Кількість абзаців - 33 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):
 
6. 1) у пункті 17 частини другої статті 17 слова «, надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування цих заходів» виключити;
 
7. 2) частину шосту статті 34 виключити.
 
8. 2. У Законі України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342; 2008 р., № 48, ст. 358; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4, № 20-21, ст. 712; 2015 р., № 28, ст. 236):
 
9. 1) у статті 1:
 
10. абзац одинадцятий виключити;
 
11. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
12. «Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
13. 2) частину шосту статті 17 викласти в такій редакції:
 
14. «До професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки.».
 
15. 3. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 22, ст. 214, № 25, ст. 251, № 48, ст. 682; 2014 р., № 1, ст. 4; 2015 р., № 28, ст. 236):
 
16. 1) пункт 4 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
17. «4) замовник - особа, яка має у власності чи користуванні земельну ділянку, права на яку зареєстровані відповідно до законодавства, щодо якої має намір забудови, та/або яка має у власності чи користуванні об’єкт нерухомості, щодо якого має намір виконувати будівельні роботи з капітального ремонту, реставрації чи реконструкції у межах геометричних розмірів фундаменту існуючого об’єкта нерухомості; «;
 
18. 2) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
 
19. «1. Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водо-, тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації.»;
 
20. 3) у статті 31:
 
21. частину третю після слів «категорій складності» доповнити словами « (крім випадків, зазначених в абзаці третьому частини четвертої цієї статті)»;
 
22. у частині четвертій:
 
23. в абзаці другому слова «будинків і споруд» замінити словами «об’єктів будівництва»;
 
24. абзац третій викласти в такій редакції:
 
25. «2) належать до ІІІ категорії складності та споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - в частині міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва; «;
 
26. у частині шостій слова «юридичними особами, утвореними такими органами» замінити словами «а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності»;
 
27. 4) доповнити статтю 34 після частини другої новою частиною третьою такого змісту:
 
28. «3. Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
29. У зв’язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
 
30. 5) частину дев’яту статті 39 доповнити абзацом такого змісту:
 
31. «Державну статистичну звітність щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів подають органи державного архітектурно-будівельного контролю за формою та у строки, передбачені звітно-статистичною документацією, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.».
 
32. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.