 
59. 3) копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
 
60. 4) два рекомендаційні листи в довільній формі;
 
61. 5) мотиваційний лист в довільній формі;
 
62. Вказані документи надсилаються на поштову та електронну адресу органу управління у встановлений строк.
 
63. 3. Перелік документів, зазначених в частинах 1- 2 цієї статті є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, можуть підтвердити її професійні чи моральні якості.
 
64. 4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.
 
65. 5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання орган управління оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті документи, визначені в частині другій цієї статті відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 
66. 6. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на офіційну адресу електронної пошти органу управління, які передаються до конкурсної комісії.
 
67. 7. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 
68. 6) доповнити статтею 21-5 такого змісту:
 
69. «Стаття 21-5. Добір кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури та призначення керівника
 
70. 1. Конкурсний добір проводиться публічно.
 
71. 2. Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію усіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої заслуховують публічні презентації програми розвитку закладу культури на один та п’ять років.
 
72. 3. Орган управління не пізніше ніж за десять днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
 
73. 4. За клопотанням члена конкурсної комісії або кандидата орган управління забезпечує їх участь в засіданнях конкурсної комісії в режимі відео-конференції. Клопотання подається не пізніше трьох днів до початку засідань конкурсної комісії.
 
74. 5. Конкурсна комісія проводить своє перше засідання через десять днів після закінчення строку приймання документів.
 
75. 6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, на відповідність їх кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, вказаним в автобіографії.
 
76. 7. Претендент не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника закладу культури в разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 за рішенням конкурсної комісії.
 
77. 8. Орган управління зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, в якому проводиться конкурс.
 
78. 9. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації програми розвитку закладу культури на один та п’ять років.
 
79. 10. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:
 
80. 1) післядипломна освіта в галузі управління;
 
81. 2) ступінь МВА (Маstеr оf Вusіnеss Аdmіnіstrаtіоn), МРА (Маstеr оf Рublіс Аdmіnіstrаtіоn), МLА (Маstеr оf Lіbеrаl Аrts), магістр бізнес адміністрування чи магістр державного управління;
 
82. 3) науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), чи доктора наук;
 
83. 4) досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах в галузі культури;
 
84. 5) володіння офіційними мовами Європейського Союзу;
 
85. 6) досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
 
86. 7) схвальні відгуки в українських та закордонних галузевих засобах масової інформації;
 
87. 8) бездоганна ділова репутація.
 
88. 11. Конкурсна комісія приймає рішення шляхом голосування про визначення переможця з числа кандидатів та оприлюднює рішення конкурсної комісії на офіційному веб-сайті органу управління, чи в інший визначений спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.
 
89. 12. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість членів конкурсної комісії від загального складу конкурсної комісії.
 
90. 13. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
 
91. 14. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному статтями 21-2 - 21-5 цього Закону.
 
92. 15. Керівник органу управління зобов’язаний призначити переможця конкурсу керівником державного чи комунального закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання наказу про призначення керівника державного чи комунального закладу культури є підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше наступного дня після підписання контракту.
 
93. 16. Контракт визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника державного чи комунального закладу культури, та інші умови.
 
94. Обов’язковими умовами контракту з керівником державного чи комунального закладу культури є:
 
95. 1) програма розвитку закладу культури на один та п’ять років, яка розглядалася на засіданні конкурсної комісії;
 
96. 2) умови оплати праці керівника;
 
97. 3) критерії оцінки праці керівника;
 
98. 4) особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;
 
99. 5) заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;
 
100. 6) особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін».
 
101. 2. Внести такі зміни до Закону України «Про театри і театральну справу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 26, ст.350):
 
102. 1) викласти статтю 19 в такій редакції:
 
103. «Стаття 19. Управління державними та комунальними театрами
 
104. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування поряд з іншими засновниками беруть участь у координації діяльності державних і комунальних театрів у порядку, передбаченому законодавством.
 
105. Керівництво діяльністю державних чи комунальних театрів у порядку, встановленому їхніми установчими документами, здійснюється директором театру, з яким засновник укладає контракт строком на п’ять років. Керівництво діяльністю національних театрів у порядку, встановленому їхніми установчими документами, здійснює генеральний директором театру, з яким засновник укладає контракт строком на п’ять років.
 
106. Рішення про укладення відповідного контракту приймає засновник театру за результатами конкурсу.
 
107. Одна і та ж особа може обіймати цю посаду не більше двох строків підряд.
 
108. Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду директора державного чи комунального театру та генерального директора національного театру визначаються статтями 21-1 - 21-5 Закону України «Про культуру».
 
109. Директор державного чи комунального театру за погодженням з органом управління призначає художнього керівника театру, з яким укладає контракт строком на 5 років.
 
110. Директор театру, з яким засновником (засновниками) укладається відповідний договір (контракт), у межах наданих йому повноважень:
 
111. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників театру;
 
112. розпоряджається майном і коштами;
 
113. укладає угоди;
 
114. застосовує до працівників заходи заохочення та заходи дисциплінарного впливу;
 
115. приймає рішення щодо надання творчим працівникам театру відпусток для їх участі в конкурсах, фестивалях тощо відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів, фестивалів та відповідно до Порядку формування творчих груп, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;
 
116. затверджує за погодженням з головним режисером, постановниками (режисером, художником, диригентом, балетмейстером, хормейстером тощо), керівниками виробничих цехів театру склади постановочних груп та виконавців, ескізи і макети оформлення вистав, плани роботи над новими постановками та виставами і визначає в установленому порядку їх готовність і терміни випуску;
 
117. затверджує календарні плани публічного виконання та публічного показу вистав та інших заходів;
 
118. організує і забезпечує проведення вистав та інших заходів;
 
119. забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в театрі».
 
120. 2) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
 
121. «До професійних творчих працівників театру належить художній та артистичний персонал театру, з якого формується творчий склад театру».
 
122. 3) частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
 
123. «Діяльність професійних творчих працівників театрів, яка пов'язана з підготовкою та участю у театральній постановці (виставі), здійснюється виключно на підставі контрактів».
 
124. 3. Внести такі зміни до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 7, ст.45):
 
125. 1) після частини першої статтю 24 доповнити частиною такого змісту:
 
126. «Керівника державної чи комунальної бібліотеки чи керівника централізованої бібліотечної системи призначають на посаду шляхом укладення з ним контракту на п’ять років за результатами проведення конкурсної процедури.
 
127. Особа може обіймати посаду керівника бібліотеки чи керівника централізованої бібліотечної системи не більше двох строків підряд.
 
128. Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду керівника бібліотеки визначаються статтями 21-1 - 21-5 Закону України «Про культуру».
 
129. 2) частини другу-п’яту статті 24 вважати частинами третьою-шостою.
 
130. 4. Внести такі зміни до Закону України «Про музеї та музейну справу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 25, ст. 191):
 
131. 1) доповнити статтю 26 частиною п’ятою такого змісту:
 
132. «Керівника державного чи комунального музею призначають на посаду шляхом укладення з ним контракту на п’ять років за результатами проведення конкурсу.
 
133. Особа може обіймати посаду керівника музею не більше двох строків підряд.
 
134. Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду керівника музею визначаються статтями 21-1 - 21-5 Закону України «Про культуру».
 
135. 5. Внести такі зміни до Закону України «Про охорону культурної спадщини» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 39, ст.333)
 
136. 1) доповнити частину другу статті 33-2 абзацом такого змісту:
 
137. «Керівників адміністрації історико-культурних заповідників призначають на посаду шляхом укладення з ними контрактів на п’ять років за результатами проведення конкурсу.
 
138. Особа може обіймати посаду керівника адміністрації історико-культурного заповідника не більше двох строків підряд.
 
139. Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду керівника адміністрації історико-культурного заповідника визначаються статтями 21-1 - 21-5 Закону України «Про культуру».
 
140. ІІ. Прикінцеві положення.
 
141. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 
142. 2. З працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають у трудових відносинах з державними чи комунальними закладами культури, протягом року з дня набрання чинності цим Законом укладається контракт строком від одного до трьох років без проведення конкурсу.
 
143. 3. Органи управління державних чи комунальних закладів культури протягом півроку з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані розірвати безстрокові трудові договори з керівниками державних чи комунальних закладів культури і провести конкурс на заміщення посад керівників таких закладів в порядку, визначеному цим Законом.
 
144. 4. Керівники державних та комунальних закладів культури, з якими на момент набрання чинності цим Законом укладено контракт, перебувають на посаді до закінчення строку його дії. Вони зобов’язані подати органу управління програму розвитку закладу культури на термін дії контракту протягом одного місяця.
 
145. 5. Конкурсна процедура може не застосовуватися для призначення керівників комунальних закладів культури в територіальних громадах з населенням до трьох тисяч жителів.