Кількість абзаців - 117 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів) (Друге читання)

0. Проект
Закон України Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення складання та виконання бюджетів)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3.

 
4. В абзаці дев’ятому частини сьомої статті 20 та пункті 4 частини першої статті 76 слова «програм (проектів)» замінити словом «проектів».
 
5. 1. В абзаці дев’ятому частини першої статті 21 слова «у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України» замінити словами і цифрою «до 1 квітня планового року».
 
6. 2. У статті 24-1:
 
7. 1) у частині першій:
 
8. в абзаці першому слова «загального фонду» виключити;
 
9. в абзаці другому слово «передбачається» замінити словом «визначається»;
 
10. 2) у частині другій:
 
11. після слів «інноваційних парків» доповнити словами «спортивної інфраструктури»;
 
12. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
13. «На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку»;
 
14. 3) у частині третій:
 
15. в абзаці першому після слів «відповідно до законодавства» доповнити словами « (у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту)»;
 
16. в абзаці другому слова «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі поданих пропозицій здійснює» замінити словами і цифрами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію для оцінки та відбору програм і проектів, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Така комісія на підставі поданих пропозицій (крім пропозицій щодо програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту), здійснює»;
 
17. абзац п’ятий після слів «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики» доповнити словами «на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту».
 
18. __. Абзац п’ятий частини п’ятої статті 28 доповнити словами «включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів».
 
19. __. У частині другій статті 29:
 
20. 1) пункт 44 викласти в такій редакції:
 
21. «44) плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження»;
 
22. 2) у пункті 45 слова «забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів» замінити словами «як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів)», а слова «у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» виключити.
 
23. __. Частину першу статтю 52 доповнити новим абзацом такого змісту: «Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися виключно законами про внесення змін до закону про Державний бюджет України».
 
24. __. У пункті 40 частини першої статті 64, у пункті 30 частини першої статті 66, у пункті 17 частини першої статті 69 слова «забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів» замінити словами «як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів)», а слова «у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» виключити.
 
25. 3. Абзац перший частини другої статті 77 після слова «грудня» доповнити словом « (включно)».
 
26. __. У другому реченні частини сьомої статті 78 слово «півріччя» замінити словом «кварталу».
 
27. 4. Підпункт «б» пункту 7 частини першої статті 87 після слів «державної власності» доповнити словами «, а також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
28. __. У підпункті «в» пункту 9 частини першої статті 87 слово «організацій» замінити словом «об’єднань».
 
29. 5. У частині першій статті 89:
 
30. 1) підпункт «е» пункту 2 викласти в такій редакції:
 
31. «е) професійно-технічну освіту з бюджетів міст обласного значення - обласних центрів (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених міст); «;
 
32. 2) у підпункті «б» пункту 4:
 
33. абзац третій після слів « (не більше одного супроводжуючого)» доповнити словами «; доставка громадянам повідомлень про призначення субсидії»;
 
34. абзаци четвертий, п’ятий та сьомий виключити.
 
35. 6. У підпункті «б» пункту 2 частини першої статті 90 слова «державного замовлення» замінити словами «регіонального замовлення».
 
36. 7. Частину першу статті 91 доповнити пунктом 20-4 такого змісту:
 
37. «20-4) пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; «.
 
38. 8. У статті 102:
 
39. 1) частину третю після слів «опіку чи піклування» доповнити словами «, а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії»;
 
40. 2) у частині четвертій слова і цифри «; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; компенсації особам, які згідно із статтями 43 і 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення» виключити;
 
41. 3) частину п’яту виключити.
 
42. 9. У статті 103-2:
 
43. 1) у частині першій:
 
44. в абзаці першому слова «оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів» замінити словами «оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів»;
 
45. абзаци другий і третій пункту 6 виключити;
 
46. доповнити частину пунктом 7 такого змісту:
 
47. «7) професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.»;
 
48. 2) у частині третій:
 
49. пункт 1 після слів «навчальних закладів» доповнити словами «, а також учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах, «;
 
50. у пункті 3:
 
51. абзац перший після слів «навчальних закладів» доповнити словами «, а також учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах, «;
 
52. в абзаці другому слова «, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули» виключити;
 
53. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
54. «Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює розподіл резерву освітньої субвенції та може визначати напрями використання таких коштів».
 
55. 10. У статті 103-4:
 
56. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
57. «1. Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, для оплати поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.»;
 
58. 2) у частині третій:
 
59. в абзаці п’ятому слова «, для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули» виключити;
 
60. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
61. «Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснює розподіл резерву освітньої субвенції та може визначати напрями використання таких коштів»;
 
62. 3) у частині четвертій слова «у тому числі» замінити словом «та».
 
63. 11. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
64. 1) в абзаці третьому пункту 1 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
65. 2) у першому реченні абзацу першого пункту 3-4 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
66. 3) в абзаці другому пункту 4-1 слова «місцевими, апеляційними судами» замінити словами «розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі Державної судової адміністрації України»;
 
67. __) у пункті 14 включити підпункт 1-1 такого змісту:
 
68. «1-1) затвердження бюджетів фондів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування протягом місяця з дня набрання чинності закону про Державний бюджет України здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;
 
69. 4) у пункті 20:
 
70. в абзаці першому цифри «2016» замінити цифрами «2017»;
 
71. в абзаці п’ятому цифри «2015» замінити цифрами «2016»;
 
72. 5) доповнити розділ пунктами 20-1, 23-1 і 24-1 такого змісту:
 
73. «20-1) Установити, що з обласних бюджетів можуть здійснюватися видатки, визначені підпунктом «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, у частині підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення для потреб усієї області.
 
74. За зверненням міської ради (міста обласного значення - обласного центру) обласна рада приймає рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків міській раді (міста обласного значення - обласного центру) та у обласному бюджеті затверджує обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету (міста обласного значення - обласного центру). При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною обласною радою у додатку до рішення про обласний бюджет.»;
 
75. «23-1. Установити, що положення частини другої статті 18 цього Кодексу не застосовуються у випадках:
 
76. 1) введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
 
77. 2) введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
 
78. 3) проведення на території України антитерористичної операції.»;
 
79. «24-1. Установити, що органи Казначейства здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим відповідно з Донецькою та Луганською обласними військово-цивільними адміністраціями.»;
 
80. __) підпункт 4 пункту 24 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
81. «Починаючи з 1 січня 2017 року залишки коштів місцевих бюджетів таких населених пунктів, що обліковуються станом на кожну звітну дату на рахунках в органах Казначейства України, зараховуються до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів Донецької та Луганської областей. Залишки коштів перераховуються органами Казначейства України щомісяця (до 10 числа місяця, наступного за звітним) і відображаються ними у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів за класифікацією фінансування бюджету та спрямовуються на об’єкти і заходи, що формуються з урахуванням положень абзаців другого та четвертого цього підпункту»;
 
82. 6) у пункті 26:
 
83. слова і цифри «абзацу другого частини шостої статті 11, частин першої, другої, п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - дев’ятого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» замінити словами і цифрами «частин першої, другої і п’ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - дев’ятого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту»;
 
84. слова і цифри «частини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» замінити словами і цифрами «частини другої статті 14, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»;
 
85. слова і цифри «абзацу другого частини першої статті 26, статті 28 Закону України «Про зайнятість населення» замінити словами і цифрами «абзацу другого частини першої статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»;
 
86. слова і цифри «частини третьої статті 22, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 22, абзацу другого частини першої, частини третьої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
87. доповнити пункт після слів і цифр «статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 27, ст. 904)» словами і цифрами «; статті 10 Закону України «Про систему іномовлення України» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 37)»;
 
88. слова і цифри «частини четвертої статті 23, частин третьої, дев’ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев’ятої статті 24, частини третьої статті 34 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20)» замінити словами і цифрами «Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25)»;
 
89. слова і цифри «частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
 
90. слова і цифри «частини третьої статті 15 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» замінити словами і цифрами «частини третьої статті 15, частини шостої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
 
91. слова і цифри «Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 26, ст. 273); статті 16 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056); « виключити;
 
92. __) у пункті 33:
 
93. в абзаці першому: цифри «2017» замінити цифрами «2018»; слова «державного значення» виключити; слово «Волинській» замінити словами «Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській»; доповнити словами «а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві»;
 
94. абзац другий доповнити словами «та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;
 
95. в абзаці третьому: після слів « (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції)» доповнити словами «до загального фонду державного бюджету»; слова «Волинської» замінити словами «Вінницької, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської»;
 
96. в абзацах п’ятому і шостому після слів «митних платежів» доповнити словами «до загального фонду державного бюджету»;
 
97. 7) у пункті 38:
 
98. у підпункті 1 слова «субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» виключити;
 
99. у підпункті 2 слова «субвенція на підготовку робітничих кадрів» та «субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» виключити;
 
100. 8) у пункті 40:
 
101. абзац перший викласти в такій редакції:
 
102. «40. Установити, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.»;
 
103. в абзаці другому слова «, якщо таку згоду надано іншому центральному органу виконавчої влади під час подання такої інформації» виключити;
 
104. 9) доповнити розділ пунктом 42 такого змісту:
 
105. «42. Установити, як виняток з положень частини четвертої статті 67, частини другої статті 77 і частини першої статті 79 цього Кодексу бюджети тих об’єднаних територіальних громад, які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у яких перші місцеві вибори відбудуться у грудні 2016 року та до 1 травня 2017 року, формуються, затверджуються і виконуються з урахуванням особливостей, встановлених законом про Державний бюджет України на 2017 рік»;
 
106. __) доповнити пунктом 43 такого змісту:
 
107. «43. Установити, що у 2017-2021 роках щорічний обсяг коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1 відсотка випуску продукції у сільському господарстві.
 
108. При цьому, 20 відсотків такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання (2017 рік - 10 відсотків, 2018 рік - 15 відсотків)»;
 
109. __) доповнити пунктом 44 такого змісту:
 
110. «44. Установити, що, як виняток з пунктів 7 та 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, але не менше обсягу нарахувань у 2016 році акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального, зараховується до бюджетів місцевого самоврядування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».
 
111. ІІ. Прикінцеві положення
 
112. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
113. 2. В абзаці другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 12, ст. 76) цифри «2017» замінити цифрами «2018».
 
114. 3. Кабінетові Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
115. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
116. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.