Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово - цивільних адміністрацій (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військово-цивільних адміністрацій
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., № 19, ст. 260; 2014 р., № 18 - 19, ст. 696, № 49, ст. 2056 з наступними змінами):
1) перше речення частини другої статті 42 доповнити словами "крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України "Про військово-цивільні адміністрації";
2) у статті 78:
у частинах другій та четвертій слова "частиною першою цієї статті" замінити словами та цифрами "пунктами 1, 2 частини першої цієї статті";
доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:
"4-1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради за наявності підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, достроково припиняються з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації";
3) у статті 79:
а) у частині другій:
слова "а також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації" виключити;
доповнити частину абзацом другим такого змісту:
"Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації";
б) у частині третій слова "частиною другою цієї статті" замінити словами "абзацом першим частини другої цієї статті";
в) у частині одинадцятій:
у пункті 3 слова "у частині другій цієї статті" замінити словами "в абзаці першому частини другої цієї статті";
доповнити частину пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) з підстав, зазначених в абзаці другому частини другої цієї статті, - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів)".
2. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2011 р., № 10, ст. 63; 2013 р., № 17, ст. 154 з наступними змінами):
частину четверту статті 10 виключити;
частину третю статті 11 виключити.
3. У Законі України "Про військово-цивільні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст.87 з наступними змінами):
 
4. 1) у статті 1:
у частині першій:
в абзаці третьому слова "та/або державних адміністрацій" замінити словами "державних адміністрацій";
в абзаці четвертому слова "та/або виконавчих органів відповідних рад" замінити словами "районних у містах рад, виконавчих органів, сільських, селищних, міських, районних у містах рад голів";
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
5. "2. Військово-цивільні адміністрації є юридичними особами публічного права. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів набувають прав та обов'язків з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців";
 
6. частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Районні та обласні державні адміністрації, які набули статусу військово-цивільних адміністрацій, не потребують перереєстрації як юридичні особи публічного права. В офіційній назві цих органів може застосовуватися поряд з назвою у відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців додаткова назва «військово-цивільна адміністрація», що вказує на їх тимчасовий статус із додатковими повноваженнями";
 
7. 2) у статті 3:
 
8. друге речення частини першої викласти в такій редакції: "У день набрання чинності актом Президента України про утворення військово-цивільної адміністрації припиняються згідно з цим Законом повноваження відповідно: обласної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах, -у разі утворення військово-цивільної адміністрації області; районної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах, -у разі утворення військово-цивільної адміністрації району; сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, їх виконавчих органів, сільських, селищних, міських голів, інших посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють в цих органах місцевого самоврядування, -у разі утворення військово-цивільної адміністрації відповідного населеного пункту (населених пунктів)";
 
9. частину третю доповнити реченням такого змісту: "У разі прийняття рішення про утворення районних, обласних військово-цивільних адміністрацій їх статусу набувають відповідно районні, обласні державні адміністрації, а голови районних, обласних державних адміністрацій набувають статусу керівників відповідних військово-цивільних адміністрацій";
 
10. частини п'яту - сьому викласти в такій редакції:
 
11. "5. У разі набуття районною, обласною державною адміністрацією статусу відповідно районної, обласної військово-цивільної адміністрації посади державних службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, службі у правоохоронних органах без виключення із списків особового складу, а також за рішенням керівника районної, обласної військово-цивільної адміністрації на посади державних службовців у такій адміністрації можуть призначатися інші особи, які мають спеціальні знання та досвід, без конкурсного відбору.
 
12. 6. Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації, затверджуються Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
 
13. 7. Фінансування діяльності військово-цивільних адміністрацій населених пунктів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а районних і обласних військово-цивільних адміністрацій - за рахунок коштів Державного бюджету України та відповідних районних і обласних бюджетів";
 
14. перше речення частини дев'ятої доповнити словами "а у разі якщо відповідні обласні військово-цивільні адміністрації не утворені - керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України";
 
15. у частині одинадцятій:
 
16. слова "а в разі створення обласних, районних військово-цивільних адміністрацій для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки - до завершення антитерористичної операції" виключити;
 
17. доповнити абзацом такого змісту:
"Військово-цивільні адміністрації ліквідуються за рішенням Президента України";
 
18. частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
19. "13. Призначення заступників керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів та керівників підрозділів таких адміністрацій здійснюються керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації без конкурсного відбору";
 
20. частину чотирнадцяту виключити;
3) у статті 4:
у частині першій:
у пункті 18 слова "на строкову військову" замінити словами "на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову";
пункт 31 після слова "адвокатури" доповнити словами "Національного антикорупційного бюро України", а слова "Державної виконавчої" замінити словами "Державної кримінально-виконавчої";
у частині третій:
у пункті 1 слова "надання інформації на запит Центральної виборчої комісії" замінити словами "надання висновків Центральній виборчій комісії";
доповнити пунктом 17 такого змісту:
 
21. "17) схвалення перспективного плану формування територій громад області відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад";
 
22. 4) у статті 6:
частину першу виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Військово-цивільну адміністрацію населеного пункту (населених пунктів) очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником відповідної обласної військово-цивільної адміністрації за погодженням з керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а у разі якщо відповідна обласна військово-цивільна адміністрація не утворена - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України";
 
23. частину третю доповнити новим пунктом такого змісту:
 
24. "10) приймає рішення про тимчасове збільшення не більше ніж у двічі посадових окладів працівникам військово-цивільних адміністрацій на період до завершення антитерористичної операції".
 
25. 5) абзаци перший та другий частини другої статті 7 виключити.
 
26. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.