Кількість абзаців - 44 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих України з метою виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1) У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст. 97) із наступними змінами):
 
5. 1.У ст. 63 частину четверту викласти у такій редакції:
 
6. «Підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного світу, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування та методик їх розрахунку встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
7. 2) У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст. 99) із наступними змінами):
 
8. 1.У частині п’ятій статті 70 Закону після слова «дерев» додати:
 
9. «а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих дерев, а також найстаріших дерев, що мають обсяг стовбура більше 5 м.».
 
10. 3) У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 34, ст. 502) ( із наступними змінами):
 
11. 1.У кінці частини першої статті 9-1 додати: «Документація по лімітах на спеціальне використання природних ресурсів в природних , біосферних заповідниках та національних природних парках підлягає обов’язковому розгляду Громадської комісії з розгляду лімітів на спеціальне використання природних ресурсів в природних, біосферних заповідниках та національних природних парках, Положення про які затверджує Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища».
 
12. 2.У частині першій статті 12 Закону після слова «керівники» додати слова «що мають екологічну, біологічну або географічну освіту.».
 
13. 3.У статті 15 у частині першій після слова «них» додати слова «моніторингу за динамікою природних процесів.».
 
14. 4.У статті 16
 
15. а) У частині першій у абзаці четвертому після слова «рибальство» додати «лісокультурна діяльність, рубка дуплястих дерев, всі види екскурсій крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння механізованим засобом».
 
16. 4) У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 27, ст. 230) із наступними змінами) :
 
17. 1.У частині другій статті 17 Закону додати абзац шостий наступного змісту: «Використання для умертвіння пестицидів з діючою речовиною фосфід цинку забороняється.».
 
18. 2.У статті 20 Закону доповнити частиною сьомою: «Використання ведмедів та вовків для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак забороняється».
 
19. 5) У Законі України «Про мисливське господарство та полювання» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 18, ст. 132) із наступними змінами) :
 
20. 1.Абзац другий частини першої статті 19 Закону після слова «галстучника» додати кому та доповнити словами «пісочників, плавунців,».
 
21. 2.Абзац другий частини четвертої статті 20 Закону після слова «клеїв» додати кому і доповнити словами «капканів».
 
22. 3.У частині першій статті 33 Закону виключити слово «сорок».
 
23. 4.У частині четвертій статті 33 Закону виключити слово «сорок».
 
24. 5.У частині третій статті 43 Закону слова « (якщо вона використана порушником в особистих цілях або з його вини стала непридатною для використання)» виключити.
 
25. 6) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 (із наступними змінами):
 
26. 1.У статті 87 Кодексу:
 
27. а) У частині першій слова «від трьох до п’яти» замінити на «від тридцяти до п’ятидесяти», а «від п’яти до семи» замінити на «від п’ятидесяти до семидесяти».
 
28. б) У частині другій слова «від п’яти до семи» замінити на «від п’ятидесяти до семидесяти».
 
29. 2.У статті 88 Кодексу:
 
30. а) У частині першій слова «від трьох до п’яти» замінити на «від тридцяти до п’ятидесяти», а «від п’яти до семи» замінити на «від п’ятидесяти до семидесяти».
 
31. б) У частині другій слова «від п’яти до десяти» замінити на «від п’ятидесяти до ста», а «від семи до дванадцяти» замінити на «від семи десяти до ста двадцяти».
 
32. 3. У частині другій статті 88-2 Кодексу слова «від трьох до семи» замінити на «від тридцяти до семидесяти».
 
33. 4. У статті 174 Закону:
 
34. а) У частині другій слова «від десяти до п’ятнадцяти» замінити на «від ста до ста п’ятидесяти».
 
35. б) В кінці частини другій слова «або без такої» вилучити.
 
36. 5. У статті 255:
 
37. «У частині першій пункт 9 доповнити наступним абзацом: «громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, 88-1, 91).
 
38. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
39. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
40. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:
 
41. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
42. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.
 
43. Голова Верховної Ради України В.Б. Гройсман