Кількість абзаців - 48 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг)»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 29, ст. 377):
 
6. 1) В абзаці тринадцятому статті 1 слова «матеріально оформлена» виключити.
 
7. 2) У частині другій статті 6:
 
8. перше речення після слів «простій письмовій» доповнити словами «або в електронній»;
 
9. доповнити новим другим реченням такого змісту:
 
10. «У разі експорту робіт (послуг), зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунку (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за виконані роботи, надані послуги.»
 
11. у зв’язку з цим речення друге вважати реченням третім;
 
12. третє речення після слова «доручення» доповнити знаками і словами « (довіреності)».
 
13. 2. У статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 40, ст. 364):
 
14. 1) У частині першій:
 
15. після слів «у іноземній валюті» доповнити словами «від експорту продукції»;
 
16. після слів та знаків «митної декларації)» доповнити словами «такої»;
 
17. знаки та слова «, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності» виключити.
 
18. 2) Доповнити статтю 1 новими частинами другою та третьою такого змісту:
 
19. «Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на експорт робіт (послуг), прав інтелектуальної власності.
 
20. З метою ідентифікації валютної виручки як такої, що отримана від експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності, банки мають право вимагати від резидентів надання виставленого нерезиденту рахунку (інвойсу). При цьому, банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунку (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою.».
 
21. 3) У зв’язку з цим частину третю та четверту вважати частиною четвертою та п’ятою відповідно.
 
22. 3. Внести до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст. 365) такі зміни та доповнення:
 
23. 1) В абзаці одинадцятому статті 1 слова «та підтверджує її здійснення» виключити.
 
24. 2) Частину першу статті 9 викласти в такій редакції: «Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи»;
 
25. 3) В частині другій статті 9:
 
26. В абзаці першому слова «на паперових або машинних носіях і» замінити словами «у паперовій або в електронній формі та»;
 
27. В абзаці третьому слова «і місце» – виключити;
 
28. В абзаці сьомому слова «аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» виключити;
 
29. Доповнити новими абзацами восьмим та дев'ятим такого змісту:
 
30. «Незначні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про: дату його складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.
 
31. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг».
 
32. У абзаці третьому частини третьої слова «на перше число кожного місяця» замінити словами «на кінець останнього дня кожного місяця».
 
33. Частину третю доповнити абзацом четвертим такого змісту: «Права і обов’язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку»;
 
34. У частині шостій слова «на машинних носіях» замінити словами «з використанням електронних засобів оброблення».
 
35. 4. У статті 31 Закону України «Про міжнародне приватне право» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 32, ст. 422):
 
36. 1) частину першу після слів «місця проживання» доповнити словами «або місця реєстрації»;
 
37. 2) у частині третій:
 
38. слова «в письмовій формі» замінити словами «у формі, передбаченій законом України,»;
 
39. слова «законом або» виключити.
 
40. ІІ. Прикінцеві положення
 
41. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
42. 2. Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
43. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
44. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
45. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
46. Голова
 
47. Верховної Ради України