Кількість абзаців - 112 Розмітка (ліва колонка)


"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (Друге читання)

0. Проект (доопрацьований 2418а)
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду» (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 з наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
 
6. у абзац третьому слова «які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій» замінити словами «які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та у інших формах, визначених законом»;
 
7. у абзаці сьомому слова «члени громадських організацій» замінити словами «громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників»;
 
8. 2) у статті 2:
 
9. частину другу викласти в такій редакції:
 
10. «Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів: валютного контролю; митного контролю на кордоні; державного експортного контролю; контролю за дотриманням бюджетного законодавства; банківського нагляду; державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя.»;
 
11. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
12. «Здійснення заходів контролю органами державної фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні); державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки; державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації; державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законодавчими актами у відповідних сферах.»;
 
13. 3) у статті 3:
 
14. доповнити статтю абзацом третім такого змісту:
 
15. «відкритості діяльності органів державного нагляду (контролю) для громадськості, їх відповідальності перед суспільством»;
 
16. у зв’язку з цим абзаци третій-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-п’ятнадцятим;
 
17. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
18. «гарантування прав та законних інтересів кожного суб’єкта господарювання»;
 
19. у абзаці одинадцятому слово «статутну» виключити;
 
20. абзац дванадцятий доповнити словами «порушення прав та законних інтересів суб’єкта господарювання»;
 
21. доповнити статтю абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
 
22. «презумпція правомірності діяльності суб’єкта господарювання в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів роблять можливим неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків суб’єкта господарювання або/та повноважень органу державного нагляду (контролю), внаслідок чого є можливість прийняти рішення як на користь суб’єкта господарювання, так і органу державного нагляду (контролю);
 
23. орієнтованості державного нагляду (контролю) на попередження правопорушень у сфері господарської діяльності;
 
24. недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності та застосування до них санкцій.»;
 
25. 4) у статті 4:
 
26. у частині четвертій:
 
27. абзац шостий після слова «спосіб» доповнити словами «та форми здійснення заходів»;
 
28. частину сьому викласти у такій редакції:
 
29. «7. У разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів роблять можливим неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків суб’єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), внаслідок чого рішення може бути прийняте на користь як суб’єкта господарювання, так і на органу державного нагляду (контролю), рішення повинно бути прийняте на користь суб’єкта господарювання.»;
 
30. частину одинадцяту викласти у такій редакції:
 
31. «11. Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи повинен здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної соби-підприємця повинен здійснюватись за його присутності або за присуності уповноваженої ним особи.»;
 
32. у частині дванадцятій слова «відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)» замінити словами «до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання)»;
 
33. абзац перший частини чотирнадцятої після слів «комерційну таємницю» доповнити словами «та конфіденційну інформацію»;
 
34. 5) у статті 5:
 
35. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
«1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається.»;
 
36. у частині другій:
 
37. абзац сьомий доповнити реченням такого змісту:
 
38. «Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю), якщо уніфіковані форми актів не опубліковані в мережі Інтернет.»;
 
39. доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
40. «Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, діяльність яких віднесена:
 
41. до високого ступеню ризику - не частіше, ніж один раз на два роки;
 
42. до середнього ступеню ризику - не частіше, ніж один раз на три роки;
 
43. до незначного ступеню ризику - не частіше, ніж один раз на п’ять років».»;
 
44. у частині третій слова « (квартальних планів)» виключити;
 
45. абзац шостий частини четвертої викласти у такій редакції:
 
46. «Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу; фізичній особі-підприємцю або уповноваженій ним особі.»;
 
47. у частині п’ятій:
 
48. абзаці перший викласти у такій редакції:
 
49. «Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єкта малого підприємництва – п’яти робочих днів.»;
 
50. доповнити частину абзацом третім такого змісту:
 
51. «Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання, не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб’єкта малого підприємництва – п’ятнадцяти робочих днів.»;
 
52. 6) у статті 6:
 
53. у частині першій:
 
54. абзац третій, п’ятий та шостий викласти у такій редакції:
 
55. «виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з моменту первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або коли недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов’язкової звітності, він впродовж десяти робочих днів повідомляє суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення в строк до п’яти робочих днів з моменту отримання повідомлення. Не виправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;»;
 
56. «звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, яке завдало шкоди її (їх) правам, законним інтересам, життю та здоров’ю, а також навколишньому природному середовищу та безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно з дозволу центрального органу виконавчої влади, який формує політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю).
 
57. Такий дозвіл обов’язково розміщується на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю) у день здійснення цим органом заходу державного нагляду (контролю). Перед початком здійснення заходу державного нагляду (контролю), посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі, окрім документів, передбачених цим законом, додатково копію дозволу центрального органу виконавчої влади, який формує політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) на проведення такої перевірки. Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим пунктом;»;
 
58. «неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів»;
 
59. абзац восьмий доповнити реченням такого змісту «Повторне проведення позапланових заходів з тієї самої підстави (тих самих підстав) забороняється.»;
 
60. у частині другій слова «законом або» виключити;
 
61. у абзаці першому частини четвертої слова «якщо інше не передбачено законом» виключити;
 
62. 7) у статті 7:
 
63. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
64. «перелік питань, які будуть перевірятися під час заходу державного нагляду (контролю).»;
 
65. у абзаці першому частини п’ятої слова «керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі» замінити словами «керівнику суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, або уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі)»;
 
66. доповнити статтю частиною одинадцятою такого змісту:
 
67. «Усі розпорядчі документи, що приймаються під час здійснення кожного окремого заходу державного нагляду (контролю) формуються в єдину справу з присвоєнням їм унікального номера справи із застосуванням серій.»;
 
68. 8) у статті 8:
 
69. абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:
 
70. «застосовувати санкції до суб’єктів господарювання, їх посадових осіб та вживати інших заходів в межах та в порядку, визначеному законом.»;
 
71. у частині другій:
 
72. абзац третій доповнити словами «утримуватись від необґрунтованих висновків щодо відповідності поведінки суб’єктів господарювання вимогам законодавства, неправомірного та необґрунтованого застосування санкцій до суб’єктів господарювання»;
 
73. абзац п’ятий частини чотирнадцятої після слів «комерційної таємниці» доповнити словами «та конфіденційної інформації»;
 
74. у абзаці шостому слова «керівника суб’єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу» замінити словами «керівника суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноважену ним особу (фізичну особу - підприємця або уповноважену ним особу)»;
 
75. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
76. «у межах своєї компетенції надавати суб’єкту господарювання консультаційну підтримку, з питань здійснення державного нагляду (контролю).»;
 
77. доповнити частину абзацом восьмим такого змісту:
 
78. «утримуватись від здійснення заходів з державного нагляду (контролю) та інших подібних заходів, які не відповідають або не встановлені цим Законом.»;
 
79. у зв’язку з цим абзаци восьмий-дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-тринадцятим;
 
80. 9) у статті 10:
 
81. доповнити статтю абзацами сьомим - дев’ятим такого змісту:
 
82. «- суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом;
 
83. - посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання);
 
84. - тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, встановлену частиною п’ятою статті 5 цього Закону або тривалість позапланового заходу державного нагляду (контролю) перевищує граничну тривалість, встановлену частиною четвертною статті 6 цього Закону;»;
 
85. у зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим;
 
86. абзац десятий доповнити словами «залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб;»;
 
87. абзац одинадцятий після слів «комерційною таємницею» доповнити словами «або конфіденційною інформацією»;
 
88. доповнити статтю абзацом п’ятнадцятим - сімнадцятим такого змісту:
 
89. «отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою попередження порушень під час здійснення заходів нагляду (контролю);»;
 
90. «запроваджувати ведення журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та вимагати від посадових осіб органів державного нагляду (контролю) внесення записів про здійснення таких заходів.»;
 
91. «вимагати припинення заходу державного нагляду (контролю) у разі перевищення посадовою особою органу державного нагляду (контролю) визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу.»;
 
92. 10) у абзаці четвертому статті 11 після слова «пояснення» доповнити словами « (в обсязі, який вважає необхідним)»;
 
93. 11) у статті 12:
 
94. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
95. «Суб’єкт господарювання, посадові особи суб’єкта господарювання - юридичної особи не несуть відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо діяльності суб’єкта господарювання.»;
 
96. 12) у частині першій статті 14 слова «керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи» замінити словами «керівника суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженої ним особи (фізичну особу - підприємця або уповноваженої ним особи)»;
 
97. 13) статтю 19 викласти у такій редакції:
 
98. «Стаття 19. Консультативна підтримка суб’єктів господарювання.
 
99. 1. Органи державного нагляду (контролю) надають суб’єктам господарювання письмові консультації з питань здійснення державного нагляду (контролю).
 
100. Консультації органів державного нагляду (контролю) можуть бути загальними (стосуватись невизначеного кола суб’єктів господарювання) або індивідуальними (стосуватись конкретного суб’єкта господарювання). Загальні консультації повинні бути оприлюднені в офіційному виданні та на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю). Індивідуальні консультації повинні бути надані (надіслані) суб’єктам господарювання протягом 15 календарних днів після отримання їх запитів.
 
101. 2. Суб’єкт господарювання може посилатися на загальні, а також адресовані йому індивідуальні консультації органів державного нагляду (контролю) під час доведення правомірності своєї поведінки у відносинах з цими органами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також під час судового розгляду.
 
102. Не може бути притягнуто до відповідальності суб’єкта господарювання, який діяв відповідно до консультації органу державного нагляду (контролю), зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована.»;
 
103. 14) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
 
104. «1. Громадські об’єднання в особі їх уповноважених представників мають право здійснювати захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання під час здійснення щодо них заходів державного нагляду (контролю).
 
105. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані розглядати звернення громадських об’єднань їх уповноважених представників в інтересах суб’єктів господарювання в порядку, встановленому для розгляду звернень суб’єктів господарювання.
 
106. За ініціативою громадських об’єднань органи державного нагляду (контролю) проводять консультації з громадськістю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
107. ІІ. Прикінцеві положення:
 
108. 1.Цей Закон набирає чинності з наступного для після його опублікування.
 
109. 2.Протягом року, з дня набрання чинності цим Законом, установити мораторій на внесення змін до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
110. 2. Кабінету Міністрів України: у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону:
 
111. Голова Верховної Ради України