Кількість абзаців - 44 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., №4, ст. 43) такі зміни:
 
4.

 
5. 1. У частині другій статті 6:
 
6. абзац п'ятий пункту 1 виключити;
 
7. абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:
 
8. "голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників".
 
9. 2. У частині першій статті 15:
 
10. у пункті 6 слова "за поданням" замінити словами "відповідно до подання";
 
11. доповнити абзацом такого змісту:
 
12. "Повноваження Комісії, передбачені пунктами 2 - 5 цієї частини, не поширюються на державних службовців, які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України";
 
13. 3. Частину четверту статті 39 викласти в такій редакції:
 
14. "4. Вищі ранги державних службовців (1, 2, 3 ранг категорії "А") присвоює Президент України.
 
15. Інші ранги державним службовцям присвоює суб'єкт призначення, крім випадків, передбачених законом".
 
16. 4. В статті 91:
 
17. частини третю та п'яту викласти відповідно в такій редакції:
 
18. "3. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на строк повноважень Президента України.
 
19. Голови Київської та Севастопольської, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій призначаються на посади з урахуванням визначених законом особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у містах Києві та Севастополі.
 
20. В акті Президента України про призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначається на посаду, займана посада та дата початку виконання посадових обов'язків. Визначення умов оплати праці голови місцевої державної адміністрації, а також встановлення йому премій здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
21. Випробування при призначенні на посаду голови місцевої державної адміністрації не встановлюється.
 
22. Конкурс на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, дисциплінарне провадження стосовно голів місцевих державних адміністрацій проводить комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій, яка утворюється Президентом України. Пропозиції щодо третини складу цієї комісії вносить Кабінет Міністрів України. Положення про комісію з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій та її персональний склад затверджує Президент України.
 
23. Комісія з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій:
 
24. 1) проводить моніторинг вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, забезпечує оприлюднення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформації про вакантні посади голів місцевих державних адміністрацій та передачу такої інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 
25. 2) приймає рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови місцевої державної адміністрації, забезпечує оприлюднення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, такого рішення;
 
26. 3) проводить перевірку документів, поданих кандидатами на зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій, на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидатів про результати такої перевірки;
 
27. 4) забезпечує оприлюднення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформації про переможця конкурсу на зайняття вакантної посади голови місцевої державної адміністрації та передачу такої інформації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби;
 
28. 5) надсилає кожному кандидату письмове повідомлення про результати конкурсу;
 
29. 6) надсилає Кабінету Міністрів України за результатами проведення конкурсу документи ти інші матеріали щодо переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на вакантну посаду голови місцевих державних адміністрацій для внесення відповідного подання Президентові України;
 
30. 7) здійснює дисциплінарні провадження щодо голів місцевих державних адміністрацій, та вносить в установленому порядку пропозиції та відповідні матеріали щодо застосування дисциплінарних стягнень (крім зауваження).
 
31. Акти Президента України щодо прийняття, проходження та припинення державної служби голів місцевих державних адміністрацій, рішення комісії з питань державної служби голів місцевих державних адміністрацій оскаржуються до суду.
 
32. Оцінювання результатів службової діяльності голів місцевих державних адміністрацій здійснює Президент України.
 
33. Заохочення до голів місцевих державних адміністрацій застосовується Президентом України та Кабінетом Міністрів України.
 
34. Відкликання голів місцевих державних адміністрацій зі щорічної основної або додаткової відпустки, передбаченої частиною першою статті 58 цього Закону, для виконання невідкладних завдань здійснюється за рішенням Президента України або Кабінету Міністрів України";
 
35. "5. Керівник апарату Адміністрації Президента України та керівники апаратів (секретаріатів) інших допоміжних органів, утворених Президентом України, призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України в порядку, установленому Президентом України";
 
36. у частині шостій слова "за поданням" замінити словами "відповідно до подання".
 
37. ІІ. Прикінцеві положення
 
38. 1. Цей Закон набирає чинності 1 травня 2015 року, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
39. 2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня опублікування цього Закону:
 
40. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.
 
41. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
42. Голова Верховної Ради
 
43. України