Кількість абзаців - 78 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами):
 
6. 1) у статті 9:
 
7. пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
8. "Порядок і розміри грошового забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, визначається Кабінетом Міністрів України";
 
9. пункт 7 виключити;
 
10. 2) пункт 1 статті 9-1 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
11. "За військовослужбовцями, відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, зберігаються продовольче, речове та інші види забезпечення, передбачені цією статтею, гарантії та пільги, що надаються за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту.
 
12. Норми продовольчого, речового та іншого забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, і порядок грошової компенсації вартості за речове майно, що не отримано такими військовослужбовцями, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
13. Порядок продовольчого, речового та іншого забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, визначається Міністерством оборони України, Міністерством інфраструктури України - для Державної спеціальної служби транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, Головою Служби безпеки України, начальником Управління державної охорони України, Головою Служби зовнішньої розвідки України, Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";
 
14. 3. Пункт третій статті 12 доповнити новим абзацом першим такого змісту:
 
15. "Військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом відповідно до частини четвертої статті 20 або продовжили військову службу за контрактом відповідно до частини десятої статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", жилі приміщення надаються позачергово за рахунок військових формувань за місцем проходження військової служби. При цьому, для військовослужбовців, які вступили на військову службу за контрактом відповідно до частини четвертої статті 20 зазначеного Закону, до часу перебування їх на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зараховується час перебування на такому обліку за місцем проживання до прийняття на військову службу за контрактом";
 
16. у зв’язку з цим абзаци перший та другий вважати абзацами другим та третім відповідно.
 
17. 2. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006, № 38, ст. 324 із наступними змінами):
 
18. 1) перше речення частини першої статті 2 після слів "громадян України" доповнити словами " (за винятком випадків, визначених законом)";
 
19. 2) частину четверту статті 19 після слів "положеннями про проходження військової служби громадянами України" доповнити словами "та нормативно-правовими актами Міністерства оборони України";
 
20. 3) у статті 20:
 
21. абзаци четвертий та десятий частини першої викласти у такій редакції:
 
22. "особи, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, та не мають військових звань офіцерського складу, - на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що здійснюють підготовку осіб на посади сержантського та старшинського складу";
 
23. "громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого, вищого начальницького складу або класні чини та не досягли граничного віку перебування на військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до частини п'ятої статті 5 цього Закону";
 
24. після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
25. "4. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України) на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 цього Закону, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за виключенням розумових, сенсорних, психологічних вад та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України).
 
26. Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями".
 
27. У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою;
 
28. 4) у частині першій статті 21-2 слово "термін" замінити словом "строк";
 
29. 5) статтю 23 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
30. "10. Для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань (крім Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України) військовослужбовцям військової служби за контрактом з числа громадян України, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за виключенням розумових, сенсорних, психологічних вад та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України), за їх зверненням може бути продовжено військову службу до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
 
31. Порядок продовження військової служби (дії контракту) таким військовослужбовцям визначається відповідними положеннями про проходження громадянами України військової служби та іншими нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено законом.
 
32. Зазначені військовослужбовці призначаються на посади, Перелік яких передбачено частиною четвертою статті 20 цього Закону";
 
33. 6) у частині п’ятій статті 25 слово "п’ятим" замінити словом "сьомим";
 
34. 7) у статті 26:
 
35. а) частину другу викласти у такій редакції:
 
36. "2. Звільнення зі служби проводиться:
 
37. а) військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки служби, -на підставі Указу Президента України та на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;
 
38. б) військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, -на підставах, передбачених частиною шостою, а під час дії особливого періоду - на підставах, передбачених частиною восьмою, а також пунктами "г", "е", "є", "и", "і", "ї", "л" частини шостої цієї статті (крім періоду дії воєнного стану);
 
39. в) осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, -на підставах, передбачених частиною сьомою, а під час дії особливого періоду - на підставах, передбачених частиною восьмою, а також пунктами "г", "е", "є", "з", "и", "ї" частини сьомої цієї статті (крім періоду дії воєнного стану);
 
40. г) осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, -після закінчення встановлених строків військової служби та на підставах, передбачених частиною третьою цієї статті, а під час дії особливого періоду - на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті;
 
41. ґ) військовослужбовці, призвані на військову службу в особливий період, -на підставах, передбачених частиною восьмою цієї статті";
 
42. б) у частині шостій:
 
43. пункт "б" викласти в такій редакції:
 
44. "б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про:
 
45. непридатність до військової служби, за винятком осіб, визначених у частині десятій статті 23 цього Закону, якщо ці особи висловили бажання продовжувати військову службу;
 
46. обмежену придатність до військової служби, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби";
 
47. доповнити пунктом "н" такого змісту:
 
48. "н) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною першою статті 21-2 цього Закону";
 
49. в) у частині восьмій:
 
50. у пункті 1:
 
51. підпункт "б" викласти в такій редакції:
 
52. "б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про:
 
53. непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби;
 
54. непридатність до військової служби, за винятком осіб, визначених у частині десятій статті 23 цього Закону, якщо ці особи висловили бажання продовжувати військову службу";
 
55. доповнити підпунктом "й" такого змісту:
 
56. "й) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною першою статті 21-2 цього Закону.";
 
57. абзац двадцятий виключити;
 
58. пункт 2 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:
 
59. "ґ) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною першою статті 21-2 цього Закону.";
 
60. пункт 3 доповнити підпунктом "г" такого змісту:
 
61. "г) як такі, що не пройшли встановлений випробувальний строк, визначений частиною першою статті 21-2 цього Закону";
 
62. 8) частину п’яту статті 28 виключити;
 
63. 9) частину першу статті 39 викласти у такій редакції:
 
64. "1. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
 
65. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації.
 
66. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України, інших військових формувань.
 
67. На військову службу під час мобілізації можуть бути призвані особи, звільнені з військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади". Зазначені особи, призвані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові посади, крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.
 
68. З моменту оголошення рішення про мобілізацію військова служба (дія контрактів) для військовослужбовців продовжується у порядку, визначеному частиною дев’ятою статті 23 цього Закону.
 
69. У разі оголошення демобілізації звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється відповідно до підпункту "ґ" частини другої статті 26 цього Закону".
 
70. 3. Частину першу статті 3 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-ХІV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194) після слова "осіб" доповнити словами " (за винятком випадків, визначених законом)".
 
71. ІІ. Прикінцеві положення
 
72. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
73. 2 Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
74. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
75. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
76. 3. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
77. Голова Верховної Ради України