Кількість абзаців - 247 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін в правила працевлаштування та тимчасового проживання іноземців) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій (щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін в правила працевлаштування та тимчасового проживання іноземців)
 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І.Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) виключити статтю 395.
 
7. 2. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 19, ст. 80):
 
8. 1) пункт четвертий частини першої статті 1 виключити;
 
9. 2) статті 13 та14 виключити;
 
10. 3) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
11. "Стаття 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції
 
12. Підприємства з іноземними інвестиціями та установи банків подають відповідно до законодавства статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій. "
 
13. 3. У Законі України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 12, ст.97)
у статті 5 після слів "незалежно від часу внесення іноземних інвестицій" перед словами "у тому числі до введення в дію" виключити слова "їх реєстрації, ".
 
14. 4. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243):
 
15. 1) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
16. "4-1) відряджені іноземні працівники - іноземці та особи без громадянства, направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським та іноземним суб’єктом господарювання; "
 
17. 2) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 5-1 такого змісту:
 
18. "5-1) внутрішньокорпоративні цесіонарії - іноземці та особи без громадянства, визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до СОТ (стаття ІІ Генеральної угоди про торгівлю послугами); "
 
19. 3) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 9-1 такого змісту:
 
20. "9-1) іноземні високооплачувані професіонали — іноземці або особи без громадянства, заробітна плата яких становить не менше ніж 100 мінімальних заробітних плат;"
 
21. 4) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 9-2 такого змісту:
 
22. "9-2) іноземний працівник творчої професії - іноземці або особи без громадянства, які займають посади, пов'язані зі створенням об’єктів авторського права та (або) суміжних прав як основним трудовим обов’язком;"
 
23. 5) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 9-3 такого змісту:
 
24. "9-3) іноземні ІТ-професіонали - іноземці або особи без громадянства, які займають посади, пов'язані з розробкою та впровадженням результатів комп'ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерної програм та їх компонентів, інтернет-сайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, які провадять діяльність із комп'ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності;"
 
25. 6) доповнити частину першу статті 1 новим пунктом 9-4 такого змісту:
 
26. "9-4) іноземні наймані працівники — іноземець або особа без громадянства, який працює за трудовим договором в українського роботодавця;"
 
27. 7) у статті 42 слова та знаки ", на строк до одного року, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України" замінити словами " (далі — уповноважений орган) ";
 
28. 8) частину другу статті 42 викласти в такій редакції:
 
29. "2. Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох та більше) роботодавців за умови отримання дозволів на застосування праці на кожну посаду.
 
30. Праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на застосовування праці на посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посадах за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу на застосування праці за основним місцем роботи.";
 
31. 9) частину третю статті 42 викласти в такій редакції:
 
32. "3. Іноземний найманий працівник може суміщати свою посаду, визначену в дозволі на застосування праці, з посадою тимчасово відсутнього працівника за умови, що суміщення триває не більше ніж 60 календарних днів протягом календарного року.
 
33. Іноземні високооплачувані професіонали можуть суміщати свою посаду з посадою тимчасово відсутнього працівника без обмеження тривалості суміщення.";
 
34. 10) доповнити новою статтею 42-1 такого змісту:
 
35. "Стаття 42-1. Підстави отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 
36. 1.Роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства для таких категорій іноземців, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:
 
37. 1) іноземні наймані працівники;
 
38. 2) іноземні відряджені працівники;
 
39. 3) внутрішньокорпоративні цесіонарії;
 
40. 4) іноземці чи особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
 
41. 2.Особливими категоріями іноземних найманих працівників є:
 
42. 1) іноземні високооплачувані професіонали;
 
43. 2) працевлаштовані засновники та/або учасники та/або кінцеві бенефіціари (контролери) юридичної особи;
 
44. 3) випускники університетів, віднесених до першої сотні в світових рейтингах університетів, з переліку рейтингів університетів, визначеного Кабінетом Міністрів України;
 
45. 4) іноземні працівники творчих професій;
 
46. 5) іноземні ІТ-професіонали.
 
47. 3.Роботодавець може отримати дозвіл на застосування праці іноземного найманого працівника за умови сплати йому заробітної плати розміром не менш ніж:
 
48. 1) п'ять мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам громадських об'єднань, благодійних організацій та навчальних закладів, визначених у ст. 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту»;
 
49. 2) десять мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників.
 
50. 4. Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються до особливих категорій іноземних найманих працівників, визначених у частині другій цієї статті.";
 
51. 11) доповнити новою статтею 42-2 такого змісту:
 
52. " Стаття 42-2. Перелік документів для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства та продовження строку його дії
 
53. 1. Для отримання дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства роботодавець подає до уповноваженого органу такі документи:
 
54. 1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
 
55. 2) копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
 
56. 3) кольорова фотокартка іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 х4,5 сантиметри;
 
57. 2. Додатково роботодавець подає такі документи:
 
58. 1) для всіх категорій іноземних найманих працівників - копія проекту трудового договору з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем, та додаткові документи, якщо для відповідної категорії іноземних найманих працівників, визначені в цій статті;
 
59. 2) для працевлаштованих засновників та/або учасників та/або кінцевих бенефіціарів (контролерів) юридичної особи — уповноважений орган самостійно отримує дані про те, чи формування статутного капіталу товариства закінчено на момент подання заяви про видачу дозволу,
 
60. 3) для випускників університетів, віднесених до першої сотні в світових рейтингах - копія диплому про вищу освіту відповідного університету, належно легалізованого з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;)
 
61. 4) для іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права і (або) суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);
 
62. 5) для іноземних ІТ-професіоналів — уповноважений орган самостійно отримує дані про те, чи роботодавець має зареєстрований вид діяльності орган зайнятості — комп'ютерне програмування;
 
63. 6) відряджених іноземних працівників - копію договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг);
 
64. 7) для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без громадянства на роботу в Україну та копію контракту, укладеного між іноземцем чи особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
 
65. 8) для іноземців чи особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту – копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;
 
66. 3. Для продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства роботодавець надає такі документи:
 
67. 1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;
 
68. 2) фотокартка іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 х4,5 сантиметрів;
 
69. 3) документи з переліку для отримання дозволу, якщо вони змінилися.
 
70. 4. Уповноважений орган самостійно отримує в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 
71. відомості про статус роботодавця як юридичної особи. ";
 
72. 5. Документи, визначені в цій статті, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
73. 6. Посадовим особам уповноваженого органу заборонено вимагати від роботодавців документи, не встановлені цим Законом.";
 
74. 12) доповнити новою статтею 42-3 такого змісту:
 
75. "Стаття 42-3. Строк дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
76. 1. Дозвіл на застосування праці видається на такий строк, відповідно до категорії іноземців та осіб без громадянства:
 
77. 1) на строк дії трудового договору, але не більше ніж на п’ять років — для особливих категорій іноземних найманих працівників, визначених у частині другій статті 42-1 цього закону;
 
78. 2) на строк дії зовнішньоекономічного контракту, але не більше ніж на п’ять років — для іноземних відряджених працівників;
 
79. 3) на строк дії рішення рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем чи особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну - для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 
80. 4) на строк дії трудового договору, але не більше ніж на один рік — для всіх інших іноземних найманих працівників.
 
81. 2. Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути продовжено необмежену кількість разів за наявності підстав для продовження.
 
82. 3. Роботодавець може клопотати про видачу дозволу на коротший строк, ніж визначено цим Законом.
 
83. 4. Не допускається оформлення дозволів на коротший строк, ніж встановлено законом, без клопотання роботодавця про це.";
 
84. 13) доповнити новою статтею 42-4 такого змісту:
 
85. "Стаття 42-4. Плата за видачу або продовження дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
86. 1. Розмір плати за видачу та продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить:
 
87. 1) шість мінімальних заробітних плат – для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років;
 
88. 2) чотири мінімальні заробітні плати – для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно.
 
89. 3) дві мінімальні заробітні плати – для дозволів, що видаються на строк до шести місяців.
 
90. 2. Роботодавець вносить плату за дозвіл протягом десяти робочих днів з дня отримання рішення про видачу дозволу, надісланого поштою з повідомленням про вручення територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
 
91. 3. Якщо роботодавець не вніс оплату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення, дозвіл має бути скасований.
 
92. 4. Плата за видачу та продовженя дії дозволу зараховується до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 
93. 5. Видача та продовження дії дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, безоплатна.";
 
94. 14) доповнити новою статтею 42-5 такого змісту:
 
95. "Стаття 42-5. Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
96. 1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства у разі виникнення однієї з таких обставин:
 
97. 1) зміна назви та/або організаційно-правової форми юридичної особи – роботодавця;
 
98. 2) оформлення нового паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища та/або по батькові іноземця чи особи без громадянства;
 
99. 3) зміна посади іноземця в одного роботодавця в межах строку, на який було видано дозвіл.
 
100. Для внесення змін до дозволу на використання праці іноземця або особи без громадянства роботодавець надає заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;
 
101. У разі оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства роботодавець додатково подає копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку.
 
102. 3. Додатково для відповідного випадку:
 
103. 1) зміни назви та/або організаційно-правової форми — уповноважений орган самостійно отримує дані про нову назву та/або організаційну форму з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 
104. 2) оформлення нового паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, згідно з п. 2 частини 1 цієї статті - роботодавець надає копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку.
 
105. 3) зміна назви посади, зазначеної в дозволі, - роботодавець надає копію проекту нового трудового договору.
 
106. 4. Роботодавець зобов'язаний звернутися до уповноваженого органу про внесення змін до дозволу на застосування у випадку, визначеному в пункті третьому частини першої цієї статті, протягом десяти днів з дати змін посади.
 
107. У разі порушення десятиденного строку, роботодавець зобов'язаний звернутися до уповноваженого органу про скасування чинного дозволу та отримання нового на нову посаду.";
 
108. 15) доповнити новою статтею 42-6 такого змісту:
 
109. "Стаття 42-6. Строк розгляду заяв про видачу або продовження дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
110. 1. Уповноважений орган приймає рішення щодо дозволу на застосування праці в такі строки з дня отримання відповідної заяви:
 
111. 1) сім робочих днів — про видачу дозволу;
 
112. 2) три робочі дні — про продовження строку дії дозволу або внесення змін до нього.
 
113. 2. Заява про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства має бути подана роботодавцем до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції не пізніше ніж за двадцять календарних днів до закінчення строку його дії.";
 
114. 16) доповнити новою статтею 42-7 такого змісту:
 
115. "Стаття 42-7. Форма дозволу на застосування праці
 
116. 1. Дозвіл на застосування праці оформлюється у вигляді наказу уповноваженого органу із зазначенням таких даних:
 
117. 1) назва роботодавця;
 
118. 2) прізвище та ім'я іноземця або особи без громадянства;
 
119. 3) номер та термін дії паспортного документа іноземця або особи без громадянства;
 
120. 4) строк дії дозволу на застосування праці;
 
121. 5) назва посади, на якій застосовується праця іноземця або особи без громадянства.
 
122. 2. Уповноважений орган зобов'язаний розміщувати на своєму офіційному веб-сайті такі дані про дозволи на застосування праці:
 
123. 1) назва роботодавця;
 
124. 2) строк дії дозволу на застосування праці;
 
125. 3) назва посади, на якій застосовується праця іноземця або особи без громадянства;
 
126. 4) дата скасування дозволу на застосування праці (якщо він був скасований).
 
127. 3. Уповноважений орган зобов'язаний надавати відомості про видані дозволи іншим суб'єктам владних повноважень в електронній формі у випадках, визначених законами України, та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";
 
128. 17) доповнити новою статтею 42-8 такого змісту:
 
129. "Стаття 42-8. Розгляд заяв про видачу або продовження дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
130. 1. Уповноважений орган надає роботодавцю опис прийнятих документів негайно після прийняття від роботодавця заяви та документів, доданих до неї.
 
131. 2. Порядок розгляду заяв про видачу, продовження строку дії та внесення змін до дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, отримання відомостей від інших органів державної влади, необхідних для розгляду таких заяв, порядок скасування таких дозволів та форми відповідних документів визначає Кабінет Міністрів України.";
 
132. 18) доповнити новою статтею 42-9 такого змісту:
 
133. "Стаття 42-9. Порядок виправлення помилок та порушень в заяві та супровідних документах
 
134. 1. За результатом розгляду заяви про видачу, продовження строку дії дозволу або внесення змін до нього, уповноважений орган зобов'язаний надати роботодавцю додатковий час до 7 робочих днів на виправлення помилок та порушень у таких випадках:
 
135. 1) надані роботодавцем документи не відповідають вимогам цього Закону за змістом або формою;
 
136. 2) надані роботодавцем документи містять недостовірні дані;
 
137. 3) положення трудового договору з іноземним працівником суперечать трудовому законодавству України;
 
138. 2. Рішення уповноваженого органу про надання часу на виправлення помилок та порушень має містити обґрунтування кожної помилки чи порушення, яке роботодавець має виправити.
 
139. 3. Роботодавець зобов'язанийнадати на заміну новий документ, в якому враховані зауваження уповноваженого органу, або мотивований лист про відмову від надання документа на заміну та, у разі потреби, копії документів, що підтверджують його позицію.
 
140. 4. Уповноважений орган розглядає подані роботодавцем документи в строк до 3 робочих днів та приймає рішення:
 
141. 1) про надання або продовження дозволу, або внесення змін до нього; або
 
142. 2) відмову у видачі або продовженні дії дозволу, або внесенні змін до нього.";
 
143. 19) доповнити новою статтею 42-10 такого змісту:
 
144. "Стаття 42-10. Відмова у видачі або продовженні дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства.
 
145. 1. Дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства не може бути виданий або продовжений, роботодавець не виправив помилки або не усунув порушення в строк, визначений уповноваженим органом, або уповноважений орган визнав надані у такий строк документи такими, що не усувають порушення.
 
146. 2. Окрім підстав, визначених у частині першій цієї статті, дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства не може бути продовжений, якщо заява про це подана з порушенням кінцевого терміну подання заяви, передбаченого цим Законом.
 
147. 3. Помилки та неточності, виявлені в поданих роботодавцем документах не є підставою для відмови у прийнятті рішенні, а повинні бути виправлені роботодавцем в порядку, визначеному цим Законом.";
 
148. 20) доповнити новою статтею 42-11 такого змісту:
 
149. "Стаття 42-11. Порядок повідомлення роботодавця про результат розгляду заяви уповноваженим органом
 
150. 1. Уповноважений орган надсилає своє рішення роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу протягом двох робочих днів з дня його прийняття, а також розміщує його на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням таких платіжних реквізитів.";
 
151. 21) доповнити новою статтею 42-12 такого змісту:
 
152. "Стаття 42-12. Обов’язок роботодавця подати до уповноваженого органу копію трудового договору, укладеного з іноземцем або особою без громадянства
 
153. 1. Роботодавець зобов’язаний подати копію трудового договору, укладеного з іноземцем чи особою без громадянства, до уповноваженого органу протягом семи робочих днів з дати укладення на підставі отриманого дозволу на застування праці.";
 
154. 22) доповнити новою статтею 42-13 такого змісту:
 
155. "Стаття 42-13. Скасування дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
156. 1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до уповноваженого органу про скасування дозволу на застосування праці за таких обставин:
 
157. 1) трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;
 
158. 2) припинено виконання зовнішньоекономічного контракту, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;
 
159. 3) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту.
 
160. 2. Уповноважений орган скасовує виданий дозвіл на застосування праці іноземця або особи без громадянства у разі виявлення таких обставин:
 
161. 1) роботодавець не вніс плату за видачу дозволу на використання праці іноземця або особи без громадянства протягом десяти календарних днів з дати прийняття рішення про оформлення дозволу;
 
162. 2) роботодавець не подав до уповноваженого органу копію трудового договору, підписаного з іноземцем чи особою без громадянства, у встановлений цим законом строк;
 
163. 3) трудовий договір з іноземцем чи особою без громадянства припинено або припинено виконання зовнішньоекономічного контракту, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;
 
164. 5) виявлено недостовірність даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена під час розгляду заяви роботодавця про видачу або продовження дозволу;
 
165. 6) встановлено факт застосування праці іноземця чи особи без громадянства на іншій посаді, ніж зазначена в дозволі, або застосування праці іншим роботодавцем без отримання відповідного дозволу (крім іноземних високооплачуваних професіоналів, якщо їх праця на посадах за сумісництвом застосовується в межах строку дії дозволу на застосування праці за основним місцем роботи);
 
166. 7) територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту;
 
167. 8) виявлено невідповідність фактичного розміру заробітної плати працівника розміру заробітної плати, зазначеному в проекті трудового договору, наданого з метою отримання чи продовження дозволу, та/або в трудовому договорі, наданому до уповноваженого органу після отримання дозволу.";
 
168. 23) доповнити новою статтею 42-14 такого змісту:
 
169. "Стаття 42-14. Оскарження рішень з питань видачі дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
 
170. 1. Рішення уповноваженого органу , пов’язані із отриманням та скасуванням дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, можуть бути оскаржені до суду.";
 
171. 5. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.179):
 
172. 1) статтю 4 доповнити новою частиною 11-1 такого змісту:
 
173. "11-1. Іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками та/або бенефіціарними власниками (контролерами) господарських товариств, зареєстрованих в Україні, які прибули в Україну з метою контролю за діяльністю таких господарських товариства та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період дії посвідки.
 
174. Такі іноземці та особи без громадянства мають право отримати посвідку на тимчасове проживання виключно за таких умов:
 
175. 1) він є учасником та/або засновником такої юридичної особи та/або бенефіціарним власником (контролером) такої юридичної особи, внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 
176. 2) розмір частки у власності іноземця або особи без громадянства або іноземної юридичної особи, кінцевим бенефіціаром (контролером) якої він є, в статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 000 Євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції.
 
177. Для продовження строку дії посвідки іноземець або особа без громадянства має підтвердити:
 
178. 1) працевлаштування в цьому господарському товаристві щонайменше трьох громадян України, які почали роботу не менш ніж за шість місяців до дати звернення про отримання або продовження строку дії посвідки; або
 
179. 2) сплату господарським товариством податку на прибуток в розмірі не меншому ніж п’ятдесят мінімальних заробітних плат за останній повний фінансовий рік до дати звернення про отримання або продовження строку дії посвідки.";
 
180. 2) статтю 5 доповнити новою частиною 11-1 такого змісту:
 
181. "11-1. Підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною одинадцятою примітка один статті 4 цього Закону, є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, письмове зобов’язання господарського товариства повідомити центральні органи виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері міграції про втрату таким іноземцем або особою без громадянства статусу засновника та/або учасника та/або бенефіціарного власника (контролера) та такі документи, залежно від форми здійснення іноземної інвестиції:
 
182. 1) копія статуту господарського товариства та виписка з банківського рахунку господарського товариства, на який зараховано кошти як як внесок до статутного капіталу, якщо іноземна інвестиція здійснена в грошовій формі; або
 
183. 2) копія статуту господарського товариства та копія вантажної митної декларації на рухоме майно, передане як внесок в статутний капітал господарського товариства та копія акту приймання-передачі такого майна, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі; ; або
 
184. 3) копія статуту господарського товариства та копія акту приймання-передачі рухомого або нерухомого майна, переданого як внесок в статутний капітал господарського товариства, якщо іноземна інвестиція здійснена у майновій формі, але при цьому таке майно придбане на території України та передане як внесок в статутний капітал господарського товариства; або
 
185. 4) виписка з рахунку в цінних паперах, якщо іноземець або особа без громадянства акціонером українського акціонерного товариства.
 
186. Копії документів, визначених у пунктах з першого по третій цієї частини мають бути посвідчені уповноваженою посадовою особою господарського товариства.
 
187. Для продовження строку дії посвідки іноземець або особа без громадянства має додатково подати такі документи:
 
188. 1) довідка, посвідчена керівником та головним бухгалтером господарського товариства, яка підтверджує факт працевлаштування не менш ніж трьох громадян України в господарському товаристві та дату початку їх роботи; або
 
189. 2) довідка про сплату податку на прибуток юридичної особи за останній повний фінансовий рік на дату звернення про отримання або продовження строку дії посвідки, видана центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.
 
190. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, самостійно отримує такі відомості для прийняття рішення про видачу посвідки на тимчасове проживання:
 
191. 1) про статус іноземця чи особи без громадянства або засновника та/або учасника та/або бенефіціарного власника (контролера) господарського товариства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 
192. 2) про офіційний валютний курс, встановлений Національним банком України на дату внесення іноземної інвестиції, з офіційного веб-сайту Національного Банку України.";
 
193. 3) статтю 5 доповнити новою частиною 15-1 такого змісту:
 
194. "15-1. Окрім документів для відповідної категорії осіб, відповідно до частин з першої до п’ятнадцятої цієї статті, іноземці та особи без громадянства подають для отримання посвідки на тимчасове або постійне проживання такі документи:
 
195. 1) чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметри;
 
196. 2) паспортний документ іноземця або особи без громадянства з відповідною довгостроковою візою та копією сторінки паспортного документа з такою візою крім випадків, якщо особа не зобов’язана отримати таку візу за цим законом, іншими законами України або міжнародними договорами України;
 
197. 3) копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
 
198. 4) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за видачу або продовження строку дії посвідки.
 
199. У разі продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземці та особи без громадянства додатково подають оригінал посвідки на тимчасове проживання.
 
200. Уповноважений орган повертає паспортний документ особі одразу після прийняття заяви про видачу або продовження посвідки.";
 
201. 4) статтю 5 доповнити новою частиною 17 такого змісту:
 
202. "17. Органам державної влади заборонено вимагати від іноземців або осіб без громадянства, членів їх сімей, роботодавців та інших осіб будь-які інші документи або відомості, що не визначені в цій статті, для видачі посвідки на тимчасове або постійне проживання.";
 
203. 5) доповнити новою статтею 5-1 такого змісту:
 
204. " Стаття 5-1. Строк дії посвідки на тимчасове проживання
 
205. 1. Строк дії посвідки на тимчасове проживання для відповідних категорій іноземців та осіб без громадянства становить:
 
206. 1) у випадку, визначеному в частиною четвертою статті 4 цього Закону - строк дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства;
 
207. 2) у випадку, визначеному частиною п’ятою статті 4 цього Закону - строк реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, який зазначається в реєстраційній картці проекту;
 
208. 3) у випадку, визначеною частиною дванадцятою статті 4 – період навчання, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні;
 
209. 4) у випадку, визначеному частиною одинадцятою з приміткою один статті 4 – два роки;
 
210. 5) у всіх інших випадках, визначених у статті 4 - один рік.
 
211. 2. Строк дії посвідки на тимчасове проживання не може перевищувати строку дії паспортного документа іноземця або особи без громадянства.
 
212. Посвідка на тимчасове проживання може бути продовжена необмежену кількість разів за наявності підстав для її отримання. ";
 
213. 6) доповнити новою статтею 5-2 такого змісту:
 
214. "Стаття 5-2. Отримання довгострокової візи для отримання посвідки на тимчасове проживання
 
215. 1. Іноземці та особи без громадянства зобов'язані отримати довгострокову візу з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, якщо інше не встановлено законами чи міжнародними договорами України.
 
216. Це правило не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.
 
217. 2. Іноземці та особи без громадянства не отримують довгострокову візу в таких випадках:
 
218. 1) продовження дії посвідки на тимчасове проживання, якщо вони подали відповідну заяву в строк, визначений у частині другій статті 5-2 цього Закону;
 
219. 2) отримання посвідки вперше дітьми іноземців та осіб без громадянства, відповідно до частин тринадцятої та чотирнадцятої статті 4 цього Закону, за умови, що на момент досягнення 16 років вони перебували на території України на законних підставах та звернулися про її отримання впродовж 1 місяця з моменту досягнення 16 років."
 
220. 7) доповнити новою статтею 5-3 такого змісту:
 
221. "Стаття 5-3. Строк видачі посвідки на тимчасове проживання
 
222. 1. Посвідка на тимчасове проживання має бути видана у строк до десяти календарних днів з дня отримання заяви про видачу або продовження дії посвідки.
 
223. 2. Іноземець або особа без громадянста подає документи на продовження строку дії посвідки не пізніше, ніж за п'ять календарних днів до закінчення строку її дії."
 
224. 8) доповнити новою статтею 5-4 такого змісту:
 
225. " Стаття 5-4. Адміністративний збір за видачу та продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання
 
226. 1. Адміністративний збір за видачу та продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання становить 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за видачу або продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання. ";
 
227. 9) доповнити новою статтею 5-5 такого змісту:
 
228. "Стаття 5-5. Порядок прийняття заяви про видачу або продовження строку дії посвідки та видачі посвідки на тимчасове проживання
 
229. 1. Іноземець або особа без громадянства подає заяву про видачу або продовження посвідки на тимчасове проживання та відповідні документи, визначені цим Законом та Кабінетом Міністрів України, особисто або через представника на підставі довіреності до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції (далі - територіальний орган).
 
230. 2. Територіальний орган зобов’язаний надати іноземцю або особі без громадянства або його представнику опис прийнятих документів з підписом уповноваженої особи, що їх прийняла, зазначенням її посади, прізвища та імені, та дати прийняття документів.
 
231. 3. Іноземець або особа без громадянства отримують посвідку на тимчасове проживання лише особисто.";
 
232. 6. У Законі України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 51, ст.716):
 
233. 1) у статті 32 частину шосту викласти в такій редакції:
 
234. "6. Строк дії, строк оформлення та продовження дії посвідки на тимчасове проживання визначаються Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".";
 
235. 2) у статті 32 частину сьому виключити;
 
236. 7. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.232) доповнити новою статтею 10-1 такого змісту:
 
237. "Стаття 10-1. Проставлення штампу про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи у разі заміни бланку посвідки на тимчасове проживання
 
238. У разі заміни бланку посвідки на тимчасове проживання у зв’язку з продовженням строку її дії, зміни інформації, внесеної до неї, та з інших підстав, штамп про реєстрацію місця проживання іноземця або особи без громадянства проставляється уповноваженим органом, що здійснив заміну бланку посвідки
.
 
239. В штампі на новому бланку посвідки на тимчасове проживання зазначаються дані про місце та дату реєстрації місця проживання, орган, що здійснив реєстрацію, згідно з даними в штампі в бланку посвідки, що була надана для заміни. "
 
240. ІІ. Перехідні положення
 
241. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
242. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
243. прийняти нормативно-правові акти, визначені цим
Законом, та привести інші свої нормативно-правові акти у відповідність до нього;
 
244. забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади України у відповідність до цього Закону.
 
245. Голова Верховної Ради
 
246. України