Кількість абзаців - 135 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Друге читання)

0. Закон України
 
1. . Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Статтю 1032 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356) після частини п'ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
5. "6. Якщо майно у встановлених законом випадках перебуває в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, установником управління є зазначене Агентство".
 
6. У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
 
7. 2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 - 10, ст. 88):
 
8. 1) статті 100:
 
9. абзац сьомий частини шостої після слова "реалізації" доповнити словами "або технологічної переробки";
 
10. у частині сьомій:
 
11. у першому реченні слово і цифру "пунктом 2" замінити словом і цифрами "пунктами 2, 4";
 
12. друге речення викласти в такій редакції: "Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів до передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів";
 
13. 2) частину сьому статті 173 викласти в такій редакції:
 
14. "7. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали:
 
15. фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів;
 
16. підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третій особі - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації;
 
17. підозрюваному, обвинуваченому, засудженому або юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
 
18. підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, фізичній чи юридичній особі, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
 
19. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
 
20. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна".
 
21. 3. У Законі України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2):
 
22. 1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
23. "4) управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів, їх технологічна переробка чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні";
 
24. 2) у статті 3:
 
25. у частині першій слова "юридичних особах" замінити словами "органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні";
 
26. у частині третій:
 
27. у пункті 2 слова "або якщо вона вважається такою, що була піддана адміністративному стягненню" виключити;
 
28. у пункті 3 слова "або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину" виключити;
 
29. у частині четвертій:
 
30. у пункті 5 слова "за вчинення умисного злочину або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину" виключити;
 
31. у пункті 9 слова "комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту)" замінити словами "зовнішньої оцінки";
 
32. 3) пункт 5 частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
 
33. "5) має рахунки в органах Державної казначейської служби України";
 
34. 4) у статті 12:
 
35. у частині першій:
 
36. в абзаці першому слова "оцінка ефективності" замінити словами "зовнішня оцінка";
 
37. абзаци сьомий і восьмий замінити трьома абзацами такого змісту:
 
38. "Висновок незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства додається до щорічного звіту Національного агентства.
 
39. Невід'ємною складовою незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства є щорічний зовнішній аудит діяльності Національного агентства. Зовнішній аудит діяльності Національного агентства проводиться виключно міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на відповідному ринку України. Міжнародна або національна аудиторська компанія зобов'язана надіслати звіт про зовнішній аудит діяльності Національного агентства до Кабінету Міністрів України та Національного агентства, який додається до висновку незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства. Форма та зміст звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.
 
40. Відшкодування витрат, пов'язаних із роботою комісії із зовнішнього контролю, здійснюється за рахунок Державного бюджету України";
 
41. частину другу викласти в такій редакції:
 
42. "2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, склад якої затверджується Головою Національного агентства з дев'яти осіб на підставі результатів конкурсу. Члени Громадської ради при Національному агентстві повинні відповідати критеріям, встановленим пунктами 1 - 3, 7 частини третьої статті 3 цього Закону.
 
43. Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України.
 
44. Конкурс із формування складу Громадської ради при Національному агентстві здійснюється шляхом рейтингового інтернет-голосування";
 
45. у першому реченні частини третьої слова "надає висновки" замінити словами "здійснює громадський контроль за витрачанням коштів спеціального фонду Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, надає висновки";
 
46. пункт 2 частини п'ятої після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
47. "надходження до спеціального фонду Державного бюджету України та видатки з нього".
 
48. У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;
 
49. 5) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
50. "Стаття 13. Оплата праці працівників Національного агентства
 
51. 1. Заробітна плата працівників Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, установлених законодавством про державну службу.
 
52. 2. Посадовий оклад працівників Національного агентства визначається цим Законом за такою схемою:
 
53. Категорія посадиНайменування посадиОклад (мінімальних заробітних плат)
1Голова12
2Заступник Голови 11
Директор департаменту10
Начальник самостійного управління9
Начальник самостійного відділу9
3Начальник відділу у складі управління7
Радник голови Національного агентства7
Завідувач сектору7
Головний спеціаліст7
Помічник Голови 7
4Провідний спеціаліст5
Спеціаліст першої категорії5
 
54. 3. Голові Національного агентства та його заступникам встановлюється надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.
 
55. Рішення про перегляд зазначених виплат приймається Кабінетом Міністрів України щороку за результатами незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства.
 
56. 4. Голові, заступникові Голови, працівникам Національного агентства виплачується додатково премія у розмірі тримісячної заробітної плати за умови успішної незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства та успішного проходження щорічної оцінки виконання покладених обов'язків і завдань працівниками Національного агентства";
 
57. 6) частини першу і другу статті 14 викласти в такій редакції:
 
58. "1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Заходи, пов'язані з управлінням активами, фінансуються за рахунок коштів, що надходять до спеціального фонду Державного бюджету України відповідно до цього Закону.
 
59. Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
 
60. 2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.
 
61. Голова Національного агентства представляє позицію Національного агентства з питань його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або пленарних засіданнях Верховної Ради України";
 
62. 7) пункт 3 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
 
63. "3) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRІN), та представляє Україну в цій організації";
 
64. 8) у статті 19:
 
65. у частині першій:
 
66. в абзаці першому слова "щодо позову, пред'явленого в інтересах держави" замінити словами "лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, зі встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами";
 
67. в абзаці другому слово "передаються" замінити словом "приймаються";
 
68. у першому і другому реченнях частини другої слово "передання" замінити словом "прийняття";
 
69. 9) статті 20 - 22 викласти в такій редакції:
 
70. "Стаття 20. Управління грошовими коштами та банківськими
 
71. металами
 
72. 1. Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, здійснюється Національним агентством шляхом:
 
73. 1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, у разі наявності висновку Національного банку про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;
 
74. 2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.
 
75. За наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним внаслідок переказу активів на рахунок Національного агентства разом з таким висновком Національний банк України надає графік поступового переказу зазначених активів на рахунок Національного агентства з урахуванням фінансової стійкості банку та безпеки клієнтів такого банку.
 
76. Майно або кошти банку, а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають в банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту або згоди власника відповідних активів.
 
77. У разі невиконання банком вимоги Національного агентства Національний банк України на вимогу Національного агентства списує відповідну суму грошових коштів з кореспондентського рахунка банку, в якому розміщено арештовані активи, на рахунок Національного агентства в Державній казначейській службі України.
 
78. 2. Розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України (для Національного банку України) або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).
 
79. 3. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.
 
80. Стаття 21. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами
 
81. 1. Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів, їх технологічної переробки або передачі їх в управління.
 
82. 2. Активи, зазначені в частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
 
83. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
84. 3. Управління активами, зазначеними в частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, які відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.
 
85. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.
 
86. Зазначені та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.
 
87. 4. Майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік майна, яке швидко втрачає вартість, а також товарів та продукції, що піддаються швидкому псуванню, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
88. Предмети чи товари, що належать до вилучених з обороту, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля, підлягають технологічній переробці.
 
89. 5. Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації або технологічної переробки без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації або технологічної переробки активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.
 
90. Реалізація та/або технологічна переробка активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
91. Рішення про передачу для реалізації або технологічної переробки активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.
 
92. Положення про міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
93. 6. Одержані від реалізації або технологічної переробки активів кошти зараховуються на депозитні рахунки Національного агентства.
 
94. 7. Управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв:
 
95. 1) комерційного банку - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства передбачених законом та спільним з Національним агентством нормативно-правовим актом заходів відповідно Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а для кооперативних банків - Національним банком України;
 
96. 2) страховика - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства, Національного банку України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а для страховиків, створених в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, - також і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
97. 3) кредитної спілки, управителя фонду операцій з нерухомістю, лізингової компанії, факторингової компанії, ломбарду - забезпечується шляхом здійснення на вимогу Національного агентства заходів, передбачених законом та спільним нормативно-правовим актом Національного агентства та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
98. У разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов'язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.
 
99. 8. У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а в разі їх реалізації чи технологічної переробки - повертає одержані від цього кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами.
 
100. Стаття 22. Контроль за ефективністю управління активами
 
101. 1. Національне агентство здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління. Управитель зобов'язаний надавати уповноваженим особам Національного агентства доступ до прийнятих в управління активів для огляду, а також до документів щодо управління такими активами та їх використання.
 
102. У разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем Національне агентство повідомляє про це відповідним правоохоронним органам для перевірки і реагування згідно із законом та невідкладно здійснює заходи щодо зміни управителя відповідних активів.
 
103. 2. Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами визначається Кабінетом Міністрів України";
 
104. 10) частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
 
105. "2. За погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів Національне агентство самостійно забезпечує виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів, що перебувають в його управлінні або перебували, але були реалізовані чи перероблені, вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат.
 
106. У разі прийняття рішення про реалізацію активи передаються Національним агентством визначеній на конкурсних засадах юридичній особі для реалізації.
 
107. Реалізація зазначених активів здійснюється на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
108. Договори купівлі-продажу активів, які реалізуються Національним агентством відповідно до цього Закону, нотаріальному посвідченню не підлягають";
 
109. 11) статтю 24 викласти в такій редакції:
 
110. "Стаття 24. Надходження від управління активами
 
111. 1. Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України, перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються на:
 
112. повернення власнику відповідно до рішення прокурора, суду, яке набрало законної сили, коштів, одержаних від реалізації активів та управління ними, - в межах надходжень від реалізації відповідних активів та управління ними;
 
113. відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням заходів із управління активами;
 
114. повернення активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до іноземної держави відповідно до міжнародних угод про розподіл та повернення активів, - в межах відповідних активів та відповідно до міжнародної угоди;
 
115. забезпечення підвищення ефективності кримінального судочинства, зокрема, проведення негласних слідчих дій, здійснення заходів із забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, заохочення та захист осіб, які повідомляють про факти корупційних правопорушень відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
 
116. 2. До надходжень від управління активами, здійснюваного Національним агентством, належать:
 
117. 1) проценти, нараховані як плата за користування банками коштами або банківськими металами, розміщеними на рахунках Національного агентства, - після набрання законної сили судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення в дохід держави відповідних активів;
 
118. 2) доходи від використання активів, прийнятих в управління;
 
119. 3) 10 відсотків коштів, одержаних від реалізації або технологічної переробки арештованих активів, які підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації (після набрання чинності відповідним судовим рішенням про конфіскацію, спеціальну конфіскацію реалізованих активів), а також реалізації активів у рамках самостійного виконання Національним агентством судового рішення про їх конфіскацію, спеціальну конфіскацію.
 
120. 3. Національне агентство є головним розпорядником коштів, що надходять до спеціального фонду Державного бюджету України від управління активами";
 
121. 12) у статті 25:
 
122. у частині першій:
 
123. в абзаці першому слова "є відкритим та" виключити;
 
124. у пункті 3 слово "відсотки" замінити словом "проценти";
 
125. в абзаці другому частини другої слово "слідчими" замінити словами "слідчими, детективами";
 
126. у частині третій слово "слідчі" замінити словами "слідчі, детективи";
 
127. 13) у розділі V "Прикінцеві положення":
 
128. доповнити розділ пунктом 2-1 такого змісту:
 
129. "2-1. Про початок роботи Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, приймає рішення, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України";
 
130. у підпункті 1 пункту 4:
 
131. в абзаці першому слово "тримісячний" замінити словом "шестимісячний";
 
132. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
133. "створити Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".
 
134. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.