Кількість абзаців - 166 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів (ч.ІІ) (Друге читання)

0. Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру допуску акцій до регулярних торгів та залишатися хоча б на одному регульованому ринку цінних паперів в Україні. Акції публічного акціонерного товариства не можуть бути допущені до регулярних торгів більше ніж одного регульованого ринку цінних паперів в Україні.";
 
1. у частині другій слова "фондової біржі" та "біржі" замінити словами "регульованому ринку цінних паперів";
 
2. 3) у другому реченні абзацу третього частини четвертої статті 30 слова "фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство" замінити словами "оператора регульованого ринку (операторів регульованих ринків), на якому (яких) акції такого товариства допущені до регулярних торгів";
 
3.

 
4. 4) у другому реченні абзацу третього частини першої статті 35 та частині першій статті 82 слова "фондовій біржі, на якій" замінити словами "оператору регульованого ринку, на якому";
 
5. 5) в абзаці другому частини восьмої статті 38 слова "фондовій біржі (біржам)" замінити словами "оператору регульованого ринку (операторам регульованих ринків)";
 
6. 6) у другому реченні абзацу другого частини шостої статті 47 слова "фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку" замінити словами "оператору регульованого ринку (операторам регульованих ринків), на якому (яких) акції такого товариства допущені до регулярних торгів";
 
7. 7) в частині першій статті 64 слова "кожній біржі" замінити словами "кожному оператору регульованого ринку";
 
8. 8) в частині першій статті 65 та частині першій статті 82 слова "кожну фондову біржу (біржі), на якій" замінити словами "кожного оператора регульованого ринку (операторів регульованих ринків), на якому";
 
9. 31. У Законі України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №28, ст. 311) в двадцять другому абзаці пункту 2 частини першої статті 5 слова "фондовими біржами" замінити словами "операторами регульованого ринку";
 
10. 32. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №32 - 33, ст. 413):
 
11. 1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
 
12. "2. Терміни "дериватив", "генеральна угода", та "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
13. 2) частину третю статті 2 доповнити реченням такого змісту:
 
14. "Провадження у справі про визнання суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною договору щодо фінансових інструментів та (або) стороною одного або кількох деривативів, неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом та законодавством про ринки капіталу.";
 
15. 3) в частині четвертій статті 44 слова "похідних фінансових активів" замінити словами "фінансових інструментів", слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків", а слова "торговцем цінними паперами" замінити словами "інвестиційною фірмою";
 
16. 4) доповнити статтею 89-1 такого змісту:
 
17. "Стаття 89-1. Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох деривативів, укладених відповідно до генеральної угоди
 
18. 1. Ліквідаційний неттінг - здійснення усіх наступних дій відповідно до умов генеральної угоди:
 
19. припинення всіх зобов'язань незалежно від їх змісту та (або) строку (терміну) виконання за одним або кількома деривативами, укладеними суб’єктом підприємницької діяльності відповідно до генеральної угоди, в дату, передбачену такою генеральною угодою, або в дату, що передує даті порушення провадження у справі про банкрутство та (або) даті введення мораторію на задоволення вимог кредиторів, в залежності від того, яка з вказаних дат наступає раніше;
 
20. здійснення оцінки зобов’язань сторін за такими деривативами в порядку, передбаченому генеральною угодою;
 
21. заміна припинених зобов’язань сторін єдиним грошовим зобов'язанням, за яким одна зі сторін (сума оцінки зобов’язань якої є більшою) генеральної угоди повинна сплатити іншій стороні (сума оцінки зобов’язань якої є меншою) генеральної угоди певну грошову суму (нетто-зобов'язання), що визначається на підставі оцінки всіх припинених зобов'язань відповідно до умов генеральної угоди.
 
22. 2. Будь-які положення цього Закону не впливають на законність та дійсність, а також неможливість відкликання проведення ліквідаційного неттінгу стосовно зобов'язань суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство та (або) був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, за одним або кількома деривативами відповідно до умов генеральної угоди, а також звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та (або) за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди.
 
23. Проведення ліквідаційного неттінгу відповідно до умов генеральної угоди та звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та (або) за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди, не потребують будь-якої згоди та (або) затвердження таким суб’єктом підприємницької діяльності, арбітражним керуючим, кредитором (-ами) та (або) господарським судом, вважаються такими, що не порушують будь-які майнові права інших кредиторів, не спростовуються та не визнаються недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство на будь-яких підставах, передбачених цим Законом. До проведення ліквідаційного неттінгу та (або) до будь-якого деривативу, укладеного відповідно до генеральної угоди, не застосовується процедура відмови від виконання правочинів (договорів) у процедурі санації, а на звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та (або) за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди, не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів.
 
24. Господарський суд може визнати недійсним дериватив), стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, за заявою арбітражного керуючого. Визнання недійсним деривативу, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, не призводить до недійсності проведеного ліквідаційного неттінгу щодо всіх інших деривативів та звернення стягнення на предмети обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою та (або) за одним або кількома деривативами, укладеними відповідно до умов генеральної угоди. У випадку визнання недійсним деривативу, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав, передбачених статтею 20 цього Закону, застосовуються правові наслідки, передбачені статтею 20 цього Закону.
 
25. 3. Ліквідаційний неттінг не проводиться в будь-якому з таких випадків:
 
26. якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;
 
27. якщо відповідна генеральна угода укладена після порушення щодо суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство та (або) введення щодо нього мораторію на задоволення вимог кредиторів;
 
28. стосовно деривативів, які укладені суб’єктом підприємницької діяльності на підставі відповідної генеральної угоди після порушення щодо такого суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство та (або) введення щодо нього мораторію на задоволення вимог кредиторів.
 
29. 4. Положення цієї статті також застосовуються до операцій з цінними паперами та операцій з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди.";
 
30. 33.У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №50, ст. 564):
 
31. 1) статтю 1 доповнити частиною 4 такого змісту:
 
32. "4. Відносини, що виникають у зв'язку із виведенням неплатоспроможних банків, які є стороною одного чи кількох деривативів, з ринку та ліквідацією таких банків, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про ринки капіталу та інші регульовані ринки.";
 
33. 2) статтю 50 доповнити частиною 6 такого змісту:
 
34. "6. Кошти, що знаходяться на рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих у банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Перерахування таких коштів здійснюється згідно із статтею 1076-8 Цивільного кодексу України.";
 
35. 3) у статті 51:
 
36. у пункті 6 частини сьомої слово "біржею" замінити словами "оператором ринку";
 
37. в частині десятій слова "цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів)", "фондового ринку" та "і торгівцем цінними паперами" замінити відповідно словами "фінансових інструментів", "ринків капіталу та регульованих ринків" та "та інвестиційною фірмою";
 
38. 4) доповнити розділом VІІІ-1 такого змісту:
 
39. "РОЗДІЛ VІІІ-1. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ, ЯКИЙ Є СТОРОНОЮ ОДНОГО АБО КІЛЬКОХ ДЕРИВАТИВІВ, ВІДПОВІДНО ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ
 
40. Стаття 54-1. Ліквідаційний неттінг
 
41. 1. Ліквідаційний неттінг - здійснення наступних дій відповідно до умов генеральної угоди:
 
42. припинення всіх зобов'язань незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання за одним або кількома деривативами, укладеними банком відповідно до генеральної угоди, в дату, передбачену такою генеральною угодою, або в дату, що передує даті запровадження Фондом тимчасової адміністрації в банку або даті прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, в залежності від того, яка з вказаних дат наступає раніше;
 
43. здійснення оцінки зобов’язань сторін за такими деривативами в порядку, передбаченому генеральною угодою; та
 
44. заміна припинених зобов'язань сторін єдиним грошовим зобов'язанням, за яким одна зі сторін (сума оцінки зобов'язань якої є більшою) генеральної угоди повинна сплатити іншій стороні (сума оцінки зобов'язань якої є меншою) генеральної угоди певну грошову суму (нетто-зобов'язання), що визначається на підставі оцінки всіх припинених зобов'язань відповідно до умов генеральної угоди.
 
45. 2. Будь-які положення цього Закону не впливають на законність та дійсність, а також неможливість відкликання проведення ліквідаційного неттінгу стосовно зобов'язань банку, щодо якого введено тимчасову адміністрацію або прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, за одним або кількома деривативами відповідно до умов генеральної угоди, а також звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою.
 
46. Проведення ліквідаційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою, не потребують будь-якої згоди та (або) затвердження таким банком, Фондом чи його уповноваженою особою, тимчасовим адміністратором, ліквідатором, кредитором (-ами), Національним банком України та (або) судом, вважаються такими, що не порушують будь-які майнові права інших кредиторів та (або) виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану банку, не вважаються нікчемними на будь-яких підставах, передбачених цим Законом. До проведення ліквідаційного неттінгу та (або) до будь-якого деривативу, укладеного відповідно до генеральної угоди, не застосовується процедура передачі активів та (або) переведення боргу банку без отримання згоди кредиторів банку, процедура обмеження або припинення операцій банку за рішенням уповноваженої особи Фонду та (або) процедура відмови від виконання або розірвання договорів (правочинів) за участю банку за рішенням уповноваженої особи Фонду, а також заборона на здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог, а на звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою, не поширюється заборона на звернення стягнення на майно банку.
 
47. Суд може визнати недійсним дериватив, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав передбачених частиною другою статті 38 цього Закону за заявою уповноваженої особи Фонду. Визнання недійсним деривативу, стосовно якого був проведений ліквідаційний неттінг, з підстав передбачених частиною другою статті 38 цього Закону не призводить до недійсності проведеного ліквідаційного неттінгу щодо всіх інших деривативів та звернення стягнення на предмети обтяження, які забезпечують виконання зобов'язань сторін за генеральною угодою.
 
48. 3. Ліквідаційний неттінг не проводиться за будь-якої з таких обставин:
 
49. якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;
 
50. якщо відповідна генеральна угода укладена після запровадження тимчасової адміністрації в банку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку;
 
51. стосовно деривативів, укладених банком на підставі відповідної генеральної угоди після запровадження тимчасової адміністрації в такому банку або прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію такого банку.
 
52. 4. Положення цієї статті застосовуються також до операцій з цінними паперами та операціями з валютою, що здійснюються на підставі правочинів, вчинених відповідно до генеральної угоди.";
 
53. 34. У пункті 4 частини першої статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №17, ст. 148) слова "біржових котирувань" та "послуг бірж" замінити відповідно словами "котирувань на регульованому ринку" та "послуг операторів регульованого ринку";
 
54. 35. Частину першу статті 19 Закону України "Про засади державної мовної політики" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №23, ст. 218) після слів "міжнародним договором" доповнити словами "або угодою сторін";
 
55. 36. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №29, ст. 337):
 
56. 1) у статті 1:
 
57. у частині першій:
 
58. у пункті 9 слова "фондової біржі" після слів "розраховується індекс" замінити словами "регульованого ринку", а слова "фондової біржі" після слів "Комісією правил" замінити словами "функціонування регульованого ринку";
 
59. доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
 
60. "17-1) товарний актив, що допущений до торгів на регульованих ринках - продукція та інше майно, яке допущене до регулярних торгів відповідно до встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог; ";
 
61. після пункту 18 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
62. "Терміни "продукція", "регульований ринок" та "регулярні торги" вживаються в значені Закону України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
63. 2) в частині першій статті 3 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
64. 3) у статті 7:
 
65. слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
66. у пункті 5 частини шостої слова "біржових товарних активів" замінити словами "товарних активів, що допущені до торгів на регульованих ринках";
 
67. у пункті 1 та 9 частини дев’ятої слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованого ринку";
 
68. 4) в абзаці п’ятому частини першої статті 19 слова "фондовій біржі" та "такій фондовій біржі" замінити відповідно словами "регульованому ринку" та "оператору такого ринку";
 
69. 5) в абзаці другому частини сьомої статті 21 слова "фондовій біржі" та "такій біржі" замінити відповідно словами "регульованому ринку" та "оператору такого ринку";
 
70. 6) в абзаці другому частині четвертій статті 31 слова "фондовій біржі" та "відповідній фондовій біржі" замінити відповідно словами "регульованому ринку" та "відповідному оператору регульованого ринку";
 
71. 7) в пункті 2 частині четвертої статті 35 слова "торговців цінними паперами" замінити словами "інвестиційних фірм";
 
72. 8) у статті 48:
 
73. слова "фондовій біржі" в усіх відмінках замінити словами "регульованому ринку" у відповідному відмінку;
 
74. у пункті 6 частини третьої слова "організованих фондових ринках" замінити словами "регульованих ринках цінних паперів";
 
75. у пункті 8 частини п’ятої, пункті 9 частини восьмої, пункті 12 частини одинадцятої, пункті 8 частини чотирнадцятої, пункті 9 частини 17 слова "похідні (деривативи)" замінити словами "деривативи";
 
76. пункт 8 частини п’ятої, пункті 9 частини восьмої, пункт 12 частини одинадцятої та пункт 8 частини чотирнадцятої доповнити словами ", та (або) базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або індекс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів.";
 
77. пункт 9 частини дев’ятнадцятої доповнити словами "та (або) базовим показником яких є ціна.";
 
78. 9) в абзаці другому частини другої та в частині третій статті 61 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованому ринку";
 
79. 10) в частині четвертій статті 63 "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
80. 11) частину першу та другу статті 66 викласти в такій редакції:
 
81. "1.Діяльність з управління активами інституту спільного інвестування провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу - об’єднання учасників ринків капіталу та регульованих ринків, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках - діяльність з управління активами інституційних інвесторів.
 
82. 2. Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу - об’єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках - діяльність з управління активами інституційних інвесторів, має право одержувати звітність, складену в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення та аналізу.";
 
83. 12) пункт 5 частини першої статті 75 викласти в такій редакції:
 
84. "5) подання інформації до саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків - об’єднання учасників ринків капіталу та регульованих ринків, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках - діяльність з управління активами інституційних інвесторів.";
 
85. 13) в частині першій статті 77 слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
86. 14) частину першу статті 78 викласти у такій редакції:
 
87. "1. Регулювання діяльності із спільного інвестування здійснюють держава та саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків - об’єднання учасників ринків капіталу та регульованих ринків, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках - діяльність з управління активами інституційних інвесторів.";
 
88. 15) у тексті Закону слова "похідні (деривативи)" в усіх відмінках замінити словами "деривативи" у відповідному відмінку;
 
89. 37. У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №39, ст. 517):
 
90. 1) у статті 1:
 
91. в пункті 22 слова "фондові біржі" та "торговці цінними паперами" замінити відповідно словами "оператори ринку" та "інвестиційні фірми";
 
92. останній абзац викласти у такій редакції:
 
93. "Терміни "кліринг", "неттінг", "центральний контрагент", "оператор регульованого ринку" та "інвестиційна фірма" вживаються у значенні, наведеному в Законі України Про ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
94. 2) в частині першій статті 2 слова "Про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
95. 3) у статті 6:
 
96. в абзацах другому - п’ятому частини другої слова "фондовій біржі" в усіх відмінках замінити словами "регульованому ринку" у відповідному відмінку;
 
97. в частині третій слова "фондових біржах або поза фондовою біржею" замінити словами "регульованому ринку або поза ним", а слова "фондовою біржею" словами "оператором регульованого ринку";
 
98. у першому реченні абзацу другого частини четвертої та абзаці другому частини п’ятої слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованого ринку";
 
99. у другому реченні абзацу другого частини четвертої слова "фондової біржі" замінити словами "оператора регульованого ринку";
 
100. в абзаці другому частини восьмої слова "на фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити відповідно словами "на регульованому ринку" та "поза ним";
 
101. 4) у статті 7:
 
102. в частині третій слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
103. в частині четвертій слова "фондової біржі" замінити словами "оператора регульованого ринку";
 
104. 5) статті 9:
 
105. у частині шостій слова "фондового ринку" замінити словами "риків капіталу та регульованих ринків";
 
106. у частині восьму:
 
107. у пункті 9 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу";
 
108. доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
109. "13) забезпечує виконання функцій торгового репозиторію в порядку, встановленому Комісією.";
 
110. 6) у частині третій статті 12 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу", а слова "фондових бірж" замінити словами "операторів регульованих ринків";
 
111. 7) у частині п’ятій статті 14 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
112. 8) у статті 15:
 
113. у частинах першій та п’ятій слова "фондових бірж та поза фондовою біржею" та "фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити словами "регульованому ринку та поза ним";
 
114. у частині третій слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
115. у частині шостій слова "фондовому ринку - клірингову діяльність" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках - клірингову діяльність з визначення зобов’язань";
 
116. 9) у статті 20:
 
117. в абзаці першому, сьомому, дев’ятому частини першої, частинах третій та четвертій слова "фондових біржах та поза фондовою біржею" та "фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити словами "регульованому ринку та поза ним";
 
118. в абзаці дев’ятому частини першої та частині другій слова "фондових біржах" та "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
119. у частині шостій слова "фондовою біржею" замінити словами "регульованим ринком";
 
120. 9) у статті 21:
 
121. у частині п’ятій слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
122. частину шосту викласти у такій редакції:
 
123. "6. У разі розміщення цінних паперів на регульованому ринку інформація про депонентів - перших власників подається Центральному депозитарію або Національному банку України оператором регульованого ринку в порядку, встановленому Комісією.
 
124. У разі наявності в інформації, що подається оператором регульованого ринку до Центрального депозитарію або до Національного банку України, відомостей, які свідчать про вчинення на регульованому ринку правочинів щодо відчуження першими власниками цінних паперів, які обмежені в обігу на період до отримання Центральним депозитарієм або Національним банком України глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів, Центральний депозитарій або Національний банк України не вносить зміни до системи депозитарного обліку на підставі такої інформації та повертає оператору регульованого ринку отриману інформацію для усунення порушень, про що Центральний депозитарій або Національний банк України повідомляє Комісію.
 
125. Оператор регульованого ринку несе в установленому законом порядку відповідальність за повноту і достовірність поданої Центральному депозитарію або Національному банку України інформації.";
 
126. 10) в частині другій статті 28 слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
127. 38. У пункті 7 частини п’ятої статті 40 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №24, ст. 883) слова "біржових котирувань" замінити словами "котирувань на регульованому ринку";
 
128. 39. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №49, ст. 2056):
 
129. 1) у статті 36:
 
130. у пункті 2 частини третьої:
 
131. слова "цінними паперами, іншими фінансовими інструментами", "торговцем цінними паперами" та "управління цінними паперами" замінити словами "портфелем фінансових інструментів", " інвестиційною фірмою" та "управління портфелем фінансових інструментів" відповідно;
 
132. слова "в цінні папери та інші" виключити;
 
133. в частині четвертій слова "торговцями цінними паперами" замінити словами "інвестиційними фірмами";
 
134. 40. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №50 - 51, ст. 2057):
 
135. 1) статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
136. "3. Терміни "фінансовий інструмент", "оператор регульованого ринку" та "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
137. 2) у пункті 3 частини другої статті 5 слова "товарні та інші біржі" в усіх відмінках замінити словами "оператори регульованого ринку" у відповідному відмінку;
 
138. 3) в абзацах третьому та сьомому частини шістнадцятої статті 9 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
139. 4) пункт 7 частини першої у статті 14 виключити;
 
140. 5) у тексті Закону слова "професійна діяльність на ринку цінних паперів (фондовому ринку)", "професійний учасник ринку цінних паперів" та "професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів)" в усіх відмінках замінити відповідно словами "професійна діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках", "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" та "професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків";
 
141. 41. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №23, ст. 158):
 
142. 1) у пунктах 2 і 3 частини першої статті 7 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
143. 2) у пункті 3 частини першої статті 7 слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
144. 42. У Законі України "Про ринок природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №27, ст. 234):
 
145. 1) у пункті 24 частини другої статті 4 слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
146. 2) у частині шостій статті 22 слово "біржових" замінити словами "на регульованому ринку";
 
147. 43. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №13, ст. 13):
 
148. 1) у підпункті п) пункту 6 статті 3:
 
149. в абзаці першому слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
150. в абзаці третьому після слів "за реєстрацію" доповнити словом "специфікації".
 
151. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
152. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
153. 2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 10, ст. 139).
 
154. 3. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
155. 4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розробити та затвердити протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
 
156. 5. Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів з дня набрання чинності цим Законом вважаються переоформленими наступним чином:
 
157. професійна діяльність на ринку цінних паперів - брокерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - брокерську діяльність;
 
158. професійна діяльність на ринку цінних паперів - дилерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - дилерську діяльність;
 
159. професійна діяльність на ринку цінних паперів - андерайтинг на професійну діяльність на ринках капіталу - андеррайтинг без гарантії продажу;
 
160. професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління цінними паперами на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
 
161. професійна діяльність на ринку цінних паперів - клірингова діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - клірингова діяльність з визначення зобов'язань;
 
162. професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з організації торгівлі цінними паперами.
 
163. 6. Юридичні особи, ліцензії яких переоформлено відповідно до пункту 5 цього розділу, зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внутрішні документи, що підтверджують приведення діяльності цих юридичних осіб у відповідність із вимогами цього Закону, в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
164. 7. З дня опублікування цього Закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право видавати ліцензії на провадження субброкерської діяльності, інвестиційного консультування, андеррайтингу з гарантією продажу, діяльності з організації торгівлі продукцією, діяльності з організації торгівлі інструментами грошового ринку, діяльності з організації укладання деривативів, діяльності центрального контрагента, які набувають чинності з дня набрання чинності цим Законом.
 
165. 8. З дати набрання чинності цим Законом, діяльність щодо організації торгівлі продукцією на регульованих ринках можуть провадити лише юридичні особи, які отримали статус оператора регульованого ринку та ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.