Кількість абзаців - 212 Розмітка (ліва колонка)


Про комерційний облік комунальних послуг (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про комерційний облік комунальних послуг
 
3. Цей Закон визначає засади забезпечення комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.
 
4. Розділ І. Загальні положення
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
7. 1) вузол обліку - комплект засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання споживання теплової енергії та води і технічної реєстрації результатів такого вимірювання, та допоміжних засобів (включаючи засоби для дистанційної передачі результатів вимірювання, за їх наявності);
 
8. 2) індивідуальний вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги одним споживачем;
 
9. 3) будинковий вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі;
 
10. 4) комерційний облік комунальних послуг (комерційний облік) - визначення за допомогою вузла обліку (та/або за встановленими нормами у передбачених законом випадках) кількісних показників отриманої споживачем комунальної послуги, на підставі яких проводяться розрахунки між споживачами та виконавцями комунальних послуг;
 
11. 5) розподільчий облік комунальних послуг (розподільчий облік) - визначення за допомогою індивідуального вузла обліку (приладу-розподілювача теплової енергії та/або за встановленими нормами у передбачених законом випадках) кількісних показників отриманої споживачем комунальної послуги, на підставі яких проводиться розподіл показів будинкового вузла обліку між споживачами у будівлях, де розміщено два та більше споживачів;
 
12. 6) абонентський облік вузла обліку (абонентський облік) – процедура реєстрації виконавцями комунальних послуг вузлів обліку для використання показів засобів вимірювальної техніки таких вузлів обліку з метою комерційного або розподільчого обліку виконавцем послуг;
 
13. 7) комунальні послуги - послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання;
 
14. 8) зовнішні інженерні мережі - зовнішні теплові мережі (крім мереж систем автономного теплопостачання), зовнішні мережі гарячого водопостачання (крім мереж систем автономного гарячого водопостачання), зовнішні водопровідні мережі (крім мереж систем автономного водопостачання);
 
15. 9) оператор зовнішніх інженерних мереж - власник зовнішніх інженерних мереж, а в разі, якщо зовнішні інженерні мережі використовуються іншою, ніж власник, особою або є безхазяйними - особа, якій такі мережі власником передано у користування (управління, господарське відання, оренду, концесію), або яка здійснює фактичне користування такими мережами для транспортування відповідно теплової енергії, гарячої води, питної води;
 
16. 10) споживач комунальної послуги (споживач) - особа, що здійснює кінцеве споживання комунальної послуги для власних потреб та є стороною договору про надання відповідної комунальної послуги як споживач (або є співвласником багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників або управитель якого уклали відповідний договір про надання комунальної послуги в інтересах співвласників) згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;
 
17. 11) обслуговування вузлів обліку - огляд, опломбування/розпломбування, періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) та ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, а також ремонт та заміна допоміжних засобів вузла обліку;
 
18. 12) внески за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку - постійні платежі, визначені окремо для кожного будинку, що враховують витрати на обслуговування будинкових вузлів обліку за кожною комунальною послугою, та (за наявності) витрати операторів зовнішніх мереж, пов’язані із обладнанням або заміною будинкових вузлів обліку;
 
19. 13) виконавець комунальної послуги (виконавець) - суб’єкт господарювання, що є виконавцем відповідної комунальної послуги (постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання) згідно з Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;
 
20. 14) система автономного водопостачання - система автономного водопостачання - внутрішньобудинкова система постачання води, яка використовується для водозабезпечення окремої будівлі, де знаходиться два та більше споживачів, та забезпечує водозабезпечення такої будівлі без приєднання до мереж оператора зовнішніх інженерних мереж;
 
21. 15) прилад-розподілювач теплової енергії - прилад або комплекс обладнання, що забезпечує індивідуальний облік споживання теплової енергії за визначеною індивідуальною часткою від її загального споживання у будівлі одним окремим приміщенням споживача.
 
22. 2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
23. Стаття 2. Сфера дії закону
 
24. 1. Цей Закон регулює відносини щодо:
 
25. 1) комерційного обліку комунальних послуг;
 
26. 2) розподілу між споживачами обсягу спожитих комунальних послуг;
 
27. 3) встановлення, обслуговування, заміни вузлів обліку;
 
28. 4) формування та надання споживачам рахунків на оплату комунальних послуг;
 
29. 5) забезпечення споживачів обліковою інформацією.
 
30. Розділ ІІ. Обладнання вузлами обліку будівель і приміщень
 
31. Стаття 3. Обладнання будинковими вузлами обліку існуючих будівель
 
32. 1. Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без обладнання таких будівель будинковими вузлами обліку відповідних комунальних послуг відповідно до вимог цього Закону.
 
33. Такі вузли обліку встановлюються в усіх місцях вводу зовнішніх інженерних мереж у будівлю, якщо інше місце встановлення не визначено законом.
 
34. Конкретне місце і спосіб встановлення будинкового вузла обліку визначаються відповідно до будівельних норм і правил за спільною згодою оператора зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана (приєднується) будівля, та власника (співвласників) такої будівлі або його (їх) представника.
 
35. За згодою власника (співвласників) будівлі та оператора зовнішніх інженерних мереж, будинковий вузол обліку може встановлюватися за межами будівлі, у тому числі на межі земельної ділянки, що належить власнику будівлі.
 
36. У випадку, коли власник (співвласники) будівлі не дає згоди або перешкоджає встановленню будинкового вузла обліку в місцях вводу зовнішніх інженерних мереж у будівлю, оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана (приєднується) будівля, може вимагати встановлення судом сервітуту щодо частини будівлі, в (на) якій обладнується будинковий вузол обліку, для встановлення та обслуговування такого вузла обліку, або встановити будинковий вузол обліку за межами будівлі (земельної ділянки власника будівлі) відповідно до будівельних норм і правил.
 
37. 2. Обладнання будинковими вузлами обліку будівель, що на день набрання чинності цим Законом, були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були обладнані такими вузлами обліку (або такі вузли обліку на день набрання чинності цим Законом вийшли з ладу), зобов’язаний провести оператор таких мереж у термін:
 
38. 1) нежитлових будівель - до 1 жовтня 2017 року;
 
39. 2) житлових будівель - до 1 жовтня 2018 року.
 
40. 3. Встановлені відповідно до частини другої цієї статті будинкові вузли обліку є власністю власника відповідних зовнішніх інженерних мереж та приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги на абонентський облік.
 
41. 4. Витрати на обладнання будівлі будинковими вузлами обліку, понесені оператором зовнішніх інженерних мереж, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг у такій будівлі шляхом сплати внеску за встановлення будинкового вузла обліку, який сплачується виконавцеві відповідної послуги.
 
42. У разі, якщо виконавець комунальної послуги не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, він зобов’язаний перераховувати сплачені споживачами внески за встановлення будинкового вузла обліку оператору зовнішніх інженерних мереж відповідно до договору.
 
43. 5. Власник (співвласники) будівлі, що на день набрання чинності цим Законом була приєднана до зовнішніх інженерних мереж, або яка приєднується до зовнішніх інженерних мереж, вправі самостійно обладнати таку будівлю будинковими вузлами обліку в установленому законодавством порядку. У такому разі внесок за встановлення будинкового вузла обліку таким споживачам не нараховується.
 
44. Виконавець та оператор зовнішніх інженерних мереж не вправі перешкоджати власнику (співвласникам) будівлі в обладнанні її будинковим вузлом обліку. На вимогу власника (співвласників) будівлі оператор зовнішніх інженерних мереж зобов’язаний самостійно встановити будинковий вузол обліку, придбаний ними.
 
45. 6. Органи місцевого самоврядування згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами, можуть приймати рішення про виділення коштів відповідного місцевого бюджету на обладнання будинковими вузлами обліку будівель, які на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж. На такі вузли обліку, після їх встановлення поширюється законодавство про спільне майно багатоквартирного будинку. Внесок за встановлення будинкового вузла обліку, встановленого відповідно до цієї частини, споживачами не сплачується.
 
46. 7. У разі приєднання до зовнішніх інженерних мереж будівлі, яка раніше не була приєднана до таких мереж, обладнання її будинковими вузлами обліку відповідних комунальних послуг, здійснює власник (співвласники) такої будівлі за власний рахунок.
 
47. 8. Встановлені відповідно до частин п’ятої – сьомої цієї статті будинкові вузли обліку є власністю власника (співвласників) будівлі та приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги на абонентський облік, а оператором зовнішніх інженерних мереж на обслуговування.
 
48. 9. Розмір внесків за встановлення будинкових вузлів обліку визначаються окремо для кожної будівлі та ділиться на п’ять років. За згодою власника (співвласників) будівлі цей строк може бути змінено.
 
49. Для будівель, в яких налічується два або більше споживачі, внески за встановлення будинкових вузлів обліку розподіляються пропорційно кількості приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
 
50. Стаття 4. Обладнання вузлами обліку окремих приміщень в існуючих будівлях
 
51. 1. Власники (співвласники) приміщень у будівлі, у якій окремі приміщення є самостійними об’єктами нерухомого майна, у разі приєднання такого будинку (будівлі) до зовнішніх інженерних мереж або обладнання такого будинку (будівлі) системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання, зобов’язані забезпечити обладнання належних їм приміщень індивідуальними вузлами обліку відповідно теплової енергії, гарячої води, питної води, крім випадків, передбачених частинами четвертою-шостою цієї статті.
 
52. 2. Власник (співвласники) будівлі, у якій окремі приміщення не є самостійними об’єктами нерухомого майна, але перебувають у користуванні різних споживачів відповідних комунальних послуг, у разі приєднання такої будівлі до зовнішніх інженерних мереж або обладнання такого будинку (будівлі) системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання зобов’язаний забезпечити обладнання таких приміщень індивідуальними вузлами обліку відповідно теплової енергії, гарячої води, питної води, крім випадків, передбачених частинами четвертою - шостою цієї статті.
 
53. 3. Обладнання приміщень індивідуальними вузлами обліку у випадках, передбачених частинами першої і другою цієї статті, здійснюється в кожному місці вводу мереж опалення, гарячого водопостачання, водопровідних мереж у квартиру (інше житлове або нежитлове приміщення).
 
54. 4. Не вимагається встановлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії та гарячої води у квартирах, інших житлових і нежитлових приміщеннях, які на законних підставах обладнані системами індивідуального (поквартирного) опалення та/або гарячого водопостачання.
 
55. 5. Не вимагається встановлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі.
 
56. 6. Не вимагається встановлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії у випадках, коли це є технічно неможливим.
 
57. У такому разі для визначення обсягу теплової енергії, спожитої на потреби опалення, на усіх опалювальних приладах (крім розташованих у приміщеннях (місцях) загального користування багатоквартирних будинків) особами, визначеними частинами першою і другою цієї статті, повинні бути встановлені прилади-розподілювачі теплової енергії, крім випадків, коли це є економічно недоцільним. При цьому, в окремому будинку повинні бути встановлені прилади-розподілювачі одного типу відповідно до державних стандартів, і всі опалювальні прилади, на яких встановлюються прилади-розподілювачі теплової енергії, повинні бути обладнані приладами (механізмами) регулювання споживання теплової енергії.
 
58. Порядок визначення технічної можливості встановлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії та економічної доцільності (або недоцільності) встановлення приладів-розподілювачів теплової енергії встановлюється Кабінетом Міністрів України. При цьому за наявності окремого вводу в систему опалення квартири, іншого житлового або нежитлового приміщення, встановлення індивідуальних вузлів обліку теплової енергії в такій квартирі (приміщенні) є в кожному разі обов’язковим.
 
59. 7. У разі, якщо на день набрання чинності цим Законом будівлі, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, були приєднані до зовнішніх інженерних мереж або обладнані системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання, власники (співвласники) таких будівель (приміщень у них) зобов’язані забезпечити обладнання приміщень у них індивідуальними вузлами обліку/приладами- розподілювачами теплової енергії відповідно до положень цієї статті:
 
60. 1) у нежитлових будівлях - до 1 жовтня 2017 року;
 
61. 2) у житлових будівлях - до 1 жовтня 2018 року.
 
62. 8. Право власності на встановлені відповідно до цієї статті індивідуальні вузли обліку/прилади-розподілювачі теплової енергії належить власникам (співвласникам) приміщень, у яких такі вузли обліку встановлені, якщо інше не встановлено законом або договором.
 
63. Стаття 5. Обладнання вузлами обліку нових, реконструйованих, капітально відремонтованих будівель та приміщень у них
 
64. 1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструйованих, капітально відремонтованих житлових і нежитлових будівель, що приєднані (приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж, здійснюється лише за умови, якщо власниками (співвласниками) таких будівель (приміщень у них) обладнано ці будівлі та приміщення у них відповідними вузлами обліку відповідно до вимог статей 3 і 4 цього Закону та вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
65. 2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструйованих, капітально відремонтованих житлових і нежитлових будівель, що обладнані (обладнуються) системою автономного теплопостачання, автономного гарячого водопостачання, автономного водопостачання, здійснюється лише за умови обладнання приміщень у них відповідними вузлами обліку відповідно до вимог статті 4 цього Закону та вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
66. 3. Встановлені відповідно до цієї статті вузли обліку є власністю власника (співвласників) будівлі, приміщень, у яких такі вузли обліку встановлені. Будинкові вузли обліку приймаються виконавцем відповідної комунальної послуги на абонентський облік.
 
67. Стаття 6. Обслуговування, заміна та абонентський облік вузлів обліку
 
68. 1. Обслуговування та заміна будинкових вузлів обліку здійснюється відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» оператором зовнішніх інженерних мереж.
 
69. Оператори зовнішніх інженерних мереж зобов’язані формувати і підтримувати в наявності обмінний фонд будинкових вузлів обліку.
 
70. Витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку відшкодовуються споживачами відповідної комунальної послуги у такій будівлі шляхом сплати внесків на обслуговування та заміну будинкового вузла обліку, які сплачуються виконавцю відповідної комунальної послуги.
 
71. У разі, якщо виконавець комунальної послуги не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, він зобов’язаний перераховувати сплачені споживачами внески на обслуговування та заміну будинкового вузла обліку оператору зовнішніх інженерних мереж відповідно до договору.
 
72. Розмір внесків за заміну будинкових вузлів обліку визначаються окремо для кожної будівлі та діляться на п’ять років. За згодою власника (співвласників) будівлі цей строк може бути змінено.
 
73. Розмір внесків за обслуговування будинкових вузлів обліку визначаються окремо для кожної будівлі із розрахунку на один рік, для складової витрат на повірку ділиться на строк міжповірочного інтервалу.
 
74. Для будівель, в яких налічується два або більше споживачі внески за заміну та обслуговування будинкових вузлів обліку розподіляються пропорційно кількості приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
 
75. Розміри внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку розраховуються операторами зовнішніх інженерних мереж та встановлюються виконавчими органами місцевих рад для споживачів комунальних послуг відповідної територіальної громади.
 
76. 2. Обслуговування та заміна індивідуальних вузлів обліку, які використовуються для здійснення розподільчого обліку, здійснюється власниками таких індивідуальних вузлів обліку за їхній рахунок, якщо інше не встановлено законом або договором.
 
77. Порядок подання на періодичну повірку, обслуговування та ремонт індивідуальних вузлів обліку, які використовуються для здійснення розподільчого обліку, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
78. 3. Забороняється демонтаж існуючого вузла обліку (в тому числі будинкового для його обслуговування) без його заміни на вузол обліку, укомплектований засобами вимірювальної техніки такого ж або вищого класу точності, крім випадків, коли такий демонтаж здійснюється у зв’язку з відмовою споживача в установленому законом порядку від надання відповідної комунальної послуги.
 
79. У разі виходу з ладу вузла обліку він підлягає заміні на справний та прийняттю на абонентський облік протягом п’яти робочих днів з дня виявлення факту виходу з ладу.
 
80. 4. Виконавець зобов’язаний приймати вузли обліку, встановлені відповідно до вимог цього Закону, на абонентський облік.
 
81. Прийняття приладу обліку на абонентський облік здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
82. Про прийняття вузла обліку на абонентський облік складається відповідний акт виконавцем, споживачем відповідної послуги або його уповноваженим представником, та оператором зовнішніх інженерних мереж (у випадку встановлення будинкового приладу обліку).
 
83. Стаття 7. Доступ до вузлів обліку
 
84. 1. Оператор зовнішніх інженерних мереж, до яких приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлях, де встановлено будинкові вузли обліку, для проведення їх обслуговування та (або) заміни, а також зняття показів їх засобів вимірювальної техніки.
 
85. 2. Виконавець комунальної послуги має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено будинкові вузли обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, та зняття показів їх засобів вимірювальної техніки.
 
86. Виконавець комунальної послуги або інша особа, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги, визначених за допомогою будинкового вузла обліку, між споживачами, має право доступу до приміщень, у яких встановлено індивідуальні вузли обліку та (або) прилади-розподілювачі теплової енергії, згідно з якими здійснюється такий розподіл, для зняття показів їх засобів вимірювальної техніки.
 
87. 3. Власник (співвласники) будівлі або його (їх) представник мають право доступу до місць установлення будинкових вузлів обліку, для перевірки схоронності та зняття показів їх засобів вимірювальної техніки.
 
88. 4. Порядок доступу до приміщень у будівлях, де встановлено вузли обліку, визначається законом та умовами договору про надання відповідної комунальної послуги.
 
89. Розділ ІІІ. Розрахунки за комунальні послуги на основі комерційного обліку
 
90. Стаття 8. Рахунки на оплату комунальних послуг та облікова інформація
 
91. 1. Рахунки на оплату наданої комунальної послуги формуються виконавцем на основі комерційного обліку відповідної комунальної послуги згідно з вимогами статей 9-11 цього Закону.
 
92. 2. Виконавець формує та надає споживачу (його представнику) рахунки на оплату наданої комунальної послуги щомісячно. Інформація, зазначена в пунктах 5 - 7, 9 - 10 частини третьої цієї статті, надається споживачу не рідше двох разів на рік. Інформація, зазначена в пункті 10 частини третьої цієї статті, надається також у разі, коли виконавець надсилає споживачам договори або зміни до них.
 
93. Рахунки надаються споживачу на паперових носіях. На вимогу та/або за згодою споживача, рахунки можуть надаватися споживачу в електронному вигляді, у тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.
 
94. Рахунки надаються споживачу на безоплатній основі.
 
95. 3. Рахунок на оплату комунальної послуги повинен містити, зокрема, таку інформацію:
 
96. 1) найменування та платіжні реквізити виконавця комунальної послуги;
 
97. 2) найменування або прізвище, ім’я та по батькові споживача, або абонентський номер споживача, визначений договором про надання комунальної послуги, який дозволяє ідентифікувати споживача як виконавцю, так і самому споживачу;
 
98. 3) період, за який здійснюється нарахування;
 
99. 4) загальна сума до сплати;
 
100. 5) обсяг спожитої комунальної послуги за поточний період, визначений згідно з вимогами статей 9-11 цього Закону, а також покази засобів вимірювання відповідних вузлів обліку (у разі відсутності вузлів обліку теплової енергії - приладів-розподілювачів теплової енергії), на основі яких цей обсяг визначено, застосовані норми споживання, застосоване розрахункове або середнє споживання;
 
101. 6) обсяг спожитої комунальної послуги за аналогічні періоди попередніх років (щонайменше за останні три роки, крім випадків, коли така інформація відсутня);
 
102. 7) діючі ціни та тарифи на комунальну послугу;
 
103. 8) стан розрахунків споживачем за спожиту комунальну послугу, в тому числі про заборгованість з оплати послуги (у разі її наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру, пільги та субсидії (у разі їх надання/призначення);
 
104. 9) середній обсяг споживання та середній розмір плати за комунальну послугу іншими споживачами відповідної категорії (у тому числі в розрізі будівель), яким комунальну послугу надає цей виконавець, визначені за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 
105. 10) рекомендації щодо можливих заходів із підвищення енергоефективності будівель, інформація про державні цільові та інші програми підвищення енергоефективності, контактна інформація та порядок одержання додаткової інформації та рекомендацій про заходи щодо підвищення енергоефективності будівель.
 
106. 4. У випадках, коли в будівлі налічується два або більше споживачі, інформація щодо обсягів спожитої комунальної послуги, зазначена в пунктах 5, 6 і 9 частини третьої цієї статті, надається також щодо будівлі в цілому.
 
107. 5. Інформація, зазначена в пунктах 5 - 10 частини третьої цієї статті, може викладатися виконавцем у вигляді додатку до рахунку на оплату комунальних послуг або надаватися споживачам за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.
 
108. 6. Додатково до інформації, зазначеної в частині третій цієї статті, виконавець забезпечує споживачу доступ до інформації про динаміку споживання комунальних послуг, а саме:
 
109. 1) інформації щодо помісячного обсягу споживання комунальних послуг за останні три роки (або з дати початку дії договору про надання комунальних послуг, якщо з такої дати пройшло менш ніж три роки);
 
110. 2) інформації щодо щоденного, щотижневого, щомісячного та щорічного обсягу споживання комунальних послуг за останній рік (або від дати початку дії договору про надання комунальних послуг, якщо від такої дати минуло менше одного року), якщо вузли обліку дозволяють отримувати таку інформацію.
 
111. Доступ до інформації, зазначеної в цій частині, надається шляхом забезпечення споживачам доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів або через інтерфейс вузлів обліку.
 
112. 7. Доступ до інформації, зазначеної в частинах третій та шостій цієї статті, може надаватися третім особам за дорученням споживача (у тому числі управителю багатоквартирного будинку, об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, виконавцю енергосервісу за енергосервісним договором).
 
113. 8. У разі, якщо розподіл обсягів комунальних послуг, що здійснюється відповідно до статті 10 цього закону, здійснює не виконавець, а представник споживачів (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку), такий представник споживачів зобов’язаний надавати споживачам інформацію, зазначену в частині третій та шостій цієї статті.
 
114. 9. Споживачі забезпечуються інформацією, зазначеною в частинах третій та шостій цієї статі, на безоплатній основі, крім випадків, встановлених законом. Витрати, пов’язані з розподілом обсягів комунальних послуг, що здійснюється відповідно до статті 10 цього Закону, відшкодовуються виконавцю (іншій особі, яка здійснює такий розподіл) відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
 
115. Стаття 9. Загальні правила комерційного обліку
 
116. 1. Комерційний облік здійснюється будинковим вузлом (вузлами) обліку відповідної комунальної послуги, який (які) забезпечує загальний облік її споживання в будівлі, згідно з показами його (їх) засобів вимірювальної техніки.
 
117. 2. До встановлення будинкового вузла (вузлів) обліку відповідно до вимог частини другої статті 3 цього Закону:
 
118. 1) обсяг споживання теплової енергії визначається щомісячно виходячи з теплового навантаження будівлі, фактичної кількості годин постачання теплової енергії та фактичних кліматичних умов;
 
119. 2) обсяг споживання гарячої та питної води визначається для кожного споживача за показами індивідуальних вузлів обліку, а у разі їх відсутності за нормами споживання та кількості осіб, що фактично користуються такими послугами.
 
120. 3. У разі виходу з ладу або втрати будинкового вузла (вузлів) обліку, зазначеного (их) в частині першій цієї статті, до відновлення його роботи або заміни комерційний облік здійснюється в місці вводу відповідних зовнішніх інженерних мереж у будівлю за середнім споживанням відповідної комунальної послуги для такої будівлі протягом останніх 12 місяців.
 
121. 3. Положення частини другої цієї статті застосовуються у разі, якщо оператором зовнішніх інженерних мереж порушено строки встановлення будинкового вузла (вузлів) обліку визначені частиною другою статті 3 цього Закону.
 
122. Стаття 10. Розподіл обсягів комунальних послуг між споживачами
 
123. 1. У будівлях, зазначених у частинах першій і другій статті 4 цього Закону обсяг відповідної комунальної послуги, визначений за допомогою будинкового вузла обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), розподіляється між споживачами відповідно до показів засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку, приладів-розподілювачів теплової енергії та/або встановлених норм споживання комунальної послуги (у разі відсутності або несправності індивідуальних вузлів обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії) відповідно до частин другої – четвертої цієї статті.
 
124. 2. Обсяг спожитої у будівлі теплової енергії, визначений за допомогою будинкового вузла обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), розподіляється між споживачами в такому порядку:
 
125. 1) у разі, якщо частина теплової енергії була витрачена на приготування гарячої води, загальний обсяг теплової енергії, що розподіляється між споживачами, зменшується на обсяг теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води, визначений на підставі показань відповідних вузлів обліку або за їх відсутності - за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 
126. 2) у разі, якщо частина теплової енергії була витрачена на опалення місць загального користування будівлі, обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування, розподіляється між споживачами пропорційно до площі (об’єму) квартири (іншого приміщення) споживача – за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
 
127. 3) загальний обсяг теплової енергії (крім обсягу теплової енергії, витраченого на приготування гарячої води, опалення місць загального користування будівлі, а також у приміщеннях де встановлені індивідуальні вузли обліку теплової енергії/прилади-розподілювачі теплової енергії), розподіляється між споживачами, приміщення яких не обладнані індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами-розподілювачами теплової енергії, пропорційно до опалювальної площі таких споживачів. Споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами-розподілювачами теплової енергії, обсяг спожитої теплової енергії визначається за їх показами.
 
128. 4) покази приладів-розподілювачів теплової енергії використовуються при розподілі виключно за умови, що такими приладами обладнано не менш як 75% опалювальних приладів (крім розташованих у приміщеннях (місцях) загального користування багатоквартирних будинків) у будівлі;
 
129. 5) для споживачів, приміщення яких обладнані індивідуальними вузлами обліку, розподілене питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі (1 кубічний метр об’єму) квартири (іншого приміщення) не може становити менше мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії серед інших споживачів у будівлі, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 
130. 6) співвласниками багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічується два або більше споживачі, можуть установлюватися поправочні коефіцієнти для розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами (у наріжних квартирах (приміщеннях), квартирах (приміщеннях), розміщених на перших і останніх поверхах будівель тощо) відповідно до методики, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
131. 3. Обсяги спожитої у будівлі гарячої, питної води, визначені за допомогою будинкових вузлів обліку (а у випадках, передбачених частиною другою статті 9 цього Закону, - за розрахунковим або середнім споживанням), розподіляються між споживачами з урахуванням того, що:
 
132. 1) у разі, якщо частина води була витрачена на полив клумб і газонів, прибирання місць загального користування тощо, та/або гарячої води на прибирання місць загального користування тощо, обсяг відповідно питної, гарячої води, що розподіляється між споживачами, зменшується на її обсяг, витрачений на такі загальнобудинкові потреби, визначений на підставі показань відповідних вузлів обліку;
 
133. 2) у разі, якщо приміщення всіх споживачів у будівлі обладнані індивідуальними вузлами обліку гарячої, питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами пропорційно до показів засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку;
 
134. 3) у разі, якщо жодне приміщення у будівлі не обладнане індивідуальними вузлами обліку гарячої, питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами пропорційно до кількості осіб, що фактично користуються такими послугами;
 
135. 4) у разі, якщо частина приміщень у будівлі обладнана індивідуальними вузлами обліку гарячої, питної води, а частина - ні, обсяг відповідної комунальної послуги, спожитий споживачами в приміщеннях, обладнаних вузлами індивідуального обліку, встановлюється у розмірі, визначеному за допомогою таких вузлів, а загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, питної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби та споживачами в приміщеннях, обладнаних вузлами індивідуального обліку) розподіляється між споживачами, приміщення яких не обладнані індивідуальними вузлами обліку, пропорційно до обсягів споживання, визначених відповідно до встановлених норм споживання відповідних комунальних послуг та кількості осіб, що фактично користуються такими послугами.
 
136. 4. Порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
137. 5. У разі виявлення у будівлі витоків гарячої, питної води із внутрішньобудинкових мереж гарячого, централізованого водопостачання протягом періоду, за який здійснюється розрахунок за відповідні комунальні послуги, споживачі мають право вимагати від особи, відповідальної за утримання відповідних внутрішньобудинкових мереж, відшкодування їм вартості розподіленого на них відповідно до частини третьої цієї статті обсягу гарячої, питної води, в частині, яка перевищує обсяг, визначений за допомогою індивідуальних вузлів обліку, та, для споживачів у яких відсутні індивідуальні вузли обліку - за нормами споживання відповідних комунальних послуг і кількістю осіб, що фактично користуються такими послугами.
 
138. Співвласники багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічується два або більше споживачі, можуть прийняти рішення про незастосування положень абзацу першого цієї частини при розрахунках за житлово-комунальні послуги у відповідному будинку, будівлі.
 
139. 6. Співвласники багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічується два або більше споживачі, можуть визначити інший, ніж передбачений частинами третьою-п’ятою цієї статті, порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.
 
140. Стаття 11. Зняття показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку та приладів-розподілювачів теплової енергії
 
141. 1. Зняття показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку, а також приладів-розподілювачів теплової енергії, здійснюється виконавцем комунальної послуги у присутності споживача або його представника (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку), якщо інше не передбачено законом або договором про надання комунальної послуги.
 
142. 2. У разі, якщо зняття показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку, а також приладів-розподілювачів теплової енергії, здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показів, таке зняття може здійснюватися без присутності споживача або його представника.
 
143. У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити:
 
144. 1) можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення споживача з показами засобів вимірювальної техніки індивідуального вузла обліку/прилада-розподілювача теплової енергії через інтерфейс такого вузла обліку та через електронну систему обліку розрахунків споживачів, а також з показами засобів вимірювальної техніки будинкового вузла обліку через електронну систему обліку розрахунків споживачів;
 
145. 2) можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення представником споживачів (об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, управителем багатоквартирного будинку) з показами засобів вимірювальної техніки будинкового вузла обліку через інтерфейс такого вузла обліку та через електронну систему обліку розрахунків споживачів.
 
146. 3. Договором про надання комунальної послуги може бути передбачене самостійне регулярне зняття споживачем (його представником) показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку, а також приладів-розподілювачів теплової енергії та надання цих показів виконавцю відповідних комунальних послуг. У такому разі виконавець має право проводити періодичні контрольні зняття показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку, а також приладів-розподілювачів теплової енергії, в присутності споживача або його представника.
 
147. 4. Зняття показів засобів вимірювальної техніки вузлів обліку, а також приладів-розподілювачів теплової енергії, здійснюється не рідше ніж один раз на місяць.
 
148. 5. У разі недопущення споживачем (його представником) виконавця до засобів вимірювальної техніки відповідного вузла обліку/до приладів-розподілювачів теплової енергії для зняття його показів, або в разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцю показів засобів вимірювальної техніки відповідного вузла обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії, якщо такі покази згідно з законом або договором зобов’язаний знімати споживач, для цілей комерційного або розподільчого обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньомісячне споживання таким споживачем відповідної комунальної послуги за останні 12 місяців.
 
149. Після закінчення тримісячного терміну та відсутності інформації про покази засобів вимірювальної техніки, виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з такими споживачами, як з такими, у яких відсутні вузли обліку.
 
150. Після наступного отримання показів засобів вимірювальної техніки таких споживачів, виконавець відповідної комунальної послуги зобов’язаний провести перерахунок зі споживачем, а для розподільчих засобів обліку виконавець відповідної комунальної послуги зобов’язаний провести перерахунок із усіма споживачами будівлі.
 
151. Стаття 12. Відповідальність оператора зовнішніх інженерних мереж за порушення законодавства у сфері комерційного обліку комунальних послуг.
 
152. 1. У разі порушення вимог цього Закону у частині дотримання строків встановлення, заміни та повірки будинкових засобів обліку оператором зовнішніх інженерних мереж, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями застосовуються штрафні санкції у розмірі від 15 тисяч до 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 
153. 2. Оскарження постанов про накладення штрафів провадиться у судовому порядку.
 
154. 3. Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.
 
155. Розділ ІV. Прикінцеві положення
 
156. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
157. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
158. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
159. а) абзац перший статті 103-1 після слів «теплової енергії» доповнити словами «, гарячої води, питної води»;
 
160. б) доповнити статтею 103-3 такого змісту:
 
161. «Стаття 103-3. Порушення вимог щодо комерційного обліку комунальних послуг
 
162. Приєднання будівель до зовнішніх теплових мереж (крім мереж систем автономного теплопостачання), зовнішніх мереж гарячого водопостачання (крім мереж систем автономного гарячого водопостачання), зовнішніх водопровідних мереж (крім мереж систем автономного водопостачання) без обладнання таких будівель вузлами обліку теплової енергії, гарячої та питної води відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг», а так само видача технічних умов на таке приєднання -
 
163. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
164. Порушення суб’єктами господарювання, у власності або користуванні (управлінні, господарському віданні, оренді, концесії) яких перебувають зовнішні теплові мережі, зовнішні мережі гарячого водопостачання, зовнішні водопровідні мережі, вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» щодо встановлення, повірки та заміни будинкових вузлів обліку теплової енергії, гарячої та питної води, що призвело до безоблікового споживання теплової енергії, гарячої та питної води, -
 
165. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб таких суб’єктів господарювання у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
166. Самовільний демонтаж, знищення, пошкодження, розкомплектування, вузла обліку теплової енергії, гарячої води, питної води, що призвело до безоблікового їх споживання -
 
167. тягне за собою накладення штрафу на громадян в розмірі від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
168. Порушення суб’єктами господарювання, у власності або користуванні (управлінні, господарському віданні, оренді, концесії) яких перебувають зовнішні теплові мережі, зовнішні мережі гарячого водопостачання, зовнішні водопровідні мережі, або які є виконавцями комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання, вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» щодо надання, забезпечення доступу споживачам та їхнім представникам до облікової інформації та/або можливості ознайомлення з показами засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії, гарячої води, питної води -
 
169. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб таких суб’єктів господарювання у розмірі від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
170. в) у статті 218:
 
171. у частині першій цифри «103-1 – 104-1» замінити словами і цифрами «103-1, 103-2, 103-3 (коли правопорушення вчинено громадянином), 104, 104-1»;
 
172. частину другу після цифр «103-2,» доповнити цифрами «103-3 (коли правопорушення вчинено громадянином),»;
 
173. г) частину першу статті 244-18- ісля цифр «188-36,» доповнити словами і цифрами «103-3 (крім випадків, коли правопорушення вчинене громадянином)»;
 
174. д) у частині першій статті 255:
 
175. пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
176. «виконавців комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання
 
177. «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (стаття 103-3)»;
 
178. пункт 2 після цифр «103-2,» доповнити цифрами «103-3»;
 
179. у пункті 2-4 після цифр «149-1,» доповнити цифрами «103-3»;
 
180. 2) пункт «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170, із наступними змінами) доповнити підпунктом 18 такого змісту:
 
181. «18) встановлення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну будинкових вузлів обліку споживачам комунальних послуг відповідної територіальної громади.»;
 
182. 3) у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2012 р., № 89, ст. 3592):
 
183. а) абзац перший частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
 
184. «Послуги з централізованого питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання з урахуванням норм Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг» на підставі договору з:»;
 
185. б) у статті 41:
 
186. у частині першій слова «облік якості та кількості питної води» замінити словами «облік якості питної води та здійснюють комерційний облік послуг з централізованого питного водопостачання»,
 
187. друге речення частини другої виключити;
 
188. 4) у Законі України «Про теплопостачання» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1532; із наступними змінами):
 
189. а) абзац вісімнадцятий статті 6 викласти в такій редакції:
 
190. «забезпечення комерційного обліку постачання теплової енергії»;
 
191. б) у статті 25:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«укладати договори купівлі-продажу теплової енергії зі споживачами з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг»,
 
192. доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
193. «здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів, а також комерційний облік теплової енергії.».
 
194. 5) у частині сьомій статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 34, ст.343):
 
195. доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
196. «4) невиконання вимог, передбачених Законом України «Про комерційний облік комунальних послуг», щодо обладнання будівлі вузлами обліку відповідних комунальних послуг»;
 
197. у зв’язку з цим абзаци п’ятий-шостий вважати відповідно абзацами шостим-сьомим.
 
198. 6) у частині четвертій статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1439):
 
199. абзаци перший - третій викласти в такій редакції:
 
200. «Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
 
201. Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання. Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду), покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.
 
202. Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ) проводиться за рахунок тарифів на електро- і газопостачання. Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок внесків за обслуговування будинкових вузлів обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг».
 
203. 3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень, протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:
 
204. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
205. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що передбачені цим Законом;
 
206. забезпечити перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
207. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
208. 4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, органам місцевого самоврядування, в межах повноважень, протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
209. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
210. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що передбачені цим Законом;
 
211. забезпечити перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.