Кількість абзаців - 553 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (до розділу І проекту Закону (ч1.1)) (Друге читання)

0. 1. Суд може постановити ухвалу про стягнення в доход Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від двох до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:
 
1.

 
2. 1) невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;
 
3. 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;
 
4. 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин;
 
5. 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк;
 
6. 5) порушення заборон, встановлених частиною десятою статті 189 цього Кодексу.
 
7. 2. У випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов'язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує у дохід Державного бюджету України з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від десяти до ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
8. 3. У випадку невиконання процесуальних обов'язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд, з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника.
 
9. 4. Ухвалу про стягнення штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду вищої інстанції. Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи. Постанова суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
10. Ухвала Верховного Суду про стягнення штрафу оскарженню не підлягає.
 
11. 5. Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністрація України.
 
12. 6. Суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, щодо якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов'язків.
 
13. Глава 10. Забезпечення позову
 
14. Стаття 137. Підстави для забезпечення позову
 
15. 1. Господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 138 цього Кодексу заходів забезпечення позову.
 
16. 2. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може суттєво ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
 
17. Стаття 138. Заходи забезпечення позову
 
18. 1. Позов забезпечується:
 
19. 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб;
 
20. 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;
 
21. 3) встановленням обов'язку вчинити певні дії;
 
22. 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору, або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання;
 
23. 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку;
 
24. 6) зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту;
 
25. 7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншій особі, яка не має інтересу в результаті вирішення спору;
 
26. 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності;
 
27. 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги;
 
28. 10) іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними в пунктах 1 - 9 цієї частини.
 
29. 2. Не може бути накладено арешт на предмети, що швидко псуються.
 
30. 3. Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову.
 
31. 4. Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.
 
32. 5. Не допускається забезпечення позову у спорах, що виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони:
 
33. 1) проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення, крім заборони приймати конкретні визначені судом рішення, які прямо стосуються предмета спору;
 
34. 2) емітенту, зберігачу, депозитарію надавати реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів або учасників господарського товариства для проведення загальних зборів товариства;
 
35. 3) участі (реєстрації для участі) або неучасті акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства;
 
36. 4) здійснювати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покладені на них згідно із законодавством владні повноваження, крім заборони приймати конкретні визначені судом рішення, вчиняти конкретні дії, які прямо стосуються предмета спору;
 
37. 6. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України, його посадових осіб заборони або обов'язку вчиняти певні дії.
 
38. 7. Не допускається забезпечення позову у справах, відповідачем у яких є неплатоспроможний банк або Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, шляхом:
 
39. 1) накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу;
 
40. 2) заборони відповідачу, його посадовим особам вчиняти певні дії.
 
41. 8. Майно або грошові суми клієнта неплатоспроможного банку, на які судом накладено арешт до дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних, може бути передано приймаючому або перехідному банку чи спеціалізованій установі, утвореній Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб порядку з письмовим повідомленням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особи, в інтересах якої накладено арешт. При цьому передане майно або грошові суми залишаються обтяженими відповідно до ухвали суду про накладення арешту.
 
42. 9. Суд, який вирішує спір про право власності на акції (частки, паї) товариства, права акціонера (учасника), реалізація яких залежить від відносної вартості акцій (розміру частки) в статутному капіталі товариства, може постановити ухвалу про забезпечення позову шляхом встановлення заборони на внесення змін до статуту цього товариства щодо розміру статутного капіталу.
 
43. 10. Заходи забезпечення позову не повинні порушувати прав інших акціонерів (учасників) господарського товариства. Зокрема, за винятками, встановленими частиною дев'ятою цієї статті, заборона вчиняти дії має стосуватися лише акцій або корпоративних прав, безпосередньо пов'язаних з предметом спору.
 
44. 11. Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.
 
45. Стаття 139. Порядок подання заяви про забезпечення позову
 
46. 1. Заява про забезпечення позову подається:
 
47. 1) до подання позовної заяви - за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для відповідного позову або до суду за місцем знаходження предмета спору, -якщо суд, до підсудності якого відноситься справа визначити неможливо;
 
48. 2) одночасно з пред'явленням позову - до суду, до якого подається позовна заява, за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом;
 
49. 3) після відкриття провадження у справі - до суду, у провадженні якого перебуває справа.
 
50. 2. Заява про арешт морського судна подається за місцем знаходження порту реєстрації судна або за місцем знаходження морського порту, в якому судно знаходиться, або до якого прямує, незалежно від того, чи має такий суд юрисдикцію щодо розгляду по суті справи щодо морської вимоги, яка є підставою для арешту.
 
51. 3. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред'явити позов протягом десяти днів, а у разі подання заяви про арешт морського судна - тридцяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.
 
52. Стаття 140. Зміст і форма заяви
 
53. 1. Заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити:
 
54. 1) найменування суду до якого подається заява;
 
55. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
56. 3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову;
 
57. 4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;
 
58. 5) ціну позову, про забезпечення якого просить заявник;
 
59. 6) пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення;
 
60. 7) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.
 
61. 2. Якщо заява про забезпечення позову подається до відкриття провадження у справі, в такій заяві додатково зазначається повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших осіб, які можуть отримати статус учасника справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти.
 
62. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані інших сторін - фізичних осіб, що не є підприємцями, вказуються у випадку, якщо вони відомі заявнику.
 
63. 3. Заява про забезпечення позову у вигляді арешту морського судна подається в письмовій формі і повинна містити:
 
64. 1) найменування суду до якого подається заява;
 
65. 2) повне найменування (для юридичною особи) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи), що є відповідальною за морською вимогою, її місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання чи перебування (для фізичної особи), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
66. 3) розмір та суть морської вимоги, що є підставою для арешту судна;
 
67. 4) найменування судна, щодо якого подається заява про арешт, інші відомості про судно, якщо вони відомі заявнику.
 
68. 4. У заяві можуть бути зазначені кілька заходів забезпечення позову, що мають бути вжиті судом, із обґрунтуванням доцільності вжиття кожного з цих заходів.
 
69. 5. До заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.
 
70. Стаття 141. Розгляд заяви про забезпечення позову
 
71. 1. Заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.
 
72. 2. Заява про забезпечення позову у вигляді арешту на морське судно розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження після її подання без повідомлення особи, що подала заяву, та особи, що є відповідальною за морською вимогою.
 
73. 3. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, що подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову, або для з'ясування питань, пов'язаних із зустрічним забезпеченням.
 
74. 4. У виключних випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з викликом сторін.
 
75. 5. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.
 
76. 6. Про вжиття заходів забезпечення позову або про відмову у їх вжитті суд постановляє ухвалу. В ухвалі про вжиття заходів забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання, та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.
 
77. Якщо на момент постановлення ухвали про арешт судна позов по суті морської вимоги до особи, що є відповідальною за морською вимогою, не поданий, в ухвалі про арешт судна суд зазначає строк, протягом якого особа, що подала заяву про арешт морського судна, зобов'язана подати такий позов та надати відповідне підтвердження суду.
 
78. 7. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 140 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.
 
79. 8. Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у їх вжитті може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.
 
80. 9. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї ухвали.
 
81. Стаття 142. Зустрічне забезпечення
 
82. 1. Суд може вимагати від особи, яка звернулась із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення).
 
83. 2. Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів в розмірі, визначеному судом. Якщо позивач з поважних причин не має можливості внести відповідну суму, зустрічне забезпечення також може бути здійснене шляхом:
 
84. 1) надання гарантії банку, поруки або іншого фінансового забезпечення на визначену судом суму та від погодженої судом особи, щодо фінансової спроможності якої суд не має сумнівів;
 
85. 2) вчинення інших визначених судом дій для усунення потенційних збитків та інших ризиків відповідача, пов'язаних із забезпеченням позову.
 
86. 3. Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв'язку із забезпеченням позову.
 
87. 4. Питання застосування зустрічного забезпечення вирішується судом в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову. Якщо клопотання про зустрічне забезпечення подане після застосування судом заходів забезпечення позову, питання зустрічного забезпечення вирішується судом протягом десяти днів після подання такого клопотання. Копія ухвали про зустрічне забезпечення направляється учасникам справи не пізніше наступного дня після її постановлення.
 
88. 5. В ухвалі про забезпечення позову або про зустрічне забезпечення зазначається розмір зустрічного забезпечення або інші дії, які повинен вчинити заявник в порядку зустрічного забезпечення.
 
89. 6. Строк надання зустрічного забезпечення визначається судом та не може перевищувати десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову або ухвали про зустрічне забезпечення, якщо інше не слідує зі змісту заходів зустрічного забезпечення.
 
90. 7. Особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову із застосуванням зустрічного забезпечення, протягом визначеного судом строку має надати суду документи, що підтверджують надання зустрічного забезпечення.
 
91. 8. Якщо особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову, не виконує вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у визначений судом строк, суд скасовує ухвалу про забезпечення позову та про зустрічне забезпечення.
 
92. 9. Ухвала про зустрічне забезпечення може бути оскаржена разом із ухвалою про забезпечення позову або окремо.
 
93. Стаття 143. Скасування зустрічного забезпечення
 
94. 1. Зустрічне забезпечення скасовується у випадку залишення позову без розгляду з підстави, визначеної пунктом 7 частини першої статті 227, або у випадку закриття провадження у справі з підстав, визначених пунктами 2, 5 - 7 частини першої статті 232 цього Кодексу, або після набрання законної сили рішенням суду про задоволення позову в повному обсязі, про що окремо зазначається в резолютивній частині відповідного судового рішення.
 
95. 2. У випадку залишення позову без розгляду або закриття провадження з інших аніж зазначені в частині першій цієї статті підстав, або у випадку ухвалення рішення суду щодо повної або часткової відмови у задоволенні позову зустрічне забезпечення скасовується, якщо протягом двадцяти днів з дня набрання відповідними рішенням або ухвалою суду законної сили, відповідачем або іншою особою, права або охоронювані законом інтереси якої порушено вжиттям заходів забезпечення позову, не буде подано позов про відшкодування збитків в порядку, визначеному статтею 147 цього Кодексу.
 
96. 3. Якщо такий позов буде подано, зустрічне забезпечення діє як захід забезпечення позову у відповідному провадженні, а питання про його скасування вирішується одночасно з вирішенням цього позову по суті заявлених вимог, поверненням позовної заяви, відмовою у відкритті провадження у справі або залишенням вказаного позову без розгляду чи закриттям провадження.
 
97. 4. Зустрічне забезпечення може бути скасовано судом за вмотивованим клопотанням відповідача або іншої особи, права або охоронювані законом інтереси якої порушуються у зв'язку з вжиттям заходів забезпечення позову.
 
98. 5. Суд розглядає клопотання про скасування зустрічного забезпечення не пізніше п'яти днів з дня надходження до суду такого клопотання. За наслідками розгляду клопотання суд постановляє ухвалу. Ухвала суду про скасування зустрічного забезпечення або про відмову у його скасуванні може бути оскаржена.
 
99. 6. У разі скасування зустрічного забезпечення грошові кошти, внесені особою на депозитний рахунок суду з метою зустрічного забезпечення, підлягають поверненню особі, яка здійснила таке зустрічне забезпечення, протягом п'яти днів з дня набрання законної сили ухвалою суду про скасування зустрічного забезпечення.
 
100. 7. У разі скасування заходів забезпечення позову з підстав, передбачених частиною шістнадцятою статті 146 цього Кодексу, зустрічне забезпечення скасовується, якщо протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали суду про скасування заходів забезпечення позову жодною особою, права або охоронювані законом інтереси якої порушено вжиттям заходів забезпечення позову, не буде подано позов про відшкодування збитків в порядку, визначеному статтею 147 цього Кодексу.
 
101. Стаття 144. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим
 
102. 1. За клопотанням учасника справи суд може допустити заміну одного заходу забезпечення позову іншим.
 
103. 2. Питання про заміну одного заходу забезпечення іншим вирішується судом в судовому засіданні не пізніше наступного дня після надходження до суду відповідного клопотання учасника справи.
 
104. 3. За наслідками розгляду клопотання про заміну одного заходу забезпечення позову іншим постановляється ухвала. Копії ухвали про заміну одного заходу забезпечення позову іншим направляються учасникам справи не пізніше наступного дня після її постановлення.
 
105. У разі заміни одного заходу забезпечення позову іншим суд може відповідно змінити заходи зустрічного забезпечення.
 
106. 4. У разі вжиття судом заходів забезпечення позову про стягнення грошової суми відповідач (інша особа) може за своєю ініціативою забезпечити позов шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів, у розмірі вимог позивача або надання гарантії банку та таку суму.
 
107. 5. Надання відповідачем до суду документу, який підтверджує забезпечення позову відповідно до частини четвертої цієї статті, є підставою для відмови в забезпеченні позову судом або для скасування вжитих судом заходів забезпечення позову.
 
108. 6. Примірник ухвали про заміну одного заходу забезпечення позову іншим невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, в залежності від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.
 
109. Стаття 145. Виконання ухвали про забезпечення позову
 
110. 1. Ухвала господарського суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.
 
111. 2. Примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, в залежності від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.
 
112. 3. Ухвала про арешт морського судна є підставою для затримання судна або обмеження в його пересуванні в порту, де знаходиться або до якого прямує таке судно, до моменту скасування заходів із забезпечення позову у вигляді арешту морського судна. Після вручення копії ухвали про арешт судна капітан морського порту, де знаходиться судно, філія Адміністрації морських портів України в морському порту, де знаходиться судно, відповідні органи Державної прикордонної служби та органи доходів і зборів зобов'язані вжити заходів, що унеможливлюють вихід арештованого судна з порту.
 
113. 4. У разі забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, ухвала про забезпечення позову підлягає негайному виконанню з моменту її постановлення шляхом внесення відповідного запису до системи автоматизованого арешту коштів.
 
114. 5. Порядок внесення запису про накладення арешту на грошові кошти до системи автоматизованого арешту коштів визначається Положенням про систему автоматизованого арешту коштів.
 
115. 6. Запис про накладення арешту повинен містити:
 
116. 1) інформацію про особу, щодо якої вжито заходи забезпечення позову;
 
117. 2) суму грошових коштів, на яку накладено арешт;
 
118. 3) інші дані, необхідні для виконання ухвали про забезпечення позову.
 
119. 7. Звіт про накладення арешту на грошові кошти системою автоматизованого арешту на грошові кошти надсилається в автоматичному порядку суду в день його накладення.
 
120. 8. Особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
121. Стаття 146. Скасування заходів забезпечення позову
 
122. 1. Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.
 
123. 2. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п'яти днів з дня надходження його до суду.
 
124. 3. У разі надання відповідачем до суду документа, який підтверджує здійснене ним забезпечення позову у відповідності до частини четвертої статті 144 цього Кодексу, відповідне клопотання відповідача про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, розглядається судом не пізніше наступного дня після надання вказаного документу.
 
125. 4. За результатами розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, постановляється ухвала.
 
126. 5. Ухвала господарського суду про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, або про відмову в скасуванні забезпечення позову може бути оскаржена.
 
127. 6. Відмова у скасуванні забезпечення позову не перешкоджає повторному зверненню з таким же клопотанням при появі нових обставин, що обґрунтовують необхідність скасування забезпечення позову.
 
128. 7. У разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев'яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили, або можуть бути скасовані за вмотивованим клопотанням учасника справи.
 
129. 8. Якщо протягом вказаного строку за заявою позивача (стягувача) буде відкрито виконавче провадження - вказані заходи забезпечення позову діють до повного виконання судового рішення.
 
130. 9. У випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо повної відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішення зазначає про скасування заходів забезпечення позову.
 
131. 10. В такому разі заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним рішенням або ухвалою суду.
 
132. 11. Примірник ухвали про скасування заходів забезпечення позову невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також державним та іншим органам, які повинні були та (або) виконували ухвалу про забезпечення позову, для здійснення ними відповідних дій щодо скасування заходів забезпечення позову.
 
133. 12. Грошові кошти, внесені відповідачем (іншою особою) на рахунок суду з метою забезпечення позову відповідно до частини четвертої статті 144 цього Кодексу, підлягають поверненню відповідачу (іншій особі), який здійснив таке забезпечення, протягом п'яти днів з дня набрання законної сили рішенням суду про повну відмову в позові або ухвалою суду про залишення позову без розгляду або закриття провадження.
 
134. 13. У разі забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, ухвала про скасування заходів забезпечення позову підлягає негайному виконанню не пізніше наступного дня після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги, якщо ухвалу не скасовано, не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про результати апеляційного перегляду, шляхом внесення відповідного запису до системи автоматизованого арешту коштів.
 
135. 14. Порядок внесення запису про зняття арешту на грошові кошти до системи автоматизованого арешту коштів визначається Положенням про систему автоматизованого арешту коштів.
 
136. 15. Запис про зняття арешту повинен містити:
 
137. 1) інформацію про особу, щодо якої було вжито заходи забезпечення позову;
 
138. 2) суму грошових коштів, на яку було накладено арешт;
 
139. 3) інші дані, необхідні для виконання ухвали про скасування заходів забезпечення позову.
 
140. 16. Заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позовної заяви, скасовуються судом також у разі:
 
141. 1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами частини третьої статті 139 цього Кодексу;
 
142. 2) повернення позовної заяви;
 
143. 3) відмови у відкритті провадження у справі.
 
144. Стаття 147. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову
 
145. 1. У випадку залишення позову без розгляду або закриття провадження з інших аніж зазначені в частині першій статті 143 цього Кодексу підстав, або у випадку ухвалення рішення суду щодо повної або часткової відмови у задоволенні позову, відповідач або інша особа, чиї права або охоронювані законом інтереси порушені внаслідок вжиття заходів забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, за рахунок особи, за заявою якої такі заходи забезпечення позову вживались.
 
146. 2. У разі подання відповідного позову про відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, протягом двадцяти днів з моменту набрання законної сили судовим рішенням, зазначеним в частині першій цієї статті, відшкодування збитків, завданих вжиттям заходів забезпечення позову, здійснюється в першу чергу за рахунок коштів зустрічного забезпечення.
 
147. Розділ ІІ
 
148. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
149. Стаття 148. Стягнення на підставі судового наказу
 
150. 1. Судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 149 цього Кодексу.
 
151. 2. Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги.
 
152. 3. Заявником та боржником в наказному провадженні можуть бути юридичні особи та фізичні особи - підприємці.
 
153. 4. Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими законом для виконання судових рішень.
 
154. Стаття 149. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ
 
155. 1. Судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
 
156. 2. Особа має право звернутись до суду з вимогами, визначеними в частині першій цієї статті, в наказному або спрощеному позовному провадженні на свій вибір.
 
157. Стаття 150. Підсудність
 
158. 1. Заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для подання позовної заяви.
 
159. Стаття 151. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу
 
160. 1. Заява про видачу судового наказу подається до суду у письмовій формі та підписується заявником.
 
161. 2. У заяві повинно бути зазначено:
 
162. 1) найменування суду, до якого подається заява;
 
163. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта заявника та боржника (для фізичних осіб - громадян України), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб підприємців), а також офіційні електронні адреси та інші дані, якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують боржника;
 
164. 3) ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) представника заявника, якщо заява подається представником, його місце проживання;
 
165. 4) вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
 
166. 5) перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких ґрунтуються його вимоги.
 
167. 3. До заяви про видачу судового наказу додаються:
 
168. 1) документ, що підтверджує сплату судового збору;
 
169. 2) документ, що підтверджує повноваження представника - якщо заява підписана представником заявника;
 
170. 3) копія договору, за яким пред'явлено вимоги про стягнення грошової заборгованості;
 
171. 4) інші документи або їх копії, що підтверджують обставини, якими заявник обґрунтовує свої вимоги.
 
172. 4. Якщо заяву подано в електронній формі до боржника, який має зареєстровану офіційну електронну адресу, заявник в подальшому повинен подавати будь-які процесуальні та інші документи, пов'язані з розглядом його заяви, виключно в електронній формі.
 
173. 5. Заявник має право відкликати заяву про видачу судового наказу до її розгляду судом.
 
174. Стаття 152. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу
 
175. 1. За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.
 
176. 2. У разі відмови у видачі судового наказу або в разі скасування судового наказу внесена сума судового збору стягувачу не повертається. У разі пред'явлення стягувачем позову до боржника у порядку позовного провадження, сума судового збору, сплаченого за подання заяви про видачу судового наказу, зараховується до суми судового збору, встановленої за подання позовної заяви.
 
177. Стаття 153. Підстави для відмови у видачі судового наказу
 
178. 1. Суддя відмовляє у видачі судового наказу, якщо:
 
179. 1) заява подана з порушеннями вимог статті 151 цього Кодексу;
 
180. 2) заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
 
181. 3) заявлено вимогу, яка не відповідає вимогам статті 149 цього Кодексу;
 
182. 4) наявні обставини, зазначені у частині першій статті 176 цього Кодексу;
 
183. 5) з моменту виникнення права вимоги пройшов строк, який перевищує позовну давність, встановлену законом для такої вимоги, або пройшов строк, встановлений законом для пред'явлення позову в суд за такою вимогою;
 
184. 6) судом раніше виданий судовий наказ за тими самими вимогами, за якими заявник просить видати судовий наказ;
 
185. 7) судом раніше відмовлено у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 3 - 6 цієї статті;
 
186. 8) із поданої заяви не вбачається виникнення або порушення права грошової вимоги, за якою заявником подано заяву про видачу судового наказу;
 
187. 9) заяву подано з порушенням правил підсудності.
 
188. 2. Про відмову у видачі судового наказу суддя постановляє ухвалу не пізніше десяти днів з дня надходження до суду заяви про видачу судового наказу.
 
189. 3. У разі якщо в заяві про видачу судового наказу містяться вимоги, частина з яких не підлягає розгляду в порядку наказного провадження, суд постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу лише в частині цих вимог. У разі якщо заявлені вимоги між собою взаємопов'язані і окремий їх розгляд неможливий, то суд відмовляє у видачі судового наказу.
 
190. 4. Суддя з метою визначення підсудності, крім випадків подання заяви про видачу судового наказу в електронній формі до боржника, який має електронну офіційну адресу, не пізніше наступного дня з дня отримання заяви про видачу судового наказу перевіряє зазначене у заяві місцезнаходження боржника за відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 
191. 5. Якщо за результатами розгляду отриманих судом відомостей про місцезнаходження боржника буде встановлено, що заява про видачу судового наказу не підсудна цьому суду, суд не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу передачу заяви про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами за підсудністю.
 
192. Стаття 154. Наслідки відмови у видачі судового наказу
 
193. 1. Відмова у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 8, 9 частини першої статті 153 цього Кодексу, не є перешкодою для повторного звернення з такою самою заявою в порядку, встановленому цим Розділом, після усунення її недоліків.
 
194. 2. Відмова у видачі судового наказу з підстав, передбачених пунктами 3 - 6 частини першої статті 153 цього Кодексу, унеможливлює повторне звернення з такою самою заявою. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами у позовному порядку.
 
195. Стаття 155. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу
 
196. 1. Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п'яти днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника.
 
197. 2. За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу.
 
198. 3. Судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований в порядку, передбаченому цим Розділом.
 
199. Стаття 156. Зміст судового наказу
 
200. 1. У судовому наказі зазначаються:
 
201. 1) дата видачі наказу;
 
202. 2) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який видав судовий наказ;
 
203. 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стягувача та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків стягувача та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, а також інші дані, якщо вони відомі суду, які ідентифікують стягувача та боржника;
 
204. 4) посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги;
 
205. 5) сума грошових коштів, які підлягають стягненню;
 
206. 6) сума судових витрат, що сплачена заявником і підлягає стягненню на його користь з боржника;
 
207. 7) повідомлення про те, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті;
 
208. 8) відомості про порядок та строки подання заяви про скасування судового наказу;
 
209. 9) дата набрання судовим наказом законної сили;
 
210. 10) строк пред'явлення судового наказу до виконання;
 
211. 11) дата видачі судового наказу стягувачу.
 
212. 2. Зазначені в пунктах 9 - 11 частини першої цієї статті відомості вносяться до судового наказу у день його видачі стягувачу для пред'явлення до виконання.
 
213. 3. Судовий наказ складається і підписується суддею у двох примірниках, один з яких залишається у суді, а другий скріплюється печаткою суду і видається під розписку, або надсилається стягувачу рекомендованим або цінним листом з описом вкладеного після набрання ним законної сили. Копія наказу направляється заявнику на його офіційну електронну адресу.
 
214. Стаття 157. Надіслання боржникові копії судового наказу
 
215. 1. Після видачі судового наказу суд не пізніше наступного дня надсилає його копію боржникові на його офіційну електронну адресу, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення чи цінним листом з описом вкладеного, якщо офіційної електронної адреси боржник не має.
 
216. 2. Одночасно з копією судового наказу боржникові надсилається копія заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами.
 
217. 3. Копія судового наказу разом з додатками надсилаються боржнику за адресою місцезнаходження (місця проживання), зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 
218. 4. Днем отримання боржником копії судового наказу є день його вручення боржнику, визначений відповідно до статті 243 цього Кодексу.
 
219. Стаття 158. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання
 
220. 1. Боржник має право протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.
 
221. 2. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.
 
222. 3. Заява про скасування судового наказу має містити:
 
223. 1) найменування суду, до якого подається заява;
 
224. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта заявника та боржника для фізичних осіб - громадян України;
 
225. 3) ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) представника боржника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;
 
226. 4) наказ, що оспорюється;
 
227. 5) зазначення про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача.
 
228. 4. Заява підписується боржником або його представником.
 
229. 5. До заяви про скасування судового наказу додається:
 
230. 1) документ, що підтверджує сплату судового збору;
 
231. 2) документ, що підтверджує його повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником;
 
232. 3) клопотанням про поновлення пропущеного строку, якщо заява подається після спливу строку, передбаченого частиною першою цієї статті.
 
233. 6. У разі подання неналежно оформленої заяви про скасування судового наказу суддя постановляє ухвалу про її повернення не пізніше двох днів з дня її надходження до суду.
 
234. Стаття 159. Розгляд заяви про скасування судового наказу
 
235. 1. Заява про скасування судового наказу не пізніше наступного дня передається судді, визначеному у порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.
 
236. 2. Заява боржника про скасування судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 158 цього Кодексу, повертається, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку для подання цієї заяви.
 
237. 3. У разі відсутності підстав для повернення заяви про скасування судового наказу, суддя не пізніше двох днів після її подання постановляє ухвалу про скасування судового наказу в якій роз'яснює заявнику (стягувачу) його право звернутись до суду із тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження. В ухвалі про скасування судового наказу суд за клопотанням боржника вирішує питання про поворот виконання судового наказу в порядку, встановленому статтею 334 цього Кодексу.
 
238. Стаття 160. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачу
 
239. 1. У разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п'яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.
 
240. 2. Суд протягом п'яти днів з дня набрання судовим наказом законної сили надсилає його копію (текст), що містить інформацію про веб-адресу такого судового наказу у Єдиному державному реєстрі судових рішень та Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, стягувачу на його офіційну електронну адресу, або рекомендованим чи цінним листом, у разі відсутності офіційної електронної адреси.
 
241. Стаття 161. Виправлення помилки в судовому наказі, визнання судового наказу таким, що не підлягає виконанню, відстрочення чи розстрочення або зміна способу та порядку його виконання
 
242. 1. Суд може внести виправлення до судового наказу, визнати його таким, що не підлягає виконанню або відстрочити чи розстрочити або змінити спосіб чи порядок його виконання в порядку, встановленому статтями 329, 332 цього Кодексу.
 
243. Розділ ІІІ
 
244. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
245. Глава 1. Письмові заяви учасників справи
 
246. § 1. Заяви по суті справи
 
247. Стаття 162. Види та зміст заяв по суті справи
 
248. 1. При розгляді справи судом в порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом.
 
249. 2. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.
 
250. 3. Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначається цим Кодексом або судом у передбачених Кодексом випадках.
 
251. 4. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи.
 
252. 5. Суд може дозволити учаснику справи подати додаткові пояснення щодо окремого питання, яке виникло при розгляді справи, якщо визнає це необхідним.
 
253. Стаття 163. Позовна заява
 
254. 1. У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.
 
255. 2. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.
 
256. 3. Позовна заява повинна містити:
 
257. 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
 
258. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;
 
259. 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;
 
260. 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів, -зміст позовних вимог щодо кожного з них;
 
261. 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову;
 
262. 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору;
 
263. 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
 
264. 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності) зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
 
265. 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи;
 
266. 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
 
267. 4. Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.
 
268. 5. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.
 
269. 6. У разі пред'явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.
 
270. 7. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.
 
271. Стаття 164. Ціна позову
 
272. 1. Ціна позову визначається:
 
273. 1) у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка стягується або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;
 
274. 2) у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна;
 
275. 3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, -загальною сумою всіх вимог.
 
276. 2. Якщо визначена позивачем ціна позову вочевидь не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент пред'явлення позову встановити точну його ціну неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченого або з поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при розгляді справи.
 
277. 3. У разі збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову несплачену суму судового збору належить сплатити до звернення в суд із відповідною заявою.
 
278. Стаття 165. Документи, що додаються до позовної заяви
 
279. 1. До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:
 
280. 1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів;
 
281. 2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.
 
282. 2. Позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
 
283. 3. У разі необхідності до позовної заяви додається клопотання про призначення експертизи, витребування доказів тощо.
 
284. 4. До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається також копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування.
 
285. 5. До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.
 
286. Стаття 166. Відзив
 
287. 1. У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову.
 
288. 2. Відзив підписується відповідачем або його представником.
 
289. 3. Відзив повинен містити:
 
290. 1) найменування (ім'я) позивача і номер справи;
 
291. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
292. 3) у разі повного або часткового визнання позовних вимог - вимоги, які визнаються відповідачем;
 
293. 4) обставини, які визнаються відповідачем, а також правова оцінка обставин, надана позивачем, з якою відповідач погоджується;
 
294. 5) заперечення (у разі наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права;
 
295. 6) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання;
 
296. 7) заперечення (у разі наявності) щодо заявленого позивачем розміру судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення розгляду справи по суті;
 
297. 8) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи.
 
298. 4. Якщо відзив не містить вказівки на незгоду відповідача з будь-якою із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, відповідач позбавляється права заперечувати проти такої обставини під час розгляду справи по суті, крім випадків, якщо незгода з такою обставиною вбачається з наданих разом із відзивом доказів, що обґрунтовують його заперечення по суті позовних вимог, або відповідач доведе, що не заперечив проти будь-якої із обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, з підстав, що не залежали від нього.
 
299. 5. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.
 
300. 6. До відзиву додаються:
 
301. 1) докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;
 
302. 2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.
 
303. 7. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.
 
304. 8. Відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.
 
305. 9. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.
 
306. Стаття 167. Відповідь на відзив
 
307. 1. У відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення.
 
308. 2. Відповідь на відзив підписується позивачем або його представником.
 
309. 3. До відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 166 цього Кодексу.
 
310. 4. Відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дозволить позивачу підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи - отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті, а відповідачу - надати учасникам справи заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.
 
311. Стаття 168. Заперечення
 
312. 1. У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів і мотиви їх визнання або відхилення.
 
313. 2. Заперечення підписуються відповідачем або його представником.
 
314. 3. До заперечення застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 166 цього Кодексу.
 
315. 4. Заперечення подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання заперечення, який дозволить іншим учасниками справи отримати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.
 
316. Стаття 169. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву
 
317. 1. У поясненнях третьої особи щодо позову або відзиву третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову.
 
318. 2. Пояснення третьої особи підписуються третьою особою або її представником.
 
319. 3. До пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені частинами третьою - сьомою статті 166 цього Кодексу.
 
320. 4. Пояснення третьої особи подаються в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк, який дозволить третій особі підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, та надати пояснення до позову або відзиву, а іншим учасникам справи - відповідь на такі пояснення завчасно до початку розгляду справи по суті.
 
321. § 2. Заяви з процесуальних питань
 
322. Стаття 170. Заяви, клопотання і заперечення
 
323. 1. При розгляді справи судом в порядку позовного провадження учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань.
 
324. 2. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.
 
325. 3. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.
 
326. Стаття 171. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення
 
327. 1. Будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити:
 
328. 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи);
 
329. 2) найменування суду, до якого вона подається;
 
330. 3) номер справи, якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі;
 
331. 4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника;
 
332. 5) підстави заяви (клопотання, заперечення);
 
333. 6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення);
 
334. 7) інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.
 
335. Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом її правосуб'єктності за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).
 
336. 2. Письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником.
 
337. 3. Учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить суд.
 
338. 4. Суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.
 
339. Глава 2. Відкриття провадження у справі
 
340. Стаття 172. Пред'явлення позову
 
341. 1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді.
 
342. 2. Позивач має право в позовній заяві заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, якщо такий розгляд допускається цим Кодексом.
 
343. Стаття 173. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів
 
344. 1. Позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов'язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.
 
345. 2. Такий самий обов'язок покладається на позивача у разі залучення судом до участі у справі іншого відповідача, заміни неналежного відповідача, залучення або вступу у справу третьої особи.
 
346. Стаття 174. Об'єднання і роз'єднання позовів
 
347. 1. В одній позовній заяві може бути об'єднано декілька вимог, пов'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.
 
348. Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).
 
349. 2. Суд з урахуванням положень частини першої цієї статті, може за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи об'єднати в одне провадження декілька справ за позовами:
 
350. 1) одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача;
 
351. 2) одного й того самого позивача до різних відповідачів;
 
352. 3) різних позивачів до одного й того самого відповідача.
 
353. 3. Об'єднання справ в одне провадження допускається до початку підготовчого засідання, а у спрощеному позовному провадженні - до початку розгляду справи по суті у кожній із справ.
 
354. 4. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.
 
355. 5. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам.
 
356. 6. Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи вправі до початку розгляду справи по суті роз'єднати позовні вимоги, виділивши одну або декілька об'єднаних вимог в самостійне провадження, якщо це сприятиме виконанню завдання господарського судочинства. Розгляд позовних вимог, виділених у самостійне провадження, здійснює суддя, який прийняв рішення про роз'єднання позовних вимог.
 
357. 7. Про об'єднання справ в одне провадження, роз'єднання позовних вимог, про відмову в об'єднанні справ в одне провадження, роз'єднанні позовних вимог суд постановляє ухвалу.
 
358. 8. Справи, що знаходяться у провадженні господарського суду, в разі об'єднання їх в одне провадження передаються на розгляд судді, який раніше за інших суддів відкрив провадження у справі.
 
359. 9. Якщо провадження у справах було відкрито в один день, справи, в разі об'єднання їх в одне провадження, передаються на розгляд судді, який першим прийняв рішення про їх об'єднання.
 
360. 10. Справи, об'єднані в одне провадження, роз'єднанню не підлягають.
 
361. Стаття 175. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви
 
362. 1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 163, 165, 173 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.
 
363. 2. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно оплатити (доплатити).
 
364. 3. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 177 цього Кодексу.
 
365. 4. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулась із позовною заявою.
 
366. 5. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи також у разі, якщо:
 
367. 1) заяву подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
 
368. 2) порушено правила об'єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 174 цього Кодексу);
 
369. 3) до постановлення ухвали про відкриття провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору або заява про відкликання позовної заяви;
 
370. 4) відсутні підстави для звернення прокурора до суду в інтересах держави або для звернення до суду особи, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах іншої особи;
 
371. 5) позивачем подано до цього ж суду інший позов (позови) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або відмову відкритті провадження у справі, повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду;
 
372. 6) до заяви не додано доказів вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадку, коли такі заходи є обов'язковими згідно із законом.
 
373. 6. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи не пізніше п'яти днів з дня її надходження або з дня закінчення строку на усунення недоліків.
 
374. 7. Про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено. Копія позовної заяви залишається в суді.
 
375. У разі скасування ухвали про повернення позовної заяви та направлення справи для продовження розгляду, суд не має права повторно повертати позовну заяву.
 
376. 8. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.
 
377. 9. У разі повернення позовної заяви з підстави, передбаченої пунктом 5 частини п'ятої цієї статті судовий збір, сплачений за подання позову не повертається.
 
378. 10. Заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за подання яких передбачено сплату судового збору, залишаються судом без руху також у випадку, якщо на момент відкриття провадження за відповідною заявою, скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума судового збору не зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України. Правила цієї частини не застосовуються до заяв про забезпечення доказів або позову.
 
379. Стаття 176. Відмова у відкритті провадження у справі
 
380. 1. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:
 
381. 1) заява не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства;
 
382. 2) є таке, що набрало законної сили, рішення чи ухвала суду про закриття провадження у справі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є судовий наказ, що набрав законної сили за тими самими вимогами;
 
383. 3) у провадженні цього чи іншого суду є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
 
384. 4) є рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, прийняте в межах його компетенції в Україні щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого документу на примусове виконання такого рішення;
 
385. 5) є рішення суду іноземної держави або міжнародного комерційного арбітражу, визнане в Україні в установленому законом порядку, щодо спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
 
386. 6) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено суб'єкта господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.
 
387. 2. Суд не має права відмовити у відкритті провадження у справі у випадках, визначених пунктами 4, 5 частини 1 цієї статті, якщо відповідне рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу було скасовано і розгляд справи в тому ж третейському суді, міжнародному комерційному арбітражі виявився неможливим.
 
388. 3. Про відмову у відкритті провадження у справі постановляється ухвала не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви. Така ухвала надсилається заявникові не пізніше наступного дня після її постановлення в порядку, встановленому статтею 243 цього Кодексу.
 
389. 4. До ухвали про відмову у відкритті провадження у справі, що надсилається заявникові, додаються позовні матеріали. Копія позовної заяви залишається в суді.
 
390. 5. Ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до суду.
 
391. 6. Відмовляючи у відкритті провадження з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд повинен роз'яснити заявнику, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд справи.
 
392. Стаття 177. Відкриття провадження у справі
 
393. 1. За відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 175 цього Кодексу.
 
394. Якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не є підприємцем, суд відкриває провадження протягом п'яти днів з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача.
 
395. 2. Про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається:
 
396. 1) найменування господарського суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив провадження у справі, номер справи;
 
397. 2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб);
 
398. 3) предмет та підстави позову;
 
399. 4) за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа;
 
400. 5) час і місце підготовчого засідання, якщо справа буде розглядатися в порядку загального позовного провадження;
 
401. 6) час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті, якщо справа буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження;
 
402. 7) результат вирішення заяв і клопотань позивача, що надійшли разом із позовною заявою, якщо їх вирішення не потребує виклику сторін;
 
403. 8) строк для подання відповідачем відзиву на позов;
 
404. 9) строк подання пояснень третіми особами, яких було залучено при відкритті провадження у справі;
 
405. 10) строки для подання відповіді на відзив та заперечень, якщо справа буде розглядатись за правилами спрощеного позовного провадження;
 
406. 11) веб-адресу сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.
 
407. 3. Якщо при відкритті провадження у справі було вирішено питання про залучення третіх осіб, позивач не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі повинен направити таким третім особам копії позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання або до початку розгляду справи по суті в порядку спрощеного позовного провадження.
 
408. 4. Якщо суд в ухвалі про відкриття провадження у справі за результатами розгляду відповідного клопотання позивача вирішує розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження, суд визначає строк відповідачу для подання заяви з запереченням проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, який не може бути меншим п'яти днів з дня вручення ухвали. За такою заявою відповідача суд постановляє ухвалу, в якій повідомляє інших учасників справи про розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи підготовчим засіданням.
 
409. 5. Ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 243 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 121 цього Кодексу.
 
410. 6. У разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.
 
411. 7. Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п'яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.
 
412. 8. Суддя з метою визначення підсудності може також користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.
 
413. 9. Якщо за результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд надсилає справу за підсудністю в порядку, встановленому статтею 32 цього Кодексу.
 
414. 10. Якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.
 
415. 11. Суддя, встановивши, після відкриття провадження у справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 163, 165, 173 цього Кодексу, постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня вручення позивачу ухвали.
 
416. 12. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, суд продовжує розгляд справи, про що постановляє ухвалу не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про усунення недоліків.
 
417. 13. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, позовна заява залишається без розгляду.
 
418. Глава 3. Підготовче провадження
 
419. Стаття 178. Завдання та строк підготовчого провадження
 
420. 1. Завданням підготовчого провадження є:
 
421. 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;
 
422. 2) з'ясування заперечень проти позовних вимог;
 
423. 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;
 
424. 4) вирішення відводів;
 
425. 5) визначення порядку розгляду справи;
 
426. 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
 
427. 2. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.
 
428. 3. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виключних випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
 
429. Стаття 179. Подання відзиву
 
430. 1. В строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, відповідач має право надіслати:
 
431. 1) суду - відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити в суд), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову;
 
432. 2) позивачу, іншим відповідачам, а також третім особам - копію відзиву та доданих до нього документів.
 
433. 2. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
 
434. Стаття 180. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву
 
435. 1. У строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі або ухвалі, постановленій у підготовчому засіданні (якщо третіх осіб було залучено у підготовчому засіданні), треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву.
 
436. 2. Учасники справи мають право подати відповідь на такі пояснення до закінчення підготовчого провадження.
 
437. Стаття 181. Пред'явлення зустрічного позову
 
438. 1. Відповідач має право пред'явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.
 
439. 2. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.
 
440. 3. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в одне провадження з первісним позовом.
 
441. 4. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред'явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 163, 165, 173, 174 цього Кодексу.
 
442. 5. До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною четвертою цієї статті, застосовуються положення статті 175 цього Кодексу.
 
443. 6. Зустрічна позовна заява, подана з порушенням вимог частин першої та другої цієї статті, ухвалою суду повертається заявнику. Копія зустрічної позовної заяви долучається до матеріалів справи.
 
444. 7. У випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, суд постановляє ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.
 
445. Стаття 182. Мета і строк проведення підготовчого засідання
 
446. 1. Для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.
 
447. 2. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.
 
448. Стаття 183. Підготовче засідання
 
449. 1. Підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.
 
450. 2. У підготовчому засіданні суд:
 
451. 1) оголошує склад суду, а також прізвища, секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з'ясовує наявність підстав для відводів;
 
452. 2) з'ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді;
 
453. 3) у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви;
 
454. 4) вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об'єднання справ і роз'єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше;
 
455. 5) може роз'яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи;
 
456. 6) з'ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі;
 
457. 7) з'ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів, та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше;
 
458. 8) вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста;
 
459. 9) за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення;
 
460. 10) вирішує заяви та клопотання учасників справи;
 
461. 11) направляє судові доручення;
 
462. 12) встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення;
 
463. 13) встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення;
 
464. 14) встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення;
 
465. 15) встановлює порядок з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання;
 
466. 16) з'ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат;
 
467. 17) вирішує питання про колегіальний розгляд справи;
 
468. 18) призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті;
 
469. 19) здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.
 
470. Стаття 184. Порядок проведення підготовчого засідання
 
471. 1. Підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими в статтях 197 - 206 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією Главою.
 
472. 2. Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках:
 
473. 1) визначених частиною другою статті 203 цього Кодексу;
 
474. 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача;
 
475. 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 183 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
 
476. 3. У зв'язку із заміною неналежного відповідача, залучення співвідповідача, такі особи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення їм відповідної ухвали. Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи.
 
477. У зв'язку зі вступом у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, така особа, а також інші учасники справи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення їм відповідної ухвали. Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи.
 
478. 4. Якщо розгляд справи у випадках, передбачених цим Кодексом, починається спочатку, суд призначає та проводить підготовче засідання спочатку в загальному порядку, крім випадку ухвалення рішення про колегіальний розгляд справи, коли підготовче засідання проводиться спочатку лише у разі, якщо суд дійшов висновку про необхідність його проведення.
 
479. 5. Суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадках:
 
480. 1) заміни відведеного експерта, перекладача, спеціаліста;
 
481. 2) невиконання учасником справи вимог ухвали про відкриття провадження у справі у встановлений судом строк, якщо таке невиконання перешкоджає завершенню підготовчого провадження;
 
482. 3) неподання витребуваних доказів особою, яка не є учасником судового процесу;
 
483. 4) витребування нових (додаткових) доказів.
 
484. 6. Якщо під час підготовчого судового засідання вирішені питання, зазначені у частині другій статті 183 цього Кодексу, за письмовою згодою всіх учасників справи, розгляд справи по суті може бути розпочатий у той же день після закінчення підготовчого судового засідання.
 
485. 7. У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви, підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.
 
486. Стаття 185. Подання відповіді на відзив та заперечення
 
487. 1. У строк, встановлений судом, позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач - заперечення.
 
488. 2. Інші учасники справи мають право подати свої письмові пояснення щодо відповіді на відзив та заперечення до закінчення підготовчого провадження, якщо судом не встановлено інший строк.
 
489. 3. Якщо позивачем до закінчення підготовчого провадження подано заяву про визнання недійсним повністю чи у певній частині пов'язаного з предметом спору правочину, який суперечить закону, суд надає відповідачу, іншим учасникам справи час на підготовку своїх пояснень та заперечень з приводу поданої заяви.
 
490. Стаття 186. Судові рішення у підготовчому засіданні
 
491. 1. У підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, які необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.
 
492. 2. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про:
 
493. 1) залишення позовної заяви без розгляду;
 
494. 2) закриття провадження у справі;
 
495. 3) закінчення підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
 
496. 3. За результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем.
 
497. 4. Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 192, 193 цього Кодексу.
 
498. 5. Суд з'ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.
 
499. Глава 4. Врегулювання спору за участю судді
 
500. Стаття 187. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді
 
501. 1. Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті.
 
502. 2. Проведення врегулювання спору за участю судді не допускається у спорах (справах):
 
503. 1) про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 
504. 2) за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;
 
505. 3) у випадку вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.
 
506. Стаття 188. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді
 
507. 1. Про проведення процедури врегулювання спору за участю судді суд постановляє ухвалу, якою одночасно зупиняє провадження у справі.
 
508. 2. У випадку недосягнення сторонами мирного врегулювання спору за наслідками проведення врегулювання спору повторне проведення врегулювання спору за участю судді не допускається.
 
509. Стаття 189. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді
 
510. 1. Врегулювання спору за участю судді проводиться суддею-доповідачем одноособово незалежно від того, в якому складі розглядається справа.
 
511. 2. Проведення врегулювання спору за участю судді здійснюється у формі спільних та (або) закритих нарад. Сторони мають право брати участь у таких нарадах у режимі відеоконференції в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
512. Спільні наради проводяться за участю всіх сторін, їх представників та судді.
 
513. Закриті наради проводяться за ініціативою судді з кожною зі сторін окремо.
 
514. 3. Суддя спрямовує проведення врегулювання спору за участю судді для досягнення сторонами врегулювання спору. З урахуванням конкретних обставин проведення наради суддя може оголосити перерву в межах строку проведення врегулювання.
 
515. 4. На початку проведення першої спільної наради з врегулювання спору суддя роз'яснює сторонам мету, порядок проведення врегулювання спору за участю судді, права та обов'язки сторін.
 
516. 5. Під час проведення спільних нарад суддя з'ясовує підстави та предмет позову, підстави заперечень, роз'яснює сторонам предмет доказування щодо категорії спору, який розглядається, пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інші дії, направлені на мирне врегулювання сторонами спору. Суддя може запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору.
 
517. 6. Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних спорах, пропонувати стороні можливі шляхи мирного врегулювання спору.
 
518. 7. Під час проведення врегулювання спору суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказів у справі.
 
519. 8. Інформація, отримана будь-якою із сторін, а також суддею під час проведення врегулювання спору, є конфіденційною. Під час проведення врегулювання спору за участю судді протокол наради не ведеться та не здійснюється фіксування технічними засобами.
 
520. 9. За необхідності до участі в нарадах залучається перекладач. Перекладач попереджається про конфіденційний характер інформації, отриманої під час проведення врегулювання спору за участю судді.
 
521. 10. Під час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати портативні, аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис.
 
522. Стаття 190. Припинення врегулювання спору за участю судді
 
523. 1. Врегулювання спору за участю судді припиняється:
 
524. 1) у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участю судді;
 
525. 2) у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді;
 
526. 3) за ініціативою судді у разі затягування врегулювання спору будь-якою із сторін;
 
527. 4) у разі укладення сторонами мирової угоди та звернення до суду із заявою про її затвердження або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду, або в разі відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем.
 
528. 2. Про припинення врегулювання спору за участю судді постановляється ухвала, яка оскарженню не підлягає. Одночасно суддя вирішує питання про поновлення провадження у справі.
 
529. 3. Про припинення врегулювання спору за участю судді з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, суддя постановляє ухвалу не пізніше наступного робочого дня після надходження відповідної заяви сторони, а з підстави, передбаченої пунктом 2 цієї ж частини, -не пізніше наступного дня з дня закінчення строку врегулювання спору за участю судді.
 
530. 4. У разі припинення врегулювання спору за участю судді з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, справа передається на розгляд іншому судді, визначеному в порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.
 
531. Стаття 191. Строк проведення врегулювання спору за участю судді
 
532. 1. Врегулювання спору за участю судді проводиться протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали про його проведення.
 
533. 2. Строк проведення врегулювання спору за участю судді продовженню не підлягає.
 
534. Глава 5. Відмова позивача від позову. Мирова угода сторін
 
535. Стаття 192. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем
 
536. 1. Позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.
 
537. 2. До ухвалення судового рішення у зв'язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.
 
538. 3. У разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.
 
539. 4. У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.
 
540. 5. Суд не приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.
 
541. Стаття 193. Мирова угода сторін
 
542. 1. Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов'язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.
 
543. 2. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.
 
544. 3. До ухвалення судового рішення у зв'язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз'яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.
 
545. 4. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.
 
546. 5. Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо:
 
547. 1) умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або
 
548. 2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.
 
549. Стаття 194. Виконання мирової угоди
 
550. 1. Виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і в строки, передбачені цією угодою.
 
551. 2. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".
 
552. 3. У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.