Кількість абзаців - 86 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких законів України щодо здійснення моніторингу закупівель (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких законів України щодо здійснення моніторингу закупівель
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. У Законі України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89):
 
4. 1. У частині першій статті 1:
 
5. доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
6. "1-1) автоматичні індикатори ризиків - критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість автоматично здійснювати вибір процедур закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель";
 
7. пункт 11 викласти в такій редакції:
 
8. "11) моніторинг закупівлі - аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою попередження порушень законодавства у сфері публічних закупівель".
 
9. 2. Частину третю статті 7 викласти в такій редакції:
 
10. "3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснює контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією, цим Законом та іншими законами України.
 
11. Антимонопольний комітет України та Рахункова палата здійснюють контроль у сфері публічних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.
 
12. Органи, уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель".
 
13. 3. Доповнити статтею 7-1 такого змісту:
 
14. "Стаття 7-1. Порядок здійснення моніторингу публічних закупівель
 
15. 1. Моніторинг закупівлі здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальні органи (далі - органи державного фінансового контролю).
 
16. Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та його виконання.
 
17. Моніторинг закупівлі не проводиться на відповідність тендерної документації вимог частини четвертої статті 22 цього Закону.
 
18. 2. Рішення про початок моніторингу закупівлі приймається керівником органу державного фінансового контролю або його заступником за наявності однієї або декількох таких підстав:
 
19. 1) даних автоматичних індикаторів ризиків;
 
20. 2) інформації отриманої від органів державної влади, органів місцевого самоврядування про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;
 
21. 3) повідомлення у засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;
 
22. 4) виявлених органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель.
 
23. Для аналізу даних, що свідчать про ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель можуть використовуватися:
 
24. 1) інформація, оприлюднена в електронній системі закупівель;
 
25. 2) інформація, що міститься в єдиних державних реєстрах;
 
26. 3) інформація в базах даних відкритих для доступу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю;
 
27. 4) дані органів державної влади, підприємств, установ, організацій, що можуть бути отримані органами фінансового контролю у порядку, встановленому законом.
 
28. 3. Рішення про початок моніторингу закупівлі оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття в електронній системі закупівель органом державного фінансового контролю із зазначенням та описом підстав здійснення моніторингу закупівлі. Таке рішення не зупиняє проведення процедур закупівель, визначених цим Законом.
 
29. 4. Строк здійснення моніторингу закупівлі не може перевищувати 15 робочих днів з дати прийняття рішення про його проведення.
 
30. 5. Протягом строку проведення моніторингу закупівлі орган державного фінансового контролю має право через електронну систему закупівель запитувати у замовника пояснення щодо прийняття тих чи інших рішень та/або вчинення тих чи інших дій, та/або бездіяльності, що є предметом дослідження в рамках проведення моніторингу закупівлі. Усі такі запити щодо пояснення автоматично оприлюднюються електронною системою закупівель. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту щодо пояснення прийняття тих чи інших рішень та/або вчинення тих чи інших дій, та/або бездіяльності, що є предметом дослідження в рамках проведення моніторингу закупівлі, надати відповідні пояснення через електронну систему закупівель.
 
31. Замовник в межах строку проведення моніторингу закупівлі має право з власної ініціативи надавати пояснення щодо прийняття тих чи інших рішень та/або вчинення тих чи інших дій, та/або бездіяльності, що є предметом дослідження в рамках проведення моніторингу закупівлі.
 
32. 6. За результатами моніторингу закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує висновок, що затверджується керівником або його заступником. Такий висновок підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня його складання.
 
33. 7. У висновку обов’язково зазначаються:
 
34. 1) найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг закупівель, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження;
 
35. 2) найменування предмета закупівлі та його очікувана вартість;
 
36. 3) унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу;
 
37. 4) опис порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявленого за результатами моніторингу закупівлі;
 
38. 5) зобов’язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.
 
39. У висновку може зазначатися додаткова інформація, визначена органом державного фінансового контролю необхідною для більш детального опису результатів моніторингу закупівлі.
 
40. Якщо за результатами проведеного моніторингу закупівлі не виявлено порушень законодавства у сфері публічних закупівель у висновку зазначається інформація про відсутність порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.
 
41. 8. Замовник має право протягом трьох робочих днів з моменту оприлюднення висновку за результатами проведення моніторингу закупівлі одноразово звернутись до органу державного фінансового контролю за роз’ясненням змісту висновку та зобов'язання, визначеного у висновку.
 
42. Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення органом державного фінансового контролю висновку замовник оприлюднює через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.
 
43. 9. У разі усунення замовником порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, службова (посадова), уповноважена особа не притягається до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель.
 
44. 10. У разі незгоди замовника з інформацією, викладеною у висновку, замовник має право оскаржити його до суду протягом 10 робочих днів з моменту оприлюднення висновку, про що зазначається в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня, з дня оскарження висновку до суду.
 
45. 11. Якщо замовником не усунуто порушення, визначене у висновку, і таке порушення матиме негативний вплив для бюджетів, і висновок не оскаржено до суду, то орган державного фінансового контролю проводить перевірку закупівлі відповідно до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні". Керівник органу державного фінансового контролю або його заступник приймає рішення про призначення перевірки закупівлі, яке оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття. При цьому, процедура закупівлі на період проведення перевірки закупівлі не зупиняється.
 
46. 12. У разі виявлення під час моніторингу закупівлі порушень щодо невідповідності опублікованих в електронній системі закупівель умов договору про закупівлю від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, орган державного фінансового контролю може проводити перевірку закупівлі відповідно до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні". Керівник органу державного фінансового контролю або його заступник приймає рішення про призначення перевірки закупівлі, яке оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня його прийняття. При цьому, дія договору про закупівлю на період проведення перевірки закупівель не зупиняється.
 
47. 13. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, то рішення про початок проведення моніторингу закупівлі органом державного фінансового контролю не приймається щодо тих порушень, обставин, підстав, що були або є предметом розгляду органом оскарження незалежно від прийнятого рішення органом оскарження щодо таких порушень, обставин, підстав.
 
48. 14. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб'єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, після прийняття рішення про початок проведення моніторингу закупівлі чи опублікування висновку, то протягом наступного робочого дня, з дня розміщення скарги суб’єктом оскарження в електронній системі закупівель, керівником органу державного фінансового контролю або його заступником до моменту опублікування рішення органу оскарження призупиняються рішення органу державного фінансового контрою, а замовником до моменту опублікування рішення органу оскарження призупиняється виконання зобов’язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку щодо тих порушень, обставин, підстав, що стали предметом розгляду органом оскарження із відповідним повідомленням в електронній системі закупівель.
 
49. 15. Після оприлюднення рішення органу оскарження замовником у порядку, встановленому цією статтею, виконання зобов’язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, зазначених у висновку, здійснюється в частині, що не були предметом розгляду органом оскарження.
 
50. 16. У разі оскарження у судовому порядку рішення органу оскарження, то рішення про початок проведення моніторингу закупівлі не приймається щодо тих порушень, обставин, підстав, що були або є предметом судового розгляду.
 
51. 17. У разі наявності підстав, визначених частиною другою цієї статті, що містять ознаки порушень та які не були предметом розгляду органом оскарження та/або оскарження у судовому порядку рішення органу оскарження, то рішення про початок проведення моніторингу закупівлі щодо інших ознак порушень приймається після оприлюднення рішення органу оскарження на веб-порталі Уповноваженого органу у порядку, встановленому статтею 18 цього Закону, або набрання рішення суду законної сили.
 
52. 18. Обмін інформацією між органом державного фінансового контролю та замовником, встановлений цією статтею, здійснюється в електронному вигляді через систему електронних закупівель.
 
53. 19. Узагальнена інформація, зазначена у пункті третьому частини першої статті 8 цього Закону, подається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, Уповноваженому органу до 1 березня року, наступного за звітним бюджетним роком.
 
54. 20. Форма висновку та порядок його заповнення визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.
 
55. 21. Методика визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх перелік та порядок використання автоматичних індикаторів ризиків затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю за погодженням з Уповноваженим органом".
 
56. 4. Пункт 3 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
57. "3) підготовка та подання не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель".
 
58. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
59. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
60. 2. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом:
 
61. протягом трьох місяців:
 
62. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
63. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
64. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 
65. не пізніше 15 липня року, що передує плановому визначитися на наступний бюджетний період щодо збільшення обсягів фінансування органу державного фінансового контролю на забезпечення таких цілей:
 
66. оновлення та модернізація матеріально-технічної бази для проведення ефективного моніторингу закупівлі;
 
67. достатньої штатної чисельності для якісного проведення моніторингу закупівлі.
 
68. 3. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів спільно з Уповноваженим органом протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити механізм завантаження в електронну систему закупівель інформації про здійснення оплати за договорами про закупівлю.
 
69. 4. Уповноваженому органу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити технічну можливість фіксації в системі електронних закупівель результатів моніторингу закупівлі, дати початку та завершення моніторингу закупівлі, оприлюднення висновку про результати моніторингу закупівлі та заперечень до неї, також, можливість обміну інформацією між замовником та органом державного фінансового контролю.
 
70. 5. До забезпечення технічної можливості фіксації в системі електронних закупівель, але не більше трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, дата початку та завершення моніторингу закупівлі, висновок про результати моніторингу закупівлі оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу державного фінансового контролю, а обмін інформацією між замовником та органом державного фінансового контролю здійснюється в офіційному порядку шляхом листування.
 
71. 6. У Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами):
 
72. 1) у статті 2:
 
73. у частині першій слова "державні закупівлі" замінити словом "закупівлі";
 
74. у частині другій слова "перевірки державних закупівель та інспектування" замінити словами "інспектування, перевірки закупівель та моніторингу закупівлі";
 
75. у частині третій слова "перевірок державних закупівель" замінити словами "перевірки закупівель";
 
76. 2) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
77. "Стаття 5. Контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель
 
78. Контроль за дотриманням законодавства у сфері закупівель здійснюється шляхом проведення моніторингу закупівлі, у порядку встановленому Законом України "Про публічні закупівлі", проведення перевірки закупівель, а також під час державного фінансового аудиту та інспектування.
 
79. Перевірка закупівель у підконтрольних установах проводиться за місцезнаходженням юридичної особи, що перевіряється, чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться перевірка, і полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольною установою законодавства про закупівлі. Результати перевірки закупівель викладаються в акті перевірки закупівель.
 
80. Моніторинг закупівлі здійснюється за місцезнаходженням органу державного фінансового контролю";
 
81. 3) у пункті 1 абзацу першого статті 10 слова "процедур державних закупівель " замінити словом "закупівель".
 
82. 7. У Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015, №36, ст.360):
 
83. 1) у статті 7 слова "державних закупівель" замінити словом "закупівель";
 
84. 2) у назві та частині другій статті 13 слова "державних закупівель" замінити словом "закупівель".
 
85. Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ