Кількість абзаців - 19 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” щодо визнання національних видів спорту
 
2.

 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2—3, ст. 41) такі зміни:
 
5. 1. У статті 1:
 
6. 1) доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
7. «національні види спорту — види спорту, засновані на національно-культурних традиціях;»;
 
8. «національний спорт — напрям спорту, пов’язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з національних видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань;»;
 
9. 2) абзац одинадцятий після слів «спорт інвалідів» доповнити словами «, національний спорт».
 
10. 2. Статтю 20 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
 
11. «У разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національних видів спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту».
 
12. У зв’язку з цим частини восьму — одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою — дванадцятою.
 
13. 3. У частинах першій, шостій і сьомій статті 37 слова «олімпійських та неолімпійських видів спорту» замінити словами «олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту».
 
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
16. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
17. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
18. забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.