Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про житловий фонд соціального призначення'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19?20, ст. 159; 2009 р., № 39, ст. 550; 2010 р., № 39, ст. 513; 2013 р., № 48, ст. 682; 2016 р., № 51, ст. 840) такі зміни:
 
5. 1. Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:
«4. Соціальне житло повинне відповідати архітектурно-планувальним і технічним нормам, санітарно-гігієнічним вимогам, будівельним нормам, стандартам і правилам стосовно доступності для маломобільних груп населення, установленим державними будівельними нормами щодо такого житла, потребам осіб з інвалідністю та бути придатним для проживання.».
 
6. 2. Частини першу і другу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Соціальний квартирний облік здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування за місцем проживання громадян (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, -за місцем походження або проживання дітей такої категорії до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю - за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, при цьому члени сім’ї внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю беруться на квартирний облік разом із нею незалежно від місця такого обліку), які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону.
 
7. 2. Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України:
 
8. а) для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону;
 
9. б) середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі меншій від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством;
 
10. в) внутрішньо переміщені особи з інвалідністю та члени їх сімей, які не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території, або житло яких зруйновано чи стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції (за умови, що їх доходи відповідають вимогам, визначеним у пункті «б» частини другої цієї статті).
 
11. Під час визначення середньомісячного сукупного доходу враховується вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю та членів її сім’ї на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції).
 
12. Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї, та порядок визначення величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
13. Правом взяття на соціальний квартирний облік також користуються мешканці тимчасових притулків для дорослих, громадяни, які мають право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.».
 
14. 3. Пункт 8 частини першої статті 11 викласти в такій редакції:
«8) діти з інвалідністю (у тому числі взяті на облік внутрішньо переміщених осіб), які не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і які проживають в установах соціального захисту населення, після досягнення повноліття; «.
 
15. 4. Пункт 3 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:
«3) особи з інвалідністю Іі ІІ групи (у тому числі взяті на облік внутрішньо переміщених осіб); «.
 
16. 5. Частину третю статті 13 доповнити абзацом такого змісту:
«Внутрішньо переміщена особа з інвалідністю до заяви про взяття на соціальний квартирний облік, окрім зазначених документів, додає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії довідок про взяття на такий облік членів її сім’ї.».
 
17. ІІ. Прикінцеві положення
 
18. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
19. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
20. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
21. забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.