Кількість абзаців - 66 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі (Друге читання)

0. Закон України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572; 2011 р., № 23, ст. 160; № 29, ст. 272; 2012 р., № 21, ст. 204; № 39, ст. 464; 2013 р., № 28, ст. 298; № 31, ст. 369; № 33, ст. 435; № 43, ст. 619; № 51, ст. 716; 2014 р., № 3, ст. 272) такі зміни:
 
3. 1. Доповнити Кодекс статтею 242 такого змісту:
 
4.

 
5. «Стаття 24-2. Державний дорожній фонд України
 
6. 1. Державний дорожній фонд України створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
 
7. 2. Джерелами формування Державного дорожнього фонду України є:
 
8. 1) кошти спеціального фонду Державного бюджету України з джерел, визначених пунктами 1-3 та 6-6-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
 
9. 2) кошти спеціального фонду Державного бюджету України, отримані шляхом залучення державою або під державні гарантії кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
 
10. 3) інші надходження, передбачені Державним бюджетом України, в обсягах, що визначаються законом про Державний бюджет України на поточний рік;
 
11. 3. Кошти Державного дорожнього фонду України спрямовуються на:
 
12. фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а також виконання проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства, забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій; проведення конкурсів і підготовку договорів щодо виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, співфінансування зазначених робіт згідно з відповідними договорами, здійснення контролю за їх виконанням і прийняття доріг в експлуатацію, здійснення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, витрат, пов’язаних з наданням автомобільних доріг загального користування у концесію, у тому числі проведенням конкурсів та підготовкою договорів, розробленням та/або перекладом з іноземної мови інвестиційних пропозицій, техніко-економічного обґрунтування інвестицій, конкурсної документації, а також презентацією інвестиційних проектів під час проведення міжнародних заходів (форумів, конференцій тощо); управління дорожнім господарством;
 
13. субвенцію на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 
14. виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування;
 
15. фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;
 
16. 4. Залишки коштів спеціального фонду Державного бюджету України, що утворилися на кінець бюджетного періоду, спрямовуються на покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.
 
17. 5. Кошти Державного дорожнього фонду України розподіляються наступним чином:
 
18. 62 відсотки - за напрямками, визначеними абзацом другим частини третьої цієї статті, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення;
 
19. 35 відсотків - за напрямком, визначеним абзацом третім частини третьої цієї статті, а також на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
 
20. 3 відсотки - за напрямком, визначеним абзацом п’ятим частини третьої цієї статті.
 
21. 6. Порядок спрямування коштів Державного дорожнього фонду України визначається Кабінетом Міністрів України.
 
22. 7. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів, необхідних для їх фінансування, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
23. 8. Головним розпорядником коштів Державного дорожнього фонду України, які спрямовуються на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених абзацом другим частини третьої цієї статті, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування.
 
24. 9. Головним розпорядником коштів Державного дорожнього фонду України, які спрямовуються на фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм визначається центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.
 
25. 2. Пункт 7 частини другої статті 29 після слова «визначеного» доповнити словами «пунктом 1 частини третьої цієї статті та».
 
26. 3. Пункт 8 частини другої статті 29 після слова та знаку «продукції)» доповнити словами та знаками « (крім акцизного податку, визначеного пунктом 2 частини третьої цієї статті)».
 
27. 4. Пункт 9 частини другої статті 29 після слова «мито» доповнити словами та знаками « (крім мита, визначеного пунктом 3 частини третьої цієї статті)».
 
28. 5. Пункт 16-2 частини другої статті 29 виключити.
 
29. 6. Пункт 52 частини другої статті 29 викласти в такій редакції:
 
30. «52) концесійні платежі щодо об’єктів державної власності (крім концесійних платежів за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію); «.
 
31. 7. Частину третю статті 29 доповнити пунктами такого змісту:
 
32. «1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів (крім акцизного податку, визначеного пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу);
 
33. 2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 
34. 3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 
35. 6) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
 
36. 6-1) концесійні платежі за передачу автомобільних доріг загального користування державного значення у концесію;
 
37. 6-2) плата за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення, максимальний розмір та порядок справляння якої встановлюються Кабінетом Міністрів України; «.
 
38. 8. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом такого змісту:
 
39. «2-1) напрями, визначені частиною третьою статті 24-2 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктами 1-3 та 6-6-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу); «.
 
40. 9. Частину другу статті 59 після слів та знаку «інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку, « доповнити словами та знаком
 
41. «інформація про використання коштів Державного дорожнього фонду, «.
 
42. 10. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 8-2 такого змісту:
 
43. «8-2) звіт про використання коштів Державного дорожнього фонду; «.
 
44. 11. Статтю 69-1 доповнити пунктом 2 такого змісту:
 
45. «2. До надходжень спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, областей та міста Севастополя належить субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.».
 
46. 12. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
47. «11-1) субвенція бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополь на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; «.
 
48. 13. Главу 16 доповнити статтею 103-6 такого змісту:
 
49. «Стаття 103-6. Субвенція бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
 
50. 1. Субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надається в межах обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України, за рахунок джерел формування спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктами 1-3, 6-6-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу, з урахуванням положень частини 5 статті 24-2 цього Кодексу.
 
51. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного обласного бюджету та бюджету міста Севастополь.
 
52. 2. Субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення розподіляється між відповідними бюджетами в залежності від протяжності цих автомобільних доріг у відповідній територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує бюджетному.
 
53. 3. Рішеннями про бюджет Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних рад та міською радою м. Севастополь визначаються розпорядники та напрямки використання коштів субвенції.
 
54. 4. Субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення перераховується за рахунок фактичних доходів, які є джерелом надання зазначеної субвенції.».
 
55. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
56. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
57. 2. Установити, що податки (акцизи), визначені в пунктах 1-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу зараховується до спеціального фонду Державного бюджету у такому розмірі:
 
58. у 2017 році - 75 відсотків;
 
59. у 2018 році - 75 відсотків
 
60. у 2019 році - 100 відсотків
 
61. 3. До передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та обсяги бюджетних коштів, необхідних для їх фінансування, затверджуються Кабінетом Міністрів України спільно з відповідними облдержадміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
 
62. 4. Кабінету Міністрів України протягом місяця з набрання чинності цим Законом:
 
63. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
64. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
65. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.