Кількість абзаців - 59 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України (Повторне друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами):
 
5. 1) частину другу статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
6. «Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення списку народних депутатів, які отримали кошти для компенсації вартості проїзду, та розмір отриманої кожним народним депутатом компенсації на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.»;
 
7. 2) статтю 34 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
8. «9. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення та щомісячне оновлення на веб-сторінці народного депутата України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списку помічників-консультантів народного депутата України із зазначенням прізвища, імені та по батькові (у разі наявності) кожного з помічників-консультантів, а також їх статусу (працює за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом, є державним службовцем, працює на громадських засадах). Для оприлюднення та надання на інформаційний запит зазначеної інформації згода народного депутата України або його помічників-консультантів не вимагається.»;
 
9. 3) частину третю статті 35 викласти в такій редакції:
 
10. «3. Апарат Верховної Ради України забезпечує щомісячне оприлюднення списку народних депутатів, яким видаються кошти на оренду житла та на винайм готельного номера, розмір виданих коштів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.»;
 
11. 2. У Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146):
 
12. 1) статтю 4 доповнити частиною другою такого змісту:
 
13. «2. При комітетах Верховної Ради України можуть утворюватися громадські та науково-консультативні ради, порядок утворення та діяльності яких визначається положенням, що затверджується Верховною Радою України.»;
 
14. 2) статтю 9 викласти в такій редакції:
 
15. «Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів
 
16. 1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засіданнях комітетів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації, журналісти, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання.
 
17. 2. Комітети зобов’язані інформувати про свою діяльність шляхом розміщення на своїх веб-сторінках на офіційному веб-сайті Верховної Ради України такої інформації (документів) та в такі строки:
 
18. 1) розклад (план) засідань комітету та зміни до нього - упродовж одного робочого дня після складення розкладу (плану) або внесення до нього змін, але не пізніше ніж за дванадцять годин до початку засідання;
 
19. 2) протокол засідання комітету і матеріали, що до нього додаються (у тому числі стенограма засідання в разі її виготовлення), а також аудіозапис засідання - упродовж трьох робочих днів з дня підписання протоколу (для стенограми засідання - упродовж трьох робочих днів з дня її виготовлення);
 
20. 3) прийнятий комітетом акт - упродовж трьох робочих днів з дня підписання такого акта;
 
21. 4) протокол та, у разі її виготовлення, стенограма слухання в комітеті - упродовж тридцяти днів з дня проведення слухання.
 
22. Оприлюднення зазначеної інформації (документів) забезпечує Апарат Верховної Ради України.
 
23. 3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність у газеті «Голос України», на парламентському телеканалі «Рада» та через інші засоби масової інформації.
 
24. 4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання.»;
 
25. 3) статтю 40 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
26. «6. Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення звіту про відрядження члена комітету упродовж п’яти днів з дня його подання на веб-сторінці народного депутата України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.»;
 
27. 4) частину другу статті 44 викласти в такій редакції:
 
28. «2. Засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання. На відкритих засіданнях комітету представники засобів масової інформації, журналісти мають право здійснювати звукозапис, кіно- і відеозйомку, трансляцію засідання по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет. Про здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомки, трансляції засідання по радіо і телебаченню, в мережі Інтернет оголошується головуючим перед розглядом питання порядку денного засідання.»;
 
29. 5) у статті 51:
 
30. а) частину першу після слів «протокол і стенограма засідання» доповнити словами «а також аудіозапис засідання»;
 
31. б) частину п’яту після слів «Протоколи і стенограми засідань комітетів» доповнити словами «а також аудіозапис засідання»;
 
32. в) частину шосту після слів «Протокол і стенограма засідання комітету» доповнити словами «а також аудіозапис засідання»;
 
33. 3. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
 
34. 1) абзац перший частини п’ятої статті 3 замінити абзацами такого змісту:
 
35. «5. Гласність засідань Верховної Ради забезпечується шляхом:
 
36. 1) трансляції засідань по телебаченню і радіо, публікації рішень Верховної Ради у Відомостях Верховної Ради України, газеті «Голос України». Цей Регламент, окремі постанови Верховної Ради визначають відповідно до закону час, обсяг, форму трансляції, обсяг друку;
 
37. 2) розміщення інформації про засідання Верховної Ради та прийняті на них рішення на офіційному веб-сайті Верховної Ради;
 
38. 3) забезпечення Апаратом Верховної Ради обов’язкової аудіо- та відеотрансляції у режимі реального часу засідань Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Порядок здійснення такої трансляції визначається відповідним положенням, яке затверджується Верховною Радою України.»
 
39. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;
 
40. 2) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
 
41. «4. Кошторис Верховної Ради на наступний рік затверджується Верховною Радою під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за висновками комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету, та оприлюднюється Апаратом Верховної Ради упродовж трьох днів з дня його затвердження на офіційному веб-сайті Верховної Ради.
 
42. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення проекту кошторису Верховної Ради на наступний рік на офіційному веб-сайті Верховної Ради не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня його розгляду з метою прийняття.»;
 
43. 3) частину дев’яту статті 73 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
44. «9. На кожному засіданні Погоджувальної ради ведеться протокол та стенограма засідання. Протокол засідання Погоджувальної ради підписує головуючий на засіданні.
 
45. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради протоколу засідання Погоджувальної ради не пізніше наступного робочого дня за днем його підписання та стенограми засідання Погоджувальної ради - не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання Погоджувальної ради.»;
 
46. 4) частину п’яту статті 76 після слів «надаються народним депутатам» доповнити словами «та оприлюднюються Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради»;
 
47. 5) у частині першій статті 78:
 
48. а) пункт 23 після слів «забезпечує розробку» доповнити словами «та оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»;
 
49. б) пункт 24 після слів «звіту про виконання кошторису Верховної Ради за минулий рік» доповнити словами «та його оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»;
 
50. 6) статтю 224 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
51. «3. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради повного тексту депутатського запиту упродовж трьох робочих днів з дня оголошення його короткого змісту відповідно до частини другої цієї статті.»;
 
52. 7) частину першу статті 226 викласти в такій редакції:
 
53. «1. Апарат Верховної Ради забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради тексту відповіді на депутатський запит упродовж п’яти робочих днів після її одержання.
 
54. Відповідь на депутатський запит оголошується головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради в тому разі, якщо на цьому наполягає народний депутат, який є ініціатором депутатського запиту.»
 
55. ІІ. Прикінцеві положення
 
56. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
57. Голова Верховної Ради
 
58. України