Кількість абзаців - 41 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Абзац перший частини першої статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слова «ліцензії» доповнити словами « (якщо необхідність одержання такої ліцензії встановлено законом)».
 
5. 2. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; 2003 р., № 37, ст. 300; 2007 р., № 3, ст. 29; 2008 р., № 23, ст. 216; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 42, ст. 527; 2014 р., № 20—21, ст. 712; 2015 р., № 23, ст. 158):
 
6. 1) частину тридцять четверту статті 16 виключити;
 
7. 2) у тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку» у відповідному відмінку.
 
8. 3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
 
9. 1) у статті 14:
 
10. частину першу викласти в такій редакції:
 
11. «Імпорт, експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України. Оптова торгівля на території України спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюється за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров’я та суб’єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форми власності. Порядок ведення реєстру зазначених закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання (організацій) зооветеринарного постачання визначає Кабінет Міністрів України.»;
 
12. у першому реченні частини третьої слова «за наявності відповідних ліцензій» виключити;
 
13. перше речення частини сьомої виключити;
 
14. у частині десятій слова «, які отримали ліцензію на право експорту» виключити;
 
15. 2) у статті 15:
 
16. частину першу викласти в такій редакції:
 
17. «Імпорт, експорт, відвантаження для реалізації магазинами безмитної торгівлі, оптова торгівля на території України алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб’єктів господарювання усіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.»;
 
18. доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
19. «Митне оформлення тютюнової сировини, паперу цигаркового, що відноситься до товарної позиції 4813 згідно з УКТЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), що відносяться до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), у митному режимі імпорту здійснюється за наявності в інформаційних ресурсах центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику та державну політику у сфері державної митної справи, інформації про видачу ліцензії на право виробництва тютюнових виробів.».
 
20. У зв’язку з цим частини четверту — сорок третю вважати відповідно частинами п’ятою — сорок четвертою;
 
21. частини п’яту та сьому виключити;
 
22. у частині десятій слова «або імпорт» виключити;
 
23. частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
24. «Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, з оформленням митної декларації у митному режимі транзиту без маркування марками акцизного податку, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються.»;
 
25. у частині двадцять другій слова «імпорт, експорт,» виключити;
 
26. у частині тридцять четвертій слова «або імпорт, або експорт» виключити;
 
27. у частині тридцять п’ятій слова «імпорт, експорт,» виключити;
 
28. 3) у статті 16:
 
29. частину третю викласти в такій редакції:
 
30. «Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту, із зазначенням контрагентів) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (у тому числі тютюнової сировини) за формою, встановленою цим органом.»;
 
31. у частині четвертій слова «або імпорт, експорт» виключити;
 
32. 4) в абзаці п’ятому частини другої статті 17 слова « (включаючи імпорт та експорт)» виключити.
 
33. ІІ. Прикінцеві положення
 
34. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
35. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
36. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
37. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
38. забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
 
39. Голова
 
40. Верховної Ради України